O noua taxa – taxa de reabilitare termica

In M. Of. nr. 749 din 7 noiembrie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

Din cuprins:
Avand in vedere obligatia statelor membre de a elabora planuri nationale pentru cresterea numarului de cladiri al caror consum de energie este aproape egal cu zero si de a informa Comisia Europeana cu privire la acestea, prin intermediul planurilor lor nationale,
luand in considerare necesitatea cresterii numarului de cladiri al caror consum de energie este aproape egal cu zero, atat prin accelerarea masurilor de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte, cat si prin extinderea aplicabilitatii acestor masuri la alte categorii de cladiri cu functiunea de locuinta,
tinand cont de obligativitatea asigurarii unui nivel sporit de eficienta in utilizarea fondurilor publice, precum si de instituire a cadrului legal de accesare si utilizare a fondurilor comunitare structurale si de coeziune in exercitiul financiar UE 2014 – 2020, in corelare cu obiectivele cuprinse in Programul de guvernare 2012, privind stabilirea directiilor prioritare de dezvoltare regionala a Romaniei pentru perioada 2014 – 2020, prin introducerea unor directii prioritare noi, respectiv reabilitarea termica a locuintelor si reabilitarea centrelor istorice,
intrucat s-a constatat ca in unele unitati administrativ-teritoriale caracterul arhitectural-ambiental al zonelor, respectiv al blocurilor amplasate in centrele istorice ale localitatilor, in zonele de protectie a monumentelor istorice si/sau in zonele construite protejate a fost afectat de executarea in cadrul programelor locale/nationale a unor lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice, existand pericolul uniformizarii si disparitiei identitatii locale, element ce contribuie fundamental la competitivitatea localitatilor,
intrucat statele membre au avut obligatia de a adopta si publica pana la data de 9 iulie 2012 actele cu putere de lege si actele administrative subsecvente necesare pentru transpunerea Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanta energetica a cladirilor (reformare), iar Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului a intrat partial in vigoare la data de 24 aprilie 2011 si urmeaza sa intre integral in vigoare la data de 1 iulie 2013,
considerand imperativa adoptarea in regim de urgenta a modificarilor cadrului normativ privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, in vederea respectarii obligatiei care revine Romaniei in temeiul prevederilor art. 28 din Directiva 2010/31/UE in legatura cu aplicarea, pana cel mai tarziu la data de 9 ianuarie 2013, a planului national pentru cresterea numarului de cladiri al caror consum de energie este aproape egal cu zero, prevazut la art. 9 din directiva, obligatie care nu ar putea fi respectata in termenul mentionat, daca modificarile propuse nu vor fi adoptate si nu vor intra in vigoare in cel mai scurt termen,
intrucat Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa UE – Bruxelles, prin Infograma nr. 7.848/24.09.2012 a comunicat notificarea Comisiei Europene (COM) privind declansarea actiunii in constatarea neindeplinirii obligatiilor (infringement), prin punerea in intarziere, in conformitate cu prevederile art. 258 TFUE, pentru necomunicarea masurilor nationale de transpunere a Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor (Cauza 2012/0398),
avand in vedere ca acestea reprezinta elemente ce vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950 – 1990, precum si etapele necesare realizarii lucrarilor, modul de finantare a acestora si obligatiile si raspunderile autoritatilor administratiei publice si asociatiilor de proprietari.
(2) Se excepteaza de la prevederile prezentei ordonante de urgenta:
a) blocurile de locuinte clasate/in curs de clasare ca monumente istorice;
b) blocurile de locuinte amplasate in centrele istorice ale localitatilor, in zonele de protectie a monumentelor istorice si/sau in zonele construite protejate aprobate potrivit legii.
(3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia asigurarii conditiilor necesare pentru pastrarea valorii arhitecturale, ambientale si de integrare cromatica in mediul urban a anvelopei blocurilor de locuinte la care se executa lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice.
(4) Realizarea lucrarilor de interventie stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta are drept scop cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor. Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse conventionale, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera si introducerea, dupa caz, a unor surse alternative de producere a energiei.
(5) Lucrarile de interventie prevazute la alin. (1) sunt investitii de interes public local.
(6) Datele tehnice referitoare la blocurile de locuinte cuprinse in programele locale se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, constituie informatii de interes public in temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, si se publica pe pagina de internet a autoritatilor administratiei publice locale, prin grija coordonatorilor locali.
(7) Blocurile de locuinte amplasate in municipiile resedinta de judet, precum si in sectoarele municipiului Bucuresti, pentru care au fost aprobate dosarele de finantare prin Programul operational regional 2007 – 2013, axa prioritara 1 <<Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere>>, domeniul de interventie 1.2 <<Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte>>, nu pot fi incluse in programul national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte.”
