Norme pentru aplicarea Regulamentului BNR nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei

In M. Of. nr. 783 din 21 noiembrie 2012 a fost publicate Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei.

Din cuprins:
CAPITOLUL I
Accesul participantilor pe piata primara a titlurilor de stat in calitate de dealeri primari

ART. 1
(1) In vederea dobandirii calitatii de dealer primar, in conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, denumit in continuare Regulament, institutiile solicitante trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei – Directia operatiuni de piata, in cursul trimestrului IV, urmatoarea documentatie:
(1.1) institutiile de credit, asa cum sunt definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) cerere pentru dobandirea calitatii de dealer primar (conform modelului prevazut in anexa nr. 1);
b) copie a certificatului de inmatriculare/inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului;
c) copia autorizatiei de functionare emise de Banca Nationala a Romaniei, din care sa rezulte ca in obiectul de activitate sunt incluse operatiunile:
(i) tranzactionarea titlurilor de stat in cont propriu si/sau in contul clientilor;
(ii) intermedierea in oferta de titluri de stat prin subscrierea si plasamentul acestora;
(iii) pastrarea in custodie si administrarea titlurilor de stat;
d) dovada dobandirii statutului de participant in cadrul Sistemului de depozitare si decontare a instrumentelor financiare SaFIR, denumit in continuare sistemul SaFIR (copia contractului de participare la sistemul SaFIR);
e) prezentarea organigramei institutiei, in care vor fi evidentiate compartimentele pentru tranzactionarea si, respectiv, evidenta titlurilor de stat;
f) prezentarea schitei spatiilor specifice (ghisee de lucru cu clientii, sala de tranzactionare) necesare derularii operatiunilor cu titluri de stat;
g) prezentarea procedurilor de lucru proprii privind modalitatea de lucru cu clientii, a mijloacelor de evidenta a detinerilor clientilor, a procedurilor privind controlul intern al activitatii cu titluri de stat, relatia cu alti dealeri primari, limite de competenta, precum si formularistica folosita;
h) copia documentelor ce atesta existenta dotarilor tehnice specifice activitatilor de tranzactionare si custodie:
(i) echipamente informatice;
(ii) sisteme de evidenta, gestiune si control;
(iii) sisteme de baze de date securizate;
(iv) echipament de suport informational (de exemplu, Bloomberg, Thomson Reuters etc.);
(v) echipamente de comunicatii specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);
(vi) sisteme de stocare si arhivare a informatiilor;
i) lista cu specimene de semnaturi ale persoanelor desemnate sa angajeze dealerul primar in operatiunile cu titluri de stat derulate pe piata primara (conform modelului prevazut in anexa nr. 2), inclusiv documentele prin care conducerea executiva/reprezentantii autorizati ai institutiei de credit atesta desemnarea persoanelor respective in scopul efectuarii operatiunilor cu titluri de stat;
j) prezentarea personalului implicat in efectuarea operatiunilor cu titluri de stat pe piata primara, specificandu-se numele si prenumele, functia, precum si atributiile acestora, inclusiv persoanele imputernicite a depune/ridica la/de la Banca Nationala a Romaniei documente referitoare la operatiuni cu titluri de stat pe piata primara. Pentru acestea din urma se va specifica si documentul cu care se legitimeaza;
(1.2) societatile de servicii de investitii financiare, asa cum sunt definite la art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare:
a) cerere pentru dobandirea calitatii de dealer primar (conform modelului prevazut in anexa nr. 1);
b) copia certificatului de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului;
c) copii ale documentelor eliberate de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare din care sa rezulte ca in obiectul de activitate sunt incluse operatiunile:
