Articolele 63 TFUE si 65 TFUE – Organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) – Diferenta de tratament

„Articolele 63 TFUE si 65 TFUE – Organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) – Diferenta de tratament intre dividendele platite unor OPCVM uri nerezidente, supuse unei retineri la sursa, si dividendele platite unor OPCVM uri rezidente, care nu sunt supuse unei astfel de retineri – Necesitatea de a lua in considerare, pentru a aprecia conformitatea masurii nationale cu libera circulatie a capitalurilor, situatia detinatorilor de titluri de participare – Lipsa”

HOTARAREA CURTII (Camera a treia)

10 mai 2012

In cauzele conexate C 338/11-C 347/11,
avand ca obiect cereri de pronuntare a unor hotarari preliminare formulate in temeiul articolului 267 TFUE de tribunal administratif de Montreuil (Franta), prin deciziile din 1 iulie 2011, primite de Curte la 4 iulie 2011, in procedurile

Santander Asset Management SGIIC SA, actionand in numele FIM Santander Top 25 Euro Fi (C 338/11),
impotriva
Directeur des résidents à l’étranger et des services généraux
si
Santander Asset Management SGIIC SA, actionand in numele Cartera Mobiliaria SA SICAV (C 339/11),
Kapitalanlagegesellschaft mbH, actionand in numele Alltri Inka (C 340/11),
Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, actionand in numele DBI Fonds APT n° 737 (C 341/11),
SICAV KBC Select Immo (C 342/11),
SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH (C 343/11),
International Values Series of the DFA Investment Trust Co. (C 344/11),
Continental Small Co. Series of the DFA Investment Trust Co. (C 345/11),
SICAV GA Fund B (C 346/11),
Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, actionand in numele AMB Generali Aktien Euroland (C 347/11),
impotriva
Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État,

CURTEA (Camera a treia),
compusa din domnul K. Lenaerts (raportor), presedinte de camera, domnii J. Malenovský, G. Arestis, T. von Danwitz si D. Šváby, judecatori,
avocat general: domnul J. Mazák,
grefier: doamna R. Șeres, administrator,
avand in vedere procedura scrisa si in urma sedintei din 16 februarie 2012,
luand in considerare observatiile prezentate:
– pentru Santander Asset Management SGIIC SA, actionand in numele FIM Santander Top 25 Euro Fi, si pentru Santander Asset Management SGIIC SA, actionand in numele Cartera Mobiliaria SA SICAV, de C. Charpentier, de N. Gelli, de P. Van den Perre si de C. Profitos, avocats;
– pentru Kapitalanlagegesellschaft mbH, actionand in numele Alltri Inka, pentru International Values Series of the DFA Investment Trust Co., pentru Continental Small Co. Series of the DFA Investment Trust Co. si pentru Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, actionand in numele AMB Generali Aktien Euroland, de Y. Robert si de S. Lauratet, avocats;
– pentru Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, actionand in numele DBI Fonds APT n° 737, de P. Schultze si de A. Feger, avocats;
– pentru SICAV KBC Select Immo, de V. Louvel si de S. Defert, avocats;
– pentru SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, de A. Lagarrigue si de B. Hardeck, avocats;
– pentru SICAV GA Fund B, de P. Le Roux si de L. Bogey, avocats;
– pentru guvernul francez, de G. de Bergues si de J. S. Pilczer, in calitate de agenti;
– pentru Comisia Europeana, de C. Soulay si de W. Roels, in calitate de agenti,
avand in vedere decizia de judecare a cauzei fara concluzii, luata dupa ascultarea avocatului general,

pronunta prezenta

Hotarare
1 Cererile de pronuntare a unor hotarari preliminare privesc interpretarea articolelor 63 TFUE si 65 TFUE.
2 Aceste cereri au fost formulate in cadrul unor litigii intre o serie de organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) nerezidente, pe de o parte, si autoritatile fiscale franceze, pe de alta parte, cu privire la retinerea la sursa aplicata dividendelor de origine nationala distribuite OPCVM urilor mentionate.
Cadrul juridic national
3 In dreptul francez, OPCVM urile cuprind societatile de investitii cu capital variabil (SICAV) si fondurile comune de plasament (FCP). In temeiul articolului 208 1° bis A din Codul general al impozitelor (denumit in continuare „CGI”), SICAV urile sunt scutite de impozitul pe profit pentru profitul realizat in cadrul obiectului lor legal de activitate. In ceea ce priveste FCP urile, acestea sunt excluse de plin drept din domeniul de aplicare al impozitului pe profit ca urmare a caracterului lor de coproprietate.
4 Articolul 119 bis alineatul 2 din CGI prevede:
„[Dividendele] sunt supuse unei retineri la sursa, cota acesteia fiind prevazuta la articolul 187, atunci cand de acestea beneficiaza persoane care nu au domiciliul fiscal sau sediul in Franta […]”
5 Potrivit articolului 187 din CGI:
„1. Cota retinerii la sursa prevazute la articolul 119 bis este de:
[…]
– 25 % pentru toate celelalte venituri.”

