Regulamentul privind pregatirea magistratilor-asistenti in perioada de stagiu, precum si organizarea si desfasurarea examenului de capacitate

In M. Of. nr. 731 din 29 octombrie 2012 a fost publicata Hotararea Curtii Constitutionale nr. 27/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind pregatirea magistratilor-asistenti in perioada de stagiu, precum si organizarea si desfasurarea examenului de capacitate.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul privind pregatirea magistratilor-asistenti in perioada de stagiu, precum si organizarea si desfasurarea examenului de capacitate, prevazut in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare, impreuna cu regulamentul prevazut in anexa, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 noiembrie 2012.
ART. 3
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 3 din Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 11/2002*) de aprobare a anexei nr. 6 “Regulamentul privind pregatirea magistratilor-asistenti in perioada de stagiu, precum si organizarea si desfasurarea examenului de capacitate”, cu modificarile si completarile ulterioare.
————
*) Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 11/2002 nu a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. REGULAMENT privind pregatirea magistratilor-asistenti in perioada de stagiu, precum si organizarea si desfasurarea examenului de capacitate

In temeiul dispozitiilor art. 81 din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, adoptat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 6/2012,

Plenul Curtii Constitutionale aproba prezentul regulament.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) In baza prevederilor Legii nr. 124/2000 privind structura personalului Curtii Constitutionale, denumita in continuare lege, si a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, magistratii-asistenti stagiari care nu au absolvit Institutul National al Magistraturii efectueaza un stagiu de 2 ani.
(2) Stagiul se desfasoara in doua etape: prima etapa – de 6 luni si a doua etapa – de 18 luni.
(3) Pentru absolventii Institutului National al Magistraturii, precum si pentru magistratul-asistent-sef – director al cabinetului presedintelui Curtii Constitutionale, numit in conditiile prevazute la art. 2 alin. (7) teza a doua din lege, stagiul este de un an.
ART. 2
(1) Prim-magistratul-asistent asigura pregatirea magistratilor-asistenti in perioada de stagiu in conformitate cu dispozitiile art. 9 lit. j) din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 6/2012.
(2) In scopul adaptarii la specificul activitatii din Curtea Constitutionala, la inceputul primei etape de stagiu, prim-magistratul-asistent face propuneri de desemnare, prin ordin al presedintelui Curtii Constitutionale, a unor magistrati-asistenti, denumiti in continuare magistrati-asistenti indrumatori, care sa indrume formarea profesionala a magistratilor-asistenti stagiari.
(3) Magistratii-asistenti stagiari sunt obligati sa desfasoare activitatile si sa efectueze lucrarile ce le sunt repartizate, participand, potrivit pregatirii lor profesionale, la realizarea atributiilor Curtii Constitutionale.
ART. 3
(1) In primele 6 luni de activitate, magistratii-asistenti stagiari efectueaza lucrarile necesare in vederea completarii pregatirii profesionale, care nu implica participarea la activitatea jurisdictionala a Curtii Constitutionale.
(2) Prim-magistratul-asistent asigura in mod nemijlocit pregatirea teoretica a magistratilor-asistenti stagiari in aceasta perioada, pe baza unui plan aprobat prin ordin al presedintelui Curtii Constitutionale.
(3) Lucrarile intocmite de magistratii-asistenti stagiari in aceasta etapa vor fi verificate si semnate de magistratii-asistenti indrumatori, care raspund de calitatea lucrarilor, precum si de operativitatea executarii lor.
ART. 4
(1) Activitatea practica a magistratului-asistent stagiar se analizeaza lunar de catre magistratul-asistent indrumator, printr-un referat care va cuprinde, dupa caz, masurile necesare pentru imbunatatirea pregatirii profesionale si a activitatii desfasurate de magistratul-asistent stagiar. Deficientele constatate vor fi semnalate prim-magistratului-asistent.
(2) Pregatirea teoretica a magistratului-asistent stagiar se evalueaza lunar, printr-un referat intocmit de prim-magistratul-asistent.
(3) Pe baza referatelor prevazute la alin. (1) si (2), prim-magistratul-asistent intocmeste un raport semestrial de control care se inainteaza presedintelui Curtii Constitutionale.
ART. 5
(1) Constatarile privind activitatea magistratilor-asistenti stagiari facute potrivit art. 4, precum si cele ale judecatorilor sau ale presedintelui Curtii Constitutionale, dupa caz, se consemneaza in “Fisa pentru stagiul de practica a magistratului-asistent stagiar” prevazuta in anexa.
(2) In aceasta fisa vor mai fi inscrise de catre prim-magistratul-asistent:
a) perioadele de intrerupere a stagiului, determinate de starea de sanatate;
b) concediile de maternitate sau pentru ingrijirea copilului;
c) concediile fara plata;
d) perioada cursurilor postuniversitare cu scoatere din activitate, cu precizarea domeniului de specializare;
e) perioada burselor de studii in strainatate, cu precizarea domeniului de specializare;
f) alte intreruperi ale activitatii.
ART. 6
Presedintele Curtii Constitutionale poate dispune verificarea periodica a modului in care magistratii-asistenti indrumatori isi indeplinesc atributiile legate de formarea profesionala a magistratilor-asistenti stagiari.