(i) tranzactionarea titlurilor de stat in cont propriu si/sau in contul clientilor;
(ii) intermedierea in oferta de titluri de stat prin subscrierea si plasamentul acestora;
(iii) pastrarea in custodie si administrarea titlurilor de stat;
d) copii ale documentelor care sa ateste existenta unui cont curent deschis la un agent de decontare care este participant in Sistemul cu decontare bruta in timp real, denumit in continuare sistemul ReGIS, si care a dobandit calitatea de dealer primar;
e) prezentarea organigramei institutiei, in care vor fi evidentiate compartimentele pentru tranzactionarea si, respectiv, evidenta titlurilor de stat;
f) prezentarea schitei spatiilor specifice (ghisee de lucru cu clientii, sala de tranzactionare) necesare derularii operatiunilor cu titluri de stat;
g) prezentarea procedurilor de lucru proprii privind modalitatea de lucru cu clientii, relatia cu alti dealeri primari, limite de competenta, precum si formularistica folosita;
h) copia documentelor ce atesta existenta dotarilor tehnice specifice activitatilor de tranzactionare si custodie:
(i) echipamente informatice;
(ii) sisteme de evidenta, gestiune si control;
(iii) sisteme de baze de date securizate;
(iv) echipament de suport informational (de exemplu, Bloomberg, Thomson Reuters etc.);
(v) echipamente de comunicatii specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);
(vi) sisteme de stocare si arhivare a informatiilor;
i) lista cu specimene de semnaturi ale persoanelor desemnate sa angajeze dealerul primar in operatiunile cu titluri de stat derulate pe piata primara (conform modelului prevazut in anexa nr. 2), inclusiv documentele prin care conducerea executiva/reprezentantii autorizati ai societatii de servicii de investitii financiare atesta desemnarea persoanelor respective in scopul efectuarii operatiunilor cu titluri de stat;
j) prezentarea personalului implicat in efectuarea operatiunilor cu titluri de stat, specificandu-se numele si prenumele, functia, precum si atributiile acestora, competentele si limitele valorice pana la care se poate angaja persoana respectiva, inclusiv persoanele imputernicite a depune/ridica la/de la Banca Nationala a Romaniei documente referitoare la operatiuni cu titluri de stat. Pentru acestea din urma se va mentiona si documentul cu care se legitimeaza;
k) orice alte documente pe care Banca Nationala a Romaniei le considera necesar a fi prezentate de catre solicitant in sustinerea cererii de dobandire a calitatii de dealer primar.
(2) Institutiile care, la data intrarii in vigoare a Regulamentului, detin calitatea de dealeri primari in baza Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei isi mentin calitatea de dealer primar pana la evaluarea anuala stabilita conform art. 27.
ART. 2
(1) In intervalul 15 – 31 ianuarie al anului urmator depunerii documentatiei complete prevazute la art. 1, Banca Nationala a Romaniei, in baza recomandarilor Comitetului de evaluare constituit conform prevederilor art. 36 din Regulament, dupa analiza documentatiei prezentate de solicitanti si intocmirea evaluarii anuale, va decide asupra cererii de dobandire a calitatii de dealer primar si va comunica in scris solicitantului hotararea luata, respectiv aprobarea sau respingerea cererii, cu mentionarea motivelor de respingere.
(2) In cazul institutiilor de credit, Banca Nationala a Romaniei – Directia operatiuni de piata aproba sau respinge cererile de acces, cu consultarea Directiei supraveghere a Bancii Nationale a Romaniei ca autoritate de supraveghere competenta.
(3) In cazul societatilor de servicii de investitii financiare, Banca Nationala a Romaniei – Directia operatiuni de piata aproba sau respinge cererile de acces, cu consultarea autoritatii de supraveghere competente, respectiv Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
(4) Procedura de contestare de catre solicitanti a hotararii Bancii Nationale a Romaniei de respingere a cererii de dobandire a calitatii de dealer primar este cea prevazuta la art. 57 alin. (2), (3) si (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei.