2. Dupa articolul 1 se introduc doua noi articole, articolele 1^1 si 1^2, cu urmatorul cuprins:
“ART. 1^1
(1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica in mod corespunzator si locuintelor realizate dupa proiecte elaborate in perioada 1950 – 1990, cu destinatia de:
a) locuinte sociale si celelalte unitati locative, aflate in proprietatea/administrarea consiliului local, indiferent daca sunt amplasate in blocuri de locuinte sau sunt locuinte unifamiliale;
b) locuinte unifamiliale aflate in proprietatea persoanelor fizice, cu adaptarea solutiilor in functie de caracteristicile, particularitatile si valoarea arhitecturala a locuintelor.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) locuintele clasate/in curs de clasare ca monumente istorice, precum si locuintele amplasate in centrele istorice ale localitatilor, in zonele de protectie a monumentelor si/sau in zonele construite protejate aprobate potrivit legii.
(3) La fundamentarea programelor locale se includ cu prioritate blocurile de locuinte, precum si locuintele sociale prevazute la alin. (1) lit. a), in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale.
(4) In situatia proprietarilor locuintelor unifamiliale prevazute la alin. (1) lit. b), solicitarea prevazuta la art. 10 alin. (1) este insotita de contractul de mandat semnat de catre acestia.
(5) Prin exceptare de la prevederile art. 10, locuintele sociale si celelalte unitati locative prevazute la alin. (1) lit. a) se includ in programele locale de catre coordonatorii locali, in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale.
(6) Prin exceptare de la prevederile art. 13 lit. c), finantarea executarii lucrarilor de interventii la locuintele sociale si celelalte unitati locative prevazute la alin. (1) lit. a) se asigura din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale si/sau din alte surse legal constituite.
(7) Sumele prevazute la alin. (6) majoreaza cota de contributie a autoritatii administratiei publice locale prevazuta la art. 13 lit. b).
ART. 1^2
Prevederilor prezentei ordonante de urgenta li se aplica in completare prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare.”
3. La articolul 2, dupa litera a) se introduc patru noi litere, literele a^1) – a^4), cu urmatorul cuprins:
“a^1) anvelopa – sistem constructiv de inchidere perimetrala a unei cladiri, compus din fatada – parte vitrata si parte opaca, inclusiv balcoane, logii si altele asemenea -, precum si sistemul de acoperire tip terasa sau invelitoare;
a^2) finisajele anvelopei – straturile vizibile de finisare aplicate pe elementele componente ale anvelopei si asupra carora se aplica conditionalitatile privind redarea/conservarea aspectului arhitectural al anvelopei, cu respectarea prevederilor regulamentelor de interventie aferente zonelor de actiune prioritara stabilite in temeiul prevederilor legislatiei privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor;
a^3) asociatie de proprietari – persoana juridica fara scop lucrativ, constituita in conditiile Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, de catre proprietarii din cladirile cu destinatia de locuinta, cu mai multe etaje ori apartamente, sau din ansamblurile rezidentiale formate din locuinte individuale, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care exista proprietati comune si proprietati individuale;
a^4) locuinta unifamiliala – cladire cu destinatia de locuinta care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii;”.
4. La articolul 2, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“b) program local privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte – documentul fundamentat si elaborat de autoritatile administratiei publice locale ale municipiilor, oraselor, comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe baza contractelor de mandat incheiate cu asociatiile de proprietari, aprobat prin hotarare a consiliului local, precum si, dupa caz, cu avizele conforme si prealabile ale Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului prevazute la art. 11 alin. (2^2) lit. c), intocmit in vederea fundamentarii alocatiilor de la bugetul local si de la bugetul de stat, denumit in continuare program local;
c) program national privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte – documentul elaborat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si aprobat prin ordin al ministrului, in baza programelor locale transmise de coordonatorii locali si in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, denumit in continuare program national;”.
5. La articolul 3 se introduc sapte noi alineate, alineatele (2) – (8), cu urmatorul cuprins:
“(2) Blocurile de locuinte identificate si inventariate potrivit alin. (1) se grupeaza, de regula, pe regimuri de inaltime – pana la P+4 etaje si peste P+4 etaje. In cadrul acestei grupari, inventarierea se realizeaza in functie de perioadele de proiectare, pe tipuri de blocuri cu solutii constructive similare ale anvelopei.
(3) Pentru adoptarea unor solutii tehnice unitare si scurtarea perioadelor de proiectare a lucrarilor de interventie, contractarea anuala a proiectarii se organizeaza si se realizeaza pe grupari de blocuri de locuinte, cu respectarea criteriilor prevazute la alin. (2). Documentatiile tehnico-economice se elaboreaza pentru fiecare bloc de locuinte, cu asigurarea conditiilor necesare redarii aspectului arhitectural al anvelopei, fara alterarea elementelor decorative, a caracteristicilor stilistice si a cromaticii.
(4) In cazul blocurilor de locuinte formate din mai multe scari, separate sau nu prin rosturi, solutia tehnica adoptata trebuie sa fie unitara pe intreaga constructie, din punctul de vedere al aspectului si cromaticii anvelopei blocului, indiferent de numarul asociatiilor de proprietari. In acest scop documentatiile tehnico-economice elaborate se semneaza, in conditiile legii, de catre arhitecti cu drept de semnatura, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al legislatiei in vigoare privind regimul monumentelor istorice si al zonelor protejate, precum si cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor.
