Modul de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

In M. Of. nr. 750 din 7 noiembrie 2012 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1460/2012 de aplicare a prevederilor art. 35 alin. (11) – (26) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.

Din cuprins:
ART. 1
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, prevazute la art. 35 alin. (1) lit. f) si alin. (13) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, repartizate de Ministerul Finantelor Publice potrivit art. 2, se utilizeaza pe destinatiile prevazute la art. 35 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012, potrivit normelor metodologice prevazute in anexele nr. 1 si 2, dupa caz.
ART. 2
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, prevazute la art. 35 alin. (1) lit. f) si alin. (13) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012, se repartizeaza pe judete de Ministerul Finantelor Publice, potrivit prevederilor art. 35 alin. (15) – (19) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 si ale normelor metodologice prevazute in anexa nr. 3.
ART. 3
In intelesul prezentului ordin, platile restante inregistrate in contabilitatea institutiilor publice finantate partial din bugetul local si a spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale sunt numai platile restante aferente cheltuielilor care pot fi finantate din bugetele locale.
ART. 4
Se aproba urmatoarele formulare:
a) Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobata la art. 35 alin. (1) lit. f) si alin. (13) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4;
b) Situatia obligatiilor de plata restante catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari si catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 35 alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, al carei model este prevazut in anexa nr. 5;
c) Acordul incheiat pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale conform prevederilor art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, al carei model este prevazut in anexa nr. 6;
d) Cererea privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, conform prevederilor art. 35 alin. (16) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, al carei model este prevazut in anexa nr. 7.
ART. 5
Anexele nr. 1 – 7 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. NORME METODOLOGICE de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea platilor restante ale unitatilor administrativ-teritoriale si institutiilor publice finantate integral din bugetul local pe destinatiile prevazute la art. 35 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

