Rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

In M. Of. nr. 730 din 29 octombrie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.

Din cuprins:
Avand in vedere:
– analiza executiei bugetare derulata pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2012;
– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite in vederea desfasurarii normale a activitatii acestora pana la finele anului;
– asigurarea fondurilor necesare desfasurarii normale a activitatii unitatilor administrativ-teritoriale pana la finele anului;
– asigurarea fondurilor necesare platii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare;
– asigurarea fondurilor necesare platii arieratelor in anumite domenii de activitate;
– asigurarea sumelor necesare unei mai bune absorbtii a fondurilor europene,
– tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinte negative urmatoarele:
– imposibilitatea asigurarii fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite in vederea desfasurarii activitatii acestora in bune conditii pana la finele anului;
– imposibilitatea asigurarii fondurilor necesare sustinerii proiectelor de investitii;
– imposibilitatea asigurarii unei mai bune absorbtii a fondurilor europene;
– imposibilitatea asigurarii fondurilor necesare platii arieratelor in anumite domenii de activitate;
– imposibilitatea asigurarii fondurilor necesare platii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare,
in considerarea faptului ca toate aceste elemente vizeaza interesul public general si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Bugetul de stat pe anul 2012, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 914 si nr. 914 bis din 22 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
ART. 2
(1) Influentele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2012, detaliate pe capitole si subcapitole, sunt prevazute in anexa nr. 1.
(2) Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2012 pe titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite este prevazuta in anexa nr. 2.
(3) Bugetul de stat pe anul 2012 se diminueaza la venituri cu suma de 1.103,9 milioane lei si se majoreaza la cheltuieli cu suma de 343,9 milioane lei, iar deficitul se majoreaza cu suma de 1.447,8 milioane lei.
ART. 3
Se autorizeaza Senatul sa introduca in anexa nr. 3/0201/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2012” urmatoarele modificari:
a) la venituri, diminuarea cu suma de 118 mii lei la capitolul 43.10 “Subventii de la alte administratii”, subcapitolul 43.10.09 “Subventii pentru institutii publice”;
b) la cheltuieli, diminuarea cu suma de 118 mii lei la capitolul 51.10 “Autoritati publice si actiuni externe”, din care: suma de 100 mii lei la titlul 10 “Cheltuieli de personal” si suma de 18 mii lei la titlul 71 “Active nefinanciare”.
ART. 4
Se autorizeaza Ministerul Afacerilor Externe sa introduca in anexa nr. 3/1402/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2012” urmatoarele modificari:
a) la venituri, suplimentarea cu suma de 400 mii lei la capitolul 43.10 “Subventii de la alte administratii”, subcapitolul 43.10.09 “Subventii pentru institutii publice”;
b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 400 mii lei la capitolul 65.10 “Invatamant”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”.
ART. 5
(1) Din sumele aprobate in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pe anul 2012 la capitolul 80.01 “Actiuni generale, economice, comerciale si de munca”, titlul 55 “Alte transferuri”, suma de 14.232 mii lei se repartizeaza Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3^2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea acoperirii sumelor utilizate de catre Ministerul Finantelor Publice – Actiuni Generale ca urmare a asigurarii contravalorii notei de debit nr. 3241106607 emise de serviciile Comisiei Europene, reprezentand cheltuieli neeligibile pentru proiectele RO 2002/000-586.05.02.03.01.04 “Reabilitarea drumului DJ 131 in vederea imbunatatirii traficului regional” si RO 2002/000-586.05.02.03.01.06 “Reabilitarea zonei turistice a Manastirii Agapia”.
(2) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului vireaza suma de 14.232 mii lei in contul RO 40TREZ 99954010300XXXXX “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativa Centrala si gestionat de Autoritatea de Certificare si Plata, in termen de 15 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Suma de 14.232 mii lei virata de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului se utilizeaza pentru continuarea finantarii proiectelor in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale si de coeziune.
ART. 6
(1) Se autorizeaza Ministerul Justitiei sa diminueze in anexa nr. 3/17/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2012 – sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68.01 “Asigurari si asistenta sociala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.26 “Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului” cu suma de 5 mii lei.
(2) Se autorizeaza Ministerul Justitiei sa efectueze in anexa nr. 3/1702/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2012” urmatoarele modificari:
a) la venituri, suplimentarea cu suma de 26.598 mii lei la capitolul 43.10 “Subventii de la alte administratii”, subcapitolul 43.10.09 “Subventii pentru institutii publice”;
b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 27.090 mii lei la capitolul 61.10 “Ordine publica si siguranta nationala”, dupa cum urmeaza: suplimentarea cu suma de 19.890 mii lei la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, suplimentarea cu suma de 3.884 mii lei la titlul 20 “Bunuri si servicii”, suplimentarea cu suma de 9.749 mii lei la titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, din care 3.350 mii lei la alineatul 51.01.10 “Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv”, si diminuarea cu suma de 6.433 mii lei la titlul 71 “Active nefinanciare”;
c) la cheltuieli, diminuarea cu suma de 492 mii lei la capitolul 68.10 “Asigurari si asistenta sociala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, din care 90 mii lei la alineatul 51.01.26 “Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului”.
ART. 7
Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa diminueze in anexa nr. 3/18/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2012 – sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68.01 “Asigurari si asistenta sociala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.26 “Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului” cu suma de 157 mii lei.
