Avizul Bancii Centrale Europene din 1 august 2012

Avizul Bancii Centrale Europene din 1 august 2012 cu privire la o propunere de regulament privind imbunatatirea decontarii instrumentelor financiare in Uniunea Europeana si depozitarii centrali de instrumente financiare

(CON/2012/62)
2012/C 310/02

Introducere si temei juridic
La 3 aprilie 2012, Banca Centrala Europeana (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de regulament privind imbunatatirea decontarii instrumentelor financiare in Uniunea Europeana si depozitarii centrali de instrumente financiare (Central Securities Depositories — CSD) si de modificare a Directivei 98/26/CE [1] (denumit in continuare “regulamentul propus”). La 19 aprilie 2012, BCE a primit si din partea Parlamentului European o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la regulamentul propus.
Competenta BCE de a emite un aviz se intemeiaza pe articolul 127 alineatul (4) si pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, intrucat regulamentul propus contine dispozitii care au legatura cu definirea si punerea in aplicare de catre BCE a politicii monetare din zona euro si cu promovarea bunei functionari a sistemelor de plati, in temeiul articolului 127 alineatul (2) din tratat, precum si cu contributia BCE la buna desfasurare a politicilor promovate de autoritatile competente in ceea ce priveste supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si stabilitatea sistemului financiar, in temeiul articolului 127 alineatul (5) din tratat. In plus, articolul 22 din Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene (denumit in continuare “Statutul SEBC”) prevede ca BCE si bancile centrale nationale pot acorda facilitati, iar BCE poate adopta regulamente in vederea asigurarii eficientei si soliditatii sistemelor de compensare si de plati in cadrul Uniunii si in raporturile cu tarile terte. In conformitate cu articolul 17.5 prima teza din Regulamentul de procedura al Bancii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adopta prezentul aviz.

Observatii generale
Regulamentul propus va face parte, impreuna cu Directiva 2004/39/CE [2] si cu propunerea de regulament privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii [3], din cadrul de reglementare a infrastructurilor pietei si a locurilor de tranzactionare. Datorita dimensiunii, complexitatii si interconectarii lor sistemice, CSD sunt considerati importanti din punct de vedere sistemic [4] si, in consecinta, necesita un cadru de reglementare global pentru supraveghere si control, care sa combine instrumente micro- si macroprudentiale. BCE sprijina cu fermitate propunerea Comisiei de consolidare a cadrului juridic aplicabil CSD si de armonizare a normelor care stau la baza functionarii, autorizarii si supravegherii CDS, precum si a celor privind emiterea, detinerea si transferul instrumentelor financiare in Uniune prin intermediul acestor CSD [5].
Eurosistemul dezvolta in prezent sistemul TARGET2-Securities (T2S) care are drept obiectiv crearea unui instrument (motor) unic de decontare la nivelul Europei. In acelasi context, BCE sprijina cu fermitate regulamentul propus care va imbunatati conditiile juridice si operationale pentru decontarea transfrontaliera in cadrul Uniunii in general si in cadrul sistemului TS2 in special. In aceasta privinta, BCE recomanda ca atat regulamentul propus, cat si actele corespunzatoare de punere in aplicare a acestuia sa fie adoptate inainte de lansarea TS2, care este planificata pentru luna iunie 2015.

1. Domeniul de aplicare al regulamentului
Regulamentul propus prevede cerinte uniforme pentru decontarea instrumentelor financiare [6]. Potrivit Directivei 2004/39/CE [7], “instrumentele financiare” includ valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare, parti (a se citi: unitati emise) de organisme de plasament colectiv, contracte derivate, contracte financiare pentru diferente si contracte financiare referitoare la autorizatii pentru emisiuni (a se citi: certificate de emisii). BCE observa in aceasta privinta ca regulamentul propus nu defineste “instrumentele financiare” si ca anumite parti ale acestuia se aplica numai “titlurilor de valoare” sau instrumentelor financiare [8], in timp ce altele se aplica si instrumentelor pietelor monetare [9], unitatilor emise de organisme de plasament colectiv si certificatelor de emisii [10]. In plus, regulamentul propus defineste CSD ca fiind persoane juridice care gestioneaza un sistem de decontare a instrumentelor financiare si care furnizeaza cel putin un alt serviciu de baza prevazut in anexa [11]. BCE este de opinie ca trebuie reglementate toate cele trei servicii de baza. In aceste conditii, din motive de claritate juridica, BCE recomanda clarificarea suplimentara a domeniului de aplicare al regulamentului propus, atat in ceea ce priveste tipul de instrumente caruia i se aplica, cat si definitia CSD.
Definitia CSD ar trebui modificata in vederea evitarii arbitrajului de reglementare care ar putea rezulta din crearea de catre CSD a doua sau trei entitati juridice care sa desfasoare activitati de baza diferite fara a intra sub incidenta regulamentului aplicabil CDS. BCE apreciaza ca fiecare dintre persoanele juridice care ofera unul dintre cele trei servicii de baza indicate in sectiunea A din anexa ar trebui sa intre in sfera de aplicare a regulamentului.

2. Cooperarea dintre autoritati
2.1. Regulamentul propus acorda un rol predominant autoritatilor de supraveghere competente si un rol secundar membrilor Sistemului European al Bancilor Centrale (SEBC) ca autoritati relevante in ceea ce priveste CSD. Avand in vedere rolul bancilor centrale de autoritati de supraveghere si/sau de banci centrale emitente, precum si faptul ca bancile centrale utilizeaza serviciile CSD pentru decontarea operatiunilor de politica monetara, regulamentul propus ar trebui sa asigure ca puterile autoritatilor competente si cele ale Autoritatii europene pentru instrumente financiare si piete (AEVMP) sunt completate si echilibrate printr-o implicare adecvata a membrilor SEBC. Bancile centrale si autoritatile de reglementare a instrumentelor financiare din cadrul Comitetului pentru sisteme de plati si decontari (CPSS) si al Organizatiei Internationale a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (IOSCO) au recunoscut importanta reglementarii, supravegherii si monitorizarii in domeniul infrastructurilor pietelor financiare, inclusiv in domeniul CSD [12]. BCE considera ca regulamentul propus ar trebui sa fie consecvent cu principiile CPSS-IOSCO. Intre autoritatile competente si membrii SEBC trebuie promovata o cooperare stransa si efectiva, atat din perspectiva monitorizarii, cat si din perspectiva calitatii acestora de banci centrale emitente, insa fara a aduce atingere competentelor bancilor centrale [13].
2.2. BCE observa, de asemenea, ca regulamentul propus identifica deja mai multe domenii de cooperare si sugereaza cateva domenii suplimentare atunci cand considera ca este necesara si implicarea AEVMP-SEBC. In plus, BCE subliniaza necesitatea unei colaborari intre AEVMP-SEBC in ceea ce priveste elaborarea proiectelor de standarde tehnice. Aceasta ar trebui sa asigure ca membrii SEBC nu trebuie sa introduca cerinte suplimentare si potential diferite in cadrul unor masuri de monitorizare, inclusiv acte juridice. In plus, aceasta colaborare ar evita necesitatea evaluarii continue a CSD care iau parte la decontarea operatiunilor de politica monetara in ceea ce priveste respectarea standardelor utilizatorului [14], care ar fi altfel necesara in vederea indeplinirii obligatiilor juridice care ii revin SEBC. Schimbul oportun si adecvat de informatii necesare, inclusiv pentru scopuri de stabilitate financiara, de monitorizare si statistice, prezinta, de asemenea, o importanta deosebita in acest context.
2.3. Proiectul de regulament ar trebui asadar sa stabileasca norme de cooperare care sa permita autoritatilor competente si autoritatilor relevante sa isi indeplineasca responsabilitatile atat in context intern, cat si in context transfrontalier, in conformitate cu principiile CPSS-IOSCO [15]. Regulamentul propus ar trebui sa faciliteze supravegherea si monitorizarea cuprinzatoare intr-un context transfrontalier data fiind evolutia preconizata a operatiunilor si decontarilor transfrontaliere, precum si legaturile dintre CSD, o caracteristica ce va fi facilitata si chiar promovata prin lansarea platformei comune TS2. Autoritatile competente ar trebui sa aiba la dispozitie optiunea de a decide asupra formei adecvate a acordurilor de cooperare. In acest context, optiunea de instituire a unor colegii de autoritati poate fi avuta in vedere in special in situatia in care CSD se angajeaza in activitati transfrontaliere prin intermediul unei sucursale sau filiale sau in cazul in care furnizarea de servicii transfrontaliere devine substantiala [16].

3. Supravegherea macroprudentiala
Deja s-a constatat faptul ca infrastructurile robuste ale pietelor financiare, inclusiv sistemele de decontare a instrumentelor financiare, constituie o contributie esentiala la stabilitatea financiara prin reducerea riscului sistemic [17]. BCE observa ca supravegherea macroprudentiala realizata de Comitetul european pentru risc sistemic si de autoritatile nationale competente, dupa caz, ar trebui sa fie exercitata fara a aduce atingere competentelor membrilor SEBC.

4. Decontarea in banii bancii centrale
Regulamentul propus permite CSD sa ofere servicii de decontare in numerar in banii bancii comerciale atunci cand decontarea in banii bancii centrale nu este practica si posibila [18]. Acest lucru este in conformitate cu principiile CPSS-IOSCO si cu recomandarile SEBC-CESR [19], subliniind ca lichiditatea bancii centrale si banii bancii comerciale nu constituie optiuni echivalente din perspectiva riscului. In cazul in care un CSD are permisiunea de a oferi servicii de decontare in numerar in banii bancii comerciale, acesta ar trebui sa aiba obligatia de a stabili criterii stricte pentru institutia de credit care actioneaza ca banca de decontare si de a monitoriza respectarea acestora [20]. BCE apreciaza, de asemenea, faptul ca regulamentul propus nu reglementeaza accesul la creditele acordate de banca centrala, inclusiv asistenta privind lichiditatea in caz de urgenta care este o prerogativa a bancilor centrale si care este legat in mod direct de politica monetara.

5. CDS si serviciile auxiliare de tip bancar
5.1. Regulamentul prevede ca CSD nu pot furniza ei insisi niciun fel de servicii auxiliare de tip bancar si ca, in schimb, acestia ar trebui sa fie autorizati sa desemneze una sau mai multe institutii de credit pentru a efectua anumite tipuri de servicii auxiliare de tip bancar definite in regulamentul propus. Cu toate acestea, prin derogare si luand in considerare anumite masuri de siguranta, anumiti CSD pot primi o autorizatie limitata pentru furnizarea unor astfel de servicii [21].
