Orientarea Bancii Centrale Europene din 10 octombrie 2012

Orientarea Bancii Centrale Europene din 10 octombrie 2012 de modificare a Orientarii BCE/2012/18 privind masuri suplimentare temporare legate de operatiunile de refinantare din Eurosistem si eligibilitatea colateralului

(BCE/2012/23)
(2012/641/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BANCII CENTRALE EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 127 alineatul (2) prima liniuta,
avand in vedere Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene, in special articolul 12.1 si articolul 14.3, coroborate cu articolul 3.1 prima liniuta si articolul 18.2,

intrucat:
(1) In temeiul articolului 18.1 din Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene, Banca Centrala Europeana (BCE) si bancile centrale nationale ale statelor membre a caror moneda este euro (denumite in continuare “BCN”) pot desfasura operatiuni de creditare cu institutiile de credit si cu alti participanti pe piata pe baza unor garantii corespunzatoare. Criteriile pentru stabilirea eligibilitatii garantiilor pentru operatiunile de politica monetara din Eurosistem sunt prevazute in anexa I la Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele si procedurile de politica monetara ale Eurosistemului [1]. Masurile suplimentare temporare legate de eligibilitatea garantiilor sunt prevazute in Orientarea BCE/2012/18 din 2 august 2012 privind masuri suplimentare temporare legate de operatiunile de refinantare din Eurosistem si eligibilitatea colateralului si de modificare a Orientarii BCE/2007/9 [2].
(2) In temeiul sectiunii 1.6 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, Consiliul guvernatorilor poate schimba, in orice moment, instrumentele, conditiile, criteriile si procedurile de executare a operatiunilor de politica monetara din Eurosistem. In plus, in temeiul sectiunii 6.3.1, Eurosistemul isi rezerva dreptul de a stabili daca o emisiune, un emitent, un debitor sau un garant indeplineste cerintele privind standardele inalte de creditare, pe baza oricaror informatii pe care le poate considera relevante.
(3) Pentru a majora nivelul de lichiditate furnizata contrapartilor la operatiunile de politica monetara din Eurosistem, Consiliul guvernatorilor a decis sa largeasca temporar criteriile pentru stabilirea eligibilitatii activelor care urmeaza a fi folosite drept garantii pentru operatiunile de politica monetara din Eurosistem prin acceptarea titlurilor de creanta tranzactionabile exprimate in lire sterline, yeni sau dolari americani drept active eligibile pentru operatiunile de politica monetara. In cazul acestor titluri de creanta tranzactionabile ar trebui sa se aplice reduceri ale valorii care sa reflecte volatilitatea istorica a cursurilor de schimb relevante.
(4) Aceste masuri suplimentare ar trebui aplicate temporar, pana cand Consiliul guvernatorilor va aprecia ca nu mai sunt necesare, in scopul asigurarii unui mecanism adecvat de transmitere a politicii monetare. Prin urmare, acestea ar trebui puse in aplicare prin intermediul unei modificari a Orientarii BCE/2012/18,

ADOPTA PREZENTA ORIENTARE:
Articolul 1
Modificari
Orientarea BCE/2012/18 se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se inlocuieste cu urmatorul text:
“Articolul 1
Masuri suplimentare privind operatiunile de refinantare si garantiile eligibile
(1) Regulile pentru desfasurarea operatiunilor de politica monetara din Eurosistem si criteriile de eligibilitate pentru garantii prevazute in prezenta orientare, astfel cum sunt detaliate la alineatul (2), se aplica in coroborare cu Orientarea BCE/2011/14.
(2) Doar articolele 3, 5 si 5a din prezenta orientare se aplica garantiilor exprimate in moneda straina.
(3) In cazul oricarei neconcordante intre prezenta orientare si Orientarea BCE/2011/14, astfel cum este pusa in aplicare la nivel national de catre BCN, prezenta orientare are prioritate. BCN continua sa aplice toate dispozitiile Orientarii BCE/2011/14, nemodificate, cu exceptia cazului in care prezenta orientare dispune altfel.”
2. Se introduce urmatorul articol 5a:
“Articolul 5a
Acceptarea ca garantii eligibile a anumitor active exprimate in lire sterline, yeni sau dolari americani
(1) Titlurile de creanta tranzactionabile descrise in sectiunea 6.2.1 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, in cazul in care sunt exprimate in lire sterline, yeni sau dolari americani, constituie garantii eligibile pentru operatiunile de politica monetara din Eurosistem, daca: (a) sunt emise si detinute/decontate in zona euro; (b) emitentul are sediul in Spatiul Economic European; si (c) indeplinesc toate celelalte criterii de eligibilitate incluse in sectiunea 6.2.1 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14.
(2) Eurosistemul aplica unor astfel de titluri de valoare tranzactionabile urmatoarele reduceri ale valorii: (a) o reducere de 16 % pentru activele exprimate in lire sterline sau dolari americani; si (b) o reducere de 26 % pentru activele exprimate in yeni.”
Articolul 2
Verificare
BCN transmit BCE, pana cel mai tarziu la 26 octombrie 2012, informatii detaliate cu privire la textele si modalitatile prin care intentioneaza sa se conformeze prezentei orientari.
Articolul 3
Intrare in vigoare
(1) Prezenta orientare intra in vigoare in termen de doua zile de la adoptare.
(2) Articolul 1 se aplica de la 9 noiembrie 2012.
Articolul 4
Destinatari
Prezenta orientare se adreseaza tuturor bancilor centrale din Eurosistem.

Adoptata la Frankfurt pe Main, 10 octombrie 2012.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Presedintele BCE
Mario Draghi
[1] JO L 331, 14.12.2011, p. 1.
[2] JO L 218, 15.8.2012, p. 20.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close