CAPITOLUL II
Examenul de verificare a cunostintelor

ART. 7
(1) Dupa 6 luni de activitate efectiva, magistratii-asistenti stagiari sunt obligati sa se inscrie la examenul de verificare a cunostintelor dobandite, in vederea exercitarii dreptului de a participa la activitatea jurisdictionala.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile magistratilor-asistenti stagiari absolventi ai Institutului National al Magistraturii si nici magistratului-asistent-sef – director al cabinetului presedintelui Curtii Constitutionale numit in conditiile prevazute la art. 2 alin. (7) teza a doua din lege.
ART. 8
(1) Examenul de verificare a cunostintelor se sustine la data stabilita prin ordin al presedintelui Curtii Constitutionale.
(2) Data sustinerii examenului va fi anuntata cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea probei scrise teoretice.
(3) Pentru motive temeinice, la cererea magistratului-asistent stagiar, presedintele Curtii Constitutionale poate aproba, o singura data, amanarea examenului.
ART. 9
(1) Examenul va fi sustinut in fata unei comisii numite prin ordin al presedintelui Curtii Constitutionale, alcatuita din 2 judecatori, dintre care unul este desemnat presedinte al comisiei, si prim-magistratul-asistent.
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor, numita prin acelasi ordin, este compusa din 3 judecatori ai Curtii Constitutionale, dintre care unul este desemnat ca presedinte al comisiei.
(3) Calitatea de membru in comisia de examen este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de solutionare a contestatiilor.
(4) Secretar al comisiei de examen, precum si al comisiei de solutionare a contestatiilor va fi desemnat un magistrat-asistent, altul decat cel indrumator.
(5) Secretarul comisiei de examen poate fi si secretar al comisiei de solutionare a contestatiilor.
ART. 10
Cererile de inscriere la examenul de verificare a cunostintelor se depun in termen de 5 zile de la anuntarea datei examenului la Biroul resurse umane si salarizare, care le inainteaza comisiei de examen impreuna cu referatele de evaluare a activitatii practice a magistratului-asistent stagiar, intocmite de magistratul-asistent indrumator, referatele de evaluare a pregatirii teoretice si raportul de control semestrial, intocmite de prim-magistratul-asistent, precum si “Fisa pentru stagiul de practica a magistratului-asistent stagiar”.
ART. 11
(1) Examenul prevazut la art. 7 alin. (1) va consta in sustinerea unei probe scrise teoretice si a unei probe orale, prin care se verifica cunostintele candidatului in domeniul dreptului constitutional, al jurisprudentei Curtii Constitutionale si al institutiilor de baza ale dreptului potrivit art. 28 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicata.
(2) Subiectele de examen se stabilesc pe baza bibliografiei si a tematicii de examen.
ART. 12
Dispozitiile subsectiunii a 4-a “Proba scrisa pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate” si ale subsectiunii a 5-a “Proba orala” din cadrul sectiunii a 2-a “Etapele concursului”, precum si ale sectiunii a 3-a “Notarea probelor si comunicarea rezultatelor” si ale sectiunii a 4-a “Solutionarea contestatiilor” cuprinse in capitolul III – Desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 26/2012, se aplica in mod corespunzator.
ART. 13
(1) Rezultatul examenului de verificare a cunostintelor este validat de Plenul Curtii Constitutionale, art. 25 si 26 din prezentul regulament aplicandu-se in mod corespunzator.
(2) Rezultatul validat al examenului prevazut la art. 7 alin. (1) va fi comunicat Biroului resurse umane si salarizare.
ART. 14
(1) In caz de nepromovare a examenului se va stabili, prin ordin al presedintelui Curtii Constitutionale, o noua data pentru reexaminarea magistratului-asistent stagiar.
(2) Respingerea de doua ori sau absenta nejustificata la examenul prevazut la art. 7 alin. (1) atrage eliberarea din functie a magistratului-asistent stagiar.