ART. 8
Numarul de posturi finantate in anul 2012 pentru Ministerul Apararii Nationale prevazut in anexa nr. 3/18/06 “Numarul maxim de posturi finantate din bugetul de stat pe anul 2012” se modifica dupa cum urmeaza:
a) la capitolul 60.01 “Aparare”, numarul maxim de posturi se diminueaza cu 17, respectiv de la 74.972 la 74.955;
b) la capitolul 61.01 “Ordine publica si siguranta nationala”, numarul maxim de posturi se majoreaza cu 17, respectiv de la 3.305 la 3.322.
ART. 9
(1) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa introduca in anexa nr. 3/18/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2012 (sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)”, capitolul 16.10 “Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati”, subcapitolul 16.10.03 “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare” cu suma de 135.000 mii lei care se asigura prin redistribuire de la capitolul 30.10 “Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.06 “Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului”.
(2) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa efectueze redistribuiri de sume in cadrul anexei nr. 3/18/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2012 – sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii” la venituri, intre capitole si subcapitole, cu incadrarea in suma totala aprobata.
ART. 10
(1) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa efectueze in anexa nr. 3/1803/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2012” urmatoarele modificari:
a) la venituri, suplimentarea cu suma de 80 mii lei la capitolul 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.50 “Alte venituri din prestari servicii si alte activitati”;
b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 80 mii lei la capitolul 66.10 “Sanatate”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”.
(2) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa efectueze in anexa nr. 3/1808/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2012” urmatoarele modificari: la capitolul 67.10 “Cultura, recreere si sport”, majorarea titlului 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 117 mii lei si diminuarea titlului 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 117 mii lei.
(3) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa efectueze in anexa nr. 3/1809/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2012” urmatoarele modificari: la capitolul 67.10 “Cultura, recreere si sport”, majorarea titlului 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 90 mii lei si diminuarea titlului 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 90 mii lei.
ART. 11
(1) Se autorizeaza Ministerul Administratiei si Internelor sa diminueze in anexa nr. 3/19/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2012 – sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 61.01 “Ordine publica si siguranta nationala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.10 “Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv” cu suma de 200 mii lei.
(2) Se autorizeaza Ministerul Administratiei si Internelor sa diminueze in anexa nr. 3/19/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2012 – sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68.01 “Asigurari si asistenta sociala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.26 “Transferuri privind contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului” cu suma de 250 mii lei.
(3) Se autorizeaza Ministerul Administratiei si Internelor sa efectueze in anexa nr. 3/19/15 “Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2012” urmatoarele modificari: la capitolul 67.10 “Cultura, recreere si sport”, diminuarea titlului 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 150 mii lei si majorarea titlului 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 150 mii lei.
ART. 12
Se autorizeaza Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sa diminueze in anexa nr. 3/20/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2012 – sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68.01 “Asigurari si asistenta sociala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.26 “Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului” cu suma de 3.000 mii lei.
ART. 13
(1) In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sumele existente in contul de disponibil 54.04.01.32 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR” deschis pe codul de identificare fiscala al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, reprezentand diferenta de curs valutar favorabil, se fac venit la bugetul de stat si se varsa intr-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat.
(2) In termen de 3 zile de la virarea sumelor in contul de venituri prevazut la alin. (1), Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale solicita Ministerului Finantelor Publice introducerea modificarilor in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(3) Sumele cu care se suplimenteaza bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, conform alin. (2), se utilizeaza numai pentru asigurarea necesarului de finantare cuprins la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”.
(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) – (3) se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificari in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
ART. 14
Se autorizeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii sa efectueze in cadrul capitolului 84.01 “Transporturi” titlul 55 “Alte transferuri”, urmatoarele redistribuiri:
a) alineatul 55.01.28 “Cheltuieli neeligibile ISPA” se diminueaza cu suma de 62.954 mii lei;
b) alineatul 55.01.12 “Investitii ale agentilor economici cu capital de stat” se suplimenteaza cu suma de 62.424 mii lei;
c) alineatul 55.02.01 “Contributii si cotizatii la organisme internationale” se suplimenteaza cu suma de 530 mii lei.
ART. 15
Se autorizeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii sa efectueze in anexa nr. 3/2402/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2012” urmatoarele modificari:
a) sa suplimenteze subcapitolul 30.10.05 “Venituri din concesiuni si inchirieri” la venituri proprii cu suma de 22 mii lei;
b) sa suplimenteze subcapitolul 33.10.19 “Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive” la venituri proprii cu suma de 8 mii lei;
c) sa diminueze subcapitolul 30.10.50 “Alte venituri din proprietate” la venituri proprii cu suma de 5 mii lei;
d) sa diminueze subcapitolul 35.10.50 “Alte amenzi, penalitati si confiscari” la venituri proprii cu suma de 4 mii lei;
e) sa diminueze la capitolul 67.10 “Cultura, recreere si religie”, titlul 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 148 mii lei;
f) sa suplimenteze la capitolul 67.10 “Cultura, recreere si religie”, titlul 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 169 mii lei.
