Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor in unitatile de invatamant particular preuniversitar

In M. Of. nr. 732 din 30 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5625/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar.

Din cuprins.
ART. 1
Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Directia generala management, resurse umane si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

METODOLOGIA
de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Coordonarea metodologica a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular este asigurata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Inspectoratele scolare asigura consiliere si asistenta unitatilor de invatamant in gestionarea resurselor umane si a posturilor didactice, precum si monitorizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile din invatamantul preuniversitar de stat si particular, conform art. 95 alin. (1) lit. l) si m) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Organizarea si desfasurarea concursului este realizata de unitatile de invatamant cu personalitate juridica/consortii scolare sau prin asocieri temporare la nivel local, judetean ori interjudetean, la nivelul municipiului Bucuresti, conform art. 254 alin. (3) si (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Unitatile de invatamant preuniversitar particular pot organiza concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe tot parcursul anului, in conditiile publicarii acestora la sediile unitatilor de invatamant particular, precum si in presa locala si centrala, cu cel putin 30 de zile inainte de organizarea concursului si informarii inspectoratului scolar si a Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Directia generala management, resurse umane si retea scolara. Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar se organizeaza si se desfasoara conform prevederilor prezentei metodologii.
(4) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate consta in proba practica sau inspectie speciala la clasa si proba scrisa din didactica specialitatii in profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, conform art. 254 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Inspectia speciala la clasa in profilul postului didactic/catedrei se desfasoara pe durata unei ore de curs si se evalueaza prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 3. Probele practice de profil, pentru posturile care sunt conditionate pentru ocupare de proba practica, se desfasoara conform anexelor nr. 4 – 10 si se evalueaza prin note de la 10 la 1. La aceste probe nu se admit contestatii. Nota obtinuta la proba practica sau la inspectia speciala la clasa are o pondere de 25% in media de repartizare. Candidatii care nu obtin la inspectia speciala la clasa sau la proba practica minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisa. Candidatii care nu obtin la inspectia speciala la clasa sau la proba practica minimum nota 7 (sapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata.
(6) Probele scrise se sustin pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise constituita la nivelul unitatii de invatamant/consortiului scolar/grupului de unitati de invatamant care s-au asociat temporar, in concordanta cu programele specifice pentru concurs in specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, si se evalueaza prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise asigura, la cererea candidatilor, si traducerea acestora in limbile minoritatilor nationale. Nota obtinuta la proba scrisa are o pondere de 75% in media de repartizare.
(7) Pentru proba scrisa se stabilesc, de catre comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte si baremele de evaluare aferente, din care comisia de organizare si desfasurare a concursului alege, prin tragere la sorti, numarul variantei pentru proba scrisa si al variantei de rezerva.
(8) Pentru angajarea pe perioada nedeterminata, candidatii trebuie sa obtina minimum nota 7 (sapte) atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala la clasa, iar media de repartizare se calculeaza astfel: [(nota obtinuta la proba scrisa) * 3 + (nota obtinuta la proba practica/inspectia speciala la clasa)] / 4.
(9) Pentru angajarea pe perioada determinata, candidatii trebuie sa obtina minimum nota 5 (cinci) atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala, iar media de repartizare se calculeaza astfel: [(nota obtinuta la proba scrisa) * 3 + (nota obtinuta la proba practica/inspectia speciala la clasa)] / 4.
(10) Cadrul didactic titular care se prezinta la concursul pentru ocuparea unui alt post didactic/unei alte catedre vacant(e)/rezervat(e) in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar, care nu ocupa post/catedra sau obtine o medie de repartizare mai mica de 5 (cinci), isi pastreaza calitatea de titular in unitatea/unitatile de invatamant din care provine.
(11) In cazul mediilor de repartizare egale obtinute la concurs, departajarea candidatilor se face in urmatoarea ordine, dupa:
a) domiciliul in localitatea in care se afla postul didactic solicitat;
b) gradul didactic;
c) media obtinuta la examenul de licenta/absolvire/diploma/bacalaureat;
d) sot/sotie in invatamant;
e) fiu/fiica in invatamant.
ART. 2
(1) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant hotaraste, la propunerea directorului, daca organizeaza concursul independent, in consortiu scolar sau in asociere temporara cu alte unitati de invatamant si transmite hotararea inspectoratului scolar.
(2) Unitatile de invatamant care fac parte din consortii scolare stabilesc unitatea de invatamant la care se face inscrierea candidatilor, examinarea si selectarea candidatilor. Comisiile de concurs se constituie la nivelul consortiului scolar, iar angajarea candidatilor reusiti se realizeaza pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate existente la unitatea/unitatile de invatamant din cadrul consortiului scolar, conform prevederilor prezentei metodologii.
(3) Unitatile de invatamant care au decis sa organizeze concursul in asocieri temporare propun centrul de concurs. Propunerea este avizata si de inspectoratul scolar, care emite o decizie de constituire a centrului de concurs. Candidatii se inscriu la centrul de concurs stabilit, unde sustin probele de concurs, conform prezentei metodologii. Comisiile de concurs se organizeaza la nivelul centrului de concurs, candidatii declarati reusiti fiind repartizati si angajati pe posturi didactice/catedre publicate vacante/rezervate de la unitatile de invatamant care alcatuiesc asocierea temporara, conform prevederilor prezentei metodologii.
(4) La unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant, grupuri scolare, unitati de invatamant avand clasele I – XII/XIII/XIV posturile/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publica pentru nivelul cel mai inalt corespunzator unitatii de invatamant si postului didactic, in concordanta cu Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, denumit in continuare Centralizator.
(5) Posturile didactice/Catedrele vacante pentru angajare cu contract de munca pe perioada nedeterminata propuse pentru ocuparea prin concurs trebuie aiba o viabilitate estimata de cel putin 4 (patru) ani. In situatia in care unitatile de invatamant se grupeaza in asocieri temporare, catedrele vacante pentru angajare cu contract de munca pe perioada nedeterminata, prin concurs, se pot constitui din ore existente in 1 – 2 unitati de invatamant de pe raza aceleiasi localitati ori din localitati apropiate.
(6) In structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de munca pe perioada nedeterminata nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a si a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura si design, precum si orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecventa redusa. In structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de munca pe perioada nedeterminata pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore optionale cuprinse in schema orara pe parcursul intregii zile. Unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar autorizate pot propune pentru concurs si catedre vacante pentru angajare cu contract de munca pe perioada nedeterminata incomplete pana la cel putin o jumatate de norma.
(7) In situatia in care unitatile de invatamant sunt constituite in consortii scolare/asocieri temporare se pot constitui si catedre vacante/rezervate din ore existente la mai multe unitati de invatamant din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare.