ART. 3
Institutiile care au dobandit calitatea de dealer primar vor putea sa desfasoare activitatile ce decurg din aceasta calitate incepand cu data primirii de la Banca Nationala a Romaniei – Directia operatiuni de piata a notificarii privind aprobarea cererii.
ART. 4
Dealerii primari vor notifica in termen de 3 zile lucratoare, dar nu mai tarziu de o zi lucratoare anterior efectuarii de operatiuni pe piata primara a titlurilor de stat, Bancii Nationale a Romaniei – Directia operatiuni de piata asupra oricaror situatii care conduc la modificarea conditiilor avute in vedere la analizarea documentatiei pe baza careia s-a obtinut accesul pe piata primara a titlurilor de stat. Notificarile vor fi insotite de documente justificative corespunzatoare modificarilor intervenite. Banca Nationala a Romaniei – Directia operatiuni de piata va reanaliza documentatia depusa si va decide asupra indeplinirii in continuare a conditiilor de acces.
ART. 5
Documentele aferente cererilor de dobandire a calitatii de dealer primar, notificarile privind aprobarea/respingerea cererilor, precum si cele privind modificarea conditiilor avute in vedere la aprobarea cererilor vor fi pastrate si arhivate de catre Banca Nationala a Romaniei – Directia operatiuni de piata potrivit reglementarilor in materie.
ART. 6
(1) Listele cu specimenele de semnaturi vor fi pastrate si arhivate de catre Banca Nationala a Romaniei – Directia operatiuni de piata, cu termen permanent.
(2) Ori de cate ori se produce o modificare in continutul listei cu specimene de semnaturi depuse la Banca Nationala a Romaniei – Directia operatiuni de piata, dealerul primar are obligatia ca, in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de o zi lucratoare anterior efectuarii de operatiuni pe piata primara a titlurilor de stat, sa depuna un nou formular cuprinzand specimenele de semnaturi actualizate. In caz contrar, orice operatiune cu titluri de stat angajata de persoane neautorizate in mod legal va fi considerata nula.
ART. 7
(1) Banca Nationala a Romaniei poate retrage calitatea de dealer primar in urmatoarele situatii:
a) la cererea dealerului primar;
b) ca urmare a nerespectarii obligatiilor stabilite la art. 7 din Regulament;
c) daca impotriva dealerului primar au fost initiate procedura de faliment, in cazul institutiilor de credit, prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si procedura insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru celelalte entitati;
d) daca a avut loc o fuziune sau divizare;
e) in cazul in care calitatea de dealer primar a fost obtinuta pe baza unor declaratii false sau prin orice alt mijloc ilegal;
f) in cazul institutiilor de credit ale caror autorizatii de functionare au fost retrase de Banca Nationala a Romaniei;
g) in cazul societatilor de servicii de investitii financiare ale caror autorizatii/avize au fost retrase de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
(2) Hotararea de retragere a calitatii de dealer primar va fi comunicata in scris institutiei implicate, precum si Ministerului Finantelor Publice si autoritatii de supraveghere competente, prin orice mijloace de comunicare consacrate in cadrul pietei respective, care pot asigura confirmarea primirii hotararii.
(3) Procedura de contestare de catre dealerii primari a hotararii Bancii Nationale a Romaniei de retragere a calitatii de dealer primar este cea prevazuta la art. 57 alin. (2), (3) si (4) din Legea nr. 312/2004.
ART. 8
In cazul fuziunii sau divizarii, in care este implicat cel putin un dealer primar, Banca Nationala a Romaniei va analiza indeplinirea conditiilor de acces de catre noua institutie, solicitand, dupa caz, documentele necesare.
ART. 9
Intreaga documentatie va fi prezentata Bancii Nationale a Romaniei in limba romana. Pentru documentele redactate intr-o limba straina se va prezenta si traducerea autorizata a acestora.