ART. 16
In bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la capitolul 65.01 “Invatamant”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, din suma de 76.686 mii lei alocata suplimentar, suma de 42.391 mii lei este destinata realizarii proiectelor cu finantare externa nerambursabila postaderare, derulate de institutiile publice finantate partial din venituri proprii, aflate in subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
ART. 17
Se autorizeaza Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin Comitetul Olimpic si Sportiv Roman si prin Comitetul de Organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European – Editia de iarna 2013, sa incheie angajamente legale in anul 2012, cu termen de plata in anul 2013, pentru achizitii de bunuri si servicii si mijloace fixe necesare organizarii Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) – Editia de iarna 2013, in limita sumei de 5.525 mii lei. Comitetul Olimpic si Sportiv Roman si Comitetul de Organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European – Editia de iarna 2013 raspund de angajarea sumei de 5.525 mii lei.
ART. 18
Se autorizeaza Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sa introduca in anexa nr. 3/25/15 “Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2012” urmatoarele modificari:
a) la venituri, suplimentarea cu suma de 14.422 mii lei, din care: la capitolul 30.10 “Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.05 “Venituri din cesiuni si inchirieri” suma de 300 mii lei; la capitolul 33.10 “Venituri din prestari servicii si alte activitati” suma de 13.472 mii lei, din care: la subcapitolul 33.10.08 “Venituri din prestari servicii” suma de 2.536 mii lei, la subcapitolul 33.10.14 “Contributia elevilor si studentilor pentru internate camine cantina” suma de 9.000 mii lei, la subcapitolul 33.10.19 “Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive” suma de 200 mii lei si la subcapitolul 33.10.50 “Alte venituri din prestari servicii si activitati” suma de 1.736 mii lei; la capitolul 35.10 “Amenzi, penalitati si confiscari”, subcapitolul 35.10.50 “Alte amenzi, penalitati si confiscari” suma de 500 mii lei si la capitolul 36.10 “Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 “Alte venituri” suma de 150 mii lei;
b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 14.422 mii lei, din care: la capitolul 65.10 “Invatamant” cu suma de 9.000 lei, la titlul 20 “Bunuri si servicii” si la capitolul 67.10 “Cultura, recreere si religie” cu suma de 5.422 mii lei, dupa cum urmeaza: suplimentarea cu suma de 3.059 mii lei la titlul 20 “Bunuri si servicii” si cu suma de 6.063 mii lei la titlul 59 “Alte cheltuieli” si diminuarea cu suma de 3.700 mii lei la titlul 71 “Active nefinanciare”.
ART. 19
(1) Se autorizeaza Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sa aloce transferuri catre bugetele locale in suma de 25.000 mii lei, din creditele aprobate in bugetul acestuia, la capitolul 65.01 “Invatamant”, pentru finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.
(2) Repartizarea pe judete si pe municipiul Bucuresti, respectiv pe comune, orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti si, in cadrul acestora, pe unitati de invatamant preuniversitar de stat, a transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale prevazute la alin. (1), se face prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, pentru achitarea lucrarilor executate si nedecontate.
ART. 20
(1) Se autorizeaza Ministerul Sanatatii sa diminueze in anexa nr. 3/26/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2012 – sumele alocate din bugetul de stat” suma prevazuta la capitolul 66.01 “Sanatate”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.25 “Programe pentru sanatate” cu suma de 1.000 mii lei si sa majoreze cu aceeasi suma alineatul 51.01.11 “Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”.
(2) Diminuarea cu suma de 30.000 mii lei prevazuta in bugetul Ministerului Sanatatii, la titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”, se efectueaza fara afectarea creditelor de angajament.
ART. 21
Se autorizeaza Ministerul Sanatatii sa aloce transferuri catre bugetele locale in suma de 5.000 mii lei, din creditele bugetare aprobate in bugetul acestuia, la capitolul 66.01 “Sanatate”, pentru finantarea in continuare a obiectivului de investitii “Spital Municipal Bacau”.
ART. 22
(1) Se autorizeaza Ministerul Culturii si Patrimoniului National sa introduca in anexa nr. 3/2702/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2012” urmatoarele modificari:
a) la venituri, suplimentarea cu suma de 41 mii lei la capitolul 45.10 “Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari”, subcapitolul 45.10.01 “Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)”;
b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 41 mii lei la capitolul 67.10 “Cultura, recreere si religie”, din care: diminuarea cu suma de 24 mii lei la titlul 20 “Bunuri si servicii” si introducerea titlului 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” cu suma de 65 mii lei.
(2) Se autorizeaza Ministerul Culturii si Patrimoniului National sa introduca in anexa nr. 3/2701/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2012”, titlul 55 “Alte transferuri” cu suma de 10 mii lei, suma ce se asigura prin redistribuire de la titlul 10 “Cheltuieli de personal” si de la titlul 20 “Bunuri si servicii”.
(3) Se autorizeaza Ministerul Culturii si Patrimoniului National sa efectueze la capitolul 67.01 “Cultura, recreere si religie”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, in anexa nr. 3/27/29 “Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii”, urmatoarele modificari:
a) la fisa cod obiectiv 2 “b – dotari independente” sa diminueze creditele bugetare si creditele de angajament cu suma de 3.333 mii lei;
b) la fisa cod obiectiv 4 “d – cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile” sa diminueze creditele bugetare si creditele de angajament cu suma de 4.132 mii lei;
c) la fisa cod obiectiv 5 “e – alte cheltuieli asimilate investitiilor” sa diminueze creditele bugetare si creditele de angajament cu suma de 8.410 mii lei.
(4) Cu sumele prevazute la alin. (3) se diminueaza titlul 71 “Active nefinanciare” si se majoreaza titlul 20 “Bunuri si servicii” din anexa nr. 3/2703/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2012”.