(5) Programele locale se avizeaza, din punct de vedere urbanistic, de catre comisiile tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism constituite in temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea corelarii cu prevederile regulamentelor de interventie aferente zonelor de actiune prioritara. Avizarea are rolul de a asigura identitatea si coerenta zonelor si integrarea armonioasa in ansamblul localitatii.
(6) Comisiile prevazute la alin. (5) avizeaza, din punct de vedere estetic si arhitectural, solutiile de interventie stabilite prin documentatiile tehnice, monitorizeaza executarea lucrarilor si participa la receptia la terminarea lucrarilor.
(7) La nivelul comunelor care nu au constituite comisii tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism, atributiile prevazute la alin. (5) si (6) se exercita de catre comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism a consiliului judetean competent.
(8) In exercitarea atributiilor, comisiile tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism colaboreaza, in conditiile legii, cu filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din Romania si cu asociatiile profesionale ale auditorilor energetici pentru cladiri.”
6. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
(1) Lucrarile de interventie/Activitatile pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, eligibile in sensul prezentei ordonante de urgenta, sunt:
a) lucrari de reabilitare termica a anvelopei;
b) lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire;
c) instalarea, dupa caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de caldura si/sau centrale termice pe biomasa, inclusiv achizitionarea acestora -, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera si pentru care nu au fost aprobate dosarele de finantare prin “Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire”, in temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Lucrarile de reabilitare termica a anvelopei prevazute la alin. (1) lit. a) cuprind:
a) izolarea termica a fatadei – parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie termoizolanta pentru imbunatatirea performantei energetice a partii vitrate, tamplarie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa;
b) izolarea termica a fatadei – parte opaca, inclusiv termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei, cu sisteme termoizolante;
c) inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie termoizolanta, inclusiv izolarea termica a parapetilor, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (3) si art. 3 alin. (3) teza a doua;
d) izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter.
(3) Lucrarile de reabilitare termica a sistemului de incalzire prevazute la alin. (1) lit. b) cuprind:
a) repararea/refacerea instalatiei de distributie intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia, in scopul reducerii pierderilor de caldura si masa, precum si montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare si a robinetelor de presiune diferentiala la baza coloanelor de incalzire in scopul cresterii eficientei sistemului de incalzire prin autoreglarea termohidraulica a retelei;
b) repararea/inlocuirea cazanului si/sau arzatorului din centrala termica de bloc/scara, in scopul cresterii randamentului si al reducerii emisiilor de CO2.
(4) Odata cu executarea lucrarilor de interventie prevazute la alin. (1) pot fi eligibile in sensul prezentei ordonante de urgenta si urmatoarele lucrari conexe, in conditiile in care acestea se justifica din punct de vedere tehnic in expertiza tehnica si, dupa caz, in auditul energetic:
a) repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte;
b) repararea acoperisului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;
c) demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;
d) refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;
e) repararea/refacerea canalelor de ventilatie din apartamente in scopul mentinerii/realizarii ventilarii naturale a spatiilor ocupate;
f) realizarea lucrarilor de rebransare a blocului de locuinte la sistemul centralizat de producere si furnizare a energiei termice;
g) montarea echipamentelor de masurare individuala a consumurilor de energie;
h) repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului de locuinte.
(5) Lucrarile prevazute la alin. (4) lit. d) – g) se realizeaza numai cu acceptul proprietarilor.”
7. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 4^1
Lucrarile prevazute la art. 4 se fundamenteaza in raportul de audit energetic si, dupa caz, in raportul de expertiza tehnica si se detaliaza in proiectul tehnic si detaliile de executie.”
8. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
Realizarea lucrarilor de interventie are ca scop cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, astfel incat consumul anual specific de energie calculat pentru incalzire sa scada sub 100 kWh/mp arie utila, in conditii de eficienta economica.”
9. Articolul 6 se abroga.
10. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (2^1) – (2^5), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Indicatorii tehnico-economici din documentatia de avizare pentru executarea lucrarilor de interventie la blocurile de locuinte se fundamenteaza cu incadrarea in standardele de cost in constructii care se aproba, conform legii, prin hotarare a Guvernului.
(2^2) Indicatorii tehnico-economici din documentatia de avizare intocmita pentru fiecare bloc de locuinte se aproba de catre consiliul local, conditionati de indeplinirea cumulativa a urmatoarelor:
a) insusirea acestora de catre coordonatorul local;
b) luarea la cunostinta de catre asociatia de proprietari despre continutul acestora si transmiterea acordului scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzatoare cotei de finantare ce revine asociatiei;
c) obtinerea avizului conform si prealabil al Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru blocurile de locuinte cuprinse in programul national, in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie.