CAPITOLUL II
Piata primara a titlurilor de stat

ART. 10
(1) Dealerii primari pot prezenta oferte de cumparare atat in nume si cont propriu, cat si in nume propriu si in contul clientilor. Clientii dealerilor primari pot fi intermediarii pietei secundare, altii decat dealerii primari, precum si orice alti detinatori inregistrati, persoane juridice si fizice, rezidente si nerezidente.
(2) La sesiunile suplimentare de oferte necompetitive, anuntate prin prospectul de emisiune pentru emisiunile de tip benchmark, dealerii primari pot transmite oferte de cumparare exclusiv in nume si cont propriu.

SECTIUNEA 1
Tipuri de oferte

ART. 11
(1) In functie de modalitatea de vanzare a emisiunilor de titluri de stat, dealerii primari vor transmite unul dintre tipurile de oferte de cumparare prezentate in anexele la prezentele norme, dupa cum urmeaza:
a) Oferta de cumparare pentru titluri de stat cu cupon/dobanda plasate prin subscriptie publica (anexa nr. 3.1);
b) Oferta de cumparare pentru titluri de stat cu discont plasate prin subscriptie publica (anexa nr. 3.2);
c) Oferta de cumparare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitatie – oferta necompetitiva (anexa nr. 4.1);
d) Oferta de cumparare pentru titluri de stat cu cupon/dobanda plasate prin licitatie – oferta necompetitiva (anexa nr. 4.2);
e) Oferta de cumparare pentru titluri de stat la sesiunea suplimentara de oferte necompetitive aferenta licitatiei din data de … – oferta necompetitiva (anexa nr. 4.3);
f) Oferta de cumparare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitatie – oferta competitiva (anexa nr. 5.1);
g) Oferta de cumparare pentru titluri de stat cu cupon/dobanda plasate prin licitatie, element licitat: rata dobanzii – oferta competitiva (anexa nr. 5.2);
h) Oferta de cumparare pentru titluri de stat cu cupon/dobanda plasate prin licitatie, element licitat: pret – oferta competitiva (anexa nr. 5.3).
(2) Ofertele transmise la Banca Nationala a Romaniei trebuie intocmite in limba romana.
(3) Transmiterea ofertelor se va efectua conform prevederilor cuprinse in Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitatiilor si subscriptiilor de titluri de stat, cu respectarea termenelor-limita stabilite prin prospectele de emisiune aferente.
ART. 12
(1) Toate ofertele transmise la Banca Nationala a Romaniei de catre dealerii primari se intocmesc in baza optiunilor proprii si a ofertelor sau ordinelor de cumparare ale clientilor. Fiecare oferta transmisa la Banca Nationala a Romaniei trebuie sa fie insotita de copii ale ofertelor/ordinelor de cumparare ale clientilor respectivi. Dealerii primari au obligatia de a pastra pe termen nelimitat toate ofertele sau ordinele de cumparare ale clientilor.
(2) In temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) si ale art. 31 alin. (2) din Regulament, ale prezentelor norme si ale normelor proprii date in aplicarea acestor reglementari, pot fi asimilate ordinelor de cumparare ale clientilor mesajele SWIFT, conversatiile Reuters/Bloomberg, transmisiile prin fax sau alte mijloace de comunicare, autentificate de dealerul primar. Daca solicitarea de cumparare a clientilor a fost facuta telefonic, ulterior (dar nu mai tarziu de data plasarii) acestia trebuie sa transmita dealerilor primari o confirmare scrisa. Ofertele/Ordinele de cumparare lansate de clientii nerezidenti si atasate in copie ofertei de cumparare transmise de dealerul primar trebuie sa indeplineasca una dintre urmatoarele conditii:
a) sa fie redactate in limba romana;
b) sa fie insotite de traducerea autorizata, in cazul in care sunt redactate intr-o limba straina.