(8) In unitatile de invatamant gimnaziale se pot constitui catedre vacante/rezervate formate din ore compuse din doua discipline (limba romana – limba straina, limba straina A – limba straina B, geografie – limba straina, istorie – limba straina, matematica – fizica, fizica – chimie, chimie – biologie, istorie – geografie, geografie – istorie etc.), in concordanta cu Centralizatorul, prima disciplina avand ponderea cea mai mare de ore in catedra, constituind si disciplina de concurs. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din doua discipline, candidatii cu dubla specializare, in concordanta cu Centralizatorul, sustin in cadrul concursului proba scrisa la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore in catedra.
(9) Pentru disciplinele: logica, argumentare si comunicare, filosofie, psihologie, sociologie, cultura civica, studii sociale, economie aplicata, economie, educatie antreprenoriala, limba latina, limba greaca veche, limba neogreaca, educatie muzicala, educatie plastica, educatie artistica, istoria si traditiile minoritatilor nationale, religie baptista, religie adventista, religie penticostala, religie reformata, religie unitariana, religie greco-catolica, religie romano-catolica, stiinte se pot constitui catedre vacante/rezervate pentru concurs in doua sau mai multe unitati de invatamant ori din doua sau mai multe discipline, pentru orice nivel de invatamant, in concordanta cu Centralizatorul, prima disciplina avand ponderea cea mai mare de ore in catedra, constituind si disciplina de concurs. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din doua discipline, candidatii trebuie sa aiba specializarea/specializarile corespunzatoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului si sustin in cadrul concursului proba scrisa la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore in catedra.
(10) Lista cuprinzand posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate contine informatiile specificate in anexa nr. 1. Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publica in concordanta cu Centralizatorul.

CAPITOLUL II
Inscrierea candidatilor si disciplinele de concurs

ART. 3
(1) Cererile de inscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar, potrivit anexei nr. 2, insotite de copii de pe documentele solicitate, se inregistreaza la secretariatul unitatii de invatamant sau la centrul care organizeaza concursul. Actele de studii se depun in copie legalizata. Candidatii au obligatia de a respecta cu strictete graficul afisat de fiecare unitate de invatamant/centru care organizeaza concurs.
(2) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar au dreptul sa participe persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute de prezenta metodologie, in concordanta cu Centralizatorul.
(3) Nu au dreptul sa participe la concurs persoanele care au fost inlaturate din invatamant printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala, precum si persoanele care nu prezinta un document medical din care sa reiasa faptul ca nu exista incompatibilitati de ordin medical cu functia didactica.
ART. 4
(1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul alternativ, candidatii anexeaza la cererea de inscriere la concurs avizul privind parcurgerea modulului de pedagogie specifica, eliberat de catre federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativa etc.
(2) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la disciplina religie, candidatii anexeaza, la cererea de inscriere, avizul cultului respectiv, in baza protocolului semnat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(3) Pentru posturile didactice/catedrele vacante/rezervate de la seminariile/liceele teologice si disciplinele teologice, candidatii anexeaza, la cererea de inscriere, avizul special al cultului respectiv, in baza protocolului semnat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(4) In unitatile de invatamant in care functioneaza si clase cu profil teologic, avizul cultului respectiv se solicita numai pentru disciplinele teologice.
ART. 5
(1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile de invatamant preuniversitar se pot inscrie la concurs absolventi cu diploma ai invatamantului superior, postliceal sau mediu care au inscrise pe diploma/diplome specializarea/specializarile corespunzatoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului. Pentru ocuparea acestor posturi didactice/catedre, proba scrisa se sustine in specializarea/specializarile postului/catedrei, conform Centralizatorului, dupa programele valabile, specifice pentru concurs.
(2) Specializarile absolventilor cu studii universitare de lunga/scurta durata sau care au finalizat ciclul I de studii universitare de licenta, care se inscriu la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar, care au inceput studiile dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 88/1993*1) privind acreditarea institutiilor din invatamantul superior si recunoasterea diplomelor, republicata, trebuie sa se regaseasca in Centralizator si sa fie autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate in baza hotararilor Guvernului privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii invatamantului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de invatamant superior emise dupa data de 17 decembrie 1993, care cuprind specializarile autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate, precum si forma de invatamant pentru care au fost autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate.
(3) Absolventii invatamantului superior/mediu/postliceal care se inscriu la concurs si care nu au dobandit definitivarea in invatamant trebuie sa faca dovada pregatirii psihopedagogice dupa cum urmeaza:
a) absolventii cu diploma ai studiilor de lunga/scurta durata si ai studiilor medii/postliceale au obligatia de a finaliza pregatirea psihopedagogica in termen de cel mult 3 ani de la angajarea in invatamant;
b) absolventii cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta si ai ciclului II de studii universitare de masterat pot ocupa posturi didactice/catedre in invatamantul prescolar, preuniversitar obligatoriu, profesional si la anul de completare, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic;
c) absolventii cu diploma ai ciclului II de studii universitare de masterat pot ocupa posturi didactice/catedre in invatamantul liceal sau postliceal, cu conditia detinerii unei pregatiri psihopedagogice care sa corespunda unui numar de minimum 60 de credite de studii transferabile, prin programe de pregatire oferite de departamentele pentru pregatirea personalului didactic.
Pentru absolventii cu diploma ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar pedagogic sau ai ciclului I de studii universitare de licenta cu specializarea “Pedagogia invatamantului primar si prescolar” se considera indeplinita conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic.
(4) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul special se pot inscrie la concurs absolventii care indeplinesc conditiile de studii in concordanta cu Centralizatorul, iar pentru alte specializari decat cele psihopedagogice, conform anexei nr. 12, este necesar un stagiu atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala, conform art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Pentru ocuparea posturilor de profesor preparator (nevazator) candidatii sustin proba scrisa la disciplina de concurs in concordanta cu specializarea/specializarile inscrisa/inscrise pe diploma/diplome, conform Centralizatorului, dupa programele specifice concursului. Ocuparea posturilor vacante/rezervate de profesor preparator (nevazator) din invatamantul special se realizeaza in ordinea descrescatoare a notelor obtinute, indiferent de disciplina de concurs la care s-a sustinut proba scrisa. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate de la unitatile de invatamant special pentru deficienti de vedere se pot inscrie la concurs si candidati nevazatori care indeplinesc conditiile de studii prevazute la alin. (4), avand inscrise pe diploma specializarile corespunzatoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului, dupa programele specifice concursului.