(2^3) Proiectul tehnic si detaliile de executie privind lucrarile de interventie se elaboreaza cu respectarea cerintelor fundamentale si a reglementarilor tehnice in vigoare la data elaborarii documentatiei tehnice. Prin proiectul tehnic se prevad si masuri specifice pentru recuperarea si valorificarea, in conditiile legii, a deseurilor din lucrarile de interventie.
(2^4) Solutia tehnica dezvoltata in documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de interventie, in proiectul tehnic si in detaliile de executie se insuseste, in mod obligatoriu, prin semnare si parafare de catre auditorul energetic pentru cladiri elaborator al auditului energetic, din punctul de vedere al respectarii solutiilor stabilite prin raportul de audit energetic.
(2^5) Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de interventie, proiectul tehnic si detaliile de executie se verifica, in conditiile legii, de catre verificatori de proiecte atestati, pentru cerinta fundamentala <<securitate la incendiu>>, precum si, dupa caz, la alte cerinte fundamentale, in functie de complexitatea solutiilor tehnice dezvoltate.”
11. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 11^1
(1) Executantii lucrarilor de interventie au obligatia de a respecta prevederile autorizatiei de construire, proiectul tehnic si detaliile de executie, precum si de a asigura nivelurile de performanta prevazute de legislatia privind calitatea in constructii, precum si calitatea estetica, arhitecturala si ambientala a cladirilor, in scopul protejarii securitatii si sanatatii persoanelor, sigurantei utilizarii spatiului public si calitatii mediului natural si construit.
(2) Lucrarile de interventie se realizeaza cu produse pentru constructii puse pe piata conform prevederilor legale in vigoare si ale caror performante declarate de catre fabricant in documentele insotitoare sunt conforme cu performantele prevazute in documentatiile tehnico-economice.
(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) de catre executantii lucrarilor de interventie atrage raspunderea juridica a acestora, in conditiile legii.”
12. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 12
Finantarea realizarii auditului energetic, expertizei tehnice si proiectarii lucrarilor de interventie, precum si a verificarii documentatiilor tehnice pentru autorizare, proiectelor tehnice si detaliilor de executie de catre verificatori de proiecte atestati, prevazute la art. 4 – 11, se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in conditiile legii.”
13. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 13^1
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 12 si 13, finantarea unor activitati/lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte se poate asigura din fondurile structurale si de coeziune ale Uniunii Europene, in conformitate cu regulamentele si procedurile de accesare a acestor fonduri si in conditiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementarii programelor operationale prin care se asigura finantarea unor astfel de interventii, dupa cum urmeaza:
a) 60% din fondurile structurale si de coeziune ale Uniunii Europene si din alocatii de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului;
b) 40% din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale si/sau din alte surse legal constituite, precum si din fondul de reparatii al asociatiilor de proprietari si/sau din alte surse legal constituite.
(2) Cota de contributie proprie a autoritatilor administratiei publice locale se stabileste pe baza unor criterii socio-economice, in limita unei cote de maximum 30% din valoarea activitatilor/lucrarilor prevazute la alin. (1), si se aproba prin hotarare a consiliilor locale/Consiliului General al Municipiului Bucuresti si, in completare, din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari constituit in acest sens.
(3) Autoritatea publica locala aduce la cunostinta asociatiei de proprietari posibilitatea finantarii activitatilor/lucrarilor in conditiile prevazute la alin. (1) si (2), criteriile de acces la acest program de finantare, precum si cota de contributie din fondul de reparatii ce revine asociatiei de proprietari, ce nu poate fi mai mica de 10% din valoarea activitatilor/lucrarilor.
(4) Pentru a putea accede la acest program de finantare, hotararile asociatiei de proprietari de a mandata autoritatea publica locala in vederea realizarii activitatilor/lucrarilor de interventie prevazute la alin. (1), precum si cu privire la cota contributiei fiecarui proprietar la fondul de reparatii trebuie luate cu votul tuturor membrilor asociatiei de proprietari.”
14. Articolele 14 – 18 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 14
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 13 lit. b), autoritatile administratiei publice locale pot asigura, la cererea de finantare depusa de catre asociatiile de proprietari, in baza hotararii consiliului local si in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie, finantarea cheltuielilor aferente executarii lucrarilor de interventie corespunzatoare cotei de contributie ce revine proprietarilor/asociatiei de proprietari, cu recuperarea sumelor in conditiile alin. (3) si (5) – (9).
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 13^1 alin. (2), autoritatile administratiei publice locale pot asigura, la cererea de finantare depusa de catre asociatiile de proprietari, in baza hotararii consiliului local si in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie, finantarea cheltuielilor aferente cotei de contributie ce revine proprietarilor/asociatiei de proprietari, conform art. 13^1 alin. (3), pentru activitatile/lucrarile prevazute la art. 13^1 alin. (1), cu recuperarea sumelor in conditiile alin. (4) – (7).
