Metodologia privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plata ale unitatilor sanitare publice

In M. Of. nr. 775 din 16 noiembrie 2012 a fost publicat Ordinul comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1164/747/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plata ale unitatilor sanitare publice cu paturi inregistrate peste termenul de scadenta mai vechi de 90 de zile si neachitate pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Se aproba Metodologia privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plata ale unitatilor sanitare publice cu paturi inregistrate peste termenul de scadenta mai vechi de 90 de zile si neachitate pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, respectiv pana la data de 29 octombrie 2012, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Stingerea obligatiilor de plata restante, reprezentand bunuri si servicii achizitionate care au depasit cu peste 90 de zile termenul contractual de plata la data de 29 octombrie 2012, se realizeaza pentru unitatile sanitare publice cu paturi, indiferent de reteaua sanitara din care fac parte. Au prioritate spitalele din reteaua regionala de spitale de urgenta, definite in conformitate cu art. 100 alin. (1) si art. 101 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare. Lista spitalelor din reteaua regionala de spitale de urgenta este cea aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii, interimar, nr. 1.085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta.
ART. 2
Plata obligatiilor se efectueaza in limita sumei de 150.000 mii lei aprobata in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
ART. 3
Directiile de specialitate din Ministerul Sanatatii, ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, casele de asigurari de sanatate, precum si unitatile sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii si din reteaua autoritatilor administratiei publice locale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. METODOLOGIE privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plata ale unitatilor sanitare publice cu paturi inregistrate peste termenul de scadenta mai vechi de 90 de zile si neachitate pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

1. In sensul prezentei metodologii, obligatiile restante la plata cuprind sumele datorate furnizorilor de medicamente, de materiale sanitare, altor furnizori de bunuri si servicii achizitionate de unitatile sanitare publice cu paturi, indiferent de reteaua sanitara din care fac parte, ale caror facturi au depasit cu peste 90 de zile termenul contractual de plata la data de 29 octombrie 2012, data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012. Au prioritate la plata obligatiile restante ale spitalelor din reteaua regionala de spitale de urgenta, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, interimar, nr. 1.085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta.
2. Sunt recunoscute ca obligatii de plata contravaloarea produselor, bunurilor si serviciilor care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achizitiile publice si sunt evidentiate in contabilitatea unitatilor sanitare publice cu paturi pe baza documentelor justificative, avizate si aprobate de persoanele in drept, la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2012. Din sumele primite pentru stingerea obligatiilor de plata restante nu se pot efectua angajamente legale noi la nivelul unitatilor sanitare cu paturi. Nu se cuprind obligatiile de plata peste termenul de scadenta provenite din cheltuielile de administrare si functionare, respectiv bunuri si servicii, investitii, reparatii capitale, consolidari, extinderi, modernizari, dotari cu echipamente medicale ale unitatilor sanitare, alocate in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie din bugetele locale.
3. Plata obligatiilor restante ale unitatilor sanitare publice cu paturi se realizeaza in limita sumei de 150.000 mii lei, incheindu-se in acest sens acte aditionale, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2012, dupa cum urmeaza:
a) in limita serviciilor medicale efectuate in anul 2011 peste valoarea de contract, respectiv in limita serviciilor medicale efectuate in anul 2012 peste valoarea de contract pana la data de 30 septembrie 2012, incheindu-se in acest sens acte aditionale la contractele incheiate cu mentionarea serviciilor medicale ce urmeaza a fi contractate din cadrul celor efectuate peste valoarea de contract in anul 2011, respectiv in anul 2012 pana la data de 30 septembrie 2012. Datele se prezinta potrivit machetei prevazute in anexa nr. 1.1, care face parte integranta din prezenta metodologie;
b) pentru unitatile sanitare publice cu paturi care nu se incadreaza in prevederile lit. a), pe raspunderea ordonatorului principal de credite cu privire la faptul ca obligatiile de plata sunt mai vechi de 90 de zile la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2012, reprezinta bunuri si servicii care au fost achizitionate prin aplicarea procedurilor legale privind achizitiile publice, sunt evidentiate in contabilitatea unitatilor sanitare publice cu paturi pe baza documentelor justificative si se incadreaza in bugetul aprobat pe anul 2011, respectiv pe anul 2012. Datele se prezinta potrivit machetei prevazute in anexa nr. 1.2, care face parte integranta din prezenta metodologie.
4. Unitatile sanitare cu paturi care indeplinesc conditiile mentionate la pct. 2 si 3 au obligatia ca, in termen de 5 zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii, sa prezinte casei de asigurari de sanatate teritoriale situatia pe furnizori a facturilor prezentate in ordine cronologica, reprezentand obligatiile de plata restante cu termen de scadenta mai vechi de 90 de zile, inregistrate in evidenta contabila si ramase neachitate pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2012, precum si valoarea serviciilor medicale efectuate in anul 2011 peste valoarea de contract, respectiv in limita serviciilor medicale efectuate in anul 2012 peste valoarea de contract pana la data de 30 septembrie 2012. Datele se prezinta potrivit machetei prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta metodologie.
