Principii si reguli de desfasurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale

In M. Of. nr. 742 din 2 noiembrie 2012 a fost publicata Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 738/2012 privind principii si reguli de desfasurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Din cuprins:
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Campania electorala la posturile de radio si de televiziune, publice si private, inclusiv de televiziune prin cablu, a partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si a organizatiilor legal constituite ale cetatenilor apartinand unei minoritati nationale reprezentate in Consiliul Minoritatilor Nationale, precum si a candidatilor independenti care inainteaza propuneri de candidatura, denumiti in continuare competitori electorali, incepe in ziua de 9 noiembrie 2012, ora 0,00, si se incheie in ziua de 8 decembrie 2012, ora 7,00.
(2) Campania electorala reflectata prin intermediul posturilor de radio si de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, publice si private, denumita in continuare campanie, se desfasoara in conditiile stabilite de Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea audiovizualului, ale Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, cu completarile ulterioare, denumita in continuare Codul audiovizualului, precum si ale prezentei decizii.
ART. 2
Campania trebuie sa serveasca urmatoarelor interese generale:
a) ale electoratului, de a primi informatii corecte, astfel incat sa poata vota in cunostinta de cauza;
b) ale competitorilor electorali, de a se face cunoscuti si de a-si prezenta platformele, programele politice si ofertele electorale.
ART. 3
Radiodifuzorii publici si privati sunt obligati sa asigure desfasurarea unei campanii echitabile, echilibrate si corecte pentru toti competitorii electorali, respectand urmatoarele principii:
a) echitate – toti candidatii trebuie sa aiba posibilitatea de a se face cunoscuti electoratului;
b) echilibru – in prezentarea activitatilor de campanie ale competitorilor electorali;
c) corectitudine – toti competitorii electorali sa beneficieze de un tratament obiectiv si echidistant.

CAPITOLUL II
Proceduri preliminare

ART. 4
Competitorii electorali au acces gratuit la posturile publice de radio si de televiziune in conditiile art. 38 alin. (1) si (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 5
(1) Posturile de radio si de televiziune private, inclusiv de televiziune prin cablu, care vor reflecta campania electorala au obligatia sa comunice Consiliului National al Audiovizualului implicarea lor in campanie, lista emisiunilor electorale pe care le vor realiza, precum si intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, pana cel mai tarziu in ziua de 8 noiembrie 2012, printr-o adresa, conform modelului prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
(2) La posturile private de radio si televiziune cu acoperire nationala timpii de antena oferiti competitorilor electorali trebuie sa fie proportionali cu cei practicati de posturile publice cu acoperire nationala.
(3) La posturile locale si regionale de radio si de televiziune private, inclusiv de televiziune prin cablu, timpii de antena oferiti competitorilor electorali vor fi proportionali cu numarul de candidaturi ramase definitive in aria geografica acoperita de postul respectiv, potrivit datelor comunicate public de catre birourile electorale de circumscriptie din respectiva arie de acoperire.
(4) Tarifele pe emisiune si pe unitate de timp ale fiecarui post privat de radio si de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, vor fi facute publice si vor fi aceleasi pentru toti competitorii.
(5) In situatiile litigioase privind alocarea timpilor de antena, posturile vor trebui sa faca dovada ca au oferit tuturor competitorilor electorali accesul, in conditiile Legii nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL III
Emisiuni electorale