(6) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de pregatire/instruire practica si activitati de preprofesionalizare se pot inscrie la concurs absolventi cu diploma ai unei scoli postliceale/scoli de maistri sau absolventi cu diploma ai invatamantului superior care au inscrise pe diploma/diplome specializarea/specializarile corespunzatoare catedrelor respective, conform Centralizatorului. Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de pregatire/instruire practica si activitati de preprofesionalizare, proba scrisa se sustine la disciplina prevazuta in Centralizator, dupa programele specifice de concurs valabile pentru maistrii-instructori/profesorii de instruire practica. Catedrele de pregatire/instruire practica din domeniul “Transporturi/Conducerea autovehiculelor” pot fi ocupate de absolventi ai invatamantului superior/postliceal, cu avizul Inspectoratului General al Politiei (IGP)/Autoritatii Rutiere Romane (ARR), cu oricare din specializarile care le confera dreptul de a ocupa catedre de pregatire/instruire practica, in concordanta cu Centralizatorul pentru pregatire si instruire practica. Candidatii care solicita ocuparea unui post de pregatire/instruire practica din domeniul “Transporturi/Conducerea autovehiculelor” sustin proba practica specifica domeniului “Transporturi/Transporturi rutiere” si proba scrisa din programa specifica de concurs pentru “Transporturi (maistri-instructori/profesori de instruire practica)”.
(7) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de profesor pentru invatamantul prescolar/primar din unitatile de invatamant, clase sau grupe cu predare in limbile minoritatilor nationale, concursul consta in sustinerea unei probe scrise cu subiecte mixte de limba si literatura romana si limba si literatura materna in care urmeaza sa se faca predarea, in pondere egala, dupa programele specifice pentru concurs, pentru educatoare si invatatori. Candidatii care sustin o astfel de proba scrisa si obtin cel putin nota 5,00 (cinci) sunt repartizati numai pe posturi didactice vacante/rezervate de invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul prescolar/primar la unitati de invatamant, clase sau grupe cu predare in limbile minoritatilor nationale.
————
*1) Legea nr. 88/1993, republicata, a fost abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 6
(1) Candidatii care solicita ocuparea de posturi didactice/catedre vacante/rezervate, prin concurs, in unitati de invatamant avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetitie, muzica, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectura si design), clase/grupe de hipoacuzici si surzi, precum si ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatica, de informatica si tehnologia informatiei si comunicarii, de instruire practica sau de activitati de preprofesionalizare, precum si posturi didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi scolare sportive sustin o proba practica in profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Rezultatul probei practice in profilul postului se evalueaza prin note de la 10 la 1. La aceste probe nu se admit contestatii, hotararea comisiei de concurs ramanand definitiva. Probele practice se sustin si se evalueaza conform anexelor nr. 4 – 10.
(2) Candidatii care solicita ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare in alta limba decat cea in care si-au facut studiile sustin o proba orala eliminatorie de cunoastere a limbii in care urmeaza sa se faca predarea. Fac exceptie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, iar candidatii care sustin proba scrisa specifica pentru ocuparea unui post de educatoare/invatator/profesor pentru invatamant prescolar/profesor pentru invatamant primar sunt exceptati de la sustinerea probei eliminatorii orale la limba in care urmeaza sa se realizeze predarea. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoastere a limbii in care urmeaza sa se faca predarea se consemneaza prin “admis” sau “respins”. La aceste probe nu se admit contestatii, hotararea comisiei de concurs ramanand definitiva.

CAPITOLUL III
Comisiile de concurs

ART. 7
(1) Pentru organizarea si desfasurarea concursului la nivelul unei unitati de invatamant particular din invatamantul preuniversitar, consiliul de administratie al unitatii de invatamant stabileste comisia de concurs, conform art. 254 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Comisia de organizare si desfasurare a concursului, numita prin decizia directorului unitatii de invatamant particular/reprezentantului fundatiei sau asociatiei, are urmatoarea componenta:
a) presedinte – directorul adjunct sau un cadru didactic, membru al consiliului de administratie;
b) membri – profesori, de regula titulari, care au dobandit definitivarea in invatamant;
c) un reprezentant al inspectoratului scolar;
d) informatician/ajutor analist programator/personal al unitatii de invatamant cu competente in utilizarea calculatorului;
e) secretar – un cadru didactic.
(2) In situatia in care unitatile de invatamant sunt organizate in consortii scolare/asocieri temporare, comisia de organizare si desfasurare a concursului se constituie la nivel de consortiu scolar/asociere temporara si este validata de fiecare consiliu de administratie al unitatilor de invatamant. Comisia de organizare si desfasurare a concursului, numita prin decizia directorului unitatii de invatamant particular/reprezentantului fundatiei sau asociatiei care coordoneaza activitatea consortiului scolar, respectiv a directorului unitatii de invatamant particular/reprezentantului fundatiei ori asociatiei unitatii de invatamant particular care a fost stabilita centru de concurs, in situatia asocierii temporare, are urmatoarea componenta:
a) presedinte – un director sau un director adjunct al uneia dintre unitatile de invatamant din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare;
b) membri – directori, directori adjuncti, profesori din unitatile de invatamant din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare, de regula titulari, care au dobandit definitivarea in invatamant;
c) un reprezentant al inspectoratului scolar;
d) informatician/ajutor analist programator/personal din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare avand competente in utilizarea calculatorului;
e) secretar – un cadru didactic din oricare unitate de invatamant din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare.
(3) In cazul in care in unitatile de invatamant particular care organizeaza concurs nu exista suficienti membri, conducerea unitatii de invatamant particular apeleaza la metodistii de specialitate ai inspectoratului scolar, informaticieni/analisti programatori/ajutori analisti programatori sau directori din alte unitati de invatamant. Aceste situatii sunt solutionate de consiliul de administratie al unitatii de invatamant particular cu sprijinul inspectoratului scolar.
(4) In situatia in care concursul se desfasoara la nivelul unei unitati de invatamant particular, proba practica/orala in profilul postului sau inspectia speciala la clasa se sustine in fata unei comisii, aprobata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant particular, numita prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, alcatuita din:
a) presedinte – directorul unitatii de invatamant sau un cadru didactic, membru al consiliului de administratie;
b) membri – cate 2 profesori care au dobandit definitivarea in invatamant, cu specializarea in profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea in profilul postului/inspectori scolari de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar, pentru 25 de candidati;
c) secretar – un cadru didactic.
(5) In situatia in care concursul se desfasoara la nivelul consortiilor scolare/centrelor de concurs, proba practica/orala in profilul postului sau inspectia speciala la clasa se sustine in fata unei comisii, validate de fiecare consiliu de administratie al unitatilor de invatamant, numita prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, alcatuita din:
a) presedinte – directorul unei unitati de invatamant;
b) membri – cate 2 profesori care au dobandit definitivarea in invatamant, cu specializarea in profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea in profilul postului/inspectori scolari de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar, pentru 25 de candidati;
c) secretar – un cadru didactic.