(3) Sumele avansate de catre autoritatile administratiei publice locale pentru asigurarea cotei de contributie proprie a proprietarilor/asociatiilor de proprietari, mentionata la alin. (1), se recupereaza din fondul de reparatii constituit in acest sens. In cazul in care aceste sume nu se regasesc in totalitate in fondul de reparatii, recuperarea se realizeaza prin taxa de reabilitare termica, stabilita prin hotarare a consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(4) Sumele avansate de catre autoritatile administratiei publice locale pentru asigurarea cotei de contributie proprie a proprietarilor/asociatiilor de proprietari, mentionata la alin. (2), se recupereaza prin taxa de reabilitare termica, stabilita prin hotarare a consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(5) Taxa de reabilitare termica, prevazuta la alin. (3) si (4), se fundamenteaza in functie de sumele avansate de catre autoritatile locale pentru asigurarea cotei de contributie aferente proprietarilor, in raport cu cotele-parti indivize din proprietatea comuna aferenta fiecarei proprietati individuale.
(6) Durata in care pot fi recuperate, prin intermediul taxei, sumele avansate conform alin. (1) si (2) se stabileste prin hotarare a consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti si nu poate depasi 10 ani.
(7) Taxa pentru reabilitare termica se urmareste si se executa in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), sumele avansate de autoritatile administratiei publice locale pentru asigurarea cotei de contributie proprie a asociatiilor de proprietari, prevazute la art. 13 lit. c), sunt considerate cheltuieli de natura sociala si nu se recupereaza de la urmatoarele categorii de proprietari, persoane fizice:
a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate in intretinere;
b) persoane singure/familii care, in ultimele 3 luni anterioare efectuarii anchetei sociale de catre autoritatea administratiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoana singura/membru de familie sub castigul salarial mediu net pe economie;
c) veterani de razboi si soti/sotii supravietuitori/supravietuitoare ai/ale acestora;
d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale caror venituri medii nete lunare pe persoana singura/membru de familie sunt sub castigul salarial mediu net pe economie.
(9) Sumele destinate finantarii cheltuielilor mentionate la alin. (8) majoreaza cota de contributie care revine bugetului local, prevazuta la art. 13 lit. b), in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale.
ART. 15
La termenele prevazute in Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) autoritatile administratiei publice locale stabilesc, in cadrul programelor locale, necesarul de alocatii de la bugetul de stat pentru finantarea cotei-parti prevazute la art. 13 lit. a), aferenta blocurilor de locuinte care vor beneficia de lucrari de interventie in anul bugetar urmator, si transmit programele locale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului;
b) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului centralizeaza propunerile primite, in baza carora include in proiectul bugetului de stat sumele necesare pentru finantarea cotei-parti prevazute la art. 13 lit. a).
ART. 16
(1) In limita resurselor bugetare alocate in acest scop prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului:
a) aproba, prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, programul national, care cuprinde lista blocurilor de locuinte cuprinse in programele locale si prioritizate de catre coordonatorii locali in baza criteriilor tehnice prevazute la art. 22 alin. (2), respectiv aloca bugetelor locale fondurile aferente cotei-parti prevazute la art. 13 lit. a);
b) repartizeaza si comunica autoritatilor administratiei publice locale fondurile alocate, cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului prevazut la alin. (1) lit. a) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.
ART. 17
(1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului efectueaza lunar plata catre coordonatorii locali a sumelor aferente cotei-parti prevazute la art. 13 lit. a), aferenta lucrarilor de interventie executate, pe baza deconturilor justificative, verificate si aprobate conform legii.
(2) Cu exceptia primului decont justificativ, plata fiecarui decont justificativ urmator este conditionata de prezentarea, de catre coordonatorul local, a extrasului de cont in copie, pentru certificarea efectuarii platii integrale, catre executantul lucrarilor de interventie, a sumei aferente decontului justificativ precedent.
(3) Plata ultimului decont justificativ, in cuantum de minimum 10% din suma alocata de la bugetul de stat, se efectueaza in conditiile prezentarii, in copie certificata conform cu originalul, a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a certificatelor de performanta energetica ale blocului de locuinte, initiale si dupa executarea lucrarilor de interventie.
ART. 18
Autoritatile administratiei publice locale pot hotari si preluarea cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie, corespunzatoare cotei de contributie prevazute la art. 13 lit. a) din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale, pentru blocurile de locuinte.”
15. La articolul 19, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte; pentru obiectivele de investitii prioritizate cuprinse in programele nationale, indicatorii tehnico-economici se aproba numai cu avizul conform si prealabil prevazut la art. 11 alin. (2^2) lit. c);”.
16. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 20
(1) Coordonatorul local, in aria sa de competenta:
a) realizeaza identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte prevazute la art. 1 alin. (1);
b) instiinteaza asociatiile de proprietari asupra prevederilor legale privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, precizand conditiile si modalitatea de inscriere in programul local;
c) incheie contractul de mandat cu fiecare asociatie de proprietari instiintata, pentru implementarea, pe etape, a programului local;
d) contracteaza proiectarea lucrarilor de interventie;
e) transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului documentatiile de avizare pentru lucrarile de interventie la blocurile de locuinte prioritizate, pentru care se solicita includerea in programul national, in vederea emiterii avizului conform si prealabil prevazut la art. 11 alin. (2^2) lit. c);
f) notifica asociatiei de proprietari hotararea consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici corespunzatori lucrarilor de interventie ce urmeaza a fi executate;
g) fundamenteaza programul local;
h) transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului propunerile cuprinse in programele locale in scopul includerii blocurilor de locuinte prioritizate in programul national;
i) incheie act aditional la contractul de mandat, cuprinzand datele si informatiile prevazute in notificarea mentionata la lit. f);
j) contracteaza executarea lucrarilor de interventie;
k) organizeaza receptia la terminarea lucrarilor si transmite asociatiei de proprietari un exemplar certificat conform cu originalul din intreaga documentatie tehnico-economica, dispozitiile de santier si procesele-verbale pe faze determinante, certificatele de performanta energetica elaborate initial si dupa executarea lucrarilor de interventie aferente fiecarui bloc de locuinte cuprins in programul local, cu evidentierea consumului anual specific de energie calculat pentru incalzire, in termen de 3 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor;
l) transmite trimestrial Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, in copii certificate conform cu originalul, certificatele de performanta energetica elaborate initial si dupa executarea lucrarilor de interventie, insotite de procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor, aferente blocurilor de locuinte cuprinse in programele locale, indiferent de modul de finantare a lucrarilor de interventie prevazut de prezenta ordonanta de urgenta;
m) organizeaza receptia finala dupa expirarea perioadei de garantie de buna executie si transmite asociatiei de proprietari documentele tehnico-economice necesare care completeaza cartea tehnica a constructiei;
n) constituie, gestioneaza si actualizeaza baze de date specifice, pe care le pune la dispozitia Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului in vederea fundamentarii politicilor publice nationale in domeniu si cuantificarii economiilor de energie obtinute prin realizarea lucrarilor de interventie;
o) asigura controlul utilizarii eficiente a fondurilor alocate si al aplicarii prevederilor contractuale;
p) informeaza asociatiile de proprietari privind programul local in toate etapele de implementare a acestuia;
r) numeste in comisiile de receptie la terminarea lucrarilor, precum si in comisia de receptie finala un reprezentant al asociatiei de proprietari la propunerea adunarii generale a asociatiei;
s) numeste in comisiile de organizare a licitatiilor pentru selectarea executantului de lucrari cate un reprezentant al asociatiilor de proprietari la propunerea adunarii generale a asociatiei;
t) numeste o comisie de negociere a contractului de mandat care urmeaza a fi incheiat cu asociatia de proprietari;
u) supune aprobarii consiliului local contractul de mandat incheiat cu fiecare asociatie de proprietari.
(2) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (1) de catre coordonatorii locali atrage raspunderea juridica, in conditiile legii.”
17. La articolul 21, dupa litera c^1) se introduce o noua litera, litera c^2), cu urmatorul cuprins:
“c^2) confirma, prin reprezentant desemnat, ca a luat cunostinta de continutul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a proiectului tehnic si a detaliilor de executie si transmite, in scris, acordul cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzatoare cotei de finantare ce revine asociatiei sau, dupa caz, refuzul justificat;”.
18. La articolul 22, partea introductiva si literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 22
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in calitate de autoritate competenta in domeniul cresterii performantei energetice a cladirilor:
a) emite avizul conform si prealabil prevazut la art. 11 alin. (2^2) lit. c) pentru blocurile de locuinte prioritizate in conditiile alin. (2) si centralizeaza propunerile transmise de coordonatorii locali privind blocurile de locuinte prioritizate cuprinse in programele locale, in scopul includerii acestora in programul national, in limita fondurilor alocate;
………………………………………………………………..
c) asigura finantarea lucrarilor, in cota prevazuta la art. 13 lit. a), precum si finantarea activitatilor/lucrarilor prevazute la art. 13^1 alin. (1) in cota prevazuta la art. 13^1 alin. (1) lit. a), in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie in bugetul propriu;”.
19. La articolul 22, litera e) se abroga.
20. La articolul 22 se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
“(2) Blocurile de locuinte cuprinse in programele locale se prioritizeaza de catre coordonatorii locali in scopul includerii in programul national, in baza urmatoarelor criterii tehnice:
a) nivel de performanta energetica, incepand cu blocurile de locuinte cele mai ineficiente din punct de vedere energetic;
b) numar de apartamente, incepand cu blocurile de locuinte cu cel mai mare numar de apartamente;
c) anul construirii, incepand cu blocurile de locuinte cu vechimea cea mai mare.