ART. 1
(1) In vederea alocarii sumelor prevazute la art. 35 alin. (1) lit. f) si alin. (13) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, unitatile administrativ-teritoriale prezinta directiilor generale ale finantelor publice judetene in a caror raza teritoriala isi au sediul, pana la data de 20 noiembrie 2012, Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobata la art. 35 alin. (1) lit. f) si alin. (13) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumita in continuare cerere, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
(2) Cererea va cuprinde suma care se solicita pentru achitarea obligatiilor de plata restante prevazute la art. 35 alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012.
(3) Cererea se depune insotita de urmatoarele documente:
a) Situatia obligatiilor de plata restante catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari si catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 35 alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumita in continuare situatia obligatiilor de plata restante, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5 la ordin;
b) certificatele de atestare fiscala ale unitatilor administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral din bugetul local/furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari, dupa caz, emise de organele fiscale, pentru care se solicita stingerea obligatiilor fiscale restante ale acestora catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
c) acordurile incheiate pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale conform prevederilor art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumite in continuare acorduri, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6 la ordin.
(4) Certificatele de atestare fiscala se emit de organul fiscal competent, in conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, la solicitarea unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile prevazute la art. 35 alin. (20) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012. In certificatele de atestare fiscala sunt cuprinse obligatiile fiscale principale si accesorii, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaratii si/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din Codul de procedura fiscala.
(5) Acordurile se incheie de unitatile administrativ-teritoriale cu fiecare furnizor de bunuri, servicii si lucrari fata de care unitatea administrativ-teritoriala/institutiile publice finantate integral din bugetul local are/au obligatii de plata restante, pentru stingerea obligatiilor fiscale restante prevazute la art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012, si vor contine obligatoriu urmatoarele elemente, care sunt corelate cu datele inscrise in certificatele de atestare fiscala:
a) suma aferenta obligatiilor de plata restante ale unitatii administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral din bugetul local catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, care vor face obiectul cererii;
b) suma aferenta obligatiilor fiscale restante ale furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, care vor face obiectul cererii;
c) sumele prevazute la lit. a) si b) trebuie sa fie egale cu suma aferenta stingerii obligatiilor prevazute la art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 care face obiectul cererii.
(6) Raspunderea pentru respectarea realitatii si exactitatii sumelor care fac obiectul cererilor depuse, precum si a sumelor inscrise in situatia obligatiilor de plata restante catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari si catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.
ART. 2
(1) Directiile generale ale finantelor publice judetene inregistreaza in ordinea primirii cererile depuse de unitatile administrativ-teritoriale potrivit art. 1 alin. (1). In termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea cererilor, directiile generale ale finantelor publice judetene analizeaza si verifica cel putin urmatoarele:
a) daca cererea este insotita de documentele prevazute la art. 1 alin. (3);
b) daca cererea si documentele anexate acesteia sunt intocmite si respecta prevederile art. 35 alin. (14) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 si prezentele norme metodologice;
c) daca suma din cerere corespunde cu totalul sumelor din acorduri, la care se adauga, dupa caz, si suma necesara achitarii platilor restante ale unitatilor administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral din bugetul local catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
d) daca suma din cerere corespunde cu totalul obligatiilor fiscale restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale din certificatele de atestare fiscala;
e) daca suma stabilita prin acord este mai mica sau egala cu:
– suma obligatiilor de plata restante ale unitatii administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral din bugetul local catre furnizorul de bunuri, servicii si lucrari cu care s-a incheiat acordul;
– suma din certificatul de atestare fiscala al furnizorului de bunuri, servicii si lucrari cu care s-a incheiat acordul.
(2) In termen de maximum doua zile lucratoare de la depunerea cererilor, directiile generale ale finantelor publice judetene analizeaza documentele depuse, iar in situatia in care sunt respectate prevederile alin. (1) si prevederile art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012, procedeaza potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin.
(3) Cererile, impreuna cu documentele anexate, care nu respecta prevederile alin. (1) si prevederile art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012, precum si cererile pentru care Ministerul Finantelor Publice nu a repartizat sume potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin se restituie unitatilor administrativ-teritoriale.
(4) Unitatile administrativ-teritoriale carora le-au fost restituite cererile ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) pot depune o noua cerere in cadrul termenului prevazut la art. 1 alin. (1).
(5) In termen de o zi lucratoare de la primirea comunicarii de la Ministerul Finantelor Publice, potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin, directiile generale ale finantelor publice judetene repartizeaza sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 pe unitati administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului executiv, cu incadrarea in sumele comunicate si cu respectarea solicitarilor din cererile pentru care Ministerul Finantelor Publice a repartizat sume potrivit prevederilor art. 35 alin. (17) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012.
(6) Directiile generale ale finantelor publice judetene vor transmite unitatilor Trezoreriei Statului la care isi au deschise conturile unitatile administrativ-teritoriale copii ale deciziilor directorului executiv, insotite de copii ale cererilor si certificatelor de atestare fiscala aferente acestora, in prima zi lucratoare de la aprobarea deciziilor.