ART. 8
Membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului au urmatoarele atributii:
a) presedintele:
1. asigura corectitudinea inscrierii candidatilor la concurs si ia deciziile corespunzatoare in aceasta directie, in raport cu precizarile si ordinele Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
2. ia masurile necesare pentru asigurarea cu material logistic a centrului de concurs;
3. se adreseaza, in scris, directiei judetene de sanatate publica pentru a asigura prezenta personalului medical in unitatile si centrele de concurs, precum si consiliilor locale, operatorilor de energie electrica, de cablu, de telefonie etc. pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare desfasurarii examenului;
4. se adreseaza, in scris, organelor locale si judetene de politie si jandarmerie si, dupa caz, Ministerului Administratiei si Internelor, pentru a asigura pastrarea ordinii publice la unitatile si centrele de concurs;
5. tine permanent legatura cu presedintele comisiei judetene/municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului si raporteaza datele solicitate sau orice alt eveniment important;
6. intocmeste si afiseaza graficul desfasurarii probelor practice/orale in profilul postului sau a inspectiilor speciale la clasa;
7. verifica salile de examen, incaperea in care se face multiplicarea subiectelor si echipamentele necesare pentru desfasurarea optima a concursului;
8. afiseaza pe usile salilor de examen si la avizierul unitatii si centrului, impreuna cu secretarul si ceilalti membri ai comisiei, listele cu candidatii repartizati pe sali si disciplinele la care sustin concursul;
9. ia toate masurile necesare pentru inceperea concursului la ora fixata. Identifica eventualii candidati care nu s-au regasit pe liste si ii repartizeaza in sali;
10. intocmeste listele cu personalul didactic care va asigura supravegherea candidatilor, verificarea identitatii candidatilor si sigilarea lucrarilor scrise. Numeste, prin tragere la sorti, pentru fiecare sala, 2 – 3 supraveghetori, din care unul este numit responsabil de sala, care au alta specialitate decat candidatii din sala de concurs si care nu au printre candidati rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv. In acest sens, supraveghetorii depun o declaratie scrisa. Unul dintre ei este numit responsabil de sala. Supraveghetorii sunt selectati din randul personalului didactic, in urmatoarea ordine: profesori, institutori, invatatori, educatoare, maistri instructori;
11. instruieste, impreuna cu ceilalti membri ai comisiei, supraveghetorii si stabileste atributiile acestora in concordanta cu prevederile prezentei metodologii.
12. asigura, impreuna cu secretarul si ceilalti membri ai comisiei, multiplicarea subiectelor si le distribuie, in deplina siguranta, in sali;
13. semneaza lucrarile candidatilor din centrul de concurs;
14. preia lucrarile pe baza de proces-verbal tip de la responsabilii de sala. Verifica daca numarul lucrarilor si numarul paginilor acestora, predate de candidati supraveghetorilor de sala, corespund inscrisurilor din borderoul de predare a lucrarilor;
15. preda, pe baza de proces-verbal, presedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise lucrarile scrise ale candidatilor, insotite de un borderou pe discipline de concurs, mentionand numarul acestora si numarul de pagini pentru fiecare lucrare scrisa;
16. asigura afisarea baremelor la centrul de concurs;
17. intocmeste si afiseaza tabelul nominal cu rezultatele concursului, in ordinea descrescatoare a notelor, pe discipline de concurs;
18. primeste contestatiile si le transmite, sub semnatura, comisiei de rezolvare a contestatiilor;
19. dupa primirea rezultatelor la contestatii, pe baza rezultatelor concursului, intocmeste clasificarea finala a candidatilor, pe discipline de concurs, si propune inspectoratului scolar lista pentru validarea rezultatelor;
20. intocmeste si afiseaza graficul sedintelor publice de repartizare a candidatilor pe discipline de concurs;
21. raporteaza operativ toate datele care i se solicita, precum si orice eveniment deosebit;
22. semneaza adresele pentru plata persoanelor implicate in concurs si preda copiile acestor documente serviciului financiar-contabil din unitate;
23. raspunde din punct de vedere material si financiar de organizarea si desfasurarea concursului.
b) secretarul:
1. afiseaza la centrul de concurs lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate stabilita si aprobata in consiliul/consiliile de administratie al(e) unitatii/unitatilor de invatamant particular care organizeaza concurs, cu cel putin 30 de zile inaintea concursului, conform art. 254 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Deoarece este interzisa modificarea ulterioara a listei, informeaza presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului asupra oricarei tentative de schimbare a acesteia;
2. verifica cererile candidatilor inscrisi la concurs, documentele anexate necesare inscrierii si alcatuieste lista acestora pe discipline de concurs;
3. afiseaza pe usile salilor de concurs si la avizierul centrului, impreuna cu ceilalti membri ai comisiei, listele cu candidatii admisi la concurs;
4. alcatuieste lista disciplinelor pentru care sunt necesare subiecte de concurs;
5. impreuna cu presedintele centrului de concurs, verifica salile de concurs si sala de multiplicare a subiectelor si ia masurile necesare pentru amenajarea corespunzatoare a acestora;
6. repartizeaza, nominal, candidatii in salile de concurs, pe discipline;
7. instruieste, impreuna cu ceilalti membri ai comisiei, supraveghetorii si stabileste atributiile acestora in conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
8. impreuna cu presedintele centrului si ceilalti membri ai comisiei asigura multiplicarea subiectelor;
9. participa la distribuirea subiectelor pe sali si, prin intermediul supraveghetorilor de pe culoare, realizeaza, numeric, pe discipline, pana la ora 10,15, situatia prezentei la concurs (absenti/prezenti), pe care o transmite, pana la ora 10,30, secretarului comisiei judetene/municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar;
10. aplica stampila centrului de concurs pe lucrarile candidatilor. Pentru stampila se utilizeaza tusul albastru;
11. asigura afisarea, la loc vizibil, a baremului de corectare pentru toate disciplinele la care s-a sustinut concurs;
12. asigura afisarea listei, in timp util, cu rezultatele obtinute de candidati;
13. primeste contestatiile si transmite tabelul nominal comisiei de rezolvare a contestatiilor;
14. alcatuieste si afiseaza lista cu rezultatele definitive;
15. raspunde, impreuna cu presedintele centrului, de materialele de concurs primite;
16. informeaza in permanenta presedintele comisiei de concurs despre evenimentele importante sau neprevazute care se petrec pe perioada desfasurarii probelor de concurs;
17. completeaza si, impreuna cu presedintele comisiei unitatii/centrului, inmaneaza supraveghetorilor adeverintele de normare a activitatii depuse;
18. intocmeste procesele-verbale la sedintele publice de repartizare pe posturi a candidatilor admisi la concurs;
c) membrii:
1. verifica, impreuna cu secretarul comisiei, corectitudinea inscrierii candidatilor la concurs si propun presedintelui comisiei deciziile corespunzatoare in aceasta directie, in raport cu precizarile si ordinele ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului;
2. verifica modul in care centrul de concurs este organizat pentru desfasurarea concursului: ambientul din salile de concurs, functionarea aparatelor de multiplicat, telefonului, faxului, conexiunii la internet, functionarea camerelor video de supraveghere, asigurarea asistentei medicale de specialitate, asigurarea cu materiale de concurs si consumabile, foi tipizate, toner, hartie, pixuri, capse, capsatoare etc.;
3. asigura dirijarea candidatilor catre salile de concurs;