5.2. Aceasta impune realizarea unei verificari aprofundate in vederea asigurarii consecventei cu normele Uniunii in materie de concurenta si cu cadrele legislative bancare si de supraveghere macroprudentiala [22], precum si o repartizare adecvata a sarcinilor intre autoritatile de supraveghere a CSD si autoritatile de supraveghere bancara. In acest sens, si astfel cum a fost subliniat intr-un aviz anterior, BCE este in favoarea implicarii sistematice a Autoritatii bancare europene (ABE) in realizarea oricarei analize tehnice prealabile cu privire la legislatia bancara a Uniunii [23].
Mai exact, regulamentul propus distinge intre serviciile auxiliare de tip bancar pentru participantii la un sistem de decontare a instrumentelor financiare, legate de serviciul de decontare, pe de o parte, si serviciile auxiliare de tip bancar legate de alte servicii de baza sau auxiliare, pe de alta parte [24]. De asemenea, regulamentul propus abiliteaza Comisia sa adopte acte delegate pentru specificarea acestor servicii auxiliare [25]. BCE este de opinie ca distinctia de mai sus nu este clara si ca serviciile auxiliare de tip bancar mentionate ar trebui aliniate intr-o masura cat mai mare posibil la terminologia utilizata in legislatia bancara europeana.
5.3. Cadrul pentru furnizarea serviciilor bancare auxiliare ar trebui sa se bazeze pe o diminuare corespunzatoare a riscurilor, protejand in acelasi timp nivelul de eficienta al CSD in furnizarea serviciilor lor. Avand in vedere importanta majora a acestui aspect, poate fi asigurata o evaluare mai cuprinzatoare a diverselor optiuni pentru furnizarea serviciilor bancare auxiliare. O astfel de evaluare ar ajuta la stabilirea detaliata a (a) diferitelor riscuri, inclusiv riscurile pe care le poate implica restructurarea, precum si a riscurilor juridice, de credit, de lichiditate, operationale si comerciale, si a (b) profilelor de eficienta inerente acestor optiuni si ar ajuta la definirea celui mai sigur si mai eficient model. BCE este pregatita sa contribuie la realizarea unei astfel de evaluari.
In plus, ar trebui sa nu existe nicio indoiala cu privire la sfera exacta a serviciilor bancare auxiliare pe care ar fi autorizate sa le furnizeze institutiile de credit desemnate [26], cu privire la cerintele prudentiale pe care acestea ar trebui sa le respecte si gradul lor de autonomie fata de cadrul legislativ bancar [27].
5.4. Regulamentul propus limiteaza serviciile care trebuie furnizate de o institutie de credit desemnata care apartine aceluiasi grup ca CSD [28]. BCE intelege ca limitarea este determinata de consideratii legate de risc, in special de evitarea efectelor de propagare. BCE recomanda extinderea acestei limitari la toate institutiile de credit care furnizeaza participantilor la un sistem de decontare a instrumentelor financiare serviciile bancare enumerate in sectiunea C din anexa, tinand cont de efectele negative potentiale asupra capacitatii CSD de a continua sa isi indeplineasca functiile, in special cele bazate pe un mecanism livrare-contra-plata, in cazul restructurarii sau insolventei institutiei de credit.
5.5. In sfarsit, BCE considera ca procedura propusa pentru acordarea unei derogari este destul de complexa si ar putea fi simplificata in vederea atingerii gradului necesar de securitate si uniformitate. In special, pentru a stabili daca o derogare poate sau nu poate fi acordata, ar trebui asigurata adoptarea unor criterii obiective, inclusiv a unor criterii cantitative, daca este posibil, pe langa criteriile calitative necesare prevazute in propunere.

6. Consecventa cu standardele globale aplicabile CSD
Regulamentul propus recunoaste ca regulamentul ar trebui sa dea curs recomandarilor existente formulate de CPSS-IOSCO [29]. Cu toate acestea, exista anumite neconcordante intre principiile CPSS-IOSCO si regulamentul propus, a caror solutionare BCE o recomanda. De exemplu, cerintele privind participarea ierarhizata [30] nu sunt prevazute in regulamentul propus. In plus, regulamentul propus mentioneaza necesitatea gestionarii riscurilor rezultate din interdependenta [31] numai in contextual riscului operational [32]. Exista, de asemenea, neconcordante in ceea ce priveste gestionarea riscului de lichiditate [33], mai exact, regulamentul propus nu distinge intre sistemele de decontare pe baza neta amanate (DNS — deferred net settlement systems) care ofera o garantie de decontare si DNS care nu ofera o astfel de garantie. Acest lucru nu este in conformitate cu principiile CPSS-IOSCO, care impun ca DNS care ofera o garantie de decontare sa acopere integral expunerile de credit si de lichiditate si ca DNS care nu ofera o garantie de decontare sa acopere expunerile de credit la cei mai mari doi participanti si societatile afiliate ale acestora si expunerile de lichiditate la cel mai mare participant si societatile sale afiliate.

7. Externalizarea catre entitati publice
Regulamentul propus introduce cerinte pe care CSD trebuie sa le indeplineasca atunci cand externalizeaza o parte din activitati [34]. Situatiile in care CSD externalizeaza anumite operatiuni catre entitati publice sunt exceptate, cu conditia ca aceasta externalizare sa fie guvernata de un cadru juridic, de reglementare si operational adecvat. BCE observa ca aceasta derogare este aplicabila proiectul T2S curent dezvoltat de Eurosistem. BCE apreciaza aceasta derogare, care tine seama de faptul ca o astfel de externalizare poate aduce beneficii semnificative economiei, contribuie la indeplinirea sarcinilor Eurosistemului si face obiectul unui acord cadru care include masuri de siguranta [35].

8. Conflictul de legi
Regulamentul propus prevede, ca regula generala, ca toate aspectele care tin de proprietate si afecteaza instrumentele financiare detinute de un CSD sunt reglementate de legislatia tarii in care este pastrat contul [36]. Intrucat aceasta norma generala este consecventa cu abordarea din alte acte juridice ale Uniunii conform careia aspectelor care tin de proprietate si afecteaza instrumentele financiare li se aplica legea locului intermediarului relevant [37], BCE obiecteaza ferm fata de introducerea unor norme suplimentare cu privire la conflictul de legi, care ar fi incompatibile cu legislatia existenta a Uniunii si ar aduce atingere securitatii juridice [38].
In plus, si astfel cum s-a aratat intr-un aviz anterior, desi o norma clara si simpla privind conflictul de legi pentru toate aspectele legate de titlurile de valoare in forma dematerializata este importanta pentru detinerea si transferul transfrontaliere de instrumente financiare in mod eficient si sigur, aplicarea practica a unui singur regim privind conflictul de legi pentru compensarea si decontarea transfrontaliera a titlurilor de valoare in cadrul Uniunii continua sa evidentieze diferentele dintre statele membre cu privire la interpretarea “localizarii contului” [39]. In aceasta privinta, BCE considera ca este necesar sa se armonizeze diferitele cadre juridice ale Uniunii cu privire la detinerea si instrainarea instrumentelor financiare si exercitarea drepturilor conexe instrumentelor financiare in conformitate cu raportul final al Grupului pentru securitatea juridica [40].

9. Regimul specific pentru restructurarea CSD
Intrucat regulamentul propus nu contine un regim specific si exhaustiv pentru restructurarea CSD, BCE recomanda adoptarea unui astfel de regim.
In cazul in care BCE recomanda modificarea regulamentului propus, propunerile de redactare specifice insotite de o explicatie in acest sens se regasesc in anexa.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 1 august 2012.
Presedintele BCE
Mario Draghi
[1] COM(2012) 73 final.
[2] Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele valorilor mobiliare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE si 93/6/CEE ale Consiliului si a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004, p. 1). In prezent face obiectul revizuirii. A se vedea propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind pietele valorilor mobiliare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului, COM(2011) 656 final, si propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind pietele valorilor mobiliare si de modificare a Regulamentului (EMIR) privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele de tranzactii, COM(2011) 652 final.
[3] A se vedea propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale si registrele centrale de tranzactii, COM(2010) 484 final.
[4] A se vedea primul paragraf din expunerea de motive la regulamentul propus.
[5] A se vedea, de asemenea, raspunsul serviciilor BCE din 22 martie 2011 (denumit in continuare “raspunsul BCE”) adresat consultarii publice initiate de Comisie cu privire la depozitarii centrali de valori mobiliare si armonizarea anumitor aspecte privind decontarea valorilor mobiliare in Uniunea Europeana (denumita in continuare “consultarea Comisiei”). Raspunsul BCE este disponibil pe website-ul BCE la adresa: http://www.ecb.int
[6] A se vedea articolul 1 alineatul (1) din regulamentul propus.
[7] Directiva 2004/39/CE. Propunerea Comisiei de abrogare a Directivei 2004/39/CE (a se vedea nota de subsol 2) include si notiunea de “certificate de emisii”.
[8] A se vedea articolul 4 punctul 18 din Directiva 2004/39/CE.
[9] A se vedea articolul 4 punctul 19 din Directiva 2004/39/CE.
[10] Certificatele de emisii sunt definite in regulamentul propus prin referire la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).
[11] A se vedea articolul 2 alineatul (1) punctul 1 si sectiunea A din anexa la regulamentul propus.
[12] A se vedea CPSS-IOSCO, “Principles for financial market infrastructures” (Principiile infrastructurilor pietelor financiare), aprilie 2012, disponibil pe website-ul BIS, la adresa http://www.bis.org, in special capitolul 4 (denumit in continuare “principiile CPSS-IOSCO”).
[13] A se vedea Avizul BCE CON/2011/1 din 13 ianuarie 2011 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale si registrele centrale de tranzactii (JO C 57, 23.2.2011, p. 1). Toate avizele BCE se publica pe website-ul BCE, la adresa http://www.ecb.europa.eu
[14] “Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations” (Standarde de utilizare a sistemelor de decontare a operatiunilor cu valori mobiliare din Uniunea Europeana in cadrul operatiunilor de creditare ale SEBC), Institutul Monetar European, ianuarie 1998.