Actiunile principale si intrebarile preliminare

6 Reclamantele din actiunile principale sunt OPCVM uri belgiene (cauzele C 342/11 si C 346/11), germane (cauzele C 340/11, C 341/11, C 343/11 si C 347/11), spaniole (cauzele C 338/11 si C 339/11) si din Statele Unite (cauzele C 344/11 si C 345/11), care investesc, printre altele, in actiuni ale unor societati franceze si care incaseaza, cu acest titlu, dividende. In temeiul articolului 119 bis alineatul 2 si al articolului 187 alineatul 1 din CGI, aceste dividende sunt supuse unei retineri la sursa in Franta de 25 %.
7 Instanta de trimitere apreciaza ca reglementarea nationala in cauza in actiunile principale instituie o diferenta de tratament fiscal in detrimentul OPCVM urilor nerezidente, intrucat dividendele de origine franceza incasate de astfel de organisme sunt supuse unei retineri la sursa, in timp ce dividendele avand aceeasi origine platite unor OPCVM uri rezidente nu sunt supuse unei astfel de retineri. In opinia instantei de trimitere, aceasta diferenta de tratament constituie o restrictie privind libera circulatie a capitalurilor in sensul articolului 63 TFUE, care nu poate fi admisa, in lumina articolului 65 TFUE, decat in cazul in care diferenta de tratament priveste situatii care nu sunt in mod obiectiv comparabile sau in cazul in care restrictia este justificata de un motiv imperativ de interes general. Potrivit instantei de trimitere, pentru a aprecia daca situatiile sunt comparabile, este esential aspectul daca trebuie luata in considerare, pe langa situatia OPCVM urilor, si cea a detinatorilor de titluri de participare.
8 Instanta de trimitere arata ca, in cazul in care ar fi luata in considerare numai situatia OPCVM urilor, ar trebui sa se constate ca acestea, indiferent daca sunt rezidente in Franta sau in alt stat membru, se afla intr o situatie in mod obiectiv comparabila. In aceasta ipoteza, nici diferenta de tratament nu ar putea sa fie considerata justificata de un motiv imperativ de interes general.
9 In schimb, in ipoteza in care, tinand seama, pe de o parte, de unicul obiectiv al OPCVM urilor, care este acela de a asigura, ca simple intermediare care nu au in mod obligatoriu personalitate juridica, plasamente in numele investitorilor, si, pe de alta parte, de impozitarea efectiva a dividendelor care afecteaza detinatorii de titluri de participare, fie direct, ca urmare a regimului fiscal al OPCVM urilor rezidente, fie indirect, ca urmare a retinerii la sursa aplicate OPCVM urilor nerezidente, indiferent daca acesti detinatori sunt rezidenti sau nerezidenti, ar trebui sa se ia in considerare nu numai situatia OPCVM urilor, ci si cea a detinatorilor de titluri de participare ale acestora, conformitatea retinerii la sursa cu principiul liberei circulatii a capitalurilor ar putea fi admisa in toate cazurile in care fie situatiile nu ar putea sa fie considerate in mod obiectiv comparabile, tinand seama de ansamblul regimului fiscal aplicabil, fie ar exista un motiv imperativ de interes general, intemeiat pe eficacitatea controalelor fiscale, care sa justifice diferenta de tratament.
10 In aceste conditii, tribunal administratif de Montreuil a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:
„1) Trebuie luata in considerare situatia detinatorilor de titluri de participare impreuna cu cea a OPCVM urilor?
2) Intr o astfel de ipoteza, in ce conditii retinerea la sursa in litigiu ar putea fi considerata conforma cu principiul liberei circulatii a capitalurilor?”
11 Prin Ordonanta presedintelui Curtii din 4 august 2011, cauzele C 338/11-C 347/11 au fost conexate pentru buna desfasurare a procedurii scrise si orale, precum si in vederea pronuntarii hotararii.