(3) Alocarea fondurilor publice in cota-parte prevazuta la art. 13 lit. a) se asigura echilibrat pe regiunile de dezvoltare si, in cadrul acestora, pe municipii resedinta de judet, in conditiile art. 1 alin. (7), municipii, orase si comune, in functie de necesarul anual de alocatii fundamentat de coordonatorii locali, cu prioritate pentru finalizarea executarii lucrarilor de interventie contractate in anii precedenti, in limita fondurilor publice aprobate anual cu aceasta destinatie.”
21. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 23
Pentru finantarea lucrarilor de interventie, coordonatorii locali efectueaza platile catre contractori pe baza de ordine de plata pentru Trezoreria Statului – OPT – intocmite distinct pentru cotele-parti finantate din bugetul local si din bugetul de stat si, respectiv, pentru cotele-parti de participare ale asociatiilor de proprietari sau proprietarilor locuintelor unifamiliale.”
22. Dupa articolul 24 se introduce un nou capitol, capitolul V^1, cuprinzand articolele 24^1 si 24^2, cu urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL V^1
Contraventii si sanctiuni

ART. 24^1
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
a) nerespectarea de catre executanti a obligatiei prevazute la art. 11^1 alin. (1) privind asigurarea calitatii estetice, arhitecturale si ambientale a cladirilor, in scopul protejarii securitatii si sanatatii persoanelor, sigurantei utilizarii spatiului public si calitatii mediului natural si construit, precum si a obligatiei prevazute la art. 11^1 alin. (2) privind realizarea lucrarilor de interventie cu produse pentru constructii puse pe piata conform prevederilor legale si ale caror performante declarate de catre fabricant in documentele insotitoare sunt conforme cu performantele prevazute in documentatiile tehnico-economice, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
b) nerespectarea de catre coordonatorii locali a obligatiei prevazute la art. 20 alin. (1) lit. a) privind identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte, a obligatiei prevazute la art. 20 alin. (1) lit. g) privind fundamentarea programului local, precum si a obligatiei prevazute la art. 20 alin. (1) lit. o) privind asigurarea controlului utilizarii eficiente a fondurilor alocate si al aplicarii prevederilor contractuale, cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei;
c) nerespectarea de catre coordonatorii locali a obligatiei prevazute la art. 20 alin. (1) lit. e) privind transmiterea la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a documentatiilor de avizare pentru lucrarile de interventie in vederea emiterii avizului conform si prealabil prevazut la art. 11 alin. (2^2) lit. c), precum si a obligatiei prevazute la art. 20 alin. (1) lit. h) privind transmiterea la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a propunerilor cuprinse in programele locale in scopul includerii blocurilor de locuinte prioritizate in programul national, cu amenda de la 6.000 lei la 10.000 lei;
d) nerespectarea de catre coordonatorii locali a obligatiei prevazute la art. 20 alin. (1) lit. l) privind transmiterea la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a certificatelor de performanta energetica elaborate initial si dupa executarea lucrarilor de interventie, insotite de procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor, aferente blocurilor de locuinte cuprinse in programele locale, indiferent de modul de finantare a lucrarilor, precum si a obligatiei prevazute la art. 20 alin. (1) lit. n) privind punerea la dispozitia Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei a bazelor de date specifice, constituite, gestionate si actualizate, in vederea fundamentarii politicilor publice nationale in domeniu si cuantificarii economiilor de energie obtinute prin realizarea lucrarilor de interventie, cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei;
e) nerespectarea de catre coordonatorii locali a obligatiilor prevazute la art. 20 alin. (1) lit. d) si j) privind contractarea proiectarii, precum si a executarii lucrarilor de interventie, cu amenda de la 3.000 lei la 4.000 lei;
f) nerespectarea de catre coordonatorii locali a obligatiilor prevazute la art. 20 alin. (1) lit. c) si i) privind incheierea cu fiecare asociatie de proprietari instiintata a contractului de mandat si a actului aditional aferent, a obligatiei prevazute la art. 20 alin. (1) lit. f) privind notificarea asociatiei de proprietari cu privire la hotararea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici corespunzatori lucrarilor de interventie, a obligatiei prevazute la art. 20 alin. (1) lit. k) privind transmiterea la asociatia de proprietari a documentatiei tehnico-economice, dispozitiilor de santier si proceselor-verbale pe faze determinante si a certificatelor de performanta energetica cu evidentierea consumului anual specific de energie calculat pentru incalzire, in termen de 3 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor, precum si a obligatiei prevazute la art. 20 alin. (1) lit. m) privind transmiterea la asociatia de proprietari a documentelor tehnico-economice necesare care completeaza cartea tehnica a constructiei, cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei;
g) nerespectarea de catre coordonatorii locali a obligatiei prevazute la art. 20 alin. (1) lit. b) privind instiintarea asociatiilor de proprietari asupra prevederilor legale referitoare la cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, precum si a obligatiei prevazute la art. 20 alin. (1) lit. p) privind informarea asociatiilor de proprietari cu privire la programul local in toate etapele de implementare a acestuia, cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei;
h) refuzul nejustificat al asociatiei de proprietari de a respecta obligatiile prevazute la art. 21 lit. c^1), c^2) si d), cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac dupa cum urmeaza:
a) de catre prefect, pentru cele prevazute la alin. (1) lit. b);
b) de catre persoanele cu atributii de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., pentru cele prevazute la alin. (1) lit. a) si c) – h).