ART. 6
(1) Pentru reflectarea desfasurarii campaniei electorale si a activitatilor de propaganda electorala, radiodifuzorii pot realiza si difuza numai urmatoarele tipuri de emisiuni:
a) de promovare electorala – in care candidatii si reprezentantii competitorilor electorali isi promoveaza propria candidatura, programele politice si activitatile de campanie electorala; in situatia transmiterii in direct a unor activitati de campanie, acestea se vor incadra in timpii de antena acordati fiecarui competitor electoral; la posturile private de radio si de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, accesul, contra cost, al competitorilor electorali va respecta conditiile art. 38 alin. (3) din Legea nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) de dezbatere electorala – in care radiodifuzorii pun in discutie programele electorale si temele de interes public legate de campania electorala, cu participarea candidatilor sau, dupa caz, a reprezentantilor competitorilor electorali; accesul candidatilor si al reprezentantilor competitorilor electorali la emisiunile de dezbatere electorala este gratuit.
(2) Emisiunile dedicate campaniei electorale prevazute la alin. (1) lit. a) vor fi marcate pe toata durata emisiunii cu sintagma “publicitate electorala”, iar cele de la alin. (1) lit. b) vor fi marcate cu sintagma “dezbatere electorala”.
(3) Radiodifuzorii nu trebuie sa creeze confuzie, prin format sau prezentator, intre emisiunile de promovare electorala si cele de dezbateri ale postului, inclusiv de dezbateri electorale.
(4) Radiodifuzorii sunt obligati sa precizeze calitatea in care se exprima persoanele invitate in emisiuni, cum ar fi cea de candidat, sustinator sau reprezentant al candidatului.
ART. 7
(1) In perioada campaniei electorale candidatii au acces la posturile publice si private de radio si televiziune, inclusiv la cele prin cablu, numai in emisiunile prevazute la art. 6.
(2) In perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni realizate sau moderate de candidati si de reprezentanti declarati ai competitorilor electorali.
ART. 8
(1) Emisiunile informative se supun obligatiei de obiectivitate, echitate si de informare corecta a publicului.
(2) In cadrul emisiunilor informative pot fi prezentate informatii privind sistemul electoral, calendarul campaniei electorale si tehnica votarii.
(3) In emisiunile informative, prezentarea activitatilor de campanie va fi realizata exclusiv de catre radiodifuzori. Este interzisa difuzarea de materiale in legatura cu activitatile de campanie, realizate sau puse la dispozitia radiodifuzorilor de catre competitorii electorali, precum si difuzarea de interviuri acordate de catre candidati ori reprezentanti ai competitorilor electorali.
(4) Candidatii care detin functii publice pot aparea in emisiunile informative numai in probleme legate de exercitarea functiei lor; in aceste situatii radiodifuzorii au obligatia sa asigure echidistanta si pluralismul de opinii.
ART. 9
(1) In cadrul emisiunilor de promovare electorala si al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie sa asigure tuturor competitorilor electorali conditii echitabile in ceea ce priveste libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor si echidistanta.
(2) In cadrul emisiunilor de promovare electorala si al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie sa se asigure ca invitatii respecta urmatoarele obligatii:
a) sa nu puna in pericol ordinea constitutionala, ordinea publica, siguranta persoanelor si a bunurilor;
b) sa nu faca afirmatii care pot aduce atingere demnitatii umane, dreptului persoanei la propria sa imagine si la respectarea vietii sale private sau sa aduca atingere moralei publice;
c) sa probeze eventualele acuzatii cu incidenta penala sau morala aduse unui alt candidat ori reprezentant al competitorilor electorali;
d) sa nu incite la ura sau discriminare pe considerente de rasa, religie, nationalitate, sex, orientare sexuala sau etnie.
ART. 10
Moderatorii emisiunilor au urmatoarele obligatii:
a) sa fie impartiali;
b) sa asigure echilibrul necesar desfasurarii emisiunii de dezbateri electorale, oferind fiecarui candidat participant la discutii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;
c) sa formuleze intrebarile fara a fi tendentiosi sau partinitori si sa manifeste un comportament civilizat in relatia cu participantii la dezbateri;
d) sa asigure mentinerea dezbaterii in sfera de interes a campaniei electorale si a tematicii stabilite;
e) sa solicite, in mod convingator, dovezi explicite atunci cand participantii aduc acuzatii cu incidenta penala sau morala unor contracandidati;
f) sa intervina atunci cand, prin comportamente sau exprimari, participantii la emisiuni pun in pericol ordinea constitutionala, ordinea publica, siguranta persoanelor si a bunurilor, fac afirmatii care pot aduce atingere demnitatii umane sau moralei publice, nu probeaza eventualele acuzatii cu incidenta penala sau morala aduse unui alt candidat sau reprezentant al unui competitor electoral, incita la ura sau discriminare pe considerente de rasa, etnie, religie, nationalitate, sex, orientare sexuala; in cazul in care invitatii nu se conformeaza solicitarilor, moderatorul si, dupa caz, producatorul emisiunii pot decide intreruperea microfonului sau oprirea emisiunii.
ART. 11