4. asigura multiplicarea subiectelor, verifica concordanta dintre subiecte si specializarea candidatilor, introduc subiectele in plicuri si le predau secretarului comisiei de organizare si desfasurare a concursului;
5. participa la distribuirea subiectelor in sali;
6. verifica functionarea camerelor video de supraveghere pe perioada desfasurarii probei scrise;
7. participa, alaturi de presedintele si secretarul comisiei de organizare si desfasurare a concursului, la preluarea lucrarilor, a proceselor-verbale, a copiilor adeverintelor de salarizare a personalului didactic angrenat in concurs, precum si a materialelor nefolosite;
8. participa la alcatuirea tabelelor cu rezultatele obtinute de candidati la concurs;
9. participa la primirea si inregistrarea contestatiilor;
10. informeaza in permanenta presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului despre evenimentele importante sau neprevazute care se petrec pe perioada desfasurarii probelor de concurs;
11. participa la sedintele publice de repartizare pe posturi a candidatilor admisi la concurs;
d) informaticianul/analistul programator/ajutor analist programator:
1. realizeaza toate lucrarile necesare organizarii si desfasurarii concursului la termen: liste cu posturi, lista candidatilor inscrisi, lista candidatilor admisi, tabelele cu rezultatele concursului, lista cu repartizarea candidatilor, deciziile/adresele de repartizare, situatiile statistice;
2. asigura logistica necesara pentru inregistrarea si stocarea imaginilor preluate de camerele video de supraveghere pe toata perioada in care candidatii sunt prezenti in salile de concurs;
3. informeaza in permanenta presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului despre evenimentele importante sau neprevazute care se petrec pe perioada desfasurarii concursului.
ART. 9
Membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului, care au asigurat multiplicarea subiectelor, pot parasi incaperea unde a fost asigurata multiplicarea, dupa cel putin o ora de la inceperea efectiva a probei scrise. Toti membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului, inainte de inceperea concursului, depun o declaratie prin care se angajeaza sa pastreze secretul subiectelor de concurs, pana la afisarea baremului de evaluare. Nerespectarea confidentialitatii atrage dupa sine sanctiuni administrativ-disciplinare, civile sau penale, dupa caz.
ART. 10
(1) In situatia in care concursul se organizeaza de catre o unitate de invatamant, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise se aproba de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, la propunerea directorului, prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, si are urmatoarea componenta:
a) presedinte – directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie;
b) membri – pentru fiecare disciplina de concurs, cate 2 profesori titulari de specialitate din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II/metodisti/inspectori scolari/80 de candidati;
c) informatician/ajutor analist programator;
d) secretar – un cadru didactic.
(2) In situatia in care concursul este organizat la nivelul consortiilor scolare/asocierilor temporare de unitati, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise este propusa si validata de consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant care au posturi didactice publicate pentru concurs din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare de unitati, numita prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, si are urmatoarea componenta:
a) presedinte – un director sau un director adjunct al unei unitati de invatamant din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare de unitati de invatamant;
b) membri – pentru fiecare disciplina de concurs, cate 2 profesori titulari de specialitate din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II/metodisti/inspectori scolari/80 de candidati;
c) 1 – 2 informaticieni/ajutori analisti programatori;
d) 1 – 2 secretari – cadre didactice.
(3) In mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar, cadre didactice titulare avand gradul didactic I sau II, presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului solicita sprijinul comisiei judetene/municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar.
ART. 11
(1) Decizia de numire a comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise se emite cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probei scrise.
(2) Membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise declara in scris ca pastreaza secretul asupra subiectelor. In cazul divulgarii subiectelor, acestia suporta consecintele legii.
(3) Subiectele si baremele de evaluare pentru proba scrisa sunt alcatuite de membrii comisiei in incinta unitatii la care se desfasoara concursul, intr-un spatiu separat de zona de redactare a lucrarilor scrise, intr-un interval orar adecvat.
(4) Presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise preda plicurile sigilate cu variantele elaborate presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului pana la ora 9,00 din ziua de desfasurare a probei scrise. La predarea/primirea plicurilor sigilate cu subiecte si bareme de evaluare, secretarii celor doua comisii intocmesc un proces-verbal.
(5) Subiectele si baremele de evaluare sunt elaborate si traduse in limbile minoritatilor, daca este cazul, de catre membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise, in dimineata concursului.
(6) In cazul in care la proba scrisa se constata in maximum 30 de minute de la inceperea probei scrise faptul ca subiectul/subiectele a/au fost formulat/e gresit sau in afara programei de concurs, se va utiliza varianta de rezerva, la decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, dupa consultarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise. In situatia in care, dupa 30 de minute de la inceperea probei scrise, se constata ca subiectul/subiectele a/au fost formulat/e gresit sau in afara programei de concurs, candidatii primesc punctajul integral aferent subiectului formulat gresit.
ART. 12
(1) Evaluarea si notarea lucrarilor scrise se desfasoara in sali prestabilite, in care nu este permis accesul altor persoane, in afara membrilor comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise. Fiecare lucrare scrisa este verificata independent, in sali separate, de cei 2 membri ai comisiei si apreciata separat, cu note de la 10 la 1, incluzand si punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum si nota finala, in borderoul de notare, dupa terminarea evaluarii. La evaluare nu se fac insemnari pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.
(2) Presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise verifica borderourile si semnaleaza diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori. In aceasta situatie, cei 2 profesori evaluatori reverifica impreuna lucrarea si acorda o noua nota care se inregistreaza intr-un alt borderou. Aceasta nota trebuie sa fie cuprinsa intre notele initiale. In caz de divergente intre cei 2 profesori evaluatori, lucrarea este recorectata de un al treilea profesor evaluator, numit prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, la propunerea presedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise. Nota acestuia este definitiva si va fi semnata de cei 3 profesori evaluatori.
(3) Cand nu s-au semnalat diferente mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator isi inscrie propria nota pe lucrare, semneaza in dreptul notei, iar presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise calculeaza nota finala ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, o trece pe lucrare si semneaza.
(4) Dupa stabilirea mediei, presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise deschide lucrarile scrise, in prezenta profesorilor evaluatori, si consemneaza notele finale intr-un proces-verbal-tip, ce cuprinde numele candidatilor, numarul lucrarii si nota finala obtinuta.
