Ordin BNR. Exercitiul de raportare de catre institutiile de credit a unor informatiilor

In M. Of. nr. 790 din 23 noiembrie 2012 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2012 privind exercitiul de raportare de catre institutiile de credit a informatiilor referitoare la remunerarea angajatilor acestora.

Din cuprins:
ART. 1
In aplicarea prevederilor art. 24 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentul ordin stabileste forma si continutul formularelor de raportare aferente exercitiului de raportare a informatiilor referitoare la remunerarea angajatilor institutiilor de credit.
ART. 2
(1) Prezentul ordin se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, selectate de Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere potrivit criteriilor prevazute la alin. (4) si (5), in situatia in care Banca Nationala a Romaniei este autoritatea responsabila cu exercitarea supravegherii pe baza consolidata si institutiile de credit respective sunt institutii de credit mama la nivelul Spatiului Economic European.
(2) Prezentul ordin se aplica institutiilor de credit prevazute la alin. (1) la nivel consolidat.
(3) La transmiterea informatiilor prevazute la art. 1 vor fi luate in considerare toate sucursalele si filialele incluse in aria de cuprindere a consolidarii prudentiale, inclusiv cele infiintate de institutiile de credit prevazute la alin. (1) in alte state membre si in state terte.
(4) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), institutiile de credit prevazute la alin. (1) si (3) si care fac obiectul raportarii informatiilor prevazute la art. (1) sunt selectate sa participe la exercitiul de raportare de catre Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere potrivit unuia dintre urmatoarele criterii:
a) fie institutiile de credit selectate reprezinta 60% din totalul sectorului bancar din Romania, in termeni de active totale agregate ale respectivelor institutii de credit la sfarsitul anului pentru care se face raportarea;
b) fie institutiile de credit selectate reprezinta cele mai mari 20 de institutii de credit din sectorul bancar din Romania, in termeni de active totale ale respectivelor institutii de credit la sfarsitul anului pentru care se face raportarea.
(5) Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere poate include in exercitiul de raportare, in plus fata de institutiile de credit selectate de catre aceasta in baza criteriilor minime mentionate la alin. (4), orice alta institutie de credit considerata ca fiind semnificativa ori relevanta pentru obtinerea unui esantion cat mai reprezentativ si mai diversificat de institutii de credit din perspectiva marimii, modelului de activitate si a profilului de risc al acestora sau orice alta institutie de credit considerata ca fiind necesara pentru scopuri de supraveghere.
ART. 3
(1) Pentru scopurile prezentului ordin, expresiile “persoane cu functii-cheie de executie”, “beneficii discretionare de tipul pensiilor”, “acord de tip malus” si “acord de tip clawback” au intelesul prevazut de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In intelesul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) remuneratie fixa – plati acordate direct sau indirect de catre institutiile de credit in schimbul serviciilor profesionale prestate de catre personalul acestora, pentru care nu a fost luat in considerare niciun criteriu de performanta;
b) remuneratie variabila – plati ori beneficii suplimentare remuneratiei fixe, care depind de performanta sau, in anumite cazuri, de alte criterii/clauze contractuale;
c) instrumente – instrumentele care se incadreaza in una dintre urmatoarele doua categorii:
– actiuni sau titluri de proprietate echivalente, in functie de forma juridica a institutiei de credit in cauza, ori instrumente legate de actiuni sau, in cazul institutiilor de credit necotate, instrumente echivalente de tip non-cash;
– atunci cand este cazul, alte instrumente, in sensul art. 24 alin. (2) lit. a) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa reflecte corespunzator, pe o baza continua, calitatea creditului aferenta institutiei de credit;
d) ajustari explicite in functie de performanta de tip ex-post, denumite si ajustari explicite la riscuri de tipul ex-post – reprezinta raspunsul institutiei de credit la efectele actiunilor personalului in functie de riscurile asumate. O ajustare explicita la riscuri de tip ex-post este un mecanism de aliniere la riscuri prin intermediul caruia institutia de credit insasi ajusteaza remuneratia angajatului prin metode ca acordurile de tip malus sau de tip clawback.
ART. 4
(1) Institutiile de credit selectate potrivit art. 2 transmit anual informatiile precizate in formularele de raportare, prevazute in anexele nr. 1 si 2, informatii care se refera la remuneratia fixa si variabila acordata intregului personalul si, respectiv, persoanelor cu functii-cheie de executie, pentru activitatea profesionala desfasurata in anul precedent raportarii.
(2) Formularele de raportare prevazute la alin. (1) se completeaza cu valorile de la sfarsitul exercitiului financiar exprimate in lei si se transmit Bancii Nationale a Romaniei de catre institutiile de credit in termen de cel mult 6 luni de la sfarsitul anului pentru care acestea se intocmesc, dar nu mai tarziu de data de 30 iunie, in format electronic, prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei (SIRBNR), precum si in format letric Directiei supraveghere.
(3) Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere stabileste lista cu institutiile de credit care participa la exercitiul de raportare si comunica respectivelor institutii de credit obligatia participarii la exercitiu in termen de 3 luni de la sfarsitul anului pentru care se intocmesc raportarile, dar nu mai tarziu de data de 31 martie.
(4) Banca Nationala a Romaniei utilizeaza informatiile colectate in baza prezentului ordin cu respectarea prevederilor art. 52 – Secretul profesional din Legea nr. 312/2004.
ART. 5
Casele centrale ale cooperativelor de credit sunt responsabile de intocmirea si transmiterea formularelor de raportare care fac obiectul prezentului ordin la nivelul retelei cooperatiste de credit din care fac parte.
ART. 6
Pana la data de la care transmiterea raportarilor in format electronic se realizeaza exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile raportoare transmit Bancii Nationale a Romaniei raportarile respective prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI), sub forma de fisiere Excel.
ART. 7
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea masurilor si/sau a sanctiunilor prevazute la art. 226, respectiv art. 229 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 8
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 9
(1) Pentru prima raportare efectuata potrivit prezentului ordin, Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere stabileste lista cu institutiile de credit care participa la exercitiul de raportare si comunica respectivelor institutii de credit obligatia participarii la exercitiu pana la data de 1 decembrie 2012.
(2) Prima raportare efectuata potrivit prezentului ordin se intocmeste si se transmite Bancii Nationale a Romaniei de catre institutiile de credit selectate potrivit art. 2 pana la data de 15 decembrie 2012, pentru informatiile aferente remuneratiilor fixe si variabile acordate pentru activitatea profesionala desfasurata in anii 2010 si 2011.
ART. 10
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close