(7) In limita sumelor repartizate potrivit alin. (5), unitatile administrativ-teritoriale/institutiile finantate integral de la bugetul local prezinta unitatilor Trezoreriei Statului la care isi au conturile deschise, in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea sumelor de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, documentele prevazute la art. 35 alin. (23) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012. Sumele care se achita in contul obligatiilor fiscale ale furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari si sumele care reprezinta obligatii fiscale restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unitatilor administrativ-teritoriale si ale institutiilor publice finantate integral din bugetul local se vireaza de catre acestea in contul 50.86.11 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 35 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012”, codificat cu codul de identificare fiscala al furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari ale caror obligatii fiscale restante se sting/codul de identificare fiscala al unitatilor administrativ-teritoriale sau al institutiilor publice finantate integral din bugetul local, dupa caz, deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale competente in administrarea furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari respectivi ori a unitatilor administrativ-teritoriale sau a institutiilor publice finantate integral din bugetul local, dupa caz.
(8) Ordinele de plata prin care se achita obligatiile fiscale restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se intocmesc de catre unitatile administrativ-teritoriale si, respectiv, institutiile publice finantate integral din bugetul local, in termenul prevazut la art. 35 alin. (23) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012, conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificarile si completarile ulterioare. In ordinele de plata, in rubricile “Platitor” si “Cod de identificare fiscala” al platitorului se vor inscrie denumirea si, respectiv, codul de identificare fiscala ale unitatii administrativ-teritoriale sau ale institutiei publice finantate integral din bugetul local care dispune plata, in rubricile “Beneficiar” si “Cod de identificare fiscala” al beneficiarului se vor inscrie denumirea furnizorului de bunuri, servicii si lucrari/unitatii administrativ-teritoriale sau institutiei publice finantate integral din bugetul local ale carui/carei obligatii fiscale se achita si, respectiv, codul de identificare fiscala al acestuia/acesteia, iar in rubrica “Cod IBAN beneficiar” se inscrie codul IBAN aferent contului prevazut la alin. (7).
(9) La data primirii ordinelor de plata, unitatile Trezoreriei Statului verifica urmatoarele:
– intocmirea acestora potrivit prevederilor alin. (8);
– sumele din ordinele de plata trebuie sa fie egale sau inferioare sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, repartizate conform prevederilor alin. (5);
– sumele din ordinele de plata trebuie sa se incadreze in creditele bugetare aprobate in bugetele locale majorate in conditiile art. 35 alin. (23) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 si in creditele bugetare deschise si repartizate cu aceasta destinatie.
(10) Ordinele de plata pentru care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (9) se restituie unitatilor administrativ-teritoriale, in vederea refacerii in prima zi lucratoare de la primirea acestora.
(11) Ordinele de plata pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (9) se transmit cu adresa organelor fiscale, impreuna cu copii ale certificatelor de atestare fiscala, in vederea confirmarii acestora.
(12) Organele fiscale competente, in ziua primirii documentelor prevazute la alin. (11), comunica unitatilor Trezoreriei Statului, prin adresa scrisa, in ordinea primirii acestora, daca sumele care fac obiectul ordinelor de plata corespund creantelor fiscale existente la data primirii documentelor, respectiv daca acestea sunt egale sau mai mici decat creantele fiscale. In cazul in care organele fiscale competente constata ca sumele care fac obiectul documentelor de plata sunt mai mari decat obligatiile fiscale actualizate, acestea restituie unitatilor Trezoreriei Statului documentele primite, indicand in adresa de restituire care sunt erorile constatate.
(13) In cazul in care organele fiscale competente in administrarea furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari ale caror obligatii fiscale se sting se afla in alte judete decat cele in care se afla unitatile Trezoreriei Statului la care au fost depuse documentele prevazute la alin. (11), acestea vor fi transmise spre confirmare, scanate, prin organele fiscale in cadrul carora functioneaza unitatile Trezoreriei Statului. Adresa de confirmare/Adresa de restituire se remite unitatii Trezoreriei Statului de organul fiscal competent in administrarea furnizorului de bunuri, servicii si lucrari, scanata, in cadrul aceleiasi zile, prin organul fiscal de la care au fost primite documentele respective.
(14) In ziua primirii documentelor prevazute la alin. (12) si
(13) de la organele fiscale, unitatile Trezoreriei Statului vor proceda astfel:
a) pentru ordinele de plata confirmate de organele fiscale, vireaza suma corespunzatoare in contul de venituri ale bugetelor locale 21.11.02.06 “Veniturile bugetului local – Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale”, concomitent cu decontarea ordinelor de plata respective;
b) restituie, cu adresa, unitatilor administrativ-teritoriale ordinele de plata care nu au fost confirmate de organele fiscale, impreuna cu o copie a adresei in care au fost identificate erorile constatate, in scopul refacerii acestora. Ordinele de plata refacute de unitatile administrativ-teritoriale/institutiile publice finantate integral din bugetul local se depun in termenul prevazut la art. 35 alin. (24) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012.
(15) La virarea sumei corespunzatoare in contul de venituri ale bugetului local 21.11.02.06 “Veniturile bugetului local ? Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale”, unitatile Trezoreriei Statului au obligatia de a verifica respectarea prevederilor art. 35 alin. (24) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012.
ART. 3
(1) Unitatile Trezoreriei Statului transmit in sistem informatic organelor fiscale sumele incasate zilnic in contul 50.86.11 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 35 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012”, in scopul distribuirii acestora in contul obligatiilor fiscale prevazute la art. 35 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012.
(2) Distribuirea in conturile corespunzatoare de venituri bugetare a sumelor incasate in contul 50.86.11 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 35 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012” se efectueaza de organele fiscale in sistem informatic, cel tarziu in prima zi lucratoare de la incasarea acestora. Organele fiscale vor instiinta contribuabilii in legatura cu obligatiile fiscale stinse potrivit prevederilor alin. (1), in termen de 10 zile lucratoare de la efectuarea distribuirii sumelor.
ART. 4
(1) Inregistrarea in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale si a institutiilor publice finantate integral din bugetul local a stingerii obligatiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectueaza pe baza extraselor de cont eliberate de unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului si a instiintarilor primite de la organele fiscale prevazute la art. 3 alin. (2).
(2) Inregistrarea in contabilitatea furnizorilor de bunuri, lucrari si servicii a stingerii creantelor de natura comerciala si a obligatiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectueaza pe baza copiilor de pe extrasele de cont si de pe documentele de plata, care se transmit acestora de unitatile administrativ-teritoriale/institutiile publice finantate integral din bugetul local, si a instiintarilor primite de la organele fiscale prevazute la art. 3 alin. (2).