[15] A se vedea in special responsabilitatea E (cooperarea cu alte autoritati) din cadrul principiilor CPSS-IOSCO.
[16] Atat cadrul legislativ EMIR al Uniunii Europene si Directiva 2006/48/CE privind initierea si exercitarea activitatii institutiilor de credit (JO L 177, 30.6.2006, p. 1), cat si principiile CPSS-IOSCO prevad deja instituirea de colegii.
[17] A se vedea Consiliul pentru Stabilitate Financiara, “Reducerea riscului moral prezentat de institutiile financiare de importanta sistemica – recomandari si termene”, octombrie 2010, p. 8.
[18] Articolul 37 alineatul (2) din regulamentul propus.
[19] A se vedea in acest sens principiul 9 din principiile CPSS-IOSCO si recomandarea 10 din documentul SEBC-CERS “Recomandari pentru sistemele de decontare a valorilor mobiliare si recomandari pentru contrapartidele centrale din Uniunea Europeana”, mai 2009 (denumit in continuare “recomandarile SEBC-CESR”).
[20] A se vedea in acest sens principiul 9 din principiile CPSS-IOSCO si recomandarea 10 din recomandarile SEBC-CESR.
[21] A se vedea in special titlul IV si sectiunea C din anexa la regulamentul propus.
[22] A se vedea Directiva 2006/48/CE si modificarile discutate in prezent in cadrul propunerilor de compromis al presedintiei.
[23] A se vedea in acest sens paragraful 3.2 din Avizul BCE CON/2012/5 din 25 ianuarie 2012 cu privire la o propunere de directiva privind accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a societatilor de investitii si o propunere de regulament privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii (JO C 105, 11.4.2012, p. 1).
[24] A se vedea sectiunea C din anexa la regulamentul propus.
[25] A se vedea articolul 2 alineatul (2) din regulamentul propus.
[26] Articolul 54 din regulamentul propus.
[27] A se vedea in aceasta privinta articolele 57 si 58 din regulamentul propus.
[28] A se vedea articolul 52 alineatul (5) din regulamentul propus.
[29] A se vedea considerentul 25 din regulamentul propus.
[30] A se vedea principiul 19 din principiile CPSS-IOSCO.
[31] A se vedea principiul 3 din principiile CPSS-IOSCO.
[32] Articolul 42 alineatul (6) din regulamentul propus.
[33] A se vedea principiul 7 din principiile CPSS-IOSCO si articolul 57 din regulamentul propus.
[34] A se vedea articolul 28 din regulamentul propus.
[35] A se vedea consultarea Comisiei si raspunsul BCE.
[36] A se vedea articolul 46 alineatul (1) din regulamentul propus.
[37] A se vedea articolul 9 din Directiva 98/26/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si de decontare a titlurilor de valoare (JO L 166, 11.6.1998, p. 45), articolul 9 din Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garantie financiara (JO L 168, 27.6.2002, p. 43), si articolul 24 din Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea si lichidarea institutiilor de credit (JO L 125, 5.5.2001, p. 15).
[38] A se vedea articolul 46 alineatul (2) din regulamentul propus.
[39] A se vedea in aceasta privinta paragraful 8 din Avizul BCE CON/2008/37 din 7 august 2008 cu privire la o propunere de directiva de modificare a Directivei 98/26/CE si a Directivei 2002/47/CE (JO C 216, 23.8.2008, p. 1).
[40] A se vedea: http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/certainty/2ndadvice_final_en.pdf
————————————————–
ANEXA
Propuneri de redactare
Textul propus de Comisie | Modificarile propuse de BCE [1] |
Modificarea 1
Considerentul 6
“(6)Consiliul pentru Stabilitate Financiara (FSB) a solicitat, la 20 octombrie 2010, infrastructuri cheie mai solide ale pietei si a cerut revizuirea si ameliorarea standardelor existente. Comitetul pentru sisteme de plati si decontari (CPSS) al Bancii Reglementelor Internationale (BIS) si Organizatia Internationala a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (OISCO) sunt pe cale de a finaliza proiectul de standarde globale. Acestea urmeaza sa inlocuiasca recomandarile BIS din 2001, care in 2009 au fost adaptate la nivel european, prin orientari cu caracter neobligatoriu, de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC) si de Comitetul autoritatilor europene de reglementare a pietelor valorilor mobiliare (CESR).” | “(6)Consiliul pentru Stabilitate Financiara (FSB) a solicitat, la 20 octombrie 2010, infrastructuri-cheie mai solide ale pietei si a cerut revizuirea si ameliorarea standardelor existente. In aprilie 2012, Comitetul pentru sisteme de plati si decontari (CPSS) al Bancii Reglementelor Internationale (BIS) si Organizatia Internationala a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (OISCO) sunt pe cale de a finaliza proiectul de standarde globaleau publicat principiile aplicabile infrastructurilor pietelor financiare. Acesteaprincipiiurmeaza sa inlocuiascainlocuiesc recomandarile BISCPSS-IOSCO privind sistemele de decontare a valorilor mobiliare din 2001, care in 2009 au fost adaptatepuse in aplicare la niveluleuropeanUniunii prin orientari cu caracter neobligatoriurecomandarile privind sistemele de decontare a valorilor mobiliare si contrapartile centrale adoptate in comun in mai 2009, de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC) si de Comitetul autoritatilor europene de reglementare a pietelor valorilor mobiliare (CESR)”. |
ExplicatieAceasta modificare ia in considerare adoptarea principiilor CPSS-IOSCO si clarifica trimiterea la SEBC-CESR. |
Modificarea 2
Considerentul 8
“(8)Una dintre misiunile fundamentale ale SEBC este de a promova o buna functionare a sistemelor de plati. In acest sens, membrii SEBC exercita supravegherea, asigurand functionarea eficienta si sigura a sistemelor de compensare si de plati. Membrii SEBC actioneaza deseori ca agenti de decontare pentru etapa in numerar a tranzactiilor cu instrumente financiare. De asemenea, sunt clienti importanti ai CSD, care gestioneaza adesea constituirea de garantii in cadrul operatiunilor de politica monetara. Membrii SEBC trebuie sa fie in continuare implicati indeaproape, prin consultarea in procesul de autorizare si supraveghere a CSD, de recunoastere a CSD din tari terte si de aprobare a conexiunilor intre CSD. De asemenea, trebuie sa fie implicati indeaproape, prin consultarea in procesul de stabilire a reglementarilor si de implementare a standardelor tehnice, precum si a orientarilor si recomandarilor. Dispozitiile prezentului regulament trebuie sa se aplice fara a aduce atingere responsabilitatilor Bancii Centrale Europene (BCE) si ale bancilor centrale nationale (BCN) de a asigura eficienta si soliditatea sistemelor de compensare si de plati in cadrul Uniunii si in tari terte.” | “(8)Una dintre misiunile fundamentale ale SEBC este de a promova o buna functionare a sistemelor de plati. In acest sens, membrii SEBC exercita supravegherea, asigurand functionarea eficienta si sigura a sistemelor de compensare si de plati. Membrii SEBC actioneaza deseori ca agenti de decontare pentru etapa in numerar a tranzactiilor cu instrumente financiare. De asemenea, sunt clienti importanti ai CSD, care gestioneaza adesea constituirea de garantii in cadrul operatiunilor de politica monetara. Membrii SEBC trebuie sa fie in continuare implicati, prin consultareasi consultati indeaproape in procesul de autorizare si supraveghere a CSD, de recunoastere a CSD din tari terte si de aprobare a conexiunilor intre CSD. Pentru a impiedica elaborarea unor seturi de norme paralele, acestiaDe asemenea, trebuie sa fie, de asemenea, implicati , prin consultareasi consultati indeaproape in procesul de stabilire a reglementarilor si de implementare a standardelor tehnice, precum si a orientarilor si recomandarilor. Dispozitiile prezentului regulament trebuie sa se aplicenu aduce atingere responsabilitatilor Bancii Centrale Europene (BCE) si ale bancilor centrale nationale (BCN) de a asigura eficienta si soliditatea sistemelor de compensare si de plati in cadrul Uniunii si in tari terte. Accesul membrilor SEBC la informatii este esential pentru indeplinirea adecvata a obligatiilor lor de supraveghere a infrastructurilor pietelor financiare, precum si pentru functionarea unei banci centrale emitente”. |
ExplicatieModificarea are drept obiectiv sa sublinieze importanta unei cooperari stranse si egale intre AEVMP si SEBC atunci cand elaboreaza proiecte de standarde tehnice. Aceasta se refera, de asemenea, accesul la informatii al participantilor relevanti si sprijina modificarea articolului 20. |
Modificarea 3
Considerentul 25
“(25)Avand in vedere natura globala a pietelor financiare si importanta sistemica a CSD, este necesar sa se asigure convergenta la nivel international a cerintelor prudentiale la care sunt supuse acestea. Dispozitiile prezentului regulament trebuie sa dea curs recomandarilor existente formulate de CPSS-IOSCO si de SEBC-CESR. AEVMP trebuie sa ia in considerare standardele existente si evolutia viitoare a acestora atunci cand elaboreaza sau propune revizuirea proiectelor de standarde de reglementare tehnice si de implementare, precum si a orientarilor si recomandarilor prevazute in prezentul regulament.” | “(25)Avand in vedere natura globala a pietelor financiare si importanta sistemica a CSD, este necesar sa se asigure convergenta la nivel international a cerintelor prudentiale la care sunt supuse acestea. Dispozitiile prezentului regulament trebuie sa dea curs recomandarilorprincipiilor existente formulate de CPSS-IOSCO cu privire la infrastructurile pietelor financiare si recomandarilor formulate de SEBC-CESR cu privire la sistemele de decontare a instrumentelor financiare, precum si recomandarilor pentru contrapartile centrale din Uniunea Europeana. AEVMP trebuie sa ia in considerare standardele existente si evolutia viitoare a acestora atunci cand elaboreaza sau propune revizuirea proiectelor de standarde de reglementare tehnice si de implementare, precum si a orientariore si recomandarioreprevazutela care se face trimitere in prezentul regulament”. |
ExplicatieModificarea urmareste sa clarifice textul acestui considerent si ia in considerare adoptarea principiilor CPSS-IOSCO. |
Modificarea 4
Considerentul 35
