Preluarea de catre ANAF a creantelor ADS

In M. Of. nr. 772 din 15 noiembrie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative si pentru reglementarea unor masuri tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate statului.

Din cuprins:
Avand in vedere necesitatea recuperarii intr-un timp cat mai scurt a creantelor datorate si neachitate la termen, rezultate din contracte de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola incheiate de Agentia Domeniilor Statului, a administrarii unitare prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala a redeventelor datorate si diminuarii presiunii asupra deficitului bugetului general consolidat,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4 alineatul (1), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
(1) Agentia Domeniilor Statului, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, are urmatoarele atributii:”.
2. La articolul 4 alineatul (1), litera e) va avea urmatorul cuprins:
“e) concesionarea, arendarea sau inchirierea bunurilor aflate in administrarea Agentiei Domeniilor Statului.”
3. Articolul 5^1 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5^1
(1) Privatizarea societatilor comerciale agricole care detin in exploatare terenuri cu destinatie agricola, constituite in conformitate cu Legea nr. 15/1990, cu modificarile ulterioare, administrarea acestora pana la privatizare si concesionarea sau arendarea terenurilor proprietate publica si privata a statului, aflate in exploatarea acestora, se coordoneaza de catre Comitetul de privatizare, concesionare si arendare, denumit in continuare Comitet, organism fara personalitate juridica, constituit in cadrul Agentiei Domeniilor Statului.
(2) Din Comitet fac parte 5 reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, 4 ai Agentiei Domeniilor Statului si cate un reprezentant al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerului Mediului si Padurilor si Ministerului Administratiei si Internelor. Atributiile si componenta nominala a membrilor Comitetului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea institutiilor reprezentate.
(3) Membrii Comitetului sunt remunerati din bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Agentiei Domeniilor Statului, intocmit cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul maxim al indemnizatiei lunare va fi stabilit prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, fara a putea depasi 20% din nivelul indemnizatiei lunare acordate prin lege pentru functia de secretar de stat.”
4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
(1) Beneficiarii contractelor de concesiune, arenda si ai altor contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de Agentia Domeniilor Statului, au obligatia de a declara si de a plati trimestrial sumele reprezentand redevente rezultate din contractele de concesiune, arenda si alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola.
(2) Beneficiarii contractelor au obligatia sa depuna la organul fiscal competent o declaratie care cuprinde toate sumele datorate, potrivit alin. (1), ale caror termene de plata sunt scadente in trimestrul de referinta. In declaratie nu se cuprind amenzile, penalitatile sau alte sume stabilite ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale.
(3) Sumele prevazute la alin. (1) se declara si se platesc trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza, si constituie venit la bugetul de stat.
(4) Sumele prevazute la alin. (1) se achita de beneficiarii contractelor in conturi distincte de disponibilitati deschise la Trezoreria Statului pe numele Agentiei Domeniilor Statului, in cadrul contului sintetic 50.32 <<Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat>>, codificate cu codul de identificare fiscala al beneficiarilor contractelor.
(5) Sumele colectate de Agentia Domeniilor Statului in conturile prevazute la alin. (4) se transfera in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului de stat, in functie de natura acestora, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la incasare, pe baza ordinelor de plata pentru Trezoreria Statului intocmite distinct pentru fiecare beneficiar de contract.
(6) In ordinele de plata pentru Trezoreria Statului prin care Agentia Domeniilor Statului transfera in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului de stat sumele colectate, la rubrica <<Data debitarii>> se va inscrie <<data platii>> din extrasul conturilor prevazute la alin. (4) in care au fost incasate sumele respective.
(7) Plata sumelor cuvenite beneficiarilor prevazuti la alin. (1) cu titlu de sustinere financiara a agriculturii de catre stat, aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si avand ca sursa de finantare exclusiv bugetul de stat, se efectueaza intr-un cont de disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului. Beneficiarii pot utiliza sumele din contul de disponibil numai dupa achitarea redeventei restante.”
ART. II
Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de catre partenerii contractuali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2005, aprobata prin Legea nr. 368/2005, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si Agentiei Domeniilor Statului in calitate de institutie implicata in procesul de privatizare, cu exceptia redeventelor rezultate din contractele de concesiune, arenda si alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de Agentia Domeniilor Statului.”
ART. III
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, redeventele din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola incheiate de Agentia Domeniilor Statului si neplatite catre Agentia Domeniilor Statului, inclusiv sumele restante aferente acestor redevente, se achita la unitatile Trezoreriei Statului, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) – (6) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala este competenta sa administreze redeventele rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola incheiate de Agentia Domeniilor Statului.
ART. IV
(1) Beneficiarii contractelor de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de Agentia Domeniilor Statului, platitori de redeventa, sunt obligati sa intocmeasca pe propria raspundere si sa depuna, pana la data de 25 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la alin. (4), la organul fiscal competent, o declaratie-inventar privind redeventele restante la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si neachitate pana la data depunerii acesteia, avizata de Agentia Domeniilor Statului.
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) constituie titlu de creanta, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si devine titlu executoriu in cazul in care debitorul nu isi indeplineste obligatia de plata in termen de 15 zile de la data implinirii termenului prevazut la alin. (1).
(3) Termenele de prescriptie prevazute de lege, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru creantele prevazute la alin. (1), ce fac obiectul declaratiei-inventar, raman aplicabile.
(4) Modelul si continutul formularului “declaratiei-inventar” se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(5) Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 268/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. III si ale prezentului articol se incheie un protocol intre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind schimbul de informatii, care se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(6) Pentru creantele ce fac obiectul declaratiei-inventar se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu ziua imediat urmatoare implinirii termenului prevazut la alin. (1). De la aceasta data incep sa curga termenele in functie de care se stabileste nivelul penalitatii de intarziere.
(7) Obligatiile incluse in titlurile executorii emise de Agentia Domeniilor Statului si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu sunt supuse declaratiei-inventar prevazute la alin. (1).
(8) Punerea in executare a titlurilor executorii prevazute la alin. (7) se supune legii in vigoare la data la care au fost emise titlurile executorii respective.
ART. V
(1) Executarile silite pentru creante reprezentand redevente rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de Agentia Domeniilor Statului, aflate in curs la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se continua de Agentia Domeniilor Statului si se supun legii in vigoare la data la care au fost incepute.
(2) In litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, care au ca obiect plata redeventelor prevazute la alin. (1), statul este reprezentat in continuare de Agentia Domeniilor Statului, fiindu-le aplicabile dispozitiile legale in vigoare la data introducerii cererii de chemare in judecata.
ART. VI
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Hotararea Guvernului nr. 655/2011 pentru stabilirea atributiilor, componentei si numarului membrilor Comitetului de privatizare, concesionare si arendare din cadrul Agentiei Domeniilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close