Cu privire la intrebarile preliminare

12 Cu titlu introductiv, trebuie precizat ca, desi articolul 119 bis alineatul 2 si articolul 187 din CGI se aplica, in general, persoanelor care nu au domiciliul fiscal sau resedinta in Franta, intrebarile formulate se refera numai la tratamentul fiscal al OPCVM urilor, astfel cum rezulta din aplicarea dispozitiilor mentionate.
13 Prin intermediul intrebarilor formulate, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca articolele 63 TFUE si 65 TFUE trebuie interpretate in sensul ca se opun unei reglementari nationale, precum cea in cauza in actiunile principale, care supune dividendele de origine nationala distribuite unor OPCVM uri unui tratament fiscal diferit in functie de locul in care este stabilit organismul beneficiar. Instanta de trimitere urmareste in special sa afle daca, in ceea ce priveste impozitarea dividendelor distribuite de societati rezidente unor OPCVM uri nerezidente, compararea situatiilor in scopul de a stabili daca exista o diferenta de tratament care constituie un obstacol in calea liberei circulatii a capitalurilor trebuie sa fie efectuata numai la nivelul instrumentului de investitie sau trebuie sa ia in considerare si situatia detinatorilor de titluri de participare.
14 In aceasta privinta trebuie amintit inca de la inceput ca, potrivit unei jurisprudente constante, desi fiscalitatea directa este de competenta statelor membre, acestea din urma trebuie sa o exercite totusi cu respectarea dreptului Uniunii (a se vedea Hotararea din 4 martie 2004, Comisia/Franta, C 334/02, Rec., p. I 2229, punctul 21, Hotararea din 20 ianuarie 2011, Comisia/Grecia, C 155/09, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 39, si Hotararea din 16 iunie 2011, Comisia/Austria, C 10/10, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 23).
15 Rezulta de asemenea dintr o jurisprudenta constanta ca masurile interzise prin articolul 63 alineatul (1) TFUE, fiind restrictii privind libera circulatie a capitalurilor, le includ pe cele de natura sa descurajeze nerezidentii sa faca investitii intr un stat membru sau sa descurajeze rezidentii statului membru respectiv sa faca investitii in alte state (Hotararea din 25 ianuarie 2007, Festersen, C 370/05, Rep., p. I 1129, punctul 24, Hotararea din 18 decembrie 2007, A, C 101/05, Rep., p. I 11531, punctul 40, precum si Hotararea din 10 februarie 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel si Österreichische Salinen, C 436/08 si C 437/08, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 50).
16 In ceea ce priveste problema daca o reglementare a unui stat membru precum cea din actiunea principala constituie o restrictie privind libera circulatie a capitalurilor, trebuie amintit ca, in temeiul acestei reglementari, dividendele distribuite de o societate rezidenta unui OPCVM nerezident, indiferent daca acesta este stabilit in alt stat membru sau intr un stat tert, sunt impozitate cu 25 %, prin aplicarea unei retineri la sursa, in timp ce astfel de dividende nu sunt impozitate in cazul in care sunt platite unui OPCVM rezident.
17 O astfel de diferenta de tratament fiscal al dividendelor intre OPCVM uri in functie de locul in care sunt stabilite acestea este de natura sa descurajeze, pe de o parte, OPCVM urile nerezidente sa efectueze investitii in societati stabilite in Franta si, pe de alta parte, investitorii rezidenti in Franta sa achizitioneze titluri de participare in OPCVM uri nerezidente.
18 In consecinta, reglementarea mentionata constituie o restrictie privind libera circulatie a capitalurilor, interzisa in principiu de articolul 63 TFUE.
19 Trebuie sa se examineze insa daca aceasta restrictie poate fi justificata din perspectiva dispozitiilor Tratatului FUE.
20 Este necesar sa se aminteasca in acest scop ca, in conformitate cu articolul 65 alineatul (1) litera (a) TFUE, „[a]rticolul 63 [TFUE] nu aduce atingere dreptului statelor membre […] de a aplica dispozitiile incidente ale legislatiilor fiscale care stabilesc o distinctie intre contribuabilii care nu se gasesc in aceeasi situatie in ceea ce priveste resedinta lor sau locul unde capitalurile lor au fost investite”.
21 Aceasta dispozitie, intrucat reprezinta o derogare de la principiul fundamental al liberei circulatii a capitalurilor, trebuie sa faca obiectul unei interpretari stricte. Prin urmare, aceasta nu poate fi interpretata in sensul ca orice reglementare fiscala care prevede o distinctie intre contribuabili in functie de locul in care acestia au resedinta sau in functie de statul in care isi investesc capitalurile este compatibila in mod automat cu tratatul (a se vedea Hotararea din 11 septembrie 2008, Eckelkamp si altii, C 11/07, Rep., p. I 6845, punctul 57, Hotararea din 22 aprilie 2010, Mattner, C 510/08, Rep., p. I 3553, punctul 32, precum si Hotararea Haribo Lakritzen Hans Riegel si Österreichische Salinen, citata anterior, punctul 56).