“(35)Siguranta acordurilor de conexiune incheiate intre CSD trebuie sa faca obiectul unor cerinte specifice pentru a permite accesul participantilor fiecarui CSD la alte sisteme de decontare a instrumentelor financiare. Cerinta de a furniza servicii auxiliare de tip bancar prin entitati juridice distincte nu trebuie sa impiedice CSD sa beneficieze de astfel de servicii, in special in cazul in care participa la un sistem de decontare a instrumentelor financiare gestionat de un alt CSD. Este foarte important ca orice riscuri potentiale rezultate din acordurile de conexiune, precum riscurile de credit, de lichiditate, organizatorice sau orice alt tip de riscuri relevante pentru CSD sa fie pe deplin contracarate. In ceea ce priveste conexiunile de interoperabilitate, este important ca sistemele conectate sa aiba momente identice pentru introducerea in sistem a ordinelor de transfer, irevocabilitatea ordinelor de transfer si finalizarea transferurilor de instrumente financiare si de numerar. Aceleasi principii trebuie sa se aplice in cazul CSD care utilizeaza o infrastructura IT comuna pentru decontare.” | “(35)Siguranta acordurilor de conexiune incheiate intre CSD trebuie sa faca obiectul unor cerinte specifice pentru a permite accesul participantilor fiecarui CSD la alte sisteme de decontare a instrumentelor financiare. Cerinta de a furniza servicii auxiliare de tip bancar prin entitati juridice distincte nu trebuie sa impiedice CSD sa beneficieze de astfel de servicii, in special in cazul in care participa la un sistem de decontare a instrumentelor financiare gestionat de un alt CSD. Este foarte important ca toate riscurile potentiale rezultate din acordurile de conexiune, precum riscurile de credit, de lichiditate, organizatorice sau orice alt tip de riscuri relevante pentru CSD sa fie pe deplin contracarate. In ceea ce priveste conexiunile de interoperabilitate, este important ca sistemele conectate sa aibaDirectiva 98/26/CE prevede ca sistemele trebuie sa asigure, in masura in care acest lucru este posibil, coordonarea normelor lor cu privire la momenteleidentice pentru introducerea in sistem a ordinelor de transfer, irevocabilitatea ordinelor de transfer si finalizarea transferurilor de instrumente financiare si de numerar. Aceleasi principii trebuie sa se aplice in cazul CSD care utilizeaza o infrastructura IT comuna pentru decontare”. |
ExplicatieModificarea introduce o trimitere la Directiva 98/26/CE intrucat articolul 3 alineatul (4) din aceasta prevede ca sistemele trebuie sa coordoneze, in masura in care este posibil, normele tuturor sistemelor interoperabile in cauza. A se vedea, de asemenea, propunerea de adaugare a unui nou alineat la articolul 45 din regulamentul propus. |
Modificarea 5
Articolul 1 alineatul (4) si articolul 1 alineatul (5) (nou)
“(4)Articolele 9 – 18 si articolul 20, precum si dispozitiile titlului IV nu se aplica membrilor Sistemului European al Bancilor Centrale (SEBC), altor organisme nationale ale statelor membre care indeplinesc functii similare, si nici organismelor publice ale statelor membre insarcinate cu administrarea datoriei publice sau care intervin in acest proces.” | “(4)Articolele 9 – 18 si articolul 20, precum si dispozitiile titlului IVPrezentul regulament nu se aplica membrilor Sistemului European al Bancilor Centrale (SEBC), altor organisme nationale ale statelor membre care indeplinesc functii similare si nici organismelor publice ale statelor membre insarcinate cu administrarea datoriei publice sau care intervin in acest proces.(5)Fara a aduce atingere alineatului (4), prezentul regulament, cu exceptia articolului 7 alineatul (1) si a articolelor 9-18, 20, 25 si 44, precum si a dispozitiilor din titlul IV, se aplica membrilor SEBC atunci cand gestioneaza un sistem de decontare a instrumentelor financiare si furnizeaza serviciile de baza enumerate in sectiunea A din anexa”. |
ExplicatieBCE sprijina acordarea unei derogari generale de la legislatia privind serviciile financiare pentru membrii SEBC. In acelasi timp, BCE sprijina aplicarea regulamentului propus, cu exceptia cerintelor de autorizare si de supraveghere prevazute la articolele 9-18 si 20 si in titlul IV, in cazul membrilor SEBC care gestioneaza sisteme de decontare a instrumentelor financiare. Modificarea urmareste sa se prevada acest lucru. In plus, trimiterea la alte organisme nationale ale statelor membre care indeplinesc functii similare este eliminata intrucat, avand in vedere trimiterea la membrii SEBC, este redundanta. |
Modificarea 6
Articolul 2 alineatul (1)
” “depozitar central de instrumente financiare” (CSD) inseamna o persoana juridica care gestioneaza un sistem de decontare a instrumentelor financiare prevazut la punctul 3 din sectiunea A din anexa si care furnizeaza cel putin un alt serviciu de baza prevazut la sectiunea A din anexa;” | ” “depozitar central de instrumente financiare” (CSD) inseamna o persoana juridica care gestioneaza un sistem de decontare a instrumentelor financiare prevazut la punctul 3 din sectiunea A din anexa si care furnizeaza cel putin unulaltdintre serviciuiile de baza prevazute la sectiunea A din anexa;” |
ExplicatieModificarea schimba definitia CSD in vederea evitarii arbitrajului de reglementare care ar putea rezulta din crearea de catre CSD a doua sau trei entitati juridice care sa indeplineasca activitati de baza diferite fara a intra sub incidenta regulamentului aplicabil CSD. BCE considera ca toate persoanele juridice care ofera unul dintre cele trei servicii de baza indicate in sectiunea A din anexa ar trebui sa intre in domeniul de aplicare al regulamentului. |
Modificarea 7
Articolul 3 alineatul (1)
“(1)Societatile care emit instrumente financiare care sunt admise la tranzactionare pe piete reglementate iau masuri ca aceste instrumente financiare sa fie reprezentate prin inscriere in cont ca imobilizare, prin emiterea unei note globale, care reprezinta intreaga emisiune, sau dupa o emisiune directa de instrumente financiare, in forma dematerializata.” | “(1)SocietatileEntitatile juridice care emit instrumente financiare care sunt admise la tranzactionare pe piete reglementate iau masuri ca aceste instrumente financiare sa fie reprezentate prin inscriere in cont ca imobilizare, prin emiterea unei note globale, care reprezinta intreaga emisiune, sau dupa o emisiune directa de instrumente financiare, in forma dematerializata”. |
ExplicatieValorile mobiliare pot fi emise de societati si de alte entitati juridice, precum statele membre, autoritatile regionale sau locale ale statelor membre sau organismele publice internationale. Se propune extinderea domeniului de aplicare al articolului 3 alineatul (1) din regulamentul propus pentru a include alti emitenti decat societatile, prin inlocuirea notiunii “societati”cu notiunea “entitati juridice”. Daca propunerea este acceptata, articolul 4 alineatul (1) din regulamentul propus trebuie, de asemenea, modificat in mod corespunzator. |
Modificarea 8
Articolul 6 alineatul (4)
“(4)Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete (AEVMP) elaboreaza, in consultare cu membrii Sistemului European al Bancilor Centrale (SEBC), proiecte de standarde tehnice de reglementare care sa precizeze detaliile procedurilor necesare pentru a permite confirmarea detaliilor relevante ale tranzactiilor si a facilita decontarea, prevazute la alineatele (1) si (2), precum si detaliile instrumentelor de monitorizare pentru identificarea cazurilor probabile de neexecutare a decontarii, prevazute la alineatul (3).[…]” | “Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete (AEVMP) elaboreaza, in consultarestransa colaborare cu membrii Sistemului European al Bancilor Centrale (SEBC), proiecte de standarde tehnice de reglementare care sa precizeze detaliile procedurilor necesare pentru a permite confirmarea detaliilor relevante ale tranzactiilor si a facilita decontarea, prevazute la alineatele (1) si (2), precum si detaliile instrumentelor de monitorizare pentru identificarea cazurilor probabile de neexecutare a decontarii, prevazute la alineatul (3).[…]” |
ExplicatieModificarea urmareste sa asigure implicarea adecvata a SEBC in elaborarea standardelor de reglementare de AEVMP. |
Modificarea 9
Articolul 7 alineatul (1)
“(1)Pentru fiecare sistem de decontare a instrumentelor financiare pe care il gestioneaza, CSD instituie un sistem care monitorizeaza cazurile de neexecutare a decontarii tranzactiilor cu instrumentele financiare mentionate la articolul 5 alineatul (1). CSD transmit rapoarte periodice autoritatii competente si oricarei persoane care are un interes legitim, cuprinzand numarul de cazuri de neexecutare a decontarii si detaliile legate de acestea, precum si orice alte informatii relevante. Autoritatile competente comunica AEVMP orice informatii relevante cu privire la cazurile de neexecutare a decontarii.” | “(1)Pentru fiecare sistem de decontare a instrumentelor financiare pe care il gestioneaza, CSD instituie un sistem care monitorizeaza cazurile de neexecutare a decontarii tranzactiilor cu instrumentele financiare mentionate la articolul 5 alineatul (1). CSD transmit rapoarte periodice autoritatii competente, autoritatilor mentionate la articolul 11 si oricarei persoane care are un interes legitim, cuprinzand numarul de cazuri de neexecutare a decontarii si detaliile legate de acestea, precum si orice alta informatie relevanta. Autoritatile competente comunica AEVMP orice informatie relevanta cu privire la cazurile de neexecutare a decontarii”. |
ExplicatieModificarea propusa urmareste sa asigure furnizarea de informatii oportune si adecvate atat autoritatilor competente, cat si membrilor SEBC. |
Modificarea 10
Articolul 8