CAPITOLUL III
Examenul de capacitate

ART. 15
Dupa efectuarea stagiului prevazut la art. 1 din prezentul regulament, magistratii-asistenti stagiari sunt obligati sa se inscrie la examenul de capacitate.
ART. 16
(1) Examenul de capacitate se sustine la data stabilita prin ordin al presedintelui Curtii Constitutionale.
(2) Data sustinerii examenului va fi anuntata cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea probei scrise practice.
ART. 17
(1) Pentru motive temeinice, la cererea magistratului-asistent stagiar, presedintele Curtii Constitutionale poate aproba, o singura data, amanarea sustinerii examenului de capacitate.
(2) Cei care au exercitat functia de magistrat-asistent stagiar o perioada de 2 ani fara a sustine examenul de capacitate din motive ce nu le sunt imputabile se pot prezenta la examen daca de la data incheierii stagiului pana la data fixata pentru examen nu au trecut mai mult de 2 ani.
ART. 18
(1) Examenul de capacitate este sustinut de magistratii-asistenti stagiari in fata unei comisii de examen, numita prin ordin al presedintelui Curtii Constitutionale, care va fi compusa din 3 judecatori ai Curtii Constitutionale, dintre care unul este desemnat ca presedinte al comisiei, si prim-magistratul-asistent.
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor, numita prin acelasi ordin, este compusa din 5 judecatori ai Curtii Constitutionale.
(3) Calitatea de membru in comisia de examen este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de solutionare a contestatiilor.
(4) Secretar al comisiei de examen, precum si al comisiei de solutionare a contestatiilor va fi desemnat un magistrat-asistent, altul decat cel indrumator.
(5) Secretarul comisiei de examen poate fi si secretar al comisiei de solutionare a contestatiilor.
ART. 19
(1) Cererile de inscriere la examenul de capacitate se depun in termen de 5 zile de la anuntarea datei examenului la Biroul resurse umane si salarizare, care le inainteaza comisiei de examen, impreuna cu urmatoarele acte: referatele de evaluare a activitatii practice a magistratului-asistent stagiar, intocmite de magistratul-asistent indrumator, referatele de evaluare a pregatirii teoretice si rapoartele de control semestriale, intocmite de prim-magistratul-asistent, precum si “Fisa pentru stagiul de practica a magistratului-asistent stagiar”, din care rezulta ca magistratul-asistent stagiar a promovat examenul prevazut la art. 7 alin. (1).
(2) Magistratii-asistenti stagiari absolventi ai Institutului National al Magistraturii vor atasa la cererea de inscriere si diploma de absolvire a Institutului National al Magistraturii obtinuta in urma sustinerii examenului prevazut de art. 19 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 20
(1) Sunt obligati sa se inscrie la examen magistratii-asistenti stagiari care au efectuat stagiul de 2 ani pana la data sustinerii probei scrise practice.