ANEXA 2. NORME METODOLOGICE de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea platilor restante ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale pentru destinatiile prevazute la art. 35 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

ART. 1
(1) In vederea alocarii sumelor prevazute la art. 35 alin. (1) lit. f) si alin. (13) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, unitatile administrativ-teritoriale prezinta directiilor generale ale finantelor publice judetene in a caror raza teritoriala isi au sediul, pana la data de 20 noiembrie 2012, Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobata la art. 35 alin. (1) lit. f) si alin. (13) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumita in continuare cerere, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
(2) Cererea va cuprinde suma care se solicita pentru achitarea obligatiilor de plata restante ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, prevazute la art. 35 alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012. Cererile aferente obligatiilor de plata restante ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice se intocmesc distinct de cererile prevazute in anexa nr. 1 la ordin.
(3) Cererea se depune insotita de urmatoarele documente:
a) Situatia obligatiilor de plata restante catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari si catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 35 alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumita in continuare situatia obligatiilor de plata restante, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5 la ordin;
b) certificatele de atestare fiscala ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari, dupa caz, emise de organele fiscale, pentru care se solicita stingerea obligatiilor fiscale restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
c) acordurile incheiate pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale conform prevederilor art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumite in continuare acorduri, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6 la ordin.
(4) Certificatele de atestare fiscala se emit de organul fiscal competent, in conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, la solicitarea unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile prevazute la art. 35 alin. (20) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012. In certificatele de atestare fiscala sunt cuprinse obligatiile fiscale principale si accesorii, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaratii si/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din Codul de procedura fiscala.
(5) Acordurile se incheie de unitatile administrativ-teritoriale cu fiecare furnizor de bunuri, servicii si lucrari fata de care institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale au obligatii de plata restante, pentru stingerea obligatiilor fiscale restante prevazute la art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012, si vor contine obligatoriu urmatoarele elemente, care sunt corelate cu datele inscrise in certificatele de atestare fiscala:
a) suma aferenta obligatiilor de plata restante ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, care vor face obiectul cererii;
b) suma aferenta obligatiilor fiscale restante ale furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, care vor face obiectul cererii;
c) sumele prevazute la lit. a) si b) trebuie sa fie egale cu suma aferenta stingerii obligatiilor prevazute la art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 care face obiectul cererii.
(6) Raspunderea pentru respectarea realitatii si exactitatii sumelor care fac obiectul cererilor depuse, precum si a sumelor inscrise in situatia obligatiilor de plata restante catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari si catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.
ART. 2
(1) Directiile generale ale finantelor publice judetene inregistreaza in ordinea primirii cererile depuse de unitatile administrativ-teritoriale potrivit art. 1 alin. (1). In termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea cererilor, directiile generale ale finantelor publice judetene analizeaza si verifica cel putin urmatoarele:
a) daca cererea este insotita de documentele prevazute la art. 1 alin. (3);
b) daca cererea si documentele anexate acesteia sunt intocmite si respecta prevederile art. 35 alin. (14) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 si prezentele norme metodologice;
c) daca suma din cerere corespunde cu totalul sumelor din acorduri, la care se adauga, dupa caz, si suma necesara achitarii platilor restante ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
d) daca suma din cerere corespunde cu totalul obligatiilor fiscale restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale din certificatele de atestare fiscala;
e) daca suma stabilita prin acord este mai mica sau egala cu:
– suma obligatiilor de plata restante ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale catre furnizorul de bunuri, servicii si lucrari cu care s-a incheiat acordul;
– suma din certificatul de atestare fiscala al furnizorului de bunuri, servicii si lucrari cu care s-a incheiat acordul.
(2) In termen de maximum doua zile lucratoare de la depunerea cererilor, directiile generale ale finantelor publice judetene analizeaza documentele depuse, iar in situatia in care sunt respectate prevederile alin. (1) si prevederile art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012, procedeaza potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin.
(3) Cererile, impreuna cu documentele anexate, care nu respecta prevederile alin. (1) si prevederile art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012, precum si cererile pentru care Ministerul Finantelor Publice nu a repartizat sume potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin se restituie unitatilor administrativ-teritoriale.
(4) Unitatile administrativ-teritoriale carora le-au fost restituite cererile ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) pot depune o noua cerere in cadrul termenului prevazut la art. 1 alin. (1).
(5) In termen de o zi lucratoare de la primirea comunicarii de la Ministerul Finantelor Publice, potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin, directiile generale ale finantelor publice judetene repartizeaza sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 pe unitati administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului executiv, cu incadrarea in sumele comunicate si cu respectarea solicitarilor din cererile pentru care Ministerul Finantelor Publice a repartizat sume potrivit prevederilor art. 35 alin. (17) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012.
(6) In scopul alimentarii bugetelor locale cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale aferente obligatiilor de plata restante ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, unitatile administrativ-teritoriale vor prezenta unitatilor Trezoreriei Statului la care isi au conturile deschise, in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea sumelor de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, urmatoarele documente:
a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate sau rectificate, dupa caz, in care sunt cuprinse si sumele repartizate pentru institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale;
b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligatiilor fiscale prevazute la art. 35 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012;
c) ordinele de plata prin care vireaza sumele aferente obligatiilor de plata restante in contul institutiilor publice finantate partial din bugetul local 50.10.04 “Disponibil din sume primite de la bugetul local de institutiile publice finantate partial din bugetul local conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2012” si, respectiv, in contul spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale 50.47.22 “Disponibil din sume primite de la bugetul local de spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2012”, care sa corespunda cu sumele din ordinele de plata prevazute la alin. (7).