“(1)Autoritatea competenta din statul membru a carui legislatie este aplicabila sistemului de decontare a instrumentelor financiare gestionat de un CSD este competenta sa garanteze aplicarea articolelor 6 si 7 si sa monitorizeze sanctiunile impuse, in stransa colaborare cu autoritatile competente pentru supravegherea pietelor reglementate, MTF, OTF si CCP mentionate la articolul 7. In mod concret, autoritatile trebuie sa monitorizeze aplicarea sanctiunilor mentionate la articolul 7 alineatele (2) si (4) si a masurilor prevazute la articolul 7 alineatul (6).(2)Pentru a asigura coerenta, eficienta si eficacitatea practicilor in materie de supraveghere in cadrul Uniunii in ceea ce priveste articolele 6 si 7 din prezentul regulament, AEVMP poate emite orientari in conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.” | “(1)Autoritatea competenta din statul membru a carui legislatie este aplicabila sistemului de decontare a instrumentelor financiare gestionat de un CSDAutoritatile mentionate la articolul 10estesuntcompetenteresponsabile sa garanteze aplicarea articolelor 6 si 7 si sa monitorizeze toate sanctiunile impuse, in stransa colaborare cu autoritatile competente pentru supravegherea pietelor reglementate, MTF, OTF si CCP mentionate la articolul 7, precum si cu autoritatile mentionate la articolul 11 alineatul (1). In mod concret, aceste autoritatile trebuie sa monitorizeze aplicarea sanctiunilor mentionate la articolul 7 alineatele (2) si (4) si a masurilor prevazute la articolul 7 alineatul (6).(2)Pentru a asigura coerenta, eficienta si eficacitatea practicilor in materie de supraveghere in cadrul Uniunii in ceea ce priveste articolele 6 si 7 din prezentul regulament, AEVMP poate emite, in stransa colaborare cu membrii SEBC, orientari in conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010”. |
ExplicatieNotiunea “autoritate relevanta” nu este definita la articolul 1 din regulamentul propus. Modificarea alineatului (1) urmareste sa clarifice faptul ca autoritatile mentionate la articolul 10 si la articolul 11 alineatul (1) trebuie sa asigure respectarea articolelor 6 si 7. BCE observa, de asemenea, ca trimiterea la legislatia aplicabila nu este aliniata cu terminologia utilizata in Directiva 98/26/CE [2]. Modificarea alineatului (2) urmareste sa asigure implicarea adecvata a membrilor SEBC. Articolul 7 alineatul (8), articolul 15 Alineatele (7) si (8), articolul 20 alineatele (8) si (9), articolul 24 alineatul (8), articolul 27 alineatele (3) si (4), articolul 30 alineatul (6), articolul 34 alineatul (4), articolul 35 alineatul (6), articolul 36 alineatul (9), articolul 42 alineatul (7), articolul 44 alineatul (3), articolul 47 alineatul (6), articolul 50 alineatul (6), articolul 51 alineatul (5), articolul 53 alineatul (6), articolul 57 alineatul (5) si articolul 58 alineatul (4) trebuie modificate in mod corespunzator. |
Modificarea 11
Articolul 11 alineatul (1)
“(1)Urmatoarele autoritati sunt implicate in autorizarea si supravegherea CSD, ori de cate ori prezentul regulament prevede acest lucru in mod expres:(a)autoritatea responsabila pentru supravegherea sistemului de decontare a instrumentelor financiare, gestionata de CSD din statul membru a carui legislatie se aplica sistemului de decontare a instrumentelor financiare respective;(b)dupa caz, banca centrala din Uniune in ale carei registre se deconteaza etapa in numerar a sistemului de decontare a instrumentelor financiare gestionat de CSD sau, in caz de decontare prin intermediul unei institutii de credit in conformitate cu titlul IV, banca centrala din Uniune care emite moneda relevanta.” | “(1)Urmatoarele autoritati sunt implicate in autorizarea si supravegherea CSD, ori de cate ori prezentul regulament prevede acest lucru in mod expres:(a)autoritatea responsabila pentru supravegherea sistemului de decontare a instrumentelor financiare, gestionata de CSD din statul membru a carui legislatie se aplica sistemului de decontare a instrumentelor financiare respective;(b)dupa caz, banca centrala din Uniune care emite moneda in care este realizata decontarea;(c)dupa caz, membrul SEBC in ale careicarui registre se deconteaza etapa in numerar a sistemului de decontare a instrumentelor financiare gestionat de CSD sau, in caz de decontare prin intermediul unei institutii de credit in conformitate cu titlul IV, banca centrala din Uniune care emite moneda relevanta”. |
ExplicatieModificarea urmareste sa clarifice rolul bancilor centrale emitente si faptul ca decontarea in banii bancii centrale ar trebui considerata decontare in moneda emisa de banca centrala respectiva. |
Modificarea 12
Articolul 12 alineatul (1) al doilea paragraf
“Pentru a asigura coerenta, eficienta si eficacitatea practicilor in materie de supraveghere in cadrul Uniunii, inclusiv cooperarea intre autoritatile mentionate la articolele 9 si 11 in cadrul diferitelor evaluari necesare pentru aplicarea prezentului regulament, AEVMP poate emite orientari adresate autoritatilor mentionate la articolul 9, in conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.” | “Pentru a asigura coerenta, eficienta si eficacitatea practicilor in materie de supraveghere in cadrul Uniunii, inclusiv cooperarea intre autoritatile mentionate la articolele 9 si 11 in cadrul diferitelor evaluari necesare pentru aplicarea prezentului regulament, AEVMP, in stransa colaborare cu membrii SEBC, poate emite orientari adresate autoritatilor mentionate la articolul 9, in conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010”. |
ExplicatieModificarea propusa urmareste sa asigure implicarea adecvata a membrilor SEBC in pregatirea orientarilor AEVMP in calitate de autoritati mentionate la articolul 11 din regulamentul propus. |
Modificarea 13
Articolul 13
“Autoritatile mentionate la articolele 9 si 11 informeaza imediat AEVMP si se informeaza reciproc cu privire la orice situatie de urgenta legata de un CSD, inclusiv cu privire la eventualele evolutii aparute pe pietele financiare, care ar putea avea un efect negativ asupra lichiditatii pietei si asupra stabilitatii sistemului financiar in oricare dintre statele membre in care este stabilit CSD sau unul dintre participantii acestuia.” | “Fara a aduce atingere notificarii mentionate la articolul 6 din Directiva 98/26/CE, autoritatile mentionate la articolele 9 si 11 informeaza imediat AEVMP, CERS si se informeaza reciproc cu privire la orice situatie de urgenta legata de un CSD, inclusiv cu privire la eventualele evolutii aparute pe pietele financiare, care ar putea avea un efect negativ asupra lichiditatii pietei, asupra stabilitatii monedei in care se realizeaza decontarea, asupra integritatii politicii monetare si asupra stabilitatii sistemului financiar in oricare dintre statele membre in care este stabilit CSD sau unul dintre participantii acestuia”. |
ExplicatieModificarea urmareste implicarea CERS data fiind natura situatiei de urgenta la care se face trimitere, care ar putea afecta stabilitatea sistemului financiar si urmareste, de asemenea, clarificarea faptului ca stabilitatea monedelor relevante si integritatea politicii monetare sunt factori relevanti pentru siguranta CSD. Procedura de informare mentionata in prezentul articol nu trebuie sa aduca atingere notificarii prevazute la articolul 6 alineatul (3) din Directiva 98/26/CE. |
Modificarea 14
Articolul 15 alineatul (5)
“(5)Inainte de autorizarea CSD solicitant, autoritatea competenta consulta autoritatile competente din celalalt stat membru implicat in urmatoarele cazuri:[…]” | “(5)Inainte de autorizarea CSD solicitant, autoritatea competenta consulta autoritatile competente si autoritatile mentionate la articolul 11 din celalalt stat membru implicat in urmatoarele cazuri:[…]” |
ExplicatiePrincipiile CPSS-IOSCO subliniaza importanta cooperarii intre bancile centrale, autoritatile de supraveghere si alte autoritati relevante. Modificarea propusa urmareste sa asigure o astfel de colaborare in ceea ce priveste normele aplicabile autorizarii CSD. Daca propunerea este acceptata, articolul 17 alineatul (2), articolul 18 alineatul (2) si articolele 22 si 23 din regulamentul propus ar trebui modificate in mod corespunzator. |
Modificarea 15
Articolul 17 alineatul (1) litera (d)
“CSD autorizate prezinta o cerere de autorizare autoritatii competente a statului membru in care sunt stabilite atunci cand doresc sa externalizeze un serviciu de baza catre o terta parte in temeiul articolului 28 sau sa isi extinda activitatea prin adaugarea uneia sau mai multora dintre urmatoarele activitati:[…](d)instituirea de conexiuni intre CSD.” | “CSD autorizate prezinta o cerere de autorizare autoritatii competente a statului membru in care sunt stabilite atunci cand doresc sa externalizeze un serviciu de baza catre o terta parte in temeiul articolului 28 sau sa isi extinda activitatea prin adaugarea uneia sau mai multora dintre urmatoarele activitati:[…];(d)instituirea de conexiuni de interoperabilitateintre CSD”. |
ExplicatieAvand in vedere sarcina sa administrativa, procedura prevazuta la articolul 17 alineatul (1) trebuie limitata la conexiunile dintre CSD interoperabile. Se propune, de asemenea, aplicarea unor modificari similare la articolul 45 alineatul (2) si la articolul 50 alineatul (3) din regulamentul propus. |
Modificarea 16
Articolul 19 alineatul (2)
“(2)Bancile centrale informeaza imediat AEVMP in legatura cu CSD pe care le gestioneaza.” | “(2)Bancile centraleMembrii SEBC informeaza imediat AEVMP in legatura cu CSDsistemele de decontare a instrumentelor financiare pe care le gestioneaza.” |
ExplicatieModificarea urmareste sa clarifice domeniul de aplicare al articolului 19 alineatul (2). In conformitate cu considerentul 9 si cu articolul 1 alineatul (4) din regulamentul propus, aceasta modificare clarifica faptul ca membrii SEBC nu gestioneaza CSD, dar pot gestiona un sistem de decontare a instrumentelor financiare si pot furniza alt serviciu de baza enumerat in sectiunea A din anexa. |
Modificarea 17
Articolul 20
“(1)Autoritatea competenta examineaza, cel putin o data pe an, acordurile, strategiile, procesele si mecanismele implementate de un CSD pentru a respecta prezentul regulament si evalueaza riscurile la care CSD este sau ar putea fi expus.[…](4)Cand se realizeaza examinarea si evaluarea mentionate la alineatul (1), autoritatea competenta consulta intr-un stadiu incipient autoritatile competente prevazute la articolul 11 cu privire la functionarea sistemelor de decontare a instrumentelor financiare gestionate de CSD.(5)Autoritatea competenta informeaza in mod regulat, cel putin o data pe an, autoritatile competente mentionate la articolul 11 cu privire la rezultatele examinarii si evaluarii mentionate la alineatul (1), inclusiv eventualele masuri de remediere sau sanctiuni.[…]” | “(1)Autoritatea competenta examineaza, cel putin o data pe an, acordurile, strategiile, procesele si mecanismele implementate de un CSD pentru a respecta prezentul regulament si evalueaza riscurile la care CSD este sau ar putea fi expus sau asociat. Autoritatea competenta are dreptul sa colecteze toate informatiile relevante necesare pentru evaluarea sa.[…](4)Cand se realizeaza examinarea si evaluarea mentionate la alineatul (1), autoritatea competenta consultacolaboreaza stransintr-un stadiu incipientcu autoritatile competente prevazute la articolul 11 cu privire la functionarea sistemelor de decontare a instrumentelor financiare gestionate de CSD.(5)Autoritatea competenta informeazadiscuta in mod regulat, si in avanscel putin o data pe an, cu autoritatile competente mentionate la articolul 11 cu privire la rezultatele examinarii si evaluarii mentionate la alineatul (1), inclusiv eventualele masuri de remediere sau sanctiuni.[…]” |