22 Astfel, derogarea prevazuta in dispozitia mentionata este ea insasi limitata de articolul 65 alineatul (3) TFUE, care prevede ca dispozitiile nationale mentionate la alineatul (1) al acestui articol „nu trebuie sa constituie un mijloc de discriminare arbitrara si nici o restrangere disimulata a liberei circulatii a capitalurilor si platilor, astfel cum este aceasta definita la articolul 63”.
23 Prin urmare, diferentele de tratament permise potrivit articolului 65 alineatul (1) litera (a) TFUE trebuie sa fie distinse de discriminarile interzise de alineatul (3) al aceluiasi articol. Or, din jurisprudenta rezulta ca, pentru ca o reglementare fiscala nationala precum cea in discutie in actiunea principala sa poata fi considerata compatibila cu dispozitiile tratatului privind libera circulatie a capitalurilor, este necesar ca diferenta de tratament sa priveasca situatii care nu sunt comparabile in mod obiectiv sau sa fie justificata de un motiv imperativ de interes general (a se vedea Hotararea din 6 iunie 2000, Verkooijen, C 35/98, Rec., p. I 4071, punctul 43, Hotararea din 7 septembrie 2004, Manninen, C 319/02, Rec., p. I 7477, punctul 29, precum si Hotararea din 1 decembrie 2011, Comisia/Belgia, C 250/08, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 51).
24 In scopul de a aprecia daca situatiile sunt comparabile, instanta de trimitere ridica problema daca situatia detinatorilor de titluri de participare trebuie sa fie luata in considerare impreuna cu cea a OPCVM urilor.
25 Guvernul francez insista, in aceasta privinta, asupra faptului ca OPCVM urile nu sunt investitori in nume propriu, ci instrumente de investitie colective care actioneaza in numele detinatorilor de titluri de participare ale acestora. Intrucat, pe plan fiscal, interpunerea OPCVM urilor ar fi neutra, dividendele incasate de acestea nu ar fi impozitate. Ar trebui, asadar, sa se tina seama si de situatia detinatorilor de titluri de participare pentru a stabili daca diferenta de tratament aplicata dividendelor platite OPCVM urilor nerezidente, in raport cu tratamentul aplicat dividendelor platite OPCVM urilor rezidente, priveste situatii care nu sunt comparabile in mod obiectiv.
26 Aceasta argumentare nu poate fi insa admisa.
27 Este adevarat ca revine fiecarui stat membru sarcina de a organiza, cu respectarea dreptului Uniunii, propriul sistem de impozitare a beneficiilor distribuite. Cu toate acestea, atunci cand o reglementare fiscala nationala stabileste un criteriu de distinctie pentru impozitarea beneficiilor distribuite, aprecierea faptului daca situatiile sunt comparabile trebuie sa se realizeze tinand seama de respectivul criteriu (a se vedea in acest sens Hotararea din 14 decembrie 2006, Denkavit Internationaal si Denkavit France, C 170/05, Rec., p. I 11949, punctele 34 si 35, Hotararea din 18 iunie 2009, Aberdeen Property Fininvest Alpha, C 303/07, Rep., p. I 5145, punctele 51-54, Hotararea din 19 noiembrie 2009, Comisia/Italia, C 540/07, Rep., p. I 10983, punctul 43, precum si Hotararea din 20 octombrie 2011, Comisia/Germania, C 284/09, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 60).
28 Pe de alta parte, numai criteriile de distinctie pertinente stabilite de reglementarea in cauza trebuie sa fie luate in considerare in scopul de a aprecia daca diferenta de tratament care rezulta dintr o astfel de reglementare reflecta o diferenta obiectiva a situatiilor. Prin urmare, atunci cand un stat membru alege sa isi exercite competenta de impozitare asupra dividendelor platite de societati rezidente numai in functie de locul in care sunt stabilite OPCVM urile beneficiare, situatia fiscala a detinatorilor de titluri de participare ale acestora din urma va fi lipsita de relevanta in vederea aprecierii caracterului discriminatoriu sau nediscriminatoriu al reglementarii mentionate.
29 In ceea ce priveste reglementarea fiscala in discutie in actiunile principale, trebuie constatat ca aceasta stabileste un criteriu de distinctie intemeiat pe locul in care sunt stabilite OPCVM urile, aplicand numai OPCVM urilor nerezidente o retinere la sursa a dividendelor pe care le incaseaza.
30 Pe de alta parte, nu exista legatura evocata de guvernul francez dintre neimpozitarea dividendelor incasate de OPCVM urile rezidente si impozitarea detinatorilor de titluri de participare ale acestora din urma in ceea ce priveste respectivele dividende. Astfel, scutirea fiscala de care beneficiaza OPCVM urile rezidente nu este conditionata de impozitarea detinatorilor de titluri de participare ale acestora in ceea ce priveste veniturile distribuite.