(7) Concomitent cu depunerea de catre unitatile administrativ-teritoriale a documentelor prevazute la alin. (6), institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale au obligatia de a prezenta unitatilor Trezoreriei Statului ordinele de plata prin care se achita sumele in contul 50.86.11 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 35 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012”, codificat cu codul de identificare fiscala al furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari/institutiilor publice finantate partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale ale caror obligatii fiscale restante se sting, deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale competente in administrarea furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari/institutiilor publice finantate partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale.
(8) Ordinele de plata prin care se achita obligatiile fiscale la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se intocmesc de catre institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificarile si completarile ulterioare. In ordinele de plata, in rubricile “Platitor” si “Cod de identificare fiscala” al platitorului se vor inscrie denumirea si, respectiv, codul de identificare fiscala ale institutiei publice finantate partial din bugetul local/spitalului public din reteaua autoritatilor administratiei publice locale care dispune plata, in rubricile “Beneficiar” si “Cod de identificare fiscala” al beneficiarului se vor inscrie denumirea furnizorului de bunuri, servicii si lucrari/institutiei publice finantate partial din bugetul local/spitalului public din reteaua autoritatilor administratiei publice locale ale carui/carei obligatii fiscale se achita si, respectiv, codul de identificare fiscala al acestuia/acesteia, iar in rubrica “Cod IBAN beneficiar” se inscrie codul IBAN al contului 50.86.11 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 35 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012”.
(9) La data primirii ordinelor de plata, unitatile Trezoreriei Statului verifica urmatoarele:
– intocmirea ordinelor de plata prezentate de catre institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale potrivit prevederilor alin. (8);
– sumele din ordinele de plata, care trebuie sa fie egale sau inferioare sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, repartizate conform prevederilor alin. (5);
– sumele din ordinele de plata intocmite de unitatile administrativ-teritoriale, care trebuie sa fie egale cu sumele din ordinele de plata prezentate de catre institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale;
– sumele din ordinele de plata intocmite de unitatile administrativ-teritoriale, care trebuie sa se incadreze in creditele bugetare aprobate in bugetele locale majorate sau rectificate in conditiile art. 35 alin. (23) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 si in creditele bugetare deschise si repartizate cu aceasta destinatie.
(10) Ordinele de plata pentru care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (9) se restituie unitatilor administrativ-teritoriale, in scopul refacerii in prima zi lucratoare de la primirea acestora. In cadrul aceluiasi termen, unitatile administrativ-teritoriale vor lua masurile necesare pentru refacerea ordinelor de plata intocmite de institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale pentru care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (9).
(11) Ordinele de plata intocmite de institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (9) se transmit, cu adresa, organelor fiscale, impreuna cu copii ale certificatelor de atestare fiscala, in vederea confirmarii acestora.
(12) Organele fiscale competente, in ziua primirii documentelor prevazute la alin. (11), comunica unitatilor Trezoreriei Statului, prin adresa scrisa, in ordinea primirii acestora, daca sumele care fac obiectul ordinelor de plata corespund creantelor fiscale existente la data primirii documentelor, respectiv daca acestea sunt egale sau mai mici decat creantele fiscale. In cazul in care organele fiscale competente constata ca sumele care fac obiectul documentelor de plata sunt mai mari decat obligatiile fiscale actualizate, acestea restituie unitatilor Trezoreriei Statului documentele primite, indicand in adresa de restituire care sunt erorile constatate.
(13) In cazul in care organele fiscale competente in administrarea furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari ale caror obligatii fiscale se sting se afla in alte judete decat cele in care se afla unitatile Trezoreriei Statului la care au fost depuse documentele prevazute la alin. (11), acestea vor fi transmise spre confirmare, scanate, prin organele fiscale in cadrul carora functioneaza unitatile Trezoreriei Statului. Adresa de confirmare/Adresa de restituire se remite unitatii Trezoreriei Statului de organul fiscal competent in administrarea furnizorului de bunuri, servicii si lucrari, scanata, in cadrul aceleiasi zile, prin organul fiscal de la care au fost primite documentele respective.
(14) In termen de doua zile lucratoare de la primirea documentelor prevazute la alin. (12) si (13) de la organele fiscale, unitatile Trezoreriei Statului vor proceda astfel:
a) pentru ordinele de plata confirmate de organele fiscale, vireaza suma corespunzatoare in contul de venituri ale bugetelor locale 21.11.02.06 “Veniturile bugetului local – Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale”, concomitent cu decontarea ordinelor de plata prevazute la alin. (6) lit. c) si, respectiv, alin. (7);
b) restituie, cu adresa, unitatii administrativ-teritoriale ordinele de plata intocmite de institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale care nu au fost confirmate de organele fiscale, inclusiv cele pentru care nu au fost depuse de institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale bugetele rectificate, impreuna cu ordinele de plata prevazute la alin. (6) lit. c) si cu o copie a adresei in care au fost identificate erorile constatate, in scopul refacerii acestora. Ordinele de plata refacute de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale se depun la unitatile Trezoreriei Statului in termenul prevazut la art. 35 alin. (24) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012.
ART. 3
(1) Unitatile Trezoreriei Statului transmit in sistem informatic organelor fiscale sumele incasate zilnic in contul 50.86.11 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 35 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012”, in scopul distribuirii acestora in contul obligatiilor fiscale prevazute la art. 35 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012.
(2) Distribuirea in conturile corespunzatoare de venituri bugetare a sumelor incasate in contul 50.86.11 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 35 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012” se efectueaza de organele fiscale in sistem informatic, cel tarziu in prima zi lucratoare de la incasarea acestora. Organele fiscale vor instiinta contribuabilii in legatura cu obligatiile fiscale stinse potrivit prevederilor alin. (1), in termen de 10 zile lucratoare de la efectuarea distribuirii sumelor.
ART. 4
(1) Inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice finantate partial din bugetul local si a spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale a stingerii obligatiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectueaza pe baza extraselor de cont eliberate de unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului si a instiintarilor primite de la organele fiscale prevazute la art. 3 alin. (2).
(2) Inregistrarea in contabilitatea furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari a stingerii creantelor de natura comerciala si a obligatiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectueaza pe baza copiilor de pe extrasele de cont si de pe documentele de plata, care se transmit acestora de unitatile administrativ-teritoriale, si a instiintarilor primite de la organele fiscale prevazute la art. 3 alin. (2).