ExplicatieModificarea alineatului (1) urmareste sa asigure ca autoritatile competente colecteaza si primesc toate informatiile necesare pentru evaluarea si analiza macroprudentiala a riscurilor la care poate fi expus un CSD, inclusiv riscurile asociate cu rolul sistemic al acestuia.Modificarile alineatelor (4) si (5) urmaresc sa formalizeze colaborarea stransa intre autoritatile competente, autoritatile de supraveghere si alte autoritati relevante. |
Modificarea 18
Articolul 21 alineatul (2)
“(2)CSD care doresc sa furnizeze servicii pe teritoriul unui alt stat membru pentru prima data, sau sa modifice gama de servicii furnizate, comunica urmatoarele informatii autoritatii competente din statul membru in care sunt stabilite:(a)statul membru in care intentioneaza sa functioneze;(b)un program al activitatilor, enumerand in mod concret serviciile pe care doresc sa le furnizeze;(c)in cazul sucursalelor, structura organizatorica a sucursalei si numele persoanelor care raspund de gestionarea sucursalei.” | “(2)CSD care doresc sa furnizeze servicii pe teritoriul unui alt stat membru pentru prima data, sau sa modifice gama de servicii furnizate, comunica urmatoarele informatii autoritatii competente din statul membru in care sunt stabilite:(a)statul membru in care intentioneaza sa functioneze;(b)un program al activitatilor, enumerand in mod concret serviciile pe care doresc sa le furnizeze, inclusiv moneda sau monedele pe care le proceseaza;(c)in cazul sucursalelor, structura organizatorica a sucursalei si numele persoanelor care raspund de gestionarea sucursalei”. |
ExplicatieCSD ar trebui sa furnizeze informatii cu privire la moneda sau monedele in care furnizeaza servicii de decontare. Aceasta informatie este necesara pentru a stabili bancile centrale emitente care ar trebui implicate in procesul de autorizare si de evaluare a respectivului CSD. |
Modificarea 19
Articolul 21 alineatul (3)
“(3)In termen de trei luni de la primirea informatiilor mentionate la alineatul (2), autoritatea competenta comunica aceste informatii autoritatii competente din statul membru gazda, cu exceptia cazului in care, tinand cont de prestarea de servicii avuta in vedere, are motive sa se indoiasca de nivelul de adecvare a structurii administrative sau de situatia financiara a CSD care doreste sa furnizeze servicii in statul membru gazda.” | “(3)In termen de trei luni de la primirea informatiilor mentionate la alineatul (2), autoritatea competenta comunica aceste informatii autoritatilor mentionate la articolul 11 si autoritatii competente din statul membru gazda, cu exceptia cazului in care, tinand cont de prestarea de servicii avuta in vedere, are motive sa se indoiasca de nivelul de adecvare a structurii administrative sau de situatia financiara a CSD care doreste sa furnizeze servicii in statul membru gazda”. |
ExplicatieModificarea urmareste sa asigure ca autoritatile mentionate la articolul 11 din regulamentul propus primesc, de asemenea, informatiile mentionate la articolul 21 alineatul (2) din regulamentul propus imediat si pe o baza egala. |
Modificarea 20
Articolul 20a Secretul profesional (nou)
[Nu exista text] | “(1)Obligatia pastrarii secretului profesional se aplica tuturor persoanelor care lucreaza sau au lucrat pentru autoritatile mentionate la articolele 10 si 11 si pentru AEVMP, precum si auditorilor si expertilor instruiti de autoritatile competente, AEVMP sau CERS.Aceste persoane nu pot divulga nicio informatie confidentiala la care au avut acces in timpul indeplinirii sarcinilor lor niciunei alte persoane sau autoritati, decat intr-o forma rezumativa sau prescurtata care sa nu permita identificarea CSD sau a oricarei altei persoane, fara a aduce atingere cazurilor care intra sub incidenta dreptului penal sau fiscal sau altor dispozitii din prezentul regulament.(2)In cazul in care a fost declarat falimentul unui CSD sau acesta este lichidat fortat, informatiile confidentiale care nu privesc terte parti pot fi divulgate in cadrul unor actiuni civile sau comerciale atunci cand acest lucru este necesar pentru derularea actiunii.(3)Fara a aduce atingere cazurilor reglementate de dreptul penal sau de dreptul fiscal, autoritatile mentionate la articolele 10 si 11, AEVMP, organismele ori persoanele fizice sau juridice, altele decat autoritatile competente, care primesc informatii confidentiale in temeiul prezentului regulament, le pot utiliza, in cazul autoritatilor competente, doar in executarea atributiilor lor si pentru exercitarea functiilor lor, inclusiv comunicarea de informatii unui organism superior, in limitele prezentului regulament sau, in cazul celorlalte autoritati, organisme sau persoane fizice sau juridice, in scopurile pentru care aceste informatii le-au fost comunicate sau in cadrul unor proceduri administrative sau judiciare legate in mod expres de exercitarea functiilor lor sau in ambele situatii. Daca AEVMP, autoritatea competenta sau orice alta autoritate, organism sau persoana care comunica informatia isi exprima consimtamantul in acest sens, autoritatea care a primit informatia o poate utiliza in alte scopuri necomerciale.(4)Informatiile confidentiale primite, schimbate sau transmise in temeiul prezentului regulament sunt supuse cerintelor secretului profesional prevazute la alineatele (1), (2) si (3).Aceste conditii nu impiedica insa AEVMP sau autoritatile mentionate la articolele 10 si 11 sa transmita sau sa faca schimb de informatii confidentiale in conformitate cu atributiile lor statutare si cu alte dispozitii legislative aplicabile societatilor de investitii, institutiilor de credit, fondurilor de pensii, organismelor de plasament colectiv in instrumente financiare (OPCVM), administratorilor de fonduri de investitii alternative (AFIA), intermediarilor de asigurari si de reasigurari, intreprinderilor de asigurari, pietelor reglementate sau operatorilor de pe piata, sau pe alta baza, cu acordul autoritatii competente, al unei alte autoritati, al unui alt organism sau al unei alte persoane fizice sau juridice care a comunicat aceste informatii.(5)Alineatele (1), (2) si (3) nu impiedica autoritatile mentionate la articolele 10 si 11 sa transmita sau sa faca schimb, in conformitate cu legislatia nationala, de informatii confidentiale pe care nu le-au primit de la o autoritate competenta a altui stat membru”. |
ExplicatiePrin aceasta modificare, BCE propune introducerea unui regim de pastrare a secretului profesional similar cu dispozitiile corespunzatoare din cadrul altor masuri legislative europene cu privire serviciile financiare, precum Regulamentul EMIR. In acest scop, se propune introducerea unui nou articol 20a. |
Modificarea 21
Articolul 20b Schimbul de informatii (nou)
[Nu exista text] | “(1)AEVMP, autoritatile mentionate la articolele 10 si 11 si alte autoritati relevante isi comunica fara intarziere informatiile necesare pentru a-si indeplini atributiile care le revin.(2)Autoritatile mentionate la articolele 10 si 11, alte autoritati relevante, AEVMP si alte organisme sau persoane fizice si juridice care primesc informatii confidentiale in exercitarea atributiilor care le revin in temeiul prezentului regulament, le utilizeaza exclusiv pentru indeplinirea atributiilor lor.(3)Autoritatile competente comunica CERS si membrilor relevanti ai SEBC informatiile relevante pentru exercitarea atributiilor acestora”. |
ExplicatiePrin aceasta modificare, BCE propune introducerea unui regim privind schimbul de informatii similar cu dispozitiile corespunzatoare din cadrul altor masuri legislative europene cu privire serviciile financiare, precum Regulamentul EMIR. In acest scop, se propune introducerea unui nou articol 20b. |
Modificarea 22
Articolul 22 alineatul (7)
“(7)AEVMP elaboreaza proiecte de standarde tehnice de punere in aplicare pentru a stabili formulare standard, modele si proceduri pentru acordurile de cooperare mentionate la alineatele (1), (3) si (5).AEVMP prezinta Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere in aplicare in termen de sase luni de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.Se confera Comisiei competenta de a adopta standardele tehnice de punere in aplicare mentionate la primul paragraf, in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.” | “(7)AEVMP, in stransa colaborare cu membrii SEBC, elaboreaza proiecte de standarde tehnice de punere in aplicare pentru a stabili formulare standard, modele si proceduri pentru acordurile de cooperare mentionate la alineatele (1), (3) si (5).AEVMP prezinta Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere in aplicare in termen de sase luni de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.Se confera Comisiei competenta de a adopta standardele tehnice de punere in aplicare mentionate la primul paragraf, in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010”. |
ExplicatieModificarea urmareste sa asigure ca membrii SEBC sunt implicati in mod corespunzator in elaborarea proiectelor de standarde tehnice de punere in aplicare. |
Modificarea 23
Articolul 23 alineatul (2)
“(2)Dupa consultarea autoritatilor mentionate la alineatul (3), AEVMP recunoaste un CSD stabilit intr-o tara terta care a solicitat recunoasterea in vederea prestarii serviciilor mentionate la alineatul (1), in cazul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:(a)Comisia a adoptat o decizie in conformitate cu alineatul (6);(b)CSD face efectiv obiectul autorizarii si supravegherii, prin care se asigura conformitatea deplina cu cerintele prudentiale aplicabile in tara terta respectiva;(c)au fost incheiate acorduri de cooperare intre AEVMP si autoritatile competente din tara terta in cauza, in conformitate cu alineatul (7).” | “(2)Dupa consultarea autoritatilor mentionate la alineatul (3), AEVMP recunoaste un CSD stabilit intr-o tara terta care a solicitat recunoasterea in vederea prestarii serviciilor mentionate la alineatul (1), in cazul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:(a)Comisia a adoptat o decizie in conformitate cu alineatul (6);(b)CSD face efectiv obiectul autorizarii, si supravegherii si monitorizarii sau, in cazul in care sistemul de decontare a instrumentelor financiare este gestionat de o banca centrala, face obiectul monitorizarii, prin care se asigura conformitatea deplina cu cerintele prudentiale aplicabile in tara terta respectiva;(c)au fost incheiate acorduri de cooperare intre AEVMP si autoritatile competenterelevante din tara terta in cauza, in conformitate cu alineatul (7)”. |