31 Trebuie aratat in aceasta privinta ca, in ceea ce priveste OPCVM urile care procedeaza la capitalizarea dividendelor incasate, nu va avea loc nicio redistribuire a dividendelor care sa poata determina o impozitare ulterioara a detinatorilor de titluri de participare. Astfel, reglementarea nationala in discutie in actiunile principale nu stabileste nicio legatura intre tratamentul fiscal al dividendelor de origine nationala incasate de OPCVM urile de capitalizare – indiferent daca sunt rezidente sau nerezidente – si situatia fiscala a detinatorilor de titluri de participare ale acestora.
32 In ceea ce priveste OPCVM urile care procedeaza la distribuirea dividendelor incasate, reglementarea in cauza nu tine seama nici de situatia fiscala a detinatorilor de titluri de participare ale acestora.
33 Trebuie constatat in aceasta privinta ca argumentarea guvernului francez este intemeiata pe premisa potrivit careia detinatorii de titluri de participare ale OPCVM urilor rezidente au ei insisi resedinta fiscala in Franta, in timp ce detinatorii de titluri de participare ale OPCVM urilor nerezidente au resedinta fiscala in statul in care este stabilit OPCVM ul in cauza. Potrivit guvernului francez, conventiile bilaterale pentru evitarea dublei impuneri incheiate intre Republica Franceza si statul membru sau statul tert in cauza ar garanta astfel un tratament fiscal similar detinatorilor de titluri de participare ale OPCVM urilor rezidente si detinatorilor de titluri de participare ale OPCVM urilor nerezidente.
34 Cu toate acestea, prin generalizarea pe care o contine, o asemenea premisa este inexacta. Astfel, nu este neobisnuit ca un detinator de titluri de participare ale unui OPCVM nerezident in Franta sa aiba resedinta fiscala in Franta sau ca un detinator de titluri de participare ale unui OPCVM rezident in Franta sa aiba resedinta fiscala in alt stat membru sau intr un stat tert.
35 Or, reiese din reglementarea in discutie in actiunile principale ca dividendele de origine nationala platite unui OPCVM de distribuire rezident vor fi scutite de impozit chiar si in cazul in care Republica Franceza nu isi va exercita competenta fiscala asupra dividendelor redistribuite de un astfel de OPCVM, in special atunci cand acestea sunt platite unor detinatori de titluri de participare care au resedinta fiscala in alt stat membru sau intr un stat tert.
36 Pe de alta parte, dividendele de origine nationala platite OPCVM urilor de distribuire nerezidente sunt impozitate cu 25 % indiferent de situatia fiscala a detinatorilor de titluri de participare ale acestora.
37 In ceea ce priveste detinatorii nerezidenti de titluri de participare ale unor astfel de OPCVM uri, cu toate ca anumite conventii bilaterale pentru evitarea dublei impuneri incheiate intre Republica Franceza si statul membru sau statul tert in cauza prevad luarea in considerare de catre statul de resedinta al acestor detinatori de titluri de participare a retinerii la sursa intervenite in Franta, nu se poate deduce din aceasta imprejurare ca reglementarea in discutie in actiunile principale ar tine seama de situatia fiscala a detinatorilor de titluri de participare mentionati. Dimpotriva, statul de resedinta al detinatorilor de titluri de participare este cel care va tine seama, in temeiul acestor conventii, de tratamentul fiscal al dividendelor in Franta in ceea ce priveste OPCVM urile.
38 Chiar daca, astfel cum sustine guvernul francez, exista, in privinta unui detinator rezident in Franta de titluri de participare ale unui OPCVM nerezident, o practica administrativa care ii permite in anumite cazuri sa obtina un credit fiscal pentru retinerea la sursa operata la nivelul OPCVM ului nerezident, nu este mai putin adevarat ca reglementarea in discutie in actiunile principale prevede impozitarea dividendelor de origine nationala distribuite OPCVM urilor nerezidente cu 25 % exclusiv pe baza locului in care acestea sunt stabilite si, prin urmare, indiferent de situatia fiscala a detinatorilor de titluri de participare ale OPCVM urilor mentionate.
39 Avand in vedere criteriul de distinctie stabilit prin aceasta reglementare, intemeiat exclusiv pe locul in care este stabilit OPCVM ul, aprecierea faptului daca situatiile sunt comparabile pentru a determina caracterul discriminatoriu sau nediscriminatoriu al reglementarii mentionate trebuie efectuata numai la nivelul instrumentului de investitie.
