Normele metodologice pentru aplicarea Legii privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961

In M. Of. nr. 766 din 14 noiembrie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1049/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961.

Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ANEXA 1. NORME METODOLOGICE pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, denumite in continuare norme, reglementeaza modul de stabilire a calitatii de fost cadru militar activ, indepartat abuziv din armata sau din comandamentele si din unitatile de jandarmi si graniceri, denumit in continuare indepartat abuziv, in vederea recunoasterii dreptului la reparatii morale si materiale conform art. 1 si 9 din Legea nr. 226/2011.
ART. 2
In sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) fost cadru militar activ – persoana care a intrat in armata regala romana sau in comandamentele si unitatile de jandarmi si graniceri, pana cel tarziu la 30 decembrie 1947, care a fost indepartat abuziv in perioada 23 august 1944 la 31 decembrie 1961 si care, la data trecerii in rezerva ori direct in retragere, detinea grad militar corespunzator corpurilor de cadre militare;
b) solicitant – indepartatul abuziv, sotia supravietuitoare a acestuia, precum si reprezentantul legal al indepartatului abuziv ori al sotiei supravietuitoare a indepartatului abuziv, in numele si pe seama titularului dreptului, in baza mandatului primit.
ART. 3
(1) Calitatea de indepartat abuziv se determina de catre comisiile constituite in acest scop la nivelul Ministerului Apararii Nationale, respectiv al Ministerului Administratiei si Internelor, denumite in continuare comisii, in termenul prevazut la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 226/2011.
(2) Comisiile isi au sediile dupa cum urmeaza:
a) pentru Ministerul Apararii Nationale: str. Drumul Taberei nr. 7 – 9, sectorul 6, Bucuresti;
b) pentru Ministerul Administratiei si Internelor: Piata Revolutiei nr. 1 A, sectorul 1, Bucuresti.

CAPITOLUL II
Procedura de determinare a calitatii de indepartat abuziv de catre comisia constituita la nivelul Ministerului Apararii Nationale, respectiv al Ministerului Administratiei si Internelor