ExplicatieModificarea urmareste sa asigure ca cerinta prevazuta la litera (b) se aplica CSD din tari terte gestionate de banci centrale care sunt supuse numai monitorizarii, astfel cum se intampla in prezent in cazul anumitor CSD gestionate de BCN din Uniune. Alineatul (2) litera (c) ar trebui sa includa bancile centrale atat in calitatea lor de autoritati de supraveghere, cat si in calitatea lor de banci centrale emitente. |
Modificarea 24
Articolul 23 alineatul (3)
“(3)Atunci cand evalueaza daca sunt indeplinite conditiile mentionate la alineatul (2), AEVMP se consulta cu:(a)autoritatile competente din statele membre in care CSD din tara terta intentioneaza sa furnizeze servicii de tip CSD;(b)autoritatile competente care supravegheaza CSD stabilite in Uniune, cu care CSD din tara terta a stabilit conexiuni;(c)autoritatile mentionate la articolul 11 alineatul (1) litera (a);(d)autoritatea din tara terta, competenta pentru autorizarea si supravegherea CSD.” | “(3)Atunci cand evalueaza daca sunt indeplinite conditiile mentionate la alineatul (2), AEVMP se consulta cu:(a)autoritatile competente din statele membre in care CSD din tara terta intentioneaza sa furnizeze servicii de tip CSD;(b)autoritatile competente care supravegheaza CSD stabilite in Uniune, cu care CSD din tara terta a stabilit conexiuni;(c)autoritatile mentionate la articolul 11 alineatul (1) litera (a);(d)autoritatea din tara terta, competenta pentru autorizarea si supravegherea CSD”. |
ExplicatieModificarea urmareste sa asigure ca banca centrala emitenta relevanta este implicata in evaluarea realizata de AEVMP, in conformitate cu principiile CPSS-IOSCO. |
Modificarea 25
Articolul 25 alineatul (5)
“(5)CSD stabilesc cu claritate rolurile si responsabilitatile consiliului de administratie si pun procesele verbale ale sedintelor consiliului la dispozitia autoritatii competente.” | “(5)CSD stabilesc cu claritate rolurile si responsabilitatile consiliului de administratie si pun procesele verbale ale sedintelor consiliului la dispozitia autoritatii competente si a auditorului”. |
ExplicatiePrin aceasta modificare, prezenta dispozitie devine conforma cu articolul 25 alineatul (3) din EMIR. |
Modificarea 26
Articolul 28 alineatul (5)
“(5)Alineatele (1)-(4) nu se aplica in cazul in care CSD externalizeaza o parte dintre serviciile sau activitatile sale unei entitati publice, iar externalizarea respectiva este guvernata de un cadru juridic, de reglementare si operational specific care a fost convenit si formalizat de entitatea publica si CSD relevant si agreat de autoritatile competente in baza cerintelor stabilite in prezentul regulament.” | “(5)Alineatele (1)-(4) nu se aplica in cazul in care CSD externalizeaza o parte dintre serviciile sau activitatile sale unei entitati publice, iar externalizarea respectiva este guvernata de un cadru juridic, de reglementare si operational specific care a fost convenit si formalizat de entitatea publica si CSD relevant si agreataprobat de autoritatile competente ale CSD relevantin baza cerintelor stabilite in prezentul regulament”. |
ExplicatieModificarea introduce sugestii editoriale. In plus, se propune eliminarea fragmentului final al tezei intrucat in regulamentul propus nu exista cerinte specifice cu privire la elaborarea acestui cadru operational. |
Modificarea 27
Articolul 35
“(1)Pentru fiecare sistem de decontare a instrumentelor financiare pe care il gestioneaza, CSD tin o evidenta si o contabilitate care sa le permita, in orice moment si fara intarziere, sa distinga in conturile de la CSD instrumentele financiare ale unui participant de instrumentele financiare ale unui alt participant si, daca este cazul, de activele proprii ale CSD.(2)CSD tin o evidenta si o contabilitate care sa permita unui participant sa distinga instrumentele financiare proprii de instrumentele financiare ale clientilor sai.(3)CSD se ofera sa tina o evidenta si o contabilitate care sa permita unui participant sa distinga instrumentele financiare ale fiecaruia dintre clientii sai, daca si astfel cum cere participantul respectiv (“segregare individuala a clientilor”).[…]” | “(1)Pentru fiecare sistem de decontare a instrumentelor financiare pe care il gestioneaza, CSD tin o evidenta si o contabilitate care sa le permita, in orice moment si fara intarziere, sa distingasepare in conturile de la CSD instrumentele financiare ale unui participant de instrumentele financiare ale unui alt participant si, daca este cazul, de activele proprii ale CSD.(2)CSD tin o evidenta si o contabilitate care sa permita unui participant sa distingasepare instrumentele financiare proprii de instrumentele financiare ale clientilor sai.(3)CSD se ofera sa tina o evidenta si o contabilitate care sa permita unui participant sa distingasepare instrumentele financiare ale fiecaruia dintre clientii sai, daca si astfel cum cere participantul respectiv (“segregare individuala a clientilor”).[…]” |
ExplicatieModificarea urmareste sa clarifice faptul ca instrumentele financiare detinute de clienti ar trebui separate de instrumentele financiare ale CSD si ale altor clienti. Aceasta segregare este conforma cu principiul 11 din principiile CPSS-IOSCO. |
Modificarea 28
Articolul 36 alineatul (6)
“(6)CSD asigura caracterul definitiv al decontarii cel mai tarziu la data prevazuta pentru decontare, pana la sfarsitul programului de lucru. La cererea comitetului de utilizatori, CSD instaleaza sisteme care permit decontarea in timp real sau pe durata unei zile (intraday).” | “(6)CSD asigura caracterul definitiv al decontarii cel mai tarziu la data prevazuta pentru decontare, pana la sfarsitul programului de lucru. La cererea comitetului de utilizatori, CSD instaleaza sistemeproceduri operationale care permit decontarea in timp real sau pe durata unei zile (intraday)”. |
ExplicatieIn contextul regulamentului propus, termenul “sistem” are un inteles specific, astfel cum este definit la articolul 2 din Directiva 98/26/CE. Modificarea urmareste evitarea oricarei interpretari nedorite a termenului “sistem”. |
Modificarea 29
Articolul 37 alineatul (1)
“(1)In cazul tranzactiilor exprimate in moneda tarii in care are loc decontarea, CSD deconteaza platile in numerar din sistemele lor de decontare a instrumentelor financiare prin conturi deschise la o banca centrala care efectueaza operatiuni in moneda respectiva, atunci cand aceasta optiune este practica si disponibila.” | “(1)In cazul tranzactiilor exprimate in moneda tarii in care are loc decontarea, CSD deconteaza platile in numerar din sistemele lor de decontare a instrumentelor financiare prin conturi deschise la o bancaa centrala care efectueaza operatiuni inemitenta a monedaei respectivae, atunci cand aceasta optiune este practica si disponibila”. |
ExplicatieIn baza garantarii sigurantei si eficientei decontarii si in conformitate cu principiile CPSS-IOSCO, aceasta dispozitie trebuie completata prin adaugarea mentiunii ca, in cazul tranzactiilor exprimate in moneda tarii in care are loc decontarea, CSD trebuie sa efectueze decontarea in banii bancii centrale, atunci cand aceasta optiune este practica si fezabila. Modificarea urmareste sa precizeze ca la banca centrala emitenta a monedei ar trebui deschise conturile de decontare in numerar, si nu la orice banca centrala care efectueaza operatiuni in moneda respectiva. |
Modificarea 30
Articolul 39 din regulamentul propus
“CSD adopta un cadru riguros de gestionare cuprinzatoare a riscurilor juridice, de afaceri, operationale si de alte tipuri.” | “CSD adopta un cadru riguros de gestionare cuprinzatoare a riscurilor juridice, de afaceri, operationale, sistemice si de alte tipuri”. |
ExplicatieCSD sunt considerate infrastructuri de piata de importanta sistemica. Pentru acest motiv, cerintele prudentiale care le sunt aplicabile ar trebui sa includa riscurile sistemice. |
Modificarea 31
Articolul 40 alineatul (2)
“(2)CSD elaboreaza reguli, proceduri si contracte care pot fi aplicate in toate jurisdictiile relevante, inclusiv in cazul neindeplinirii obligatiilor de catre participant”. | “(2)CSD elaboreaza reguli, proceduri si contracte care pot fi aplicate in toate jurisdictiile relevante, inclusiv in cazul neindeplinirii obligatiilor de catre participant”. |
ExplicatieModificarea este de natura editoriala. Punerea in aplicare a regulilor, procedurilor si contractelor implica deja punerea acestora in aplicare in toate jurisdictiile relevante. |
Modificarea 32
Articolul 45 alineatul (4)
“(4)In cazul unui transfer provizoriu de instrumente financiare intre CSD conectate, se interzice retransferul instrumentelor financiare inainte ca primul transfer sa aiba un caracter definitiv.” | “(4)In cazul unui transfer provizoriu de instrumente financiare intre CSD conectate, se interzice retransferul sau transferul ulterior catre un CSD tert al instrumentelor financiare inainte ca primul transfer sa aiba un caracter definitiv”. |
ExplicatieModificarea vizeaza problemele legate de eventualitatea crearii unor instrumente financiare in cazurile in care un transfer provizoriu este anulat si instrumentele financiare transferate in mod provizoriu sunt transferate in conturile unui alt CSD. Aceste riscuri se refera la integritatea emisiunii. |
Modificarea 33
Articolul 45 alineatul (8a) (nou)
[Nu exista text] | “CSD furnizeaza structuri adecvate de conturi pentru a permite participantilor, inclusiv altor CSD, sa se conecteze la sistemele lor. Structura de conturi se bazeaza pe mecanisme adecvate de decontare, de custodie si fiscale”. |