(5) Lucrarile candidatilor, impreuna cu borderourile de corectare si procesele-verbale cu notele finale obtinute, sunt predate presedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise.
(6) Evaluarea lucrarilor de concurs si afisarea rezultatelor se realizeaza in termen de maximum 48 de ore de la finalizarea probei scrise.
ART. 13
Lucrarile scrise, pentru care se depun contestatii, in termen de maximum 48 de ore de la afisarea rezultatelor, se resigileaza, in vederea reevaluarii, secretizandu-se si nota/notele acordata/acordate la prima evaluare.
ART. 14
(1) Comisia de rezolvare a contestatiilor este formata, in intregime, din alte persoane decat cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise.
(2) In unitatile de invatamant care organizeaza individual concursul, comisia de rezolvare a contestatiilor este stabilita de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, numita prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, si are urmatoarea componenta:
a) presedinte – directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant ori un cadru didactic, membru al consiliului de administratie;
b) membri – pentru fiecare disciplina de concurs, cate 2 profesori titulari de specialitate din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II/80 de candidati;
c) informatician/ajutor analist programator/personal din cadrul unitatii de invatamant avand competente in utilizarea calculatorului;
d) secretar – un cadru didactic.
(3) In situatia in care concursul este organizat la nivelul consortiilor scolare/asocierilor temporare de unitati de invatamant, comisia de contestatii este propusa si validata de consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant care au posturi didactice/catedre vacante/rezervate publicate pentru concurs din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare de unitati de invatamant, numita prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, si are urmatoarea componenta:
a) presedinte – un director sau director adjunct ori un cadru didactic, membru al consiliului de administratie al uneia dintre unitatile de invatamant din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare, altul decat cei nominalizati in comisiile anterioare;
b) membri – pentru fiecare disciplina de concurs, cate 2 profesori titulari din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II/80 de candidati;
c) 1 – 2 informaticieni/ajutori analisti programatori/cadre didactice din cadrul consortiilor scolare avand competente in utilizarea calculatorului;
d) 1 – 2 secretari – cadre didactice.
(4) In mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar, cadre didactice titulare avand gradul didactic I sau II, presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului solicita sprijinul comisiei judetene/municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului.
ART. 15
(1) Recorectarea lucrarilor se face conform procedurii prevazute la art. 12 din prezenta metodologie, in termen de cel mult 48 de ore de la finalizarea etapei de inregistrare a contestatiilor.
(2) In cazul in care diferenta dintre nota finala acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor si nota finala acordata de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferenta care poate fi in plus sau in minus, ramane definitiva nota finala acordata de comisia de evaluare.
(3) Daca diferenta dintre nota finala acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor si nota finala stabilita in urma evaluarii initiale este mai mare de 0,5 puncte, nota finala acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor este definitiva.
(4) In situatia lucrarilor cu nota finala stabilita in urma evaluarii initiale intre 4,50 – 4,99, respectiv 6,50 – 6,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, respectiv cele de 6,50 si 6,99 sau o nota cel putin egala cu 9,50, nota definitiva este nota finala atribuita la recorectare.
(5) Hotararile comisiei de rezolvare a contestatiilor sunt definitive si se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentand plangerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Daca diferenta intre nota finala stabilita de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise si nota finala stabilita de comisia de rezolvare a contestatiilor este mai mare de 1 punct, se constituie o noua comisie de recorectare, prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, formata din alti membri decat cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectari este definitiv. Inspectorul scolar general dispune aplicarea masurilor legale asupra celor care nu si-au indeplinit atributiile in cadrul concursului.
(7) Ulterior evaluarii lucrarilor scrise, conducerea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului poate desemna, dupa caz, comisii de reevaluare prin sondaj a unui numar de lucrari, urmarindu-se corectitudinea respectarii baremelor. In cazul constatarii unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului propune conducerii inspectoratelor scolare sa ia masuri de sanctionare a persoanelor care nu si-au indeplinit atributiile in cadrul concursului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidatilor.
ART. 16
(1) Inspectoratul scolar monitorizeaza concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar. Inspectoratul scolar, prin inspectorul general, si conducerile unitatilor de invatamant raspund integral de buna desfasurare a concursului, potrivit prezentei metodologii.
(2) Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar se constituie, in baza deciziei inspectorului scolar general, in urmatoarea componenta: presedinte – un inspector scolar general adjunct; 6 – 12 membri – inspectori scolari/inspectori scolari de specialitate; 1 – 6 secretari – inspectori scolari pentru managementul resurselor umane; informatician/analist programator/ajutor analist programator; consilierul juridic al inspectoratului scolar.
(3) Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar are urmatoarele atributii:
a) instruieste presedintii comisiilor de organizare si desfasurare a concursului din centre;
b) controleaza modul in care isi desfasoara activitatea comisiile de organizare si desfasurare a concursului din centre, comisiile de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise, precum si comisiile de rezolvare a contestatiilor;
c) analizeaza desfasurarea si rezultatele concursului pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de organizare si desfasurare a concursului din centre si prezinta concluziile conducerii Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
ART. 17
(1) Coordonarea metodologica a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar este asigurata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului care are urmatoarele atributii:
a) instruieste presedintii comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului;
b) controleaza modul in care isi desfasoara activitatea comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar;
c) analizeaza desfasurarea si rezultatele concursului pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului si prezinta concluziile conducerii Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
d) emite, din proprie initiativa sau la solicitarea presedintilor comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar, recomandari, dispozitii, note ori precizari, in vederea aplicarii prevederilor prezentei metodologii;
e) elaboreaza si comunica procedurile specifice pentru organizarea si desfasurarea concursului, evaluarea lucrarilor scrise, rezolvarea contestatiilor si repartizarea candidatilor;
f) poate delega reprezentanti in vederea monitorizarii concursului.
(2) La concurs participa, cu statut de observator, reprezentantul/reprezentantii organizatiei/organizatiilor sindicale reprezentative din unitatea/unitatile de invatamant particular care organizeaza concurs sau reprezentantul/reprezentantii angajatilor stabiliti de consiliul/consiliile profesoral/e din unitatea/unitatile de invatamant particular care organizeaza concurs. Acestia au acces la toate documentele comisiei si pot consemna, in procesul verbal, propriile observatii.

CAPITOLUL IV
Desfasurarea concursului

ART. 18
(1) Dupa validarea dosarelor de concurs si afisarea listei candidatilor admisi pentru sustinerea probelor de concurs, comisia de organizare si desfasurare a concursului afiseaza graficul de desfasurare a probelor practice/orale si a inspectiilor speciale la clasa.
(2) Probele practice/orale si inspectiile speciale la clasa in profilul postului se desfasoara in perioada stabilita de comisia de organizare si desfasurare a concursului, conform prezentei metodologii.