40 Aceasta concluzie nu este pusa in discutie de faptul ca, in Hotararea din 20 mai 2008, Orange European Smallcap Fund (C 194/06, Rep., p. I 3747), privind regimul fiscal olandez al OPCVM urilor, Curtea a luat in considerare sistemul de impozitare aplicabil persoanelor fizice detinatoare de titluri de participare in vederea aprecierii compatibilitatii unui regim fiscal precum cel in discutie in cauza respectiva cu libera circulatie a capitalurilor. Astfel, regimul fiscal mentionat, spre deosebire de cel in discutie in actiunile principale, supunea scutirea fiscala a OPCVM urilor conditiei ca totalitatea beneficiilor organismelor mentionate sa fie distribuite detinatorilor de titluri de participare ale acestora, si aceasta in scopul de a apropia sarcina fiscala aferenta veniturilor din investitii care trec prin aceste organisme de aceea aferenta investitiilor directe ale particularilor (Hotararea Orange European Smallcap Fund, citata anterior, punctele 8, 33 si 60). In aceasta din urma cauza, legiuitorul national a luat, asadar, in considerare situatia fiscala a detinatorului de titluri de participare ca criteriu de distinctie in ceea ce priveste tratamentul fiscal aplicabil.
41 In schimb, in actiunile principale, criteriul de distinctie in ceea ce priveste tratamentul fiscal aplicabil, stabilit de reglementarea nationala in cauza, nu este situatia fiscala a detinatorului de titluri de participare, ci numai statutul OPCVM ului, dupa cum acesta este sau nu este rezident.
42 In continuare, astfel cum subliniaza instanta de trimitere, din perspectiva unei reglementari nationale precum cea in discutie in actiunile principale, care urmareste sa evite impozitarea in lant a dividendelor distribuite de societati rezidente, situatia unui OPCVM beneficiar rezident este comparabila cu cea a unui OPCVM beneficiar nerezident (a se vedea Hotararile Aberdeen Property Fininvest Alpha, punctele 43 si 44, si Comisia/Germania, punctul 58, citate anterior).
43 Argumentul guvernului francez intemeiat pe Hotararea din 22 decembrie 2008, Truck Center (C 282/07, Rep., p. I 10767, punctul 47), potrivit caruia diferenta de tratament dintre OPCVM urile rezidente si OPCVM urile nerezidente nu ar face decat sa reflecte diferenta dintre situatiile in care se afla aceste organisme in ceea ce priveste plata impozitului, trebuie respins. In aceasta privinta trebuie amintit ca, in cauza care a determinat pronuntarea Hotararii Truck Center, citata anterior, reglementarea nationala in discutie prevedea, atat in ceea ce priveste societatile beneficiare rezidente, cat si societatile beneficiare nerezidente, impozitarea anumitor venituri de origine nationala. Reglementarea mentionata prevedea numai modalitati de percepere a impozitului diferite in functie de locul sediului societatii beneficiare, care erau justificate de diferenta obiectiva existenta intre situatiile in care se gaseau societatile rezidente si societatile nerezidente. Cu toate acestea, in actiunile principale, reglementarea in discutie nu se limiteaza sa prevada modalitati de percepere a impozitului diferite in functie de locul in care este stabilit beneficiarul dividendelor de origine nationala. Aceasta reglementare prevede, dimpotriva, o impozitare a dividendelor mentionate numai in ceea ce priveste OPCVM urile nerezidente.
44 Prin urmare, diferenta de tratament dintre OPCVM urile rezidente, care beneficiaza de o scutire fiscala in ceea ce priveste dividendele de origine nationala incasate de acestea, si OPCVM urile nerezidente, care sunt supuse unei retineri la sursa cu privire la astfel de dividende, nu poate sa fie justificata de o diferenta existenta intre situatiile relevante.
45 Trebuie sa se examineze de asemenea daca restrictia care rezulta dintr o reglementare nationala precum cea in discutie in actiunile principale este justificata de motive imperative de interes general (a se vedea Hotararea din 11 octombrie 2007, ELISA, C 451/05, Rep., p. I 8251, punctul 79, Hotararea Haribo Lakritzen Hans Riegel si Österreichische Salinen, citata anterior, punctul 63, precum si Hotararea Comisia/Belgia, citata anterior, punctul 68).
46 Guvernul francez a invocat mai multe motive justificative in fata Curtii, si anume necesitatea de a garanta repartizarea echilibrata a competentei de impozitare intre statele membre, necesitatea de a garanta eficacitatea controalelor fiscale, precum si pastrarea coerentei regimului fiscal in discutie in actiunile principale. In ceea ce priveste, in special, motivele care justifica restrictii privind libera circulatie a capitalurilor in raport cu state terte, guvernul francez se intemeiaza, pe de o parte, pe teza ca, in acest context specific, normele in cauza sunt necesare pentru a garanta eficacitatea controalelor fiscale si, pe de alta parte, pe articolul 64 alineatul (1) TFUE.
47 Trebuie amintit ca necesitatea de a garanta o repartizare echilibrata a competentei de impozitare intre statele membre poate fi admisa in special atunci cand regimul in cauza urmareste prevenirea unor comportamente de natura sa compromita dreptul unui stat membru de a si exercita competenta fiscala in legatura cu activitatile realizate pe teritoriul sau (a se vedea Hotararea din 18 iulie 2007, Oy AA, C 231/05, Rep., p. I 6373, punctul 54, Hotararea din 8 noiembrie 2007, Amurta, C 379/05, Rep., p. I 9569, punctul 58, Hotararea Aberdeen Property Fininvest Alpha, citata anterior, punctul 66, si Hotararea Comisia/Germania, citata anterior, punctul 77).