5. Situatiile mentionate la pct. 3 si 4 se intocmesc potrivit modelului prevazut in anexele nr. 1.1, 1.2 si 2, pe raspunderea managerului, a conducatorului compartimentului financiar-contabil de la nivelul fiecarei unitati sanitare publice cu paturi si, dupa caz, a ordonatorului principal de credite, care vor semna pentru exactitatea si realitatea datelor transmise, certificand prin semnatura acestora ca produsele, bunurile si serviciile au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achizitiile publice si in cadrul prevederilor bugetare aprobate si sunt evidentiate in contabilitatea unitatilor sanitare publice cu paturi pe baza documentelor justificative.
6. La nivelul fiecarui judet, in termen de 3 zile calendaristice de la data depunerii situatiilor de catre unitatile sanitare cu paturi, o comisie mixta constituita din directorul coordonator al directiei de sanatate publica si, respectiv, presedintele-director general al casei de asigurari de sanatate teritoriale, in calitate de presedinti ai comisiei, precum si din 1 – 2 specialisti de la nivelul celor doua institutii va analiza:
– daca situatiile mentionate la pct. 3 si 4 transmise de fiecare unitate sanitara cu paturi au fost avizate si certificate prin semnatura de persoanele mentionate la pct. 5, atestandu-se faptul ca sunt indeplinite conditiile in vederea efectuarii platilor;
– daca spitalele publice au prezentat situatia din care rezulta ca valoarea obligatiilor de plata se incadreaza/nu se incadreaza in valoarea serviciilor medicale efectuate in anul 2011 peste valoarea de contract, incheiat cu casa de asigurari de sanatate teritoriala, respectiv in limita serviciilor medicale efectuate in anul 2012 peste valoarea de contract, incheiat cu casa de asigurari de sanatate, pana la data de 30 septembrie 2012, in conformitate cu modelul prevazut in anexele nr. 1.1 si 1.2;
– daca unitatile sanitare cu paturi din judet au intocmit la termenul stabilit situatia obligatiilor de plata mai vechi de 90 de zile peste termenul de scadenta, pe categorii de furnizori, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 2;
– managerul si conducatorul compartimentului financiar-contabil al fiecarei unitati sanitare cu paturi au semnat situatiile mai sus mentionate, certificand realitatea si exactitatea datelor;
– managerul si conducatorul compartimentului financiar-contabil, respectiv ordonatorul principal de credite au certificat pe propria raspundere ca produsele, bunurile si serviciile din situatia prezentata au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achizitiile publice si in cadrul prevederilor bugetare aprobate.
Fata de cele de mai sus comisia stabileste ca au fost indeplinite conditiile pentru ca unitatilor sanitare sa li se aloce fondurile aferente platii obligatiilor peste termenul de scadenta.
7. Constatarile comisiilor ca urmare a analizei efectuate vor fi consemnate in procese-verbale de constatare pentru sumele de plata, denumite in continuare procese-verbale.
8. Procesele-verbale vor fi intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta metodologie, si vor fi semnate de presedintii si membrii comisiei mixte de la nivelul razei de competenta a fiecarei case de asigurari de sanatate teritoriale.
9. Procesele-verbale se emit in 4 exemplare originale si se transmit dupa cum urmeaza:
– un exemplar Ministerului Sanatatii;
– un exemplar Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
– un exemplar ramane la nivelul casei de asigurari de sanatate teritoriale, insotit de situatiile mentionate la pct. 3 si 4;
– un exemplar ramane la nivelul comisiei mixte.
10. Procesele-verbale transmise caselor de asigurari de sanatate teritoriale, insotite de situatiile mentionate la pct. 3 si 4, sunt documente care stau la baza actelor aditionale la contractele de furnizare a serviciilor spitalicesti care se incheie intre casele de asigurari de sanatate teritoriale si unitatile sanitare publice cu paturi.
11. Procesele-verbale transmise Casei Nationale de Asigurari de Sanatate stau la baza solicitarilor lunare de deschidere de credite bugetare.
12. In limita creditelor bugetare deschise, pe baza documentelor mentionate si a actelor aditionale incheiate, casele de asigurari de sanatate teritoriale vireaza in contul unitatii sanitare cu paturi sumele aferente efectuarii platilor catre furnizori.
13. Unitatile sanitare cu paturi au obligatia sa prezinte caselor de asigurari de sanatate teritoriale, in termen de 48 de ore de la data efectuarii platilor, situatia pe furnizori a obligatiilor stinse, copii ale ordinelor de plata si ale extraselor de cont.
14. Lunar, pana la sfarsitul acestei actiuni, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va transmite Ministerului Sanatatii situatia centralizatoare pe judete a platilor efectuate pentru stingerea obligatiilor.
15. Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin directiile de sanatate publica si casele de asigurari de sanatate teritoriale, supravegheaza modul de derulare si de stingere a obligatiilor de plata ale unitatilor sanitare publice cu paturi catre furnizorii de bunuri si servicii peste termenul de scadenta mai vechi de 90 de zile si neachitate la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close