ART. 4
(1) Determinarea calitatii de indepartat abuziv se realizeaza pe baza unei cereri, formulate de solicitant.
(2) Cererile se adreseaza comisiilor si se depun direct la sediul acestora sau la centrul militar zonal, judetean ori al sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite in continuare centre militare.
ART. 5
(1) Cererea este insotita de un dosar, cuprinzand acte, in functie de calitatea persoanei care depune cererea.
(2) Pentru indepartatul abuziv, actele prevazute la alin. (1) sunt:
a) act de identitate sau pasaport, emis de autoritatile romane, aflat in termen de valabilitate, in copie;
b) adeverinte, in original, sau copii certificate ale actelor care sa ateste situatia militara, eliberate de institutiile detinatoare de arhiva;
c) livret militar sau orice alte documente din care sa rezulte situatia militara, in copie autentificata conform legii;
d) extrasul ordinului de trecere in rezerva ori direct in retragere sau in cadrul disponibil;
e) extrasul actului pe baza caruia s-a fundamentat indepartarea abuziva, in situatia in care acesta exista, in original sau in copie certificata de autoritatea emitenta ori autentificat conform legii;
f) declaratie formulata pe propria raspundere, autentificata potrivit legii, din care sa rezulte ca nu s-a aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 3 alin. (3) din Legea nr. 226/2011;
g) acte din care sa rezulte ca nu au beneficiat de despagubirile prevazute de Legea nr. 433/1946 pentru crearea cadrului disponibil al armatei, pentru cei care au solicitat trecerea in cadrul disponibil al armatei, in original sau in copie certificata de autoritatea emitenta ori autentificate conform legii;
h) declaratie formulata pe propria raspundere si autentificata potrivit legii in situatia constatarii, de catre institutiile detinatoare de arhiva, a inexistentei actelor prevazute la lit. g), caz in care solicitantul trebuie sa depuna la dosar dovada constatarii inexistentei actelor;
i) certificate de stare civila, in copie autentificata conform legii, in situatia in care si-a schimbat numele.
(3) Pentru sotia supravietuitoare a indepartatului abuziv, actele prevazute la alin. (1) sunt:
a) act de identitate sau pasaport, aflat in termen de valabilitate, in copie;
b) certificate de stare civila, inclusiv certificatul de deces al indepartatului abuziv, in copie autentificata conform legii;
c) declaratia formulata pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu s-a recasatorit dupa decesul indepartatului abuziv, autentificata conform legii;
d) actele prevazute la alin. (2) lit. b) – e) si g);
e) acte din care sa rezulte ca indepartatul abuziv nu s-a aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 3 alin. (3) din Legea nr. 226/2011.
(4) Pentru reprezentantul legal al indepartatului abuziv ori al sotiei supravietuitoare a indepartatului abuziv, actele prevazute la alin. (1) sunt:
a) act de identitate sau pasaport, aflat in termen de valabilitate, in copie;
b) imputernicirea avocatiala sau procura speciala, autentificata conform legii si tradusa in limba romana, in cazul in care acestea sunt redactate in alta limba, prin care indepartatul abuziv ori sotia supravietuitoare a acestuia imputerniceste o terta persoana sa il/o reprezinte in fata comisiilor;
c) actul administrativ de desemnare a curatorului indepartatului abuziv sau al sotiei supravietuitoare a acestuia ori hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, prin care acestia au fost pusi sub interdictie judecatoreasca, in copie conform cu originalul si tradus/tradusa in limba romana, in cazul in care acestea sunt redactate in alta limba;
d) actele prevazute la alin. (2) sau (3), dupa caz.
(5) Pentru stabilirea calitatii de indepartat abuziv, la cererea comisiilor sau la initiativa solicitantului, dosarul poate cuprinde si acte, altele decat cele prevazute la alin. (1) – (4), din care sa rezulte una dintre situatiile prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 226/2011.
(6) Actele prevazute la alin. (1) – (5) se depun de catre solicitant, direct la sediul autoritatilor prevazute la art. 4 alin. (2), dupa caz, sau prin corespondenta, cu confirmare de primire.
(7) Centrele militare au obligatia de a transmite, in mod corespunzator, cererile si dosarele catre comisii, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestora.
(8) Comisiile pot solicita si inscrisuri in original in vederea confruntarii corectitudinii datelor din copii.
ART. 6
(1) Termenul de 45 de zile prevazut la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 226/2011 curge de la data inregistrarii cererii si a dosarului la comisie.
(2) In cazul in care comisia sesizata constata lipsa competentei ca urmare a calitatii indepartatului abuziv, rezultata din situatia militara, aceasta are obligatia sa trimita cererea si dosarul comisiei competente, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrare, comunicand totodata solicitantului despre aceasta. Termenul de 45 de zile prevazut la alin. (1) curge de la data inregistrarii cererii si dosarului la comisia competenta.
(3) Solicitantul care nu dispune de actele prevazute la art. 5, iar in urma demersurilor de identificare a acestora i s-a comunicat, de institutiile detinatoare de arhiva, prin dovada scrisa, ca actele nu pot fi eliberate din cauza inexistentei sau distrugerii arhivelor, se poate adresa comisiei de reconstituire cu martori din cadrul Ministerului Apararii Nationale, respectiv celei din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, dupa caz.

CAPITOLUL III
Procedura de determinare a calitatii de indepartat abuziv de catre comisiile de reconstituire cu martori