(3) Dupa desfasurarea si evaluarea probelor practice/orale si a inspectiei speciale la clasa se alcatuieste lista candidatilor admisi pentru sustinerea lucrarii scrise. Aceasta lista va fi afisata la avizierul unitatii/centrului de concurs cu cel putin 24 de ore inainte de data fixata pentru desfasurarea probei scrise. Candidatii care s-au inscris la doua sau mai multe unitati de invatamant/consortii scolare/asocieri temporare si care au fost declarati admisi, dupa desfasurarea probelor practice/orale, figureaza in listele acelor unitati de invatamant, chiar daca proba scrisa se desfasoara in acelasi timp.
ART. 19
(1) Dupa primirea variantelor de subiecte, presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului, la ora 9,00, trage la sorti, in prezenta intregii comisii, varianta de subiect pentru redactarea lucrarii scrise si se incheie un proces-verbal.
(2) Membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului realizeaza multiplicarea subiectelor si le introduc in plicuri pana la ora 9,45. Pe plicurile sigilate se aplica stampila centrului de concurs.
(3) Transmiterea subiectelor in salile de concurs se face de catre presedinte si secretarul comisiei de organizare si desfasurare a concursului.
(4) Membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului care au multiplicat subiectele, precum si membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise nu parasesc incaperile in care s-au efectuat aceste operatiuni decat dupa o ora de la inceperea probei scrise.
ART. 20
(1) Lucrarea scrisa se desfasoara la data prevazuta de grafic, incepand cu orele 10,00. Candidatii vor fi prezenti in sala de concurs cel mai devreme la orele 8,00 si cel mai tarziu la orele 9,00, inainte de a fi deschis plicul cu subiecte. Dupa primirea subiectelor de concurs de catre candidati, durata de redactare a lucrarilor scrise este de 4 (patru) ore, timp ce nu poate fi depasit.
(2) Pentru redactarea lucrarilor se foloseste cerneala sau pix de culoare albastra; desenele/graficele se pot executa si cu creionul negru.
(3) Candidatii si supraveghetorii nu pot avea asupra lor, in sala de concurs, carti, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanta. Candidatii pot avea dictionare pentru disciplinele latina sau greaca veche si planurile de conturi pentru disciplina “economic, administrativ, posta”.
(4) In vederea desfasurarii probelor scrise se asigura supravegherea fiecarei sali de catre 2 – 3 supraveghetori cu specializari diferite de cele ale candidatilor, care verifica identitatea candidatilor, prin buletin/carte/adeverinta de identitate sau pasaport. In toate salile de concurs vor fi instalate camere video de supraveghere.
(5) La avizierul centrului de concurs se afiseaza repartizarea pe sali a candidatilor, cu 24 de ore inainte de desfasurarea probei scrise, iar pe usa fiecarei sali se afiseaza tabele nominale cu candidatii repartizati in sali si disciplina la care sustin concurs. In fiecare sala de concurs se recomanda sa fie repartizati candidati care sustin concursul la cel putin doua discipline diferite.
(6) Responsabilii de sali primesc, sub semnatura, de la secretariatul comisiei, tabelul nominal cu candidatii repartizati in sala respectiva, precum si foile tipizate de examen si ciornele necesare, in functie de numarul concurentilor.
(7) Membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului, desemnati pentru multiplicare, asigura numarul necesar de exemplare care se introduc in plicuri si se secretizeaza.
(8) Presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului, impreuna cu secretarul comisiei, distribuie la salile de concurs plicurile secretizate cu subiecte, astfel incat la ora 10,00 sa se poata desface in prezenta candidatilor.
(9) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau parasi sala, decat daca preda lucrarea si semneaza de predare.
(10) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva.
(11) Dupa inmanarea subiectelor candidatilor, un membru al comisiei de organizare si desfasurare a concursului, insotit de presedintele sau secretarul acestei comisii, verifica daca toti candidatii au primit subiectul corespunzator specializarii/disciplinei de concurs, verifica prezenta candidatilor si o transmite comisiei judetene/municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar pana la ora 11,30.
(12) In timpul desfasurarii probei, responsabilul de sala si ceilalti supraveghetori nu discuta intre ei si nu rezolva subiectele. Unul dintre supraveghetori se asaza in fata clasei si altul in spatele clasei si nu au alte preocupari decat supravegherea.
(13) Inscrierea numelui candidatilor in afara spatiului care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive pe foile de concurs, destinate lucrarilor scrise sau pe ciorne, determina anularea lucrarilor scrise. Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala, iar schemele/desenele cu o linie oblica.
(14) Candidatii care in timpul desfasurarii probelor de concurs sunt surprinsi copiind sau transmitand solutii cu privire la subiecte sunt eliminati din concurs, incheindu-se un proces verbal in acest sens de catre supraveghetori sau membri ai comisiei de organizare si desfasurare a concursului. Aceeasi masura se aplica si pentru orice tentativa de frauda. Candidatii eliminati din concurs pentru frauda sau tentativa de frauda nu sunt repartizati pe posturi didactice/catedre.
(15) Candidatii care din motive de sanatate sunt obligati sa paraseasca sala de concurs pot solicita anularea lucrarii, pe baza unei declaratii.
(16) Candidatii care renunta din proprie initiativa la concurs pot solicita anularea lucrarii, pe baza unei declaratii si parasesc sala dupa cel putin o ora de la deschiderea plicului cu subiecte.
(17) In situatiile de la alin. (15) si (16) lucrarile scrise nu sunt evaluate, iar in statistici candidatii respectivi se considera retrasi.
(18) In cazuri exceptionale, daca un candidat se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre supraveghetori pana la inapoierea in sala de examen. In aceasta situatie timpul alocat rezolvarii subiectelor nu se prelungeste.
(19) Cadrele didactice supraveghetoare care furnizeaza solutii ale subiectelor de concurs, falsifica lucrari sau au manifestari de neglijenta in indeplinirea atributiilor de supraveghetor, cum ar fi tolerarea unor actiuni ori intentii de frauda ale candidatilor, parasirea nejustificata a salii de concurs de catre acestia etc., raspund disciplinar, conform Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit dispozitiilor Codului civil sau conform dispozitiilor Codului penal, in functie de gravitatea faptei.
(20) Candidatii sigileaza lucrarile scrise, in prezenta responsabilului de sala, dupa care se aplica stampila centrului de concurs si semnatura presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului. Pentru stampila se utilizeaza tusul albastru.
(21) Dupa ce isi incheie lucrarile, candidatii numeroteaza foile de concurs, numai cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, indicand pagina curenta si numarul total de pagini scrise, de exemplu, sub forma 3/5, pentru pagina a treia, in situatia in care candidatul a scris in total 5 pagini. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar cateva randuri, partea nescrisa fiind barata de catre supraveghetori.