48 Cu toate acestea, din moment ce un stat membru a ales sa nu impoziteze OPCVM urile rezidente beneficiare ale unor dividende de origine nationala, acesta nu poate invoca necesitatea de a asigura o repartizare echilibrata a competentei de impozitare intre statele membre pentru a justifica impozitarea OPCVM urilor nerezidente beneficiare ale unor astfel de venituri (a se vedea Hotararile Amurta, punctul 59, Aberdeen Property Fininvest Alpha, punctul 67, si Comisia/Germania, punctul 78, citate anterior).
49 Reglementarea nationala in discutie in actiunile principale nu poate fi justificata nici de necesitatea de a garanta eficacitatea controalelor fiscale. Astfel, dupa cum arata si instanta de trimitere, eficacitatea controalelor fiscale nu poate sa justifice o impozitare care sa se aplice in exclusivitate si in mod specific nerezidentilor.
50 In ceea ce priveste argumentul referitor la pastrarea coerentei regimului fiscal francez, trebuie amintit ca Curtea a stabilit deja ca necesitatea de a pastra o astfel de coerenta poate justifica o reglementare de natura sa restranga libertatile fundamentale (a se vedea Hotararea din 28 ianuarie 1992, Bachmann, C 204/90, Rec., p. I 249, punctul 21, Hotararea din 23 octombrie 2008, Krankenheim Ruhesitz am Wannsee Seniorenheimstatt, C 157/07, Rep., p. I 8061, punctul 43, si Hotararea Comisia/Belgia, citata anterior, punctul 70).
51 Cu toate acestea, potrivit unei jurisprudente constante, pentru ca un argument intemeiat pe o asemenea justificare sa poata fi admis, trebuie stabilita existenta unei legaturi directe intre avantajul fiscal respectiv si compensarea acestui avantaj cu o prelevare fiscala determinata (Hotararea Comisia/Belgia, citata anterior, punctul 71 si jurisprudenta citata), caracterul direct al acestei legaturi trebuind sa fie apreciat in functie de obiectivul reglementarii in cauza (Hotararea din 27 noiembrie 2008, Papillon, C 418/07, Rep., p. I 8947, punctul 44, si Hotararea Aberdeen Property Fininvest Alpha, citata anterior, punctul 72).
52 Or, astfel cum reiese din cuprinsul punctului 30 din prezenta hotarare, scutirea dividendelor de retinerea la sursa nu este supusa conditiei ca OPCVM ul in cauza sa redistribuie dividendele incasate si ca impozitarea detinatorilor de titluri de participare ale OPCVM ului mentionat in ceea ce priveste respectivele dividende sa permita compensarea scutirii de retinerea la sursa.
53 In consecinta, nu exista o legatura directa, in sensul jurisprudentei citate la punctul 51 din prezenta hotarare, intre scutirea dividendelor de origine nationala incasate de un OPCVM rezident de retinerea la sursa si impozitarea dividendelor mentionate ca venituri ale detinatorilor de titluri de participare ale respectivului OPCVM.
54 In sfarsit, in ceea ce priveste, in special, motivele care justifica restrictii privind libera circulatie a capitalurilor in raport cu state terte, trebuie subliniat, pe de o parte, ca guvernul francez s a limitat sa sustina ca, in cadrul unei astfel de circulatii si in lipsa unor conventii fiscale care sa prevada o asistenta administrativa reciproca, restrictiile in litigiu ar trebui sa fie justificate de necesitatea de a garanta eficacitatea controalelor fiscale. Este adevarat ca, potrivit jurisprudentei, astfel de miscari de capitaluri se inscriu intr un context juridic diferit de cel existent in relatiile dintre state membre (Hotararea A, citata anterior, punctul 60). Or, este suficient sa se arate in aceasta privinta ca guvernul francez nu a prezentat elemente care sa demonstreze care sunt motivele pentru care eficacitatea controalelor fiscale ar justifica o impozitare care priveste in exclusivitate si in mod specific OPCVM urile nerezidente. Pe de alta parte, intrucat cererile de pronuntare a unor hotarari preliminare nu privesc interpretarea articolului 64 alineatul (1) TFUE, nu este necesar sa se examineze daca restrictia privind circulatia capitalurilor avand ca destinatie sau provenind din state terte care rezulta dintr o reglementare nationala precum cea in discutie in actiunile principale ar putea sa fie justificata in temeiul acestei dispozitii.
55 Avand in vedere toate aceste consideratii, trebuie sa se raspunda la intrebarile adresate ca articolele 63 TFUE si 65 TFUE trebuie interpretate in sensul ca se opun unei reglementari a unui stat membru care prevede impozitarea, prin intermediul retinerii la sursa, a dividendelor de origine nationala atunci cand acestea sunt incasate de OPCVM uri rezidente in alt stat, in conditiile in care astfel de dividende sunt scutite de impozit in cazul OPCVM urilor rezidente in primul stat.