ART. 7
(1) Reconstituirea cu martori se realizeaza de catre comisiile de reconstituire cu martori constituite in acest scop la Ministerul Apararii Nationale, respectiv la Ministerul Administratiei si Internelor.
(2) Comisiile de reconstituire cu martori isi au sediile dupa cum urmeaza:
a) pentru Ministerul Apararii Nationale: str. Drumul Taberei nr. 7 – 9, sectorul 6, Bucuresti;
b) pentru Ministerul Administratiei si Internelor: Piata Revolutiei nr. 1 A, sectorul 1, Bucuresti.
(3) Persoanele aflate in situatia prevazuta la art. 3 alin. (6) din Legea nr. 226/2011 se pot adresa comisiilor de reconstituire cu martori, atat direct, cat si la recomandarea comisiilor sesizate initial cu solutionarea cererii.
ART. 8
(1) Procedura de reconstituire cu martori se desfasoara la cererea formulata de solicitant, cu respectarea prevederilor art. 4.
(2) Reconstituirea cu martori se efectueaza pe baza actelor din dosar, in masura existentei acestora, care se completeaza cu informatii rezultate din proba cu martori.
(3) Proba cu martori presupune identificarea, de catre solicitant, a cel putin 2 martori si prezentarea acestora, prin grija solicitantului, in fata comisiei de reconstituire cu martori, in vederea intervievarii.
(4) Martorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba cunostinta despre situatia indepartatului abuziv care face obiectul analizei in comisia de reconstituire cu martori si sa poata furniza informatii relevante pentru completarea dosarului;
b) sa nu fie, potrivit declaratiei pe propria raspundere autentificate conform legii, in una dintre situatiile prevazute la art. 189 din Codul de procedura civila.
ART. 9
(1) Cererea privind reconstituirea cu martori va fi insotita de un dosar, cuprinzand, obligatoriu, acte in functie de calitatea persoanei care depune cererea.
(2) Pentru indepartatul abuziv actele prevazute la alin. (1) sunt:
a) act de identitate sau pasaport, emis de autoritatile romane, aflat in termen de valabilitate, in copie;
b) dovada scrisa, eliberata de institutiile detinatoare de arhiva, din care sa rezulte ca actele solicitate nu pot fi eliberate, din cauza inexistentei sau distrugerii arhivelor;
c) declaratia si actele prevazute la art. 5 alin. (2) lit. f) – h);
d) certificate de stare civila, in copie autentificata conform legii, in situatia in care si-a schimbat numele.
(3) Pentru sotia supravietuitoare a indepartatului abuziv, actele prevazute la alin. (1) sunt:
a) act de identitate sau pasaport, aflat in termen de valabilitate, in copie;
b) certificate de stare civila, inclusiv certificatul de deces al indepartatului abuziv, in copie autentificata conform legii;
c) dovada prevazuta la alin. (2) lit. b);
d) declaratia formulata pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu s-a recasatorit dupa decesul indepartatului abuziv, autentificata conform legii;
e) actele prevazute la art. 5 alin. (3) lit. e).
(4) Pentru reprezentantul legal al indepartatului abuziv ori al sotiei supravietuitoare a indepartatului abuziv, actele prevazute la alin. (1) sunt:
a) act de identitate sau pasaport, aflat in termen de valabilitate, in copie;
b) dovada prevazuta la alin. (2) lit. b);
c) actele prevazute la art. 5 alin. (4) lit. b) si c);
d) actele prevazute la alin. (2) sau (3), dupa caz.
(5) Pentru martori, actele prevazute la alin. (1) sunt:
a) acte de identitate sau pasapoarte, aflate in termen de valabilitate, in copie;
b) declaratii pe propria raspundere, autentificate conform legii, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 alin. (4);
c) cazier judiciar, aflat in termen de valabilitate, pentru fiecare martor;
d) orice act doveditor din care sa rezulte indeplinirea conditiei prevazute la art. 8 alin. (4) lit. a), daca acesta exista.
(6) Solicitantul poate prezenta la dosar orice alte acte prevazute la art. 5, dupa caz.

CAPITOLUL IV
Componenta comisiei de reconstituire cu martori si procedura de lucru in cadrul acesteia