ART. 23
Se autorizeaza Ministerul Culturii si Patrimoniului National sa introduca in anexa nr. 3/27/29 “Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii”, la capitolul 67.01 “Cultura, recreere si religie”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, obiectivul de investitii nou “Teatrul National de Opereta <<Ion Dacian>>”, amplasat in Bucuresti, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3, cu suma de 14.000 mii lei la credite de angajament si cu suma de 4.000 mii lei la credite bugetare in anul 2012, asigurate prin redistribuire in cadrul bugetului aprobat.
ART. 24
In bugetul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale in anexa nr. 3/28/27 “Fisa Programului” se suplimenteaza cu suma de 37.500 mii lei creditele de angajament aferente programului cod 720 “Achizitionarea dreptului de utilizare de produse software” la capitolul 85.01 “Comunicatii”, titlul 20 “Bunuri si servicii”.
ART. 25
Se autorizeaza Ministerul Public sa efectueze redistribuiri de credite bugetare in cadrul bugetului aprobat pe anul 2012, la capitolul 61.01 “Ordine publica si siguranta nationala”, intre ordonatorii secundari de credite, cu incadrarea in sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.
ART. 26
Suma prevazuta in bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri la capitolul 82.01 “Industria extractiva, prelucratoare si de constructii”, titlul 72 “Active financiare”, se utilizeaza ca participare a statului la capitalul social al operatorilor economici din domeniul industriei de aparare, in vederea finantarii investitiilor indisolubil legate de productia sau comertul cu armament, munitie si material de razboi.
ART. 27
Se autorizeaza Academia Romana sa majoreze veniturile proprii cuprinse in anexa nr. 3/37/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2012 – sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii” cu suma de 15.900 mii lei, la capitolul 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.20 “Venituri din cercetare”.
ART. 28
Se autorizeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sa efectueze redistribuiri in anexa nr. 3/38/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2012 pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate”, intre toate titlurile de cheltuieli cu exceptia majorarii cheltuielilor de personal, cu incadrarea in sumele aprobate la capitolul 83.10 “Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”.
ART. 29
(1) In anexa nr. 3/42/06 “Numarul maxim de posturi finantate din bugetul de stat pe anul 2012” la bugetul Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii numarul maxim de posturi finantat in anul 2012 se majoreaza cu 1 post.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii sa ocupe 3 posturi vacante, cu incadrare in numarul maxim de posturi finantate si in cheltuielile de personal aprobate.
ART. 30
Se autorizeaza Institutul Cultural Roman sa efectueze in anexa nr. 3/4401/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2012” urmatoarele modificari:
a) la venituri, suplimentarea cu suma de 676 mii lei la capitolul 43.10 “Subventii de la alte administratii”, subcapitolul 43.10.09 “Subventii pentru institutii publice”;
b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 676 mii lei la capitolul 67.10 “Cultura, recreere si religie”, astfel: diminuarea titlului 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 259 mii lei, majorarea titlului 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 4.215 mii lei si diminuarea titlului 59 “Alte cheltuieli” cu suma de 3.280 mii lei.
ART. 31
In bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, la capitolul 55.01 “Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi”, titlul 81 “Rambursari de credite”, articolul 81.02 “Rambursari de credite interne”, alineatul 81.02.02 “Diferente de curs aferente datoriei publice interne” se va include suma de 280.370 mii lei care se va asigura prin diminuarea cu aceeasi suma a prevederilor aprobate pentru articolul 81.01 “Rambursari de credite externe”, alineatul 81.01.06 “Diferente de curs aferente datoriei publice externe”.
ART. 32
Sumele cuprinse in bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale, la articolul 56.24 “Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana”, potrivit prevederilor lit. b) a art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se utilizeaza, pana la data de 31 decembrie 2012, pentru asigurarea prefinantarii proiectelor ai caror beneficiari sunt altii decat cei prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3) si (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale.
ART. 33
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor pe anul 2012 se majoreaza cu suma de 11.927 mii lei si se aloca pe judete potrivit anexei nr. 4, astfel:
a) se majoreaza cu 8.978 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore;
b) se majoreaza cu 2.894 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor cu invatamantul special si centrele judetene de resurse si asistenta educationala;
c) se majoreaza cu 55 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant special si din centrele de resurse si asistenta educationala, in cuantumul prevazut pentru anul 2012 prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011.
ART. 34
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, pe anul 2012, se majoreaza cu suma de 283.227 mii lei si se aloca pe judete si municipiul Bucuresti potrivit anexei nr. 5, astfel:
a) se majoreaza cu 99.928 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevazute la art. 104 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) se diminueaza cu 20.207 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, in cuantumul prevazut pentru anul 2012 prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011;
c) se majoreaza cu 200.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) se majoreaza cu 3.506 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si municipiului Bucuresti, respectiv pentru drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore si pentru invatamantul special si centrele de resurse si asistenta educationala.
