Modificarea si completarea Regulamentului CNVM privind formarea profesionala a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital

In M. Of. nr. 766 din 14 noiembrie 2012 a fost publicat Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 133/2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 9/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesionala a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital.
Din cuprins:

ART. 1
Se aproba Regulamentul nr. 9/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesionala a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 17 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 2
Regulamentul mentionat la art. 1 intra in vigoare la data publicarii acestuia si a prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat si in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

REGULAMENTUL Nr. 9/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesionala a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital

ARTICOL UNIC
Regulamentul nr. 12/2010 privind formarea profesionala a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 17 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 32, alineatele (1), (4), (6) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 32
(1) Operatorii si specialistii pentru piata de capital autorizati de CNVM au obligatia sa urmeze anual cel putin 20 de ore de formare profesionala continua, incepand cu anul urmator celui in cursul caruia au fost autorizati.
………………………………………………………………..
(4) Programul de formare profesionala continua nu este obligatoriu in anul in care persoanele prevazute la alin. (1) au sustinut un examen pentru dobandirea unei calitati pe piata de capital, autorizata de CNVM, in baza certificatului de absolvire emis de un organism de formare profesionala.
………………………………………………………………..
(6) Programul de formare profesionala continua se poate desfasura in oricare dintre urmatoarele forme:
a) cursuri in sali de curs;
b) cursuri in sistem online (sistemul e-learning);
c) participarea la actiuni cu caracter stiintific si profesional, cu posibilitatea transmiterii in sistem online a acestora.
………………………………………………………………..
(12) Prevederile alin. (6) se aplica si in cazul actiunilor organizate de CNVM.”
2. La articolul 34, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 34
(1) Conducatorii entitatilor autorizate de CNVM au obligatia de a urma minimum 20 de ore de formare profesionala continua, cu o periodicitate de 24 de luni, incepand cu anul urmator celui in cursul caruia au fost autorizati in aceasta calitate.”
3. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 35
(1) Neparticiparea la programul de formare profesionala continua constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor art. 49.”
4. La articolul 37^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 37^1
(1) Programul de formare profesionala se va finaliza cu sustinerea unui examen de catre absolventii acestuia, in vederea obtinerii unui certificat de formare profesionala continua eliberat de organismul de formare profesionala, intocmit conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezentul regulament.”
5. La articolul 44, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) specialistii care au o experienta de minimum 5 ani in functii de conducere la operatorii de piata, operatorii de sistem, depozitarii centrali si casele de compensare.”
6. Dupa articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 44^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 44^1
CNVM poate acorda, la cerere, fara absolvirea de cursuri si promovarea de examene, atestate profesionale corespunzatoare pentru agenti pentru servicii de investitii financiare, pentru personalul compartimentului de control intern si pentru consultanti de investitii, persoanelor care nu se afla in relatii de munca cu CNVM si care fac dovada unor competente de specialitate de nivel inalt, ca urmare a experientei profesionale, a studiilor de specialitate si/sau a activitatii didactice in domeniul financiar (experienta profesionala de specialitate de minimum 10 ani in institutii financiare, studii de doctorat in domeniul financiar, studii postuniversitare de specialitate recunoscute international, activitate didactica universitara in domeniul financiar de minimum 5 ani).”
7. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 45
In vederea eliberarii atestatelor profesionale pentru persoanele prevazute la art. 43, 44 si 44^1, persoana fizica va depune un dosar ce va cuprinde:
a) cerere pentru eliberarea atestatului profesional;
b) curriculum vitae cu detalierea experientei profesionale;
c) documente prin care face dovada ca indeplineste conditiile prevazute la art. 43, 44 si 44^1, respectiv o declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, ca indeplineste conditiile prevazute la aceste articole, dupa caz;
d) actul de identitate, in copie;
e) dovada achitarii in contul CNVM a tarifului de eliberare a atestatului profesional, conform anexei la Regulamentul nr. 7/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 43 si la art. 44 lit. a).”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close