ANEXA 3. NORME METODOLOGICE de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 35 alin. (15) – (19) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

ART. 1
(1) Zilnic, directiile generale ale finantelor publice judetene, pe baza cererilor care se incadreaza in prevederile art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, ale art. 2 alin. (1) din anexa nr. 1 la ordin si ale art. 2 alin. (1) din anexa nr. 2 la ordin, intocmesc situatia centralizatoare care contine suma necesara a fi repartizata pe unitatile administrativ-teritoriale care au depus cererile.
(2) In prima zi lucratoare de la intocmirea situatiei centralizatoare prevazute la alin. (1), directiile generale ale finantelor publice judetene intocmesc Cererea privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, conform prevederilor art. 35 alin. (16) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7 la ordin.
(3) Directiile generale ale finantelor publice judetene pot intocmi cererea prevazuta la alin. (2) pentru sumele din cererile prevazute in anexa nr. 1 la ordin si, respectiv, pentru sumele din cererile prevazute in anexa nr. 2 la ordin, distinct sau prin cumularea sumelor aferente cererilor depuse, potrivit ambelor anexe, dupa caz.
(4) Suma care se inscrie in cererea transmisa Ministerului Finantelor Publice cuprinde, dupa caz, suma totala care face obiectul situatiei centralizatoare sau, in situatia in care suma solicitata anterior si repartizata de Ministerul Finantelor Publice nu a fost virata in totalitate in contul unitatilor administrativ-teritoriale, directiile generale ale finantelor publice judetene diminueaza suma din cerere cu eventualele sume solicitate prin cererile anterioare si nevirate in contul unitatilor administrativ-teritoriale potrivit art. 35 alin. (25) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012.
(5) Directiile generale ale finantelor publice judetene raspund de faptul ca sumele solicitate prin cererile transmise Ministerului Finantelor Publice respecta prevederile alin. (4) si ale art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012.
(6) Directiile generale ale finantelor publice judetene transmit cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, scanate, prin e-mail, Ministerului Finantelor Publice – Directia generala de sinteza a politicilor bugetare.
(7) Pana cel tarziu la data de 8 noiembrie 2012, Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de sinteza a politicilor bugetare comunica directiilor generale ale finantelor publice judetene adresele de e-mail la care urmeaza a fi transmise cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, prevazute la alin. (6). Pana la aceeasi data, directiile generale ale finantelor publice judetene comunica Ministerului Finantelor Publice – Directia generala de sinteza a politicilor bugetare adresele de e-mail de la care urmeaza a fi transmise de catre acestea cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, prevazute la alin. (6).
(8) La data primirii prin e-mail a cererilor privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, prevazute la alin. (6), Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de sinteza a politicilor bugetare confirma prin e-mail directiilor generale ale finantelor publice judetene primirea acestora, precizand in e-mailul transmis data si ora primirii, precum si numarul de inregistrare alocat.
(9) Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de sinteza a politicilor bugetare inregistreaza cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, prevazute la alin. (6), primite de la directiile generale ale finantelor publice judetene, in ordinea cronologica a primirii acestora.
ART. 2
(1) Repartizarea sumelor solicitate pe fiecare judet se efectueaza in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea cererilor privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, prevazute la art. 1 alin. (6), in limita sumelor prevazute la art. 35 alin. (1) lit. f) si alin. (13) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012.
(2) Pentru sumele repartizate potrivit prevederilor alin. (1), Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de sinteza a politicilor bugetare intocmeste adrese catre directiile generale ale finantelor publice judetene, pe care le transmite acestora scanate, prin e-mail, la adresele comunicate potrivit prevederilor art. 1 alin. (7).
(3) La data primirii adreselor prevazute la alin. (2), directiile generale ale finantelor publice judetene confirma, prin e-mail, Ministerului Finantelor Publice – Directia generala de sinteza a politicilor bugetare primirea acestora, precizand in e-mailul transmis data si ora primirii.
(4) Cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, prevazute la art. 1 alin. (6), pentru care nu mai exista sume de repartizat din suma aprobata la art. 35 alin. (1) lit. f) si alin. (13) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012, se restituie directiilor generale ale finantelor publice judetene de catre Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de sinteza a politicilor bugetare, insotite de o comunicare scrisa. Comunicarea scrisa se transmite la directiile generale ale finantelor publice judetene si scanata prin e-mail la adresele comunicate potrivit prevederilor art. 1 alin. (7). La data primirii comunicarii, directiile generale ale finantelor publice judetene confirma prin e-mail Ministerului Finantelor Publice – Directia generala de sinteza a politicilor bugetare primirea acesteia, precizand in e-mail-ul transmis data si ora primirii.
(5) Pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, aprobate pentru a fi repartizate pe judete, Ministerul Finantelor Publice este autorizat, in conformitate cu prevederile art. 35 alin. (18) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012, sa introduca modificarile in volumul si in structura bugetului de stat pe anul 2012.

ANEXA 4

Judetul ……………………………………
Unitatea administrativ-teritoriala ……………
Adresa …………………………………….
Telefon/fax/adresa de e-mail …………………

CEREREA
privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobata la art. 35 alin. (1) lit. f) si alin. (13) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

