Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 937/2012 al Comisiei din 12 octombrie 2012

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 937/2012 al Comisiei din 12 octombrie 2012 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1122/2009 si (UE) nr. 65/2011 in ceea ce priveste metoda de determinare a dobanzilor aplicabile la platile necuvenite care trebuie recuperate de la beneficiarii sistemelor de ajutor direct pentru agricultori prevazute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ai sprijinului pentru dezvoltare rurala prevazut de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului si ai sprijinului pentru sectorul vitivinicol prevazut de Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) [1], in special articolul 51 alineatul (4), articolul 74 alineatul (4) si articolul 91,
avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulamentul unic OCP”) [2], in special articolele 85x si 103za coroborate cu articolul 4,
avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 [3], in special articolul 142 literele (c) si (o),

intrucat:
(1) Articolul 80 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control in cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevazute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea in cadrul schemei de ajutoare prevazute pentru sectorul vitivinicol [4] si articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului in ceea ce priveste punerea in aplicare a procedurilor de control si a ecoconditionalitatii in cazul masurilor de sprijin pentru dezvoltare rurala [5] stabilesc metoda de determinare a dobanzilor aplicabile la platile necuvenite care trebuie recuperate de la beneficiarii ajutoarelor prevazute de regulamentele respective.
(2) Dobanda se aplica pe perioada dintre data notificarii obligatiei de rambursare si data rambursarii efective sau data deducerii sumei de rambursat. Acest lucru conduce la obligatia autoritatilor nationale de a colecta dobanzi in practic toate cazurile de recuperare, prin intermediul unui ordin de recuperare separat, emis dupa ce se cunoaste perioada de timp scursa.
(3) Din motive de simplificare si pentru a imbunatati eficienta administrativa, dobanda trebuie sa curga numai de la un termen limita de plata rezonabil pentru debitor, indicat in ordinul de recuperare.
(4) Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 1122/2009 si (UE) nr. 65/2011 trebuie modificate in consecinta.
(5) Din motive de securitate juridica, este necesar sa se precizeze ca masurile prevazute de prezentul regulament se aplica ordinelor de recuperare emise incepand cu 16 octombrie 2012.
(6) Masurile prevazute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de dezvoltare rurala, al Comitetului de gestionare a organizarii comune a pietelor agricole si al Comitetului de gestionare a platilor directe,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1122/2009
La articolul 80 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, primul paragraf se inlocuieste cu urmatorul text:
“(2) Dobanzile se calculeaza pentru perioada cuprinsa intre termenul limita de plata de care dispune agricultorul, indicat in ordinul de recuperare si care nu poate depasi 60 de zile, si data rambursarii sau a deducerii.”
Articolul 2
Modificarea Regulamentului (UE) nr. 65/2011
La articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 65/2011, primul paragraf se inlocuieste cu urmatorul text:
“(2) Dobanda se calculeaza pentru perioada cuprinsa intre termenul limita de plata de care dispune beneficiarul, indicat in ordinul de recuperare si care nu poate depasi 60 de zile, si data rambursarii sau a deducerii.”
Articolul 3
Intrare in vigoare si aplicare
Prezentul regulament intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament se aplica ordinelor de recuperare emise incepand cu 16 octombrie 2012.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 12 octombrie 2012.
Pentru Comisie
Presedintele
José Manuel Barroso
[1] JO L 277, 21.10.2005, p. 1.
[2] JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
[3] JO L 30, 31.1.2009, p. 16.
[4] JO L 316, 2.12.2009, p. 65.
[5] JO L 25, 28.1.2011, p. 8.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close