ART. 10
(1) Comisiile de reconstituire cu martori prevazute la art. 7 au urmatoarea compunere:
a) pentru Ministerul Apararii Nationale: loctiitorul sefului Directiei calitatea vietii personalului, in calitate de presedinte, un consilier juridic din cadrul Directiei pentru relatia cu Parlamentul si asistenta juridica si cate un reprezentant de la Directia management resurse umane, Directia personal si mobilizare, Serviciul istoric al armatei, in calitate de membri si seful Sectiei calitatea vietii personalului in rezerva/retragere si reconversie profesionala din cadrul Directiei calitatea vietii personalului, in calitate de secretar;
b) pentru Ministerul Administratiei si Internelor: secretarul general adjunct al Ministerului Administratiei si Internelor, in calitate de presedinte, seful serviciului Gestiune personal in rezerva/retragere si acte publice din cadrul Directiei generale management resurse umane, un reprezentant al Directiei generale financiare, un reprezentant al Directiei generale management operational, un reprezentant al Directiei medicale, in calitate de membri, si un reprezentant al Secretariatului General al Ministerului Administratiei si Internelor, in calitate de secretar.
(2) In cazul in care presedintele si/sau membrii titulari se afla in misiuni sau delegatii, dupa caz, ordonate in afara garnizoanei ori in strainatate, in concediu de odihna, concediu medical sau in alte concedii prevazute de actele normative in vigoare ori in alte situatii temeinic motivate, sefii structurilor din care provin acestia desemneaza inlocuitori in acest scop.
(3) In cadrul comisiei de reconstituire cu martori poate participa, cu statut de invitat permanent, cate un reprezentant al Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi si al Uniunii Fostilor Ofiteri Activi Oprimati Politic din Romania, cu rol consultativ si fara drept de vot.
ART. 11
(1) Prevederile art. 6 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
(2) In cazul in care comisia de reconstituire cu martori sesizata constata lipsa competentei ca urmare a calitatii indepartatului abuziv, rezultata din situatia militara, aceasta are obligatia sa trimita cererea si dosarul comisiei competente, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrare, comunicand totodata solicitantului despre aceasta. Termenul de solutionare curge de la data inregistrarii cererii si dosarului la comisia competenta.
(3) Comisiile de reconstituire cu martori desfasoara urmatoarele activitati:
a) examineaza documentele prezentate;
b) stabilesc data intervievarii martorilor si o comunica, in scris, solicitantului;
c) intervieveaza individual martorii, precizandu-le, in prealabil, consecintele privind infractiunea de marturie mincinoasa prevazuta la art. 260 din Codul penal;
d) se pronunta asupra cererii de stabilire a calitatii de indepartat abuziv, prin emiterea unei hotarari motivate de admitere sau de respingere.
(4) Comisia de reconstituire cu martori este legal constituita si emite hotarari in prezenta tuturor membrilor titulari sau a inlocuitorilor desemnati.
(5) Hotararea comisiei de reconstituire cu martori se adopta si se motiveaza in conformitate cu votul majoritatii membrilor acesteia, respectiv jumatate plus unu din numarul total de membri, si se semneaza de toti acestia.
(6) Membrii comisiei care fac opinie separata au obligatia de a-si motiva decizia in scris.
ART. 12
Pentru desfasurarea activitatii comisiei de reconstituire cu martori, in subordinea acesteia se constituie secretariatul permanent, denumit in continuare secretariat.
ART. 13
Cererile si dosarele depuse de solicitanti direct la comisia de reconstituire cu martori sau transmise de centrele militare se analizeaza de secretariat, care are urmatoarele responsabilitati:
a) intocmirea referatului, in cel mult 15 zile de la inregistrarea cererii si dosarului la comisia de reconstituire cu martori, din care sa rezulte solicitarile care indeplinesc sau nu indeplinesc conditiile legale, pentru a fi supuse analizarii comisiei de reconstituire cu martori;
b) redactarea proceselor-verbale ale sedintelor comisiei de reconstituire cu martori si a hotararilor adoptate de catre aceasta;
c) efectuarea tuturor demersurilor privind convocarea sedintelor comisiei, planificarea prezentarii solicitantilor si a martorilor la comisie, precum si desfasurarea altor activitati de natura organizatorica, potrivit dispozitiei presedintelui comisiei.
ART. 14
Hotararile comisiei de reconstituire cu martori sunt aduse la cunostinta solicitantului, in scris, in termen de 15 zile calendaristice de la pronuntarea acestora.
ART. 15
Impotriva hotararilor comisiei de reconstituire cu martori, persoanele in cauza pot face contestatie, potrivit dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

ART. 16
Declaratiile pe propria raspundere, prevazute in prezentele norme metodologice, pot fi cuprinse intr-un singur act autentic, iar cele formulate in fata autoritatilor straine trebuie sa fie apostilate conform legii.
ART. 17
(1) O copie a hotararilor prin care s-a determinat calitatea de indepartat abuziv se transmite, de catre comisii, in termen de 15 zile calendaristice, si structurilor financiar-contabile din Ministerul Apararii Nationale, respectiv din Ministerul Administratiei si Internelor.
(2) Hotararile care cuprind si propuneri de inaintare in grad se comunica si structurilor cu competente pe aceasta linie din Ministerul Apararii Nationale, respectiv din Ministerul Administratiei si Internelor.
ART. 18
(1) Comisia aplica stampile specifice pe hotararile pronuntate.
(2) Stampilele prevazute la alin. (1) vor fi confectionate de structurile cu atributii in domeniu din Ministerul Apararii Nationale, respectiv din Ministerul Administratiei si Internelor, conform normelor interne.
(3) Stampilele vor fi de tipul: rotunde, cu stema, cu diametrul de 30 de milimetri, avand inscrise denumirea Ministerului Apararii Nationale, respectiv a Ministerului Administratiei si Internelor, precum si a comisiei, respectiv a comisiei de reconstituire cu martori.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close