(3) Cuantumul amenzilor se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei.
(4) Sanctiunea amenzii se aplica persoanelor fizice si juridice, precum si, dupa caz, reprezentantului persoanei juridice.
(5) In conditiile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica sanctiunea avertisment.
ART. 24^2
Dispozitiile art. 24^1 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”
23. Articolul 25 se abroga.
24. Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 26^1
(1) Controlul statului privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte in conditiile prezentei ordonante de urgenta se exercita de catre persoanele cu atributii de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., prin controale tematice si controale prin sondaj. In acest scop, Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. poate solicita cooptarea unor specialisti desemnati de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si de catre asociatiile profesionale de profil.
(2) Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C., prin structura teritoriala proprie, aproba fazele determinante stabilite de catre proiectant prin proiectul tehnic privind lucrarile de interventie, vizeaza spre neschimbare proiectul tehnic si participa, pe durata executarii lucrarilor, la verificarea fazelor determinante in prezenta proiectantului si a auditorului energetic pentru cladiri, in conditiile legii.”
25. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 31
Pentru eficientizarea masurilor de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte si scurtarea perioadelor de executie a lucrarilor de interventie, contractarea executiei se poate organiza si realiza, de regula, pe ansambluri de blocuri de locuinte racordate la acelasi/aceeasi punct termic/centrala termica.”
26. Articolul 34 se abroga.
27. In tot cuprinsul ordonantei de urgenta, denumirea “Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor – INCERC Bucuresti” se inlocuieste cu denumirea “Institutul National de Cercetare- Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN-INCERC”.
ART. II
(1) Autoritatile administratiei publice locale pot finanta din bugetele locale, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie, lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte si/sau a cladirilor rezidentiale, in cadrul unor scheme de finantare, fara ca, in acest scop, sa se aloce fonduri de la bugetul de stat si/sau fonduri comunitare structurale ori de coeziune.
(2) Schemele de finantare mentionate la alin. (1), aprobate prin hotarare a consiliului local, cuprind cel putin, dar fara a se limita la acestea:
a) categoriile de beneficiari eligibili;
b) categoriile de cladiri eligibile;
c) categoriile de activitati eligibile;
d) cotele de cofinantare care revin beneficiarilor eligibili;
e) modul de finantare, partiala sau integrala, a categoriilor de lucrari de interventie.
(3) Autoritatile administratiei publice locale care dezvolta scheme de finantare in conditiile alin. (1) si (2), pot utiliza prevederile art. 7 – 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) La elaborarea schemelor de finantare se vor respecta prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare.
(5) Pentru cladirile cuprinse in schemele de finantare prevazute la alin. (1) si (2), autoritatilor administratiei publice locale le sunt aplicabile prevederile art. 20 alin. (1) lit. l) si n) si alin. (2), coroborate cu art. 24^1 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. III
(1) Modificarile si completarile aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile ulterioare, prin prezenta ordonanta de urgenta, nu se aplica obiectivelor de investitii pentru care, pana la data intrarii in vigoare a acesteia, a fost emis ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru includerea in programul national, au fost semnate contractele de executie, respectiv au fost alocate fonduri de la bugetul de stat, acestora fiindu-le aplicabile in continuare prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile ulterioare, in vigoare la data emiterii ordinului, semnarii contractelor de executie, respectiv alocarii fondurilor de la bugetul de stat, dupa caz.
(2) Pentru toate celelalte obiective de investitii care nu se incadreaza in conditiile prevederilor alin. (1), inclusiv pentru cele care au fost cuprinse in programele locale, le sunt aplicabile prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile ulterioare.
(3) In aplicarea prevederilor alin. (2), coordonatorii locali vor instiinta asociatiile de proprietari asupra prevederilor prezentei ordonante de urgenta si vor solicita actualizarea acordului acestora de inscriere/mentinere in programul local, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. In acest caz, hotararea asociatiei de proprietari va fi luata in unanimitate, in conditiile art. I pct. 13 din prezenta ordonanta de urgenta.
ART. IV
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, coordonatorii locali finalizeaza identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte, precum si a locuintelor unifamiliale aflate in proprietatea persoanelor fizice, realizate dupa proiecte elaborate in perioada 1950 – 1990.
ART. V
Dupa alineatul (3) al articolului 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot/poate institui taxa pentru reabilitare termica a blocurilor de locuinte, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contributie a proprietarilor, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile ulterioare.”
ART. VI
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. VII
In termen de 20 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 163/540/23/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 din 27 martie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se actualizeaza in mod corespunzator.
ART. VIII
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in termen de 30 de zile de la aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close