Subsemnatul, ………………..*1), in calitate de ordonator principal de credite al …………….*2), judetul ……………………*3), identificat prin codul de identificare fiscala ……………………..*4), avand conturile deschise la unitatea Trezoreriei Statului ……………………, solicit alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 pentru achitarea obligatiilor de plata restante conform art. 35 alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, in valoare de ……………….. lei.
Suma solicitata este aferenta achitarii obligatiilor de plata restante ale urmatoarelor institutii publice:
– unitatea administrativ-teritoriala ………………….., cu codul de identificare fiscala ………………….., suma de ………………….. lei, din care pentru stingerea obligatiilor prevazute la art. 35 alin. (12) lit. a) ………………….. lei, respectiv la art. 35 alin. (12) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 ………………….. lei;
– institutia publica finantata integral din bugetul local ………………….., cu codul de identificare fiscala ………………….., suma de ………………….. lei, din care pentru stingerea obligatiilor prevazute la art. 35 alin. (12) lit. a) ………………….. lei, respectiv la art. 35 alin. (12) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 ………………….. lei;
– institutia publica finantata integral din bugetul local ………………….., cu codul de identificare fiscala ………………….., suma de ………………….. lei, din care pentru stingerea obligatiilor prevazute la art. 35 alin. (12) lit. a) ………………….. lei, respectiv la art. 35 alin. (12) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 ………………….. lei;
– ……………………………………………………………..;
– institutia publica finantata partial din bugetul local ………………….., cu codul de identificare fiscala ………………….., suma de ………………….. lei, din care pentru stingerea obligatiilor prevazute la art. 35 alin. (12) lit. a) ………………….. lei, respectiv la art. 35 alin. (12) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 ………………….. lei;
– institutia publica finantata partial din bugetul local ………………….., cu codul de identificare fiscala ………………….., suma de ………………….. lei, din care pentru stingerea obligatiilor prevazute la art. 35 alin. (12) lit. a) ………………….. lei, respectiv la art. 35 alin. (12) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 ………………….. lei;
– ……………………………………………………………..;
– spitalul public din reteaua autoritatii administratiei publice locale ………………….., cu codul de identificare fiscala ………………….., suma de ………………….. lei, din care pentru stingerea obligatiilor prevazute la art. 35 alin. (12) lit. a) ………………….. lei, respectiv la art. 35 alin. (12) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 ………………….. lei;
– spitalul public din reteaua autoritatii administratiei publice locale ………………….., cu codul de identificare fiscala ………………….., suma de ………………….. lei, din care pentru stingerea obligatiilor prevazute la art. 35 alin. (12) lit. a) ………………….. lei, respectiv la art. 35 alin. (12) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 ………………….. lei;
– ………………………………………………………………
Declar pe propria raspundere ca datele prezentate in documentatia anexata si sumele solicitate prin prezenta cerere sunt conforme realitatii si au fost determinate si inscrise in conformitate cu prevederile art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 si, respectiv, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea platilor restante ale unitatilor administrativ-teritoriale si institutiilor publice finantate integral din bugetul local pe destinatiile prevazute la art. 35 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, prevazute in anexa nr. 1, si, dupa caz, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea platilor restante ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale pentru destinatiile prevazute la art. 35 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.460/2012 de aplicare a prevederilor art. 35 alin. (11) – (26) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.

_________ Ordonator principal de credite,
| | ………………………………*2)
| L.S. | ………………………………*3)
| | …………………………………
|_________| …………………………………
(prenumele si numele)

Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente*5):
…………………………………
…………………………………

————
*1) Se inscriu prenumele si numele reprezentantului legal.
*2) Se inscrie denumirea unitatii administrativ-teritoriale solicitante.
*3) Se inscrie denumirea judetului.
*4) Se inscrie codul de identificare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale.
*5) Se vor inscrie detaliat documentele anexate intocmite potrivit prevederilor art. 35 alin. (14) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 si potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.460/2012.

ANEXA 5

Judetul …………………………………*1)
Unitatea administrativ-teritoriala …………*2)
Adresa …………………………………….
Telefon/fax/adresa de e-mail …………………

SITUATIA
obligatiilor de plata restante catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari si catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 35 alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A – Obligatiile de plata ale unitatii administrativ- teritoriale/institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local, subordonate/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale

– lei –
______________________________________________________________________________
| Nr. |Denumirea |Codul de |Denumirea |Codul de|Obligatiile| A |
| crt. |unitatii |identificare |furnizorului|identificare|de plata | |
| |administrativ-|fiscala al|de bunuri, |fiscala al |catre | |
| |teritoriale/ |unitatii |servicii si |furnizorului|furnizorul | |
| |institutiilor |administrativ-|lucrari |de bunuri, |de bunuri, | |
| |publice |teritoriale/ ||servicii si |servicii si| |
| |finantate |institutiilor ||lucrari |lucrari| |
| |integral sau |publice ||| | |
| |partial din |finantate ||| | |
| |bugetul local,|integral sau ||| | |
| |subordonate/ |partial din ||| | |
| |spitalelor|bugetul local,||| | |
| |publice din |subordonate/ ||| | |
| |reteaua |spitalelor||| | |
| |autoritatilor |publice din ||| | |
| |administratiei|reteaua ||| | |
| |publice locale|autoritatilor ||| | |
| | |administratiei||| | |
| | |publice locale||| | |
|______|______________|______________|____________|____________|___________|___|
| 1. | | ||| | |
|______|______________|______________|____________|____________|___________|___|
| 2. | | ||| | |
|______|______________|______________|____________|____________|___________|___|
| …. | | ||| | |
|______|______________|______________|____________|____________|___________|___|
|TOTAL:| x | x | x | x | | |
|______|______________|______________|____________|____________|___________|___|

_________ Ordonator principal Avizat, conducator institutie publica 1,
| | de credite, ………………………………….
| L.S. | ……………….
| | …………….*2) Avizat, conducator institutie publica 2,
|_________| …………….*3) ………………………………….

————
*1) Se inscrie denumirea judetului.
*2) Se inscrie denumirea unitatii administrativ-teritoriale solicitante.
*3) Se inscriu prenumele si numele reprezentantului legal.