ART. 13
In cazul plasarii emisiunilor de titluri de stat prin licitatie, dealerii primari, precum si fiecare client al acestora pot participa cu cate o oferta competitiva defalcata pe transe cu nivele diferite ale ratei dobanzii/discontului. Numarul transelor poate fi limitat sau nelimitat, acest element fiind stabilit de Ministerul Finantelor Publice prin prospectul de emisiune. Dealerii primari cumuleaza aceste oferte (pe nivele ale ratei dobanzii/discontului) si transmit la Banca Nationala a Romaniei un singur formular de oferta in structura prezentata in anexele nr. 4.1. – 5.3.
ART. 14
(1) Ofertele de cumparare care nu indeplinesc conditiile stabilite prin Regulament, precum si structura formularelor de oferta prezentate in anexele nr. 3.1 – 5.3 sunt respinse, fiind anulate de catre Comisia de licitatie/subscriptie.
(2) Anularea respectivelor oferte de cumparare depuse este adusa la cunostinta dealerului primar, prin notificarea acestuia de catre Banca Nationala a Romaniei, cu specificarea motivelor care au stat la baza anularii.
(3) In mod exceptional, presedintele comisiei poate decide, de comun acord cu dealerul primar, rectificarea pe loc a erorilor de forma si validarea ofertei depuse. In categoria erorilor de forma se incadreaza neconcordantele existente intre elementele inscrise in cuprinsul ofertei de cumparare, incluzand, dar fara a se limita la:
a) datele emisiunii;
b) elementele definitorii ale pretului;
c) discrepante intre total oferta si transe componente;
d) defalcare eronata intre categoriile structurate in cadrul transei;
e) datele caracteristice ale clientului.
ART. 15
(1) In cazul acceptarii ofertelor necompetitive de catre Ministerul Finantelor Publice prin prospectul de emisiune, dealerii primari pot participa cu cate o oferta necompetitiva in contul clientilor. In prospectul de emisiune, Ministerul Finantelor Publice stabileste atat categoriile de investitori care pot depune oferte de cumparare necompetitive, cat si limita maxima privind ponderea ofertelor de cumparare necompetitive admisa in totalul emisiunii si/sau limite minime si/sau maxime pentru valoarea unei oferte necompetitive.
(2) Pentru emisiunile de instrumente de tip benchmark, Ministerul Finantelor Publice poate oferi titluri de stat cu aceleasi caracteristici, exclusiv dealerilor primari, printr-o sesiune suplimentara de oferte necompetitive prevazuta in prospectul de emisiune al respectivelor instrumente. Procedura de lucru privind desfasurarea acestei sesiuni suplimentare de oferte necompetitive este prevazuta in sectiunea a 2-a.
ART. 16
In urma incheierii procesului de plasare a titlurilor de stat pe piata primara, Banca Nationala a Romaniei notifica dealerii primari care au prezentat oferte de cumparare la respectiva emisiune cu privire la rezultatele operatiunii de plasare, astfel:
a) dealerilor primari carora li s-au alocat titluri de stat li se notifica sumele ce le-au fost adjudecate in nume si cont propriu, in nume propriu si in contul clientilor cu conturi individuale, precum si in nume propriu si in contul global de clienti deschis de alti intermediari;
b) dealerii primari carora nu li s-au alocat titluri de stat sunt notificati asupra motivelor nealocarii de titluri de stat.
ART. 17
Notificarile de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumparare se vor completa si se vor transmite de catre Banca Nationala a Romaniei conform prevederilor Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2010. Niciun participant la plasarea emisiunii respective de titluri de stat nu se poate prevala de faptul ca nu cunoaste rezultatul adjudecarii.