ART. 35
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor pe anul 2012 se majoreaza cu suma de 883.646 mii lei si se aloca astfel:
a) 6.846 mii lei se aloca judetului Suceava, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare, aprobata prin Legea nr. 240/2011, pentru achitarea restantelor si rambursarea platii scadente la imprumutul extern contractat pentru realizarea Programului “Utilitati si mediu la standarde europene in judetul Suceava”, astfel: municipiului Campulung Moldovenesc suma de 2.372 mii lei, municipiului Vatra Dornei suma de 1.812 mii lei, orasului Gura Humorului suma de 2.217 mii lei si orasului Siret suma de 445 mii lei;
b) 76.800 mii lei se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale, potrivit anexei nr. 6, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru achitarea obligatiilor de plata fata de furnizorii de energie termica pentru populatie, precum si pentru acordarea de avansuri in vederea finantarii constituirii de catre producatori a stocurilor de carbune, pacura si de combustibil lichid usor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri si pentru achitarea in avans a consumului de gaze naturale de catre producatorii de energie termica furnizorilor de gaze naturale, potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 483/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) 200.000 mii lei se repartizeaza pe judete, potrivit anexei nr. 7, pentru achitarea arieratelor inregistrate in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale, a institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si a spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, inclusiv a arieratelor aferente contributiei proprii la proiectele derulate prin programe nationale, cu exceptia sumelor aferente unor programe nationale ori altor obligatii de plata, pentru care potrivit legislatiei in vigoare se acorda sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata cu destinatie speciala ori subventii de la bugetul de stat;
d) 100.000 mii lei se repartizeaza pe judete, potrivit anexei nr. 8, pentru achitarea arieratelor inregistrate in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale provenite din derularea programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2007, cu modificarile ulterioare, cu exceptia arieratelor aferente contributiei proprii la proiectele derulate prin acest program;
e) 50.000 mii lei se repartizeaza pe judete, potrivit anexei nr. 9, pentru achitarea arieratelor inregistrate in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale provenite din derularea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si in unitatile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 577/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia arieratelor aferente contributiei proprii la proiectele derulate prin acest program;
f) 450.000 mii lei se aloca, pe judete, in scopul achitarii platilor restante inregistrate in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale, inclusiv a institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local, si a spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari ori fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor prevazute in anexa nr. 7 se face prin hotarare a consiliului judetean, pana la data de 16 noiembrie 2012, proportional cu volumul arieratelor si in limita sumelor solicitate prin cereri, pe baza cererilor scrise ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, depuse la consiliul judetean pana la data de 9 noiembrie 2012. In cazul institutiilor publice finantate partial din bugetul local si al spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, sumele solicitate prin cerere sunt in limita obligatiilor de plata ale unitatilor administrativ-teritoriale catre acestea.
(3) Unitatile administrativ-teritoriale, institutiile publice finantate partial din bugetul local, precum si spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale care au primit si au utilizat sume potrivit alin. (2) si care raporteaza arierate reduse cu cel putin 10%, respectiv 6% fata de soldul lunii octombrie, sunt exceptate de la prevederile art. 49 alin. (13^2) si (13^8) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2012, cu conditia ca soldul arieratelor raportate pana la sfarsitul anului 2012 sa nu inregistreze cresteri fata de soldul din luna octombrie redus in conditiile prezentului alineat si sa fie raportate conform art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor prevazute in anexele nr. 8 si 9 se face prin hotarare a consiliului judetean, proportional cu volumul arieratelor si in limita sumelor solicitate prin cereri, pe baza cererilor scrise ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, depuse la consiliul judetean pana la data de 9 noiembrie 2012. Repartizarea sumelor de catre consiliul judetean se realizeaza prin hotarare pana la data de 16 noiembrie 2012. In limita sumelor repartizate se diminueaza obligatiile de plata ale bugetului de stat catre unitatile administrativ-teritoriale rezultate din derularea programelor prevazute la alin. (1) lit. d) si e).
(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale raspund de realitatea si exactitatea sumelor solicitate prin cerere. Cererile transmise de catre acestia potrivit alin. (2) si (4) contin in mod obligatoriu informatii referitoare la:
a) datele de identificare ale fiecarui furnizor de bunuri, servicii si lucrari fata de care unitatile administrativ-teritoriale, institutiile publice finantate integral sau partial din bugetul local si spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale inregistreaza obligatii de plata reprezentand arierate;
b) numarul si data documentului din care rezulta obligatiile de plata;
c) sumele datorate de fiecare institutie publica prevazuta la lit. a) reprezentand arierate;
d) detaliile privind platile sumelor reprezentand arierate catre furnizorii prevazuti la lit. a), care contin atat informatii cu privire la numele, codul IBAN si codul de identificare fiscala al beneficiarului, cat si la suma datorata ca arierat.
(6) Autoritatile deliberative, in baza comunicarii scrise a consiliului judetean, aproba rectificarea bugetelor locale si ale institutiilor subordonate cu sumele repartizate, potrivit alin. (2) si (4), cel tarziu la data de 23 noiembrie 2012.
(7) Un exemplar din hotararea consiliului judetean de repartizare a sumelor se transmite directiei generale a finantelor publice judetene in termen de doua zile lucratoare de la aprobare, insotita de o situatie centralizatoare a unitatilor administrativ-teritoriale pentru care se repartizeaza sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, in care sunt cuprinse informatiile prevazute la alin. (5). Directiile generale ale finantelor publice judetene comunica unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului informatiile furnizate de consiliile judetene.