(1) Radiodifuzorii privati pot difuza spoturi publicitare electorale numai in cadrul emisiunilor de promovare electorala si de dezbateri electorale, cu respectarea cerintelor referitoare la publicitate prevazute la art. 38 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor Codului audiovizualului.
(2) Pentru difuzarea spoturilor publicitare electorale radiodifuzorii privati sunt obligati sa asigure candidatilor si competitorilor electorali conditii egale de acces si de tarifare pe unitatea de timp.
(3) Spoturile publicitare electorale nu pot avea o durata mai mare de 30 de secunde si trebuie sa fie asumate in mod explicit de catre candidatii si competitorii electorali. Radiodifuzorii au obligatia sa asigure identificarea spoturilor electorale, astfel incat publicul sa fie informat cu privire la competitorul electoral al carui mesaj este difuzat.
(4) Spoturile publicitare electorale se difuzeaza in calupuri separate si marcate ca atare. In cadrul emisiunii de promovare electorala, in spatiul alocat unui competitor electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali.
(5) Continutul spoturilor electorale trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
a) sa nu puna in pericol ordinea constitutionala, ordinea publica, siguranta persoanelor si a bunurilor;
b) sa nu faca afirmatii care pot aduce atingere demnitatii umane sau moralei publice;
c) sa nu incite la ura sau discriminare pe considerente de rasa, religie, nationalitate, sex, orientare sexuala ori etnie.
(6) In cazul emisiunilor de promovare electorala ale serviciilor publice de radio si televiziune pot fi difuzate si spoturi electorale, cu incadrare in timpii de antena acordati competitorilor electorali.
ART. 12
(1) Sondajele de opinie cu continut electoral pot fi difuzate numai cu respectarea conditiilor prevazute de art. 38^1 si 38^2 din Legea nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Televotul ori anchetele facute pe strada, in randul electoratului, nu trebuie sa fie prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publica sau pentru un anumit grup social ori etnic.
ART. 13
(1) Persoanele ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in cadrul unei emisiuni electorale a unor fapte neadevarate beneficiaza de drept la replica.
(2) Persoanele ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in cadrul unui emisiuni electorale a unor informatii inexacte beneficiaza de drept la rectificare.
(3) Radiodifuzorii au urmatoarele obligatii privind dreptul la replica si la rectificare:
a) sa decida acordarea sau neacordarea dreptului solicitat, in cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitari formulate in scris; in situatia in care solicitarea se refera la o emisiune difuzata in ultima zi de campanie electorala, decizia trebuie luata in cel mult 12 ore de la primirea solicitarii;
b) sa comunice solicitantului, in termenele prevazute la lit. a), telefonic si/sau in scris, decizia luata; in cazul neacordarii dreptului solicitat, motivele trebuie sa fie comunicate solicitantului si Consiliului National al Audiovizualului;
c) sa difuzeze, in cazul in care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica in cel mult 48 de ore de la primirea solicitarii; in situatia in care emisiunea care face obiectul sesizarii a fost difuzata in ultima zi de campanie electorala, rectificarea sau replica se difuzeaza in preziua votarii;
d) sa difuzeze, in cazul in care Consiliul National al Audiovizualului da castig de cauza solicitantului, replica sau rectificarea in termenul si in conditiile comunicate radiodifuzorului.
(4) In preziua votarii, radiodifuzorii trebuie sa prevada in program, imediat dupa emisiunea informativa de seara, un spatiu de emisie pentru difuzarea rectificarilor si a replicilor ca urmare a sesizarilor care se refera la emisiunile difuzate in ultima zi de campanie electorala.
ART. 14
Incepand cu 48 de ore inainte de ziua votarii si pana la incheierea votarii, este interzisa prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete facute pe strada.
ART. 15
Incepand cu 24 de ore inainte de inceperea votarii si pana la incheierea votarii sunt interzise:
a) difuzarea de spoturi de publicitate electorala;
b) invitarea sau prezentarea candidatilor si/sau a reprezentantilor competitorilor electorali in emisiunile si programele posturilor de radio si de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 13 alin. (4);
c) comentarii privind desfasurarea campaniei, precum si cele privind candidatii si competitorii electorali.
ART. 16
In ziua votarii sunt interzise activitatile prevazute la art. 15, precum si urmatoarele activitati:
a) prezentarea de sondaje realizate la iesirea de la urne, inainte de incheierea votarii;
b) comentarii referitoare la competitorii electorali, inainte de incheierea votarii;
c) indemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.

CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 17
(1) Radiodifuzorii vor asigura inregistrarea emisiunilor prevazute la art. 6 si a spoturilor publicitare electorale in conditiile stabilite in Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune.
(2) Inregistrarile prevazute la alin. (1) vor fi pastrate timp de 30 de zile dupa comunicarea oficiala a rezultatelor alegerilor si vor fi puse la dispozitia Consiliului National al Audiovizualului, la cererea acestuia.
ART. 18
Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Legii audiovizualului, precum si ale art. 50 si 51 din Legea nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 19
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close