SECTIUNEA a 2-a
Sesiunea suplimentara de oferte necompetitive

ART. 18
(1) Ministerul Finantelor Publice poate prevedea in prospectele de emisiune de titluri de stat de tip benchmark organizarea unei sesiuni suplimentare de oferte necompetitive destinate exclusiv dealerilor primari, in ziua lucratoare urmatoare derularii licitatiei de referinta.
(2) Valoarea maxima a titlurilor de stat oferite la sesiunea suplimentara de oferte necompetitive nu poate fi mai mare de 15% din valoarea anuntata prin prospect a licitatiei de referinta, iar pretul de vanzare al acestor titluri este pretul mediu de adjudecare stabilit in licitatia de referinta.
ART. 19
(1) Dealerii primari care sunt clasati in primele 5 locuri in ultima evaluare disponibila (trimestriala sau anuala) si care au adjudecat in nume propriu minimum 2% din valoarea anuntata a licitatiei de referinta au dreptul sa subscrie la sesiunea de oferte necompetitive cota-parte prevazuta la art. 24 alin. (2) din Regulament.
(2) Pentru perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a Regulamentului si data publicarii de catre Banca Nationala a Romaniei a primului clasament trimestrial de evaluare a activitatii dealerilor primari, clasamentul primilor 5 dealeri primari se va stabili in ordinea descrescatoare a ponderii valorii adjudecarii in nume propriu de titluri de stat efectuate de dealerii primari, in totalul valorii adjudecate de catre Ministerul Finantelor Publice, aferenta emisiunilor de titluri de stat. Pentru efectuarea acestui clasament, prin valoarea adjudecata se intelege costul (pretul cu discont), in cazul certificatelor de trezorerie si valoarea nominala, in cazul obligatiunilor de stat, pentru titlurile plasate pe piata interna in anul 2012, denominate in moneda nationala si/sau in valuta. Pentru emisiunile in valuta calculele se vor efectua la cursul de schimb al monedei nationale contra monedei in care este denominata emisiunea de titluri de stat, publicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua lucratoare precedenta datei emisiunii respective.
ART. 20
(1) In ziua desfasurarii licitatiei de referinta, dupa ce au fost publicate de catre Banca Nationala a Romaniei rezultatele licitatiei, dealerii primari mentionati la art. 19 vor primi notificarea de adjudecare la licitatia de referinta, in care va fi specificata valoarea titlurilor de stat pe care acestia au dreptul sa le subscrie la sesiunea suplimentara de oferte necompetitive. Aceasta valoare va fi calculata ca multiplu de valoare nominala individuala, cu incadrarea in limita maxima admisa pentru dealerul primar respectiv, conform prevederilor art. 24 alin. (2) din Regulament.
(2) In termen de o ora de la primirea notificarii prevazute la alin. (1), dealerii primari vor transmite Bancii Nationale a Romaniei intentia privind participarea la sesiunea suplimentara si cantitatea de titluri de stat pe care doresc sa le achizitioneze. Intentia anuntata reprezinta angajament ferm din partea dealerilor primari si va purta semnaturile a doua dintre persoanele autorizate sa angajeze dealerul primar in operatiunile cu titluri de stat pe piata primara, conform listei cu specimenele de semnaturi (anexa nr. 2). Valorile transmise de dealerii primari vor fi calculate ca multiplu de valoare nominala individuala, cu incadrarea in limita maxima transmisa prin notificarea prevazuta la alin. (1).
(3) Intentia privind participarea la sesiunea de oferte necompetitive se va transmite prin intermediul serviciului de posta electronica securizata Lotus Notes sau, in caz de nefunctionare a acestuia, printr-o metoda agreata de comun acord cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei.
ART. 21
(1) In cazurile in care:
a) cel putin unul dintre dealerii primari mentionati la art. 19 nu isi manifesta intentia de participare la sesiunea suplimentara; sau
b) valoarea pe care dealerii primari mentionati la art. 19 doresc sa o subscrie este inferioara celei la care au dreptul, conform celor specificate in art. 24 alin. (2) din Regulament; sau
c) cel putin unul dintre dealerii primari clasati in primele 5 locuri in ultima evaluare disponibila [ori in clasamentul intocmit conform celor prevazute la art. 19 alin. (2)] nu indeplineste conditia de adjudecare in nume propriu a minimum 2% din valoarea anuntata a licitatiei de referinta, titlurile de stat ramase disponibile vor fi oferite celorlalti dealeri primari care au adjudecat in nume propriu minimum 2% din valoarea anuntata a licitatiei de referinta. In cazul in care acestia transmit la sesiunea suplimentara oferte de subscriere ce depasesc numarul titlurilor de stat disponibile, alocarea acestor titluri va fi efectuata proportional, dupa alocarea aferenta primilor 5 dealeri primari.
(2) Valoarea de decontare aferenta titlurilor de stat achizitionate la sesiunea suplimentara de oferte necompetitive se determina dupa cum urmeaza:
V_d = N * (P_m + D_a),
unde:
V_d = valoarea de decontare aferenta sesiunii suplimentare;
N = numarul de titluri de stat adjudecate;
P_m = pretul mediu de adjudecare la licitatia de referinta;
D_a = dobanda acumulata per titlu, conform prospectului de emisiune.
ART. 22
Exemple privind metodologia de lucru si calcule aferente desfasurarii sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive sunt prezentate in anexa nr. 6.