(8) Pana cel tarziu la data de 27 noiembrie 2012, unitatile administrativ-teritoriale au obligatia de a prezenta unitatilor Trezoreriei Statului la care acestea isi au conturile deschise urmatoarele documente:
a) bugetele locale rectificate inclusiv cu sumele repartizate pentru spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, aprobate prin hotararea autoritatii deliberative;
b) hotararea autoritatilor deliberative prin care s-a aprobat rectificarea bugetelor spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale;
c) cererile pentru deschiderea de credite bugetare si dispozitiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind reducerea arieratelor;
d) ordinele de plata prin care unitatile administrativ-teritoriale achita arieratele fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari sau vireaza sumele in conturile institutiilor publice finantate partial din bugetul local, precum si ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz.
(9) Institutiile publice finantate integral sau partial din bugetul local, precum si spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, concomitent cu depunerea documentelor prevazute la alin. (8), au obligatia depunerii la unitatile Trezoreriei Statului la care acestea isi au conturile deschise urmatoarele documente:
a) bugetele rectificate in care sunt aprobate sumele destinate platii arieratelor;
b) ordinele de plata prin care se achita arieratele fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari.
(10) Virarea in contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate potrivit prevederilor alin. (2) si (4) se efectueaza de catre unitatile Trezoreriei Statului in urmatoarele conditii:
a) existenta bugetelor locale rectificate in care sunt cuprinse si sumele repartizate pentru institutiile publice finantate integral sau partial din bugetul local, precum si pentru spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, aprobate prin hotararea autoritatii deliberative;
b) existenta deschiderilor de credite bugetare disponibile cel putin la nivelul ordinelor de plata prezentate;
c) sumele inscrise in ordinele de plata, prin care se achita arierate, sunt in limita sumelor aprobate si comunicate de catre directiile generale ale finantelor publice judetene si se incadreaza in destinatiile si in limita sumelor prevazute la alin. (5) lit. d);
d) sumele sunt utilizate conform destinatiei pentru care au fost repartizate prin hotararea consiliului judetean.
(11) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, repartizarea pe judete a sumei prevazute la alin. (1) lit. f) se face in scopul achitarii platilor restante inregistrate in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, rezultate din relatii cu furnizorii de bunuri, servicii si lucrari ori fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
(12) Suma repartizata potrivit alin. (1) lit. f), precum si sumele prevazute la alin. (13) vor fi utilizate exclusiv pentru:
a) stingerea obligatiilor fiscale restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari ai unitatilor administrativ-teritoriale si institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale;
b) stingerea obligatiilor fiscale restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale unitatilor administrativ-teritoriale si ale institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale.
(13) Sumele alocate potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, ramase nerepartizate sau repartizate si neutilizate, se comunica Ministerului Finantelor Publice de catre directiile generale ale finantelor publice judetene pana la data de 5 noiembrie 2012 si se utilizeaza potrivit prevederilor alin. (11) si (12).
(14) In scopul alocarii sumelor prevazute la alin. (1) lit. f) si alin. (13), unitatile administrativ-teritoriale pot depune pana la data de 20 noiembrie 2012 la directiile generale ale finantelor publice judetene cereri scrise, insotite de urmatoarele documente:
a) situatia obligatiilor de plata restante catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari si catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor alin. (12) lit. a) si b), dupa caz;
b) certificatele de atestare fiscala ale unitatilor administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari prevazuti la alin. (12) lit. a) si b), dupa caz, emise de organele fiscale;
c) acorduri incheiate intre unitatile administrativ-teritoriale si furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, inclusiv pentru furnizorii institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, denumite in continuare acorduri, corelate cu datele inscrise in certificatele de atestare fiscala prevazute la lit. b). Prin aceste acorduri furnizorii de bunuri, servicii si lucrari confirma faptul ca sunt de acord cu stingerea obligatiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol.
(15) Directiile generale ale finantelor publice judetene analizeaza cererile in termen de maximum doua zile lucratoare de la depunerea acestora, din punctul de vedere al respectarii prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se incadreaza in prevederile prezentului articol, directia generala a finantelor publice judetene intocmeste o situatie centralizatoare care contine suma necesara a fi repartizata unitatilor administrativ-teritoriale.
(16) In prima zi lucratoare de la intocmirea situatiei centralizatoare, directia generala a finantelor publice judetene transmite o cerere Ministerului Finantelor Publice prin care solicita repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, corespunzatoare sumei totale care face obiectul situatiei centralizatoare. Suma din cerere se diminueaza cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare si nevirate in contul unitatilor administrativ-teritoriale potrivit alin. (25).
(17) Ministerul Finantelor Publice inregistreaza cererile in ordinea primirii acestora si repartizeaza sumele solicitate, pe fiecare judet, in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea acestora, in limita sumei prevazute la alin. (1) lit. f) si alin. (13).
(18) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (17) in volumul si structura bugetului de stat pe anul 2012, pe care le comunica directiilor generale ale finantelor publice judetene.
(19) Ministerul Finantelor Publice restituie cu adresa directiilor generale ale finantelor publice judetene cererile prevazute la alin. (17) pentru care, din sumele prevazute la alin. (1) lit. f) si alin. (13), nu mai exista sume de repartizat.
(20) Certificatele de atestare fiscala ale unitatilor administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari se solicita organelor fiscale de catre unitatile administrativ-teritoriale, se elibereaza in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea solicitarii fara a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente in evidenta pe platitor a organului fiscal competent, si cuprind creantele fiscale restante, exigibile, existente in sold la data solicitarii.