(2) Intreruperile de activitate prevazute la art. 5 alin. (2) vor fi excluse din perioada de stagiu.
(3) Nu se admit derogari cu privire la durata stagiului de 2 ani efectivi ca magistrati-asistenti stagiari, altele decat cele prevazute la art. 1 alin. (3).
(4) Comisia de examen este indreptatita sa ii respinga de la examinare pe cei care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a deveni magistrati-asistenti.
ART. 21
(1) Examenul de capacitate consta in mod obligatoriu in sustinerea succesiva a urmatoarelor probe:
a) proba scrisa practica;
b) proba scrisa teoretica;
c) proba orala.
(2) Proba scrisa practica consta in redactarea unei lucrari cu caracter aplicativ tip speta prin care se verifica cunostintele candidatului referitoare la jurisprudenta Curtii Constitutionale si a Curtii Europene a Drepturilor Omului in privinta institutiilor de baza ale dreptului, potrivit art. 28 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Proba scrisa teoretica si proba orala evalueaza cunostintele candidatului referitoare la dreptul constitutional, principiile si institutiile de baza din dreptul procesual civil si dreptul procesual penal, compatibile cu procedura in fata Curtii Constitutionale, precum si jurisprudenta relevanta a Curtii Constitutionale, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
(4) Probele scrise se sustin pe parcursul a doua zile consecutive.
(5) Subiectele de examen se stabilesc pe baza bibliografiei si tematicii de examen.
(6) La probele prevazute la alin. (1) lit. a) si b), comisia de examen stabileste daca este permisa consultarea de catre candidati a actelor normative incluse in bibliografie.
ART. 22
Dispozitiile subsectiunii a 4-a “Proba scrisa pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate” si ale subsectiunii a 5-a “Proba orala” din cadrul sectiunii a 2-a “Etapele concursului”, precum si ale sectiunii a 3-a “Notarea probelor si comunicarea rezultatelor” si ale sectiunii a 4-a “Solutionarea contestatiilor” din cuprinsul capitolului III – Desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 26/2012, se aplica in mod corespunzator.
ART. 23
(1) Vor fi admisi la proba orala candidatii care au obtinut la fiecare dintre probele scrise cel putin nota 7,00.
(2) Nota obtinuta la proba orala nu poate fi mai mica de 7,00.
ART. 24
(1) Odata cu centralizarea notelor obtinute la proba orala, comisia de examen va proceda la stabilirea mediei generale.
(2) Media generala se determina ca medie aritmetica intre notele obtinute la probele prevazute la art. 21 alin. (1).
(3) Presedintele comisiei de examen va trece media generala determinata potrivit alin. (2) in borderoul centralizator al examenului, care va fi semnat de membrii si secretarul comisiei de examen.
(4) Media generala de promovare a examenului de capacitate trebuie sa fie de cel putin 8,00.