SECTIUNEA a 3-a
Conturi de evidenta a titlurilor de stat si decontarea operatiunilor cu titluri de stat

ART. 23
(1) In vederea derularii operatiunilor de plasare a titlurilor de stat, dealerii primari trebuie sa deschida conturi de evidenta a titlurilor de stat in registrele proprii pentru fiecare client in contul caruia actioneaza.
(2) Dealerii primari au obligatia de a comunica Bancii Nationale a Romaniei simbolurile complete ale conturilor de evidenta a titlurilor de stat deschise pentru clientii in contul carora transmit oferte de cumparare pe piata primara, in termen de 48 de ore de la deschiderea acestor conturi, dar cel mai tarziu cu o zi lucratoare anterior prezentarii de oferte de cumparare in contul acestor clienti. Situatia deschiderilor de conturi de evidenta a titlurilor de stat este prezentata in anexa nr. 7.
(3) La deschiderea conturilor de evidenta a titlurilor de stat pentru clienti trebuie avute in vedere urmatoarele elemente, a caror enumerare nu este limitativa:
a) pentru clienti persoane juridice, cu conturi individuale:
(i) denumirea completa si abrevierea oficiala (daca exista);
(ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;
(iii) adresa completa a sediului central al clientului;
(iv) telefon, fax, e-mail;
(v) cod unic de inregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele juridice nerezidente;
b) pentru clienti persoane fizice, cu conturi individuale:
(i) numele, prenumele si initiala tatalui;
(ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;
(iii) domiciliul si, dupa caz, resedinta clientului (adresa completa);
(iv) numarul de telefon de la domiciliu si cel de la serviciu;
(v) seria si numarul actului de identitate pentru rezidenti si ale pasaportului pentru nerezidenti;
(vi) codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele fizice nerezidente;
c) pentru conturile globale de clienti deschise de intermediari fara cont in sistemul SaFIR, asa cum sunt acestia definiti la art. 18 alin. (2.1) din Regulamentul privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008:
(i) denumirea completa si abrevierea oficiala a intermediarului (daca exista);
(ii) categoria din care face parte intermediarul, respectiv rezident/nerezident;
(iii) adresa completa a sediului central al intermediarului;
(iv) telefon, fax, e-mail intermediar;
(v) cod unic de inregistrare (CUI), pentru intermediarii persoane juridice rezidente sau echivalentul acestuia, pentru intermediarii persoane juridice nerezidente.
(4) Dealerii primari au obligatia ca, in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de o zi lucratoare anterior depunerii de oferte de cumparare in contul clientului respectiv, sa opereze si sa comunice Bancii Nationale a Romaniei orice modificare aparuta in elementele de identificare a clientului.
ART. 24
Structura si codificarea conturilor de evidenta a titlurilor de stat, in conformitate cu prevederile Regulilor sistemului de depozitare si decontare a instrumentelor financiare – SaFIR, sunt prezentate in anexa nr. 8.
ART. 25
(1) Decontarea operatiunilor cu titluri de stat pe piata primara, precum si plata obligatiilor financiare ale emitentului se efectueaza in conformitate cu Regulile sistemului de depozitare si decontare a instrumentelor financiare – SaFIR, ale sistemului cu decontare bruta in timp real – ReGIS si cu celelalte reglementari ale Bancii Nationale a Romaniei in domeniu.
(2) Decontarea emisiunilor de titluri de stat pentru care au fost organizate sesiuni suplimentare de oferte necompetitive se va efectua cumulat, insumand valorile adjudecate la cele doua sesiuni.