(21) Sumele destinate achitarii obligatiilor de plata restante care fac obiectul cererilor scrise prevazute la alin. (14) nu pot fi mai mari decat obligatiile de plata si obligatiile fiscale restante prevazute la alin. (12) lit. a) si b) pentru stingerea carora acestea utilizeaza rezultate din certificatele de atestare fiscala.
(22) Directiile generale ale finantelor publice judetene au obligatia de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 comunicate de Ministerul Finantelor Publice, pe unitati administrativ-teritoriale, in termen de o zi lucratoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unitati administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene. Sumele ce se repartizeaza unitatilor administrativ-teritoriale sunt cele inscrise in cererile pentru care Ministerul Finantelor Publice a repartizat sume potrivit alin. (18).
(23) In termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea sumelor de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, unitatile administrativ-teritoriale au obligatia de a prezenta unitatilor Trezoreriei Statului la care acestea isi au conturile deschise urmatoarele documente:
a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, in conditiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau rectificate, dupa caz;
b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare si dispozitiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligatiilor fiscale prevazute la alin. (12) lit. a) si b);
c) ordinele de plata prin care unitatile administrativ-teritoriale/institutiile publice finantate integral sau partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale achita la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligatiile fiscale apartinand furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari sau propriile obligatii fiscale, dupa caz.
(24) Virarea in contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectueaza de catre unitatile Trezoreriei Statului in urmatoarele conditii:
a) existenta bugetelor locale majorate sau rectificate cu sumele repartizate potrivit alin. (22);
b) existenta deschiderilor de credite bugetare disponibile cel putin la nivelul ordinelor de plata prezentate;
c) sumele inscrise in ordinele de plata, prezentate potrivit alin. (23) lit. c), sunt in limita sumelor inscrise in acordurile incheiate si a sumelor reprezentand plati restante pe care unitatile administrativ-teritoriale si institutiile finantate integral din bugetul local le datoreaza bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale;
d) sumele sunt utilizate conform destinatiei pentru care au fost alocate de catre directiile generale ale finantelor publice judetene;
e) sumele din certificatele de atestare fiscala care au stat la baza suplimentarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale. In acest scop, la data primirii documentelor de plata prezentate de unitatile administrativ-teritoriale, unitatile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscala care au stat la baza suplimentarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea avand obligatia de a actualiza/confirma sumele respective in cadrul aceleiasi zile. In cazul in care sumele care fac obiectul documentelor de plata prezentate de unitatile administrativ-teritoriale sunt mai mari decat cele cuprinse in certificatele de atestare fiscala actualizate, acestea se restituie unitatilor administrativ-teritoriale pentru a fi refacute in termen de o zi lucratoare de la restituire.
(25) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale care se vireaza in conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (24) vor fi diminuate fata de cele aprobate prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice, atat cu eventualele obligatii fiscale achitate la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale dupa data eliberarii certificatelor de atestare fiscala care au stat la baza solicitarii sumelor defalcate de catre unitatile administrativ-teritoriale, cat si cu sumele inscrise in documentele de plata care nu indeplinesc conditiile alin. (23). Cu diferenta dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate si cele virate in conturile acestora, unitatile administrativ-teritoriale isi diminueaza bugetele locale modificate potrivit alin. (23) lit. a).
(26) Pentru operatiunile care fac obiectul achitarii obligatiilor prevazute la alin. (11) – (25), unitatile Trezoreriei Statului elibereaza titularilor de cont extrase de cont la care vor anexa copii ale documentelor de plata. Titularii conturilor vor inregistra in contabilitatea proprie stingerea obligatiilor fiscale restante sau vor transmite operatorilor economici ale caror obligatii fiscale au fost stinse copii ale extraselor de cont si ale documentelor de plata care vor sta la baza inregistrarii in contabilitatea acestora a stingerii creantelor de natura comerciala si a obligatiilor fiscale restante aferente operatiunilor respective, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
(27) In aplicarea prevederilor alin. (11) – (26), in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 36
Economiile inregistrate la plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant special si din centrele de resurse si asistenta educationala, precum si din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizatiilor si a altor drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si pentru plata contributiilor aferente acestora.
ART. 37
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural se diminueaza cu suma de 100.000 mii lei.
ART. 38
(1) Influentele asupra bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sunt prevazute in anexa nr. 10.
(2) Suma de 150.000 mii lei cu care se suplimenteaza bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate la titlul 20 “Bunuri si servicii” se utilizeaza pentru plata obligatiilor restante, reprezentand bunuri si servicii achizitionate, cu termen de plata mai vechi de 90 de zile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ale unitatilor sanitare publice cu paturi, indiferent de reteaua sanitara din care fac parte, cu prioritate ale spitalelor din reteaua regionala de spitale de urgenta, definite in conformitate cu art. 100 alin. (1) si art. 101 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare. Lista spitalelor din reteaua regionala de spitale de urgenta este cea aprobata prin ordin al ministrului sanatatii.
(3) Obligatiile restante prevazute la alin. (2) reprezinta bunuri si servicii achizitionate, cu termen de plata mai vechi de 90 de zile, inregistrate in contabilitate si neachitate la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in ordinea cronologica a inregistrarii acestora, fara a putea fi efectuate angajamente legale noi pe baza acestei sume la nivelul unitatilor sanitare cu paturi.