Cu privire la efectul in timp al prezentei hotarari

56 In observatiile sale orale, guvernul francez a solicitat Curtii sa limiteze in timp efectele prezentei hotarari in cazul in care ar constata ca o reglementare nationala precum cea in discutie in actiunile principale este incompatibila cu articolele 63 TFUE si 65 TFUE.
57 In sustinerea cererii sale, guvernul mentionat, pe de o parte, a atras atentia Curtii asupra consecintelor financiare grave pe care le ar avea o hotarare care cuprinde o astfel de constatare. Pe de alta parte, guvernul mentionat arata ca, avand in vedere comportamentul Comisiei Europene si al altor state membre, Republica Franceza a fost indreptatita sa considere ca reglementarea in discutie in actiunile principale era conforma cu dreptul Uniunii.
58 In aceasta privinta, trebuie amintit ca, potrivit unei jurisprudente constante, interpretarea unei norme de drept al Uniunii facuta de Curte in exercitarea competentei pe care i o confera articolul 267 TFUE lamureste si precizeaza semnificatia si campul de aplicare ale acestei norme, astfel cum trebuie sau ar fi trebuit sa fie inteleasa si aplicata de la intrarea sa in vigoare. Rezulta ca norma astfel interpretata poate si trebuie sa fie aplicata de instanta chiar si raporturilor juridice nascute si constituite inainte de hotararea asupra cererii de interpretare daca sunt reunite si conditiile care permit supunerea litigiului privind aplicarea normei respective instantelor competente (a se vedea in special Hotararea din 3 octombrie 2002, Barreira Pérez, C 347/00, Rec., p. I 8191, punctul 44, Hotararea din 17 februarie 2005, Linneweber si Akritidis, C 453/02 si C 462/02, Rec., p. I 1131, punctul 41, precum si Hotararea din 6 martie 2007, Meilicke si altii, C 292/04, Rep., p. I 1835, punctul 34).
59 Curtea poate numai in mod exceptional, in aplicarea principiului general al securitatii juridice, inerent ordinii juridice a Uniunii, sa considere necesar sa limiteze posibilitatea oricarei persoane interesate de a invoca o dispozitie pe care a interpretat o in scopul de a contesta raporturi juridice stabilite cu buna credinta. Pentru a putea impune o astfel de limitare, este necesara intrunirea a doua criterii esentiale, si anume buna credinta a celor interesati si riscul unor perturbari grave (a se vedea in special Hotararea din 10 ianuarie 2006, Skov si Bilka, C 402/03, Rec., p. I 199, punctul 51, precum si Hotararea din 3 iunie 2010, Kalinchev, C 2/09, Rep., p. I 4939, punctul 50).
60 Mai precis, Curtea nu a recurs la aceasta solutie decat in circumstante bine determinate, si anume in cazul in care exista un risc de repercusiuni economice grave, cauzate mai ales de numarul mare de raporturi juridice constituite cu buna credinta pe baza reglementarii considerate ca fiind in mod legal in vigoare, si atunci cand reiesea ca particularii si autoritatile nationale au fost determinate sa adopte un comportament neconform dreptului Uniunii ca urmare a unei incertitudini obiective si importante privind domeniul de aplicare al normelor de drept al Uniunii, incertitudine la care contribuise eventual si comportamentul altor state membre sau al Comisiei (a se vedea in special Hotararea din 27 aprilie 2006, Richards, C 423/04, Rec., p. I 3585, punctul 42, si Hotararea Kalinchev, citata anterior, punctul 51).
61 In ceea ce priveste argumentul guvernului francez intemeiat pe incertitudinea obiectiva si importanta privind domeniul de aplicare al normelor de drept al Uniunii, acest guvern nu a precizat cum ar fi contribuit la o astfel de incertitudine comportamentul adoptat de Comisie si de alte state membre. In orice caz, o incertitudine obiectiva si importanta privind domeniul de aplicare al normelor de drept al Uniunii nu poate fi retinuta in actiunile principale. Astfel, reiese din jurisprudenta constanta a Curtii, citata la punctul 27 din prezenta hotarare, ca, in vederea determinarii compatibilitatii unei reglementari precum cea in discutie in actiunile principale cu articolele 63 TFUE si 65 TFUE, aprecierea faptului daca situatiile sunt comparabile trebuie sa se realizeze la nivelul ales chiar de statul membru, in speta la nivelul OPCVM urilor. Pe de alta parte, astfel cum constata instanta de trimitere, aprecierea compatibilitatii cu articolele 63 TFUE si 65 TFUE a unei reglementari precum cea in discutie in actiunile principale nu pune nicio problema specifica in cazul in care compararea situatiilor trebuie sa fie efectuata la nivelul OPCVM urilor.
62 In ceea ce priveste referirea guvernului francez la implicatiile bugetare considerabile ale prezentei hotarari a Curtii, trebuie amintit ca, potrivit unei jurisprudente constante, implicatiile financiare care ar rezulta pentru un stat membru dintr o hotarare preliminara nu justifica, prin ele insele, limitarea in timp a efectelor hotararii (Hotararea din 20 septembrie 2001, Grzelczyk, C 184/99, Rec., p. I 6193, punctul 52, Hotararea din 15 martie 2005, Bidar, C 209/03, Rec., p. I 2119, punctul 68, si Hotararea Kalinchev, citata anterior, punctul 52). Or, in speta, Republica Franceza, care a solicitat abia in cadrul sedintei limitarea in timp a efectelor prezentei hotarari, nu a prezentat in cursul respectivei sedinte informatii care ar permite Curtii sa aprecieze daca Republica Franceza este supusa efectiv riscului unor repercusiuni economice grave.
63 Din consideratiile de mai sus rezulta ca nu este necesar sa fie limitate in timp efectele prezentei hotarari.
Cu privire la cheltuielile de judecata
64 Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a treia) declara:

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close