ANEXA 6

Unitatea administrativ- Furnizor de bunuri,
teritoriala …………..servicii si lucrari
…………………………………………….
Nr. ……../………….Nr. ……../………….

ACORD
incheiat pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale conform prevederilor art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

Unitatea administrativ-teritoriala ………………….., reprezentata prin domnul/doamna ………………….., in calitate de ordonator principal de credite, si furnizorul de bunuri, servicii si lucrari, cod de identificare fiscala ………………….., reprezentat prin ………………….., in calitate de ………………….., suntem de acord cu stingerea obligatiilor de plata si obligatiilor fiscale restante prin plata acestora de catre unitatea administrativ-teritoriala/institutii publice finantate integral sau partial din bugetul local/spitalul public din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, in conditiile art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, dupa cum urmeaza:
1. obligatiile de plata ale unitatii administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale catre furnizorul de bunuri, servicii si lucrari ………………….., care se cuprind in cererea de alocare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, in suma de ………………….. lei*), din care:
– unitatea administrativ-teritoriala ………………….., cu codul de identificare fiscala ………………….., suma de ………………….. lei;
– institutia publica finantata integral din bugetul local ………………….., cu codul de identificare fiscala ………………….., suma de ………………….. lei;
– institutia publica finantata integral din bugetul local ………………….., cu codul de identificare fiscala ………………….., suma de ………………….. lei;
– ……………………………………………………………..;
– institutia publica finantata partial din bugetul local ………………….., cu codul de identificare fiscala ………………….., suma de ………………….. lei;
– institutia publica finantata partial din bugetul local ………………….., cu codul de identificare fiscala ………………….., suma de ………………….. lei;
– ……………………………………………………………..;
– spitalul public din reteaua autoritatii administratiei publice locale ………………….., cu codul de identificare fiscala ………………….., suma de ………………….. lei;
– spitalul public din reteaua autoritatii administratiei publice locale ………………….., cu codul de identificare fiscala ………………….., suma de ………………….. lei;
– ……………………………………………………………..;
2. obligatiile fiscale restante ale furnizorului de bunuri, servicii si lucrari ………………….., in suma totala de ………………….. lei*).
————
*) Sumele inscrise in campurile respective trebuie sa aiba valoare egala.

In cazul in care suma achitata va fi diminuata in conditiile art. 35 alin. (25) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012, unitatea administrativ-teritoriala va comunica furnizorului de bunuri, servicii si lucrari atat suma cu care se diminueaza suma totala reprezentand obligatii de plata prevazute la pct. 1 pe fiecare unitate administrativ-teritoriala/institutie publica finantata integral sau partial din bugetul local/spital public din reteaua autoritatii administratiei publice locale, cat si obligatiile fiscale restante convenite a fi stinse potrivit prevederilor prezentului acord.
Prezentul acord este valabil numai in urmatoarele conditii:
– alocarea de catre Ministerul Finantelor Publice si directiile generale ale finantelor publice a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2012;
– incadrarea sumei din acord in limita sumei alocate;
– este intocmit cu respectarea prevederilor art. 35 alin. (14) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 si, respectiv, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea platilor restante ale unitatilor administrativ-teritoriale si institutiilor publice finantate integral din bugetul local pe destinatiile prevazute la art. 35 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, prevazute in anexa nr. 1, si, dupa caz, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea platilor restante ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale pentru destinatiile prevazute la art. 35 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.460/2012 de aplicare a prevederilor art. 35 alin. (11) – (26) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.
Stingerea obligatiilor fiscale prevazute la pct. 2 se efectueaza de catre organele fiscale potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Ordonatorul principal de credite, Reprezentantul legal al furnizorului
de bunuri, servicii si lucrari
…………………………… ………………………………

Avizat,
pentru datele prevazute la pct. 1
Institutia publica …………..
Ordonator de credite,
…………………..
Institutia publica …………..
Ordonator de credite,
…………………..
Institutia publica …………..
Ordonator de credite,
…………………..
Spitalul public ……………..
Ordonator de credite,
…………………..
Spitalul public ……………..
Ordonator de credite,
…………………..

ANEXA 7

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului ……….
Adresa …………………………………….
Telefon/fax/adresa e-mail ……………………
Nr. ……………../Data …………………..

CERERE
privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, conform prevederilor art. 35 alin. (16) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

In baza prevederilor art. 35 alin. (16) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, solicitam repartizarea pentru judetul ………………….. a sumei de ………………….. mii lei*), reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, aprobate potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. f) si alin. (13) din acelasi act normativ.
Suma solicitata este rezultata pe baza cererilor depuse de unitatile administrativ-teritoriale cu respectarea prevederilor art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 si analizate de Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului …………………..
Suma de ………………….. mii lei*) cuprinde suma totala care face obiectul situatiei centralizatoare intocmite in baza prevederilor art. 35 alin. (16) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2012.
Suma de ………………….. mii lei*) este diminuata cu suma de ………………….. mii lei*), provenita din sume solicitate anterior si nevirate in contul unitatilor administrativ-teritoriale.

_________Director executiv,
| | ………………………….
| L.S. | ………………………….
| | ………………………….
|_________| (prenumele si numele)

————
*) Suma se poate inscrie cu doua zecimale.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close