(22) Dupa ce termina redactarea lucrarilor, candidatii le predau responsabilului de sala, semneaza in borderoul de predare a lucrarilor, mentionand numarul de pagini scrise. Spatiile libere ale intregii lucrari se anuleaza cu linie franta in forma literei “Z”, de catre un supraveghetor, in fata candidatului. In sala raman cel putin 3 (trei) candidati pana la predarea ultimei lucrari.
(23) Ciornele se predau separat, odata cu lucrarea, responsabilului de sala, fara sa aiba valabilitate in evaluarea lucrarii si la eventualele contestatii. Ciornele se pastreaza in arhiva unitatii de invatamant care organizeaza concursul timp de un an.
(24) Baremele de corectare vor putea fi consultate, dupa finalizarea probei scrise, afisate la loc vizibil.
(25) Dupa iesirea candidatilor din sala in care s-a desfasurat proba, supraveghetorii de sala vor preda comisiei de organizare si desfasurare a concursului lucrarile candidatilor, borderourile de predare a lucrarilor, tipizatele anulate si cele nefolosite.
(26) Lucrarile scrise, pe discipline de invatamant, sunt amestecate de catre presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului si apoi sunt depozitate, daca este cazul, in conditii de securitate maxima, astfel incat o singura persoana, actionand independent, sa nu poata avea acces la lucrarile scrise, pana la predarea acestora cu proces-verbal presedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise din cadrul unitatii/centrului de concurs in aceeasi zi. Rezultatele concursului se afiseaza la sediul unitatii de invatamant unde s-a desfasurat proba scrisa, in termen de maximum 48 de ore de la finalizarea probei scrise.
(27) Contestatiile se depun la unitatea de invatamant particular/centrul de concurs fiind inregistrate de secretarul comisiei de rezolvare a contestatiilor, in termen de maximum 48 de ore de la afisarea rezultatelor.
(28) Comisiile de organizare si desfasurare a concursului asigura conditii de egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs unice, in functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective, cum ar fi:
a) asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille in cazul candidatilor nevazatori, respectiv a limbajului mimico-gestual in cazul candidatilor cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat);
b) marirea cu 1 – 2 ore a timpului destinat efectuarii lucrarii scrise de catre candidatii cu deficiente vizuale grave;
c) asigurarea scrisului cu caractere marite pentru candidatii ambliopi;
d) transmiterea prin dictare candidatilor cu anumite deficiente a informatiilor corespunzatoare subiectelor de examen afisate/prezentate vizual;
e) realizarea probei scrise prin dictarea continutului acesteia, de catre candidatul cu deficiente, catre un supraveghetor, de alta specialitate decat cea la care se desfasoara proba respectiva.
(29) Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar avizeaza procedurile de sustinere a concursului de catre candidatii cu deficiente/imobilizati, la propunerea comisiilor de organizare si desfasurare a concursului.

CAPITOLUL V
Validarea concursului si repartizarea candidatilor pe posturi didactice/catedre in unitati de invatamant particular din invatamantul preuniversitar

ART. 21
(1) In invatamantul particular, validarea concursurilor si angajarea pe post se fac de catre conducerea unitatii de invatamant particular si se comunica, in scris, inspectoratului scolar.
(2) Dupa solutionarea tuturor contestatiilor comisia de organizare si desfasurare a concursului alcatuieste un raport sintetic si listele finale, in ordinea descrescatoare a notelor, pentru fiecare disciplina de concurs. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesita proba practica/orala candidatii trebuie sa fi promovat aceasta proba. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesita atestate/avize suplimentare candidatii trebuie sa posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea de inscriere in perioada de inscriere.
(3) Raportul sintetic si listele finale sunt prezentate conducerii unitatii de invatamant particular in vederea validarii, conform art. 254 alin. (12) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unitatilor organizate in consortii scolare/asocieri temporare, fiecare conducere a unitatilor de invatamant din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare valideaza raportul si listele finale.
(4) Conducerea unitatii de invatamant particular emite deciziile de repartizare pe posturi didactice/catedre si le transmite spre avizare inspectoratului scolar.
ART. 22
(1) In baza deciziei de repartizare semnate de conducerea unitatii de invatamant particular si avizate de inspectorul scolar general, directorul unitatii de invatamant particular incheie cu candidatii repartizati contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata sau determinata, dupa caz, dupa cum urmeaza:
a) contract individual de munca pe perioada nedeterminata, pentru candidatii repartizati pe posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata si care au dobandit definitivarea in invatamant;
b) contract individual de munca pe perioada determinata, pentru candidatii repartizati pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate si care nu au dobandit definitivarea in invatamant, indiferent de statutul postului pe care au fost repartizati;
c) contract individual de munca pe perioada determinata pentru candidatii repartizati pe posturi vacante/rezervate pentru angajare pe perioada determinata.
(2) Pentru candidatii care nu au dobandit definitivarea in invatamant repartizati pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, consiliul/consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant particular la care au fost repartizati poate hotari ulterior modificarea duratei contractului individual de munca, din perioada determinata in perioada nedeterminata, dupa ce acesti candidati promoveaza examenul pentru definitivare in invatamant.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

ART. 23
(1) Cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar, precum si plata cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar se fac de catre unitatea/unitatile de invatamant particular care a/au organizat concursul.
(2) Normarea activitatii si salarizarea membrilor comisiilor de concurs se fac in conformitate cu precizarile prevazute in anexa nr. 13.
ART. 24
Din toate comisiile implicate in organizarea si desfasurarea concursului nu pot face parte persoanele care concureaza sau care au in randul candidatilor rude ori afini pana la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii tuturor comisiilor implicate in organizarea si desfasurarea concursului semneaza, in acest sens, o declaratie pe propria raspundere, care se preda presedintelui comisiei de monitorizare a concursului si se pastreaza la inspectoratul scolar.
ART. 25
Lucrarile de concurs si borderourile de corectare se pastreaza in arhiva unitatilor organizatoare, timp de un an, iar celelalte documente, conform normativelor in vigoare.
ART. 26
Unitatile de invatamant particular care organizeaza concursul vor inainta inspectoratelor scolare tabele nominale cuprinzand candidatii repartizati conform anexei nr. 11, precum si dosarele acestora, in termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea acestuia. Pentru fiecare candidat care in urma concursului ocupa un post didactic/o catedra vacant(a)/rezervat(a), conducerea unitatii de invatamant particular mentioneaza, in tabelul care se inainteaza la inspectoratul scolar, situatia angajarii candidatului.
ART. 27
Nerespectarea prevederilor legale de catre persoanele implicate in organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar atrage raspunderea administrativ-disciplinara, civila sau penala, dupa caz.
ART. 28
Anexele nr. 1 – 13 fac parte integranta din prezenta metodologie.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close