ExplicatieDaca un CSD cu care este conectat un alt CSD nu ofera structuri adecvate de conturi, sub forma, de exemplu, a structurilor de conturi globale (omnibus), conectarea dintre acesti CSD nu poate functiona in mod adecvat. |
Modificarea 34
Articolul 45 alineatul (9)
“(9)AEVMP elaboreaza, in consultare cu membrii SEBC, proiecte de standarde tehnice de reglementare care sa precizeze conditiile, astfel cum se prevede la alineatul (3), in care fiecare tip de acord de conexiune prevede o protectie adecvata pentru CSD conectate si participantii lor, in special in cazul in care un CSD intentioneaza sa participe la sistemul de decontare a instrumentelor financiare gestionat de un alt CSD, monitorizarea si gestionarea riscurilor suplimentare mentionate la alineatul (5) care decurg din utilizarea serviciilor unor intermediari,metodele de reconciliere mentionate la alineatul (6), cazurile in care decontarea LCP prin conexiuni este practica si posibila astfel cum se prevede la alineatul (7) si metodele de evaluare a acestora.” | “(9)AEVMP elaboreaza, in consultarestransa colaborare cu membrii SEBC, proiecte de standarde tehnice de reglementare care sa precizeze conditiile, astfel cum se prevede la alineatul (3), in care fiecare tip de acord de conexiune prevede o protectie adecvata pentru CSD conectate si participantii lor, in special in cazul in care un CSD intentioneaza sa participe la sistemul de decontare a instrumentelor financiare gestionat de un alt CSD, monitorizarea si gestionarea riscurilor suplimentare mentionate la alineatul (5) care decurg din utilizareaserviciilor unor intermediari, metodele de reconciliere mentionate la alineatul (6), cazurile in care decontarea LCP prin conexiuni este practica si posibila astfel cum se prevede la alineatul (7), dispozitiile de la alineatul [8a] cu privire la structurile adecvate de conturi, inclusiv acordurile relevante si metodele de evaluare a acestora”. |
ExplicatieModificarea are drept scop sa se prevada ca AEVMP adopta standarde tehnice luand in considerare structurile de conturi pentru conexiunile dintre CSD. |
Modificarea 35
Articolul 46
“(1)Orice aspecte care tin de proprietate si afecteaza instrumentele financiare detinute de un CSD sunt reglementate de legislatia tarii in care este administrat contul.(2)In cazul in care contul este utilizat pentru decontarea intr-un sistem de decontare a instrumentelor financiare, legislatia aplicabila este cea care reglementeaza respectivul sistem de decontare a instrumentelor financiare.(3)In cazul in care contul nu este utilizat pentru decontarea intr-un sistem de decontare a instrumentelor financiare, se considera ca respectivul cont este mentinut intr-un loc in care CSD isi are resedinta obisnuita, stabilita in conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European si al Consiliului.(4)Aplicarea legislatiei oricarei tari mentionate in prezentul articol include aplicarea normelor de drept in vigoare in tara respectiva, cu exceptia normelor de drept international privat.” | “(1)Fara a aduce atingere articolului 2 litera (a) si articolelor 9 si 10 din Directiva 98/26/CE, Oorice aspecte care tin de proprietate si afecteaza instrumentele financiare detinute de un CSD sunt reglementate de legislatia tarii in care este administrat contul. Se presupune ca acel cont este pastrat acolo unde CSD are resedinta obisnuita, astfel cum este stabilit la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European si al Consiliului.2.In cazul in care contul este utilizat pentru decontarea intr-un sistem de decontare a instrumentelor financiare, legislatia aplicabila este cea care reglementeaza respectivul sistem de decontare a instrumentelor financiare.In cazul in care legislatia statului membru in care este administrat contul este diferita de legislatia aplicabila sistemului de decontare a instrumentelor financiare, iar sistemul de decontare a instrumentelor financiare a fost desemnat in conformitate cu articolul 2 din Directiva 98/26/CE, legislatia aplicabila este legislatia care reglementeaza sistemul respectiv de decontare a instrumentelor financiare.3.In cazul in care contul nu este utilizat pentru decontarea intr-un sistem de decontare a instrumentelor financiare, se considera ca respectivul cont este mentinut intr-un loc in care CSD isi are resedinta obisnuita, stabilita in conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European si al Consiliului.4.(3)Aplicarea legislatiei oricarei tari mentionate in prezentul articol include aplicarea normelor de drept in vigoare in tara respectiva, cu exceptia normelor de drept international privat”. |
ExplicatieRegulamentul propus prevede o exceptie de la regula principala stabilita la articolul 46 alineatul (1) si permite alegerea legii aplicabile unui cont utilizat pentru decontare in cadrul unui sistem de decontare a instrumentelor financiare. Notiunea de sistem de decontare a instrumentelor financiare este definita ca un acord formal reglementat de legea unui stat membru care a fost ales de catre participanti [3]. In consecinta, intrucat participantii sunt in masura sa aleaga legea aplicabila unui sistem de decontare a instrumentelor financiare, legea care reglementeaza un sistem de decontare a instrumentelor financiare, astfel cum este prevazuta la articolul 46 alineatul (2) din regulamentul propus, face obiectul unei alegeri a legii si poate fi diferita de legea de la locul de stabilire a CSD. Aceasta situatie da nastere unei lipse de securitate juridica in ceea ce priveste legea aplicabila instrumentelor financiare decontate prin intermediul conturilor unui CSD. Modificarea urmareste sa limiteze sfera alegerii legii, punand la dispozitie anumite cazuri specifice in care legea statului membru in care sunt pastrate conturile este diferita de legea care reglementeaza normele aplicabile sistemului de decontare a instrumentelor financiare. |
Modificarea 36
Articolul 52 alineatul (2)
“(2)[…]In urma unei evaluari detaliate a impactului si a unei consultari a societatilor vizate, precum si dupa luarea inconsiderare a avizelor ABE, AEVMP si BCE, Comisia adopta o decizie de punere in aplicare in conformitate cu procedura mentionata la articolul 66. Comisia trebuie sa precizeze motivele deciziei sale de punere in aplicare.[…]” | “(2)[…]In urma unei evaluari detaliate a impactului si a unei consultari a societatilorCSD vizateti, precum si dupaluarea in considerare a avizelor ABE, AEVMP, si BCE si ale autoritatilor de supraveghere si a evaluarii CERS, Comisia adopta o decizie de punere in aplicare in conformitate cu procedura mentionata la articolul 66. Comisia trebuie sa precizeze motivele deciziei sale de punere in aplicare.[…]” |
ExplicatieModificarea clarifica faptul ca intreprinderile vizate sunt CSD si ca CERS pune, de asemenea, la dispozitia Comisiei evaluarea sa. |
Modificarea 37
Articolul 52 alineatul (3)
“(3)Un CSD care intentioneaza sa deconteze etapa in numerar a intregului sau sistem de decontare a instrumentelor financiare sau a unei parti a acestuia, in conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din prezentul regulament, trebuie sa obtina autorizatia de a desemna in acest scop o institutie de credit autorizata, astfel cum se prevede la titlul II din Directiva 2006/48/CE, cu exceptia cazului in care autoritatea competenta mentionata la articolul 53 alineatul (1) din prezentul regulament demonstreaza, pe baza dovezilor disponibile, ca expunerea unei institutii de credit la concentrarea riscurilor, conform articolului 57 alineatele (3) si (4) din prezentul regulament, nu este atenuata suficient. In acest din urma caz, autoritatea competenta mentionata la articolul 53 alineatul (1) poate cere CSD sa desemneze mai mult de o institutie de credit. Institutiile de credit desemnate sunt considerate agenti de decontare.” | “(3)Un CSD care intentioneaza sa deconteze etapa in numerar a intregului sau sistem de decontare a instrumentelor financiare sau a unei parti a acestuia, in conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din prezentul regulament, trebuie sa obtina autorizatia de a desemna in acest scop o institutie de credit autorizata, astfel cum se prevede la titlul II din Directiva 2006/48/CE, cu exceptia cazului in care autoritatea competenta mentionata la articolul 53 alineatul (1) din prezentul regulament demonstreaza, pe baza dovezilor disponibile, ca expunerea unei institutii de credit la concentrarea riscurilor, conform articolului 57 alineatele (3) si (4) din prezentul regulament, nu este atenuata suficient. In acest din urma caz, autoritatea competenta mentionata la articolul 53 alineatul (1) poate cere CSD sa desemneze mai mult de o institutie de credit. Institutiile de credit desemnate sunt considerate agenti de decontare, astfel cum sunt definiti la articolul 2 litera (d) din Directiva 98/26/CE”. |
ExplicatieModificarea urmareste sa clarifice ca o institutie de credit desemnata trebuie considerata agent de decontare in intelesul Directivei 98/26/CE in ceea ce priveste etapa in numerar a tranzactiilor cu instrumente financiare, asigurand astfel finalizarea ordinelor de transfer aferente etapei in numerar respective. |
Modificarea 38
Articolul 53 alineatul (5)
“(5)AEVMP elaboreaza, in consultare cu membrii SEBC, proiecte de standarde tehnice de reglementare care sa precizeze informatiile pe care CSD solicitante trebuie sa le furnizeze autoritatii competente.[…]” | “(5)AEVMP elaboreaza, in consultarestransa colaborare cu membrii SEBC si ABE, proiecte de standarde tehnice de reglementare care sa precizeze informatiile pe care CSD solicitante trebuie sa le furnizeze autoritatii competente.[…]” |
ExplicatieModificarea urmareste implicarea ABE in elaborarea proiectelor de standarde de reglementare mentionate la articolul 53 alineatul (5), intrucat obiectul acestor standarde consta in informatii referitoare la institutiile de credit. |
[1] Scrisul cu caractere aldine in cuprinsul textului arata unde BCE propune inserarea unui text nou. Pasajele taiate din cuprinsul textului indica unde BCE propune eliminarea textului.
[2] A se vedea in special Directiva 98/26/CE care se refera la legea de reglementare, iar nu la legea aplicabila.
[3] A se vedea in aceasta privinta articolul 2 din Directiva 98/26/CE care se refera la legea de reglementare, iar nu la legea aplicabila.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close