CAPITOLUL III
Monitorizarea si evaluarea activitatii dealerilor primari

ART. 26
(1) In vederea intocmirii clasamentelor trimestriale si anuale privind performanta dealerilor primari, Banca Nationala a Romaniei monitorizeaza si analizeaza in permanenta conduita acestora, urmarind:
a) indeplinirea conditiilor de acces pe piata primara a titlurilor de stat de catre dealerii primari, conform art. 5 din Regulament;
b) indeplinirea obligatiilor prevazute in art. 7 din Regulament;
c) activitatea desfasurata de dealerii primari pe piata primara si secundara a titlurilor de stat.
(2) In vederea efectuarii analizei privind performanta dealerilor primari pe piata secundara a titlurilor de stat, prevazuta la alin. (1) lit. c), in termen de 5 zile lucratoare de la sfarsitul fiecarei luni dealerii primari au obligatia de a transmite Directiei plati – Serviciul depozitare si decontare instrumente financiare din cadrul Bancii Nationale a Romaniei lista tuturor tranzactiilor de sens contrar derulate pe aceeasi emisiune de titluri de stat si cu acelasi client, pentru care diferenta de pret este de maximum 10 puncte de baza in pret, cu decontare in luna precedenta efectuarii raportarii.
(3) Raportarea se va transmite sub forma unui fisier Excel, folosindu-se serviciul de posta electronica securizata Lotus Notes, in conformitate cu prevederile anexei nr. 9.
ART. 27
Prima evaluare anuala se va efectua in ianuarie 2014, pentru activitatea desfasurata de dealerii primari in anul 2013, iar prima evaluare trimestriala, de natura statistica, se va efectua in aprilie 2013, pentru activitatea dealerilor primari desfasurata in primul trimestru din 2013.
ART. 28
Cursul de schimb utilizat pentru calculele aferente titlurilor de stat denominate in moneda straina este cursul de schimb al monedei nationale cu respectiva valuta, publicat pe website-ul Bancii Nationale a Romaniei in ziua lucratoare precedenta efectuarii decontarii operatiunii.
ART. 29
La intocmirea evaluarilor, valorile utilizate sunt urmatoarele:
a) in cazul certificatelor de trezorerie, pentru valoarea adjudecata se va utiliza valoarea decontata a certificatelor de trezorerie, obtinuta prin scaderea discontului din valoarea nominala a titlului de stat;
b) in cazul obligatiunilor de stat, pentru valoarea adjudecata se va utiliza valoarea nominala a acestora;
c) in cazul tranzactiilor de pe piata secundara, pentru calculele necesare se va utiliza valoarea de decontare a tranzactiilor.
ART. 30
Metodologia de calcul al indicatorilor necesari pentru evaluarea activitatii dealerilor primari este prezentata in anexa nr. 10.1.

CAPITOLUL IV
Sanctiuni si masuri

ART. 31
(1) Incalcarea dispozitiilor prezentelor norme conduce la aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 43 si/sau a masurilor prevazute la art. 44 din Regulament.
(2) Sanctiunile si masurile aplicate conform alin. (1) sunt comunicate de Banca Nationala a Romaniei institutiei sanctionate si autoritatii de supraveghere competente si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 32
(1) Avand in vedere prevederile art. 54 alin. (1) din Regulament, orice referire sau trimitere din actele normative in vigoare la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 se va interpreta ca referire la Regulament.
(2) Orice referire sau trimitere din actele normative in vigoare la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei se va interpreta ca referire la prezentele norme.
ART. 33
(1) Anexele nr. 1 – 10.2 fac parte integranta din prezentele norme, anexa nr. 10.2 reprezentand baza de date utilizata pentru exemplificarile din anexele nr. 6 si 10.1.
(2) Datele prezentate in anexele nr. 6, 10.1 si, respectiv, 10.2 sunt cu titlu exemplificativ, sunt fictive si nu implica obligatii din partea Ministerului Finantelor Publice, a Bancii Nationale a Romaniei sau a oricarui participant la operatiunile efectuate pe piata titlurilor de stat.
ART. 34
Prezentele norme intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2013 si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close