(4) Plata obligatiilor restante ale unitatilor sanitare publice cu paturi in limita sumei prevazute la alin. (2) se realizeaza dupa cum urmeaza:
a) in limita serviciilor medicale efectuate in anul 2011 peste valoarea de contract, respectiv in limita serviciilor medicale efectuate in anul 2012 peste valoarea de contract pana la data de 30 septembrie 2012;
b) pentru unitatile sanitare publice cu paturi care nu se incadreaza in prevederile lit. a), pe raspunderea ordonatorului principal de credite cu privire la faptul ca obligatiile de plata mai vechi de 90 de zile de la data scadentei inregistrate la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta reprezinta bunuri si servicii care au fost achizitionate prin aplicarea procedurilor legale privind achizitiile publice, sunt evidentiate in contabilitatea unitatilor sanitare publice cu paturi, pe baza documentelor justificative, si se incadreaza in bugetul aprobat pe anul 2011, respectiv pe anul 2012.
(5) Conditiile si modalitatile de stingere a obligatiilor de plata ale unitatilor sanitare publice cu paturi prevazute la alin. (2) se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, emis in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.
ART. 39
(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se pot aloca, pe baza de hotarari ale Guvernului, sume si pentru suplimentarea cheltuielilor bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2012.
(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile corespunzatoare in veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in vederea majorarii cu sumele alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, potrivit alin. (1), acordate prin suplimentarea transferurilor de echilibrare prevazute in bugetul Ministerului Sanatatii.

CAPITOLUL II
Dispozitii finale

ART. 40
Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 914 si 914 bis din 22 decembrie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Sumele incasate din contributia trimestriala prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, cu completarile ulterioare, precum si sumele incasate potrivit art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare constituie venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si se reflecta prin includerea acestora atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli a bugetului Fondului, pe masura incasarii.”
2. La articolul 29, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) In bugetul Ministerului Culturii si Patrimoniului National, la capitolul 67.01 <<Cultura, recreere si religie>>, titlul 20 <<Bunuri si servicii>>, in temeiul Legii nr. 186/2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt cuprinse si sume pentru sustinerea editarii de reviste si publicatii, care pot fi utilizate pentru finantarea categoriilor de cheltuieli prevazute la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru revistele si publicatiile culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national, pe baza contractelor incheiate cu uniunile de creatori beneficiare, cu revistele si publicatiile culturale.”
3. La articolul 36 alineatul (5), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) platii la scadenta a contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene, a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, la organisme financiar-bancare internationale, a rambursarilor de rate de capital aferente imprumuturilor interne si externe, a platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor, precum si derularii corespunzatoare a programelor finantate din fonduri externe nerambursabile, pre- si postaderare, si a programelor cu finantare rambursabila;”.
4. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 39
In anul 2012, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor de asistenta sociala finantate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale si care se platesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Nationala <<Posta Romana>> – S.A. se calculeaza prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depasi 1% asupra valorii sumelor platite.”
5. La articolul 45 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
“c) fac exceptie de la lit. a) operatorii economici care au inregistrat profit in anul precedent si care primesc transferuri de la bugetul de stat pentru activitatea de exploatare privind intretinerea si repararea activelor din domeniul public primite in concesiune.”
6. Anexa nr. 3/19/02b “Lista obiectivelor/proiectelor/categoriilor si sumele aferente acestora pe anii 2010 – 2015 – sume alocate din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale/agenti economici, etc.” la bugetul Ministerului Administratiei si Internelor se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3.
ART. 41
Se autorizeaza ordonatorii principali de credite ca, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in functie de situatiile specifice aparute, sa introduca, in cadrul titlurilor de cheltuieli, articole si alineate noi, cu sume care se asigura prin redistribuire, cu incadrarea in suma totala aprobata la titlul de cheltuieli respectiv.
ART. 42
Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introduca modificari in volumul si structura bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2012 ale institutiilor publice subordonate finantate partial din venituri proprii, inclusiv la si de la cheltuieli de personal si cheltuieli de capital, si intre bugetele acestora, cu incadrarea in prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 “Transferuri catre institutii publice”.
ART. 43
Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introduca modificari si sa efectueze redistribuiri de credite bugetare si de credite de angajament neutilizate in bugetul pe programe, fara a depasi creditele de angajament si creditele bugetare aprobate pe anul 2012.
ART. 44
Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa efectueze redistribuiri de credite bugetare si de credite de angajament neutilizate intre si in cadrul pozitiilor “Obiective de investitii in continuare”, “Obiective de investitii noi” si “Alte cheltuieli de investitii”, in limita prevederilor bugetare aprobate, si sa comunice Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, modificarile introduse in fisele de investitii anexe la bugetele acestora.
ART. 45
Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze influentele aprobate prin prezenta ordonanta de urgenta in bugetele lor si in anexele la acestea pe anul 2012, sa efectueze redistribuiri intre articolele si alineatele din cadrul titlurilor de cheltuieli si sa comunice Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, detalierea modificarilor aprobate conform acesteia.
ART. 46
Prin derogare de la prevederile art. 16 si 56 din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cheltuielile bugetului general consolidat, cheltuielile bugetului de stat si cele ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2012 se majoreaza potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
ART. 47
Anexele nr. 1 – 10 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close