CAPITOLUL IV
Validarea examenului de capacitate

ART. 25
(1) Secretarul comisiei de examen, sub indrumarea membrilor acesteia, intocmeste, in termen de cel mult 10 zile de la ultima proba sustinuta, raportul cu privire la desfasurarea examenului, care va cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele mentiuni:
a) prezentarea pe scurt a cadrului legal si regulamentar al organizarii si desfasurarii examenului;
b) prezentarea activitatii comisiei de examen si a comisiei de solutionare a contestatiilor, dupa caz, cu privire la desfasurarea examenului;
c) prezentarea pe scurt a proceselor-verbale intocmite;
d) rezultatele obtinute de catre candidati la fiecare proba a examenului;
e) tabelul cu rezultatele finale ale examenului;
f) propunerea comisiei de examen de validare sau invalidare, dupa caz, a examenului.
(2) Raportul prevazut la alin. (1) se semneaza de membrii comisiei de examen si de secretarul acesteia.
ART. 26
(1) Raportul cu privire la desfasurarea examenului se prezinta Plenului Curtii Constitutionale de catre presedintele comisiei de examen in vederea validarii rezultatului examenului.
(2) In termen de 30 de zile de la data sustinerii ultimei probe de examen, Plenul Curtii Constitutionale, analizand respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 124/2000, Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 6/2012, si de prezentul regulament, valideaza sau invalideaza in tot sau in parte, dupa caz, rezultatele examenului, conform art. 4 alin. (1) lit. f) si alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 6/2012.
(3) Rezultatele validate se afiseaza la sediul Curtii Constitutionale, precum si pe pagina de internet a acesteia.
(4) In termen de 10 zile de la data validarii examenului de capacitate, presedintele Curtii Constitutionale il definitiveaza in functia de magistrat-asistent pe candidatul care a promovat examenul de capacitate.
(5) In cazul invalidarii examenului de capacitate de catre plen, presedintele Curtii Constitutionale va stabili, prin ordin, o noua data pentru sustinerea acestuia.
ART. 27
Absenta nejustificata la examenul de capacitate la prima sesiune dupa incheierea stagiului sau respingerea candidatului la doua sesiuni atrage pierderea calitatii de magistrat-asistent stagiar.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

ART. 28
(1) Tematica si bibliografia pentru disciplinele care fac obiectul examenului de verificare a cunostintelor, respectiv a examenului de capacitate vor fi aprobate de Plenul Curtii Constitutionale, la propunerea unei comisii, a carei componenta este stabilita prin ordin al presedintelui Curtii Constitutionale.
(2) La elaborarea tematicii si a bibliografiei vor fi avute in vedere actele normative in vigoare, doctrina, jurisprudenta Curtii Constitutionale, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
(3) Tematica si bibliografia vor fi aprobate cu cel putin 30 de zile inainte de data emiterii ordinului presedintelui Curtii Constitutionale de organizare a examenului de verificare a cunostintelor sau a examenului de capacitate, dupa caz.
ART. 29
Dispozitiile prezentului regulament se aplica in mod corespunzator si in privinta organizarii si desfasurarii examenului de capacitate al personalului de specialitate juridica asimilat magistratilor-asistenti.
ART. 30
Membrii si secretarul comisiei de examen raspund individual pentru asigurarea confidentialitatii subiectelor si baremelor propuse.
ART. 31
Pe tot parcursul desfasurarii examenului, Biroul resurse umane si salarizare va asigura suportul administrativ si tehnic necesar.
ART. 32
(1) La dosarul de personal al candidatului care a promovat examenele prevazute de art. 7 alin. (1) si art. 15 din prezentul regulament vor fi anexate:
a) cererile de inscriere la examen, in original;
b) actele prevazute la art. 10 si 19, in original;
c) cererile de amanare a sustinerii examenului, daca este cazul, in original;
d) lucrarile redactate la probele prevazute la art. 11 alin. (1) si art. 21 alin. (1) lit. a) si b), in original;
e) biletul extras la proba orala, in copie conform cu originalul;
f) raportul cu privire la desfasurarea examenului, in copie conform cu originalul;
g) hotararea Plenului Curtii Constitutionale de validare a rezultatelor examenului, in copie conform cu originalul.
(2) Toate actele intocmite cu ocazia examenului, inregistrarile realizate, precum si lucrarile redactate se pastreaza in original, cu distinctiile prevazute la alin. (1), intr-un dosar al examenului, creat si tinut in acest sens de Biroul resurse umane si salarizare.
ART. 33
“Fisa pentru stagiul de practica a magistratului-asistent stagiar”, prevazuta in anexa, face parte integranta din prezentul regulament.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close