Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 938/2012 al Comisiei din 12 octombrie 2012

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 938/2012 al Comisiei din 12 octombrie 2012 de fixare, pentru exercitiul contabil 2013 al FEGA, a ratelor dobanzii care urmeaza sa fie aplicate pentru calcularea cheltuielilor de finantare a interventiilor constand in achizitionarea, depozitarea si comercializarea stocurilor

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune [1], in special articolul 3 alineatul (3),
intrucat:
(1) In conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 884/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finantarea din Fondul european de garantare agricola (FEGA) a masurilor de interventie sub forma depozitarii publice si contabilizarea operatiunilor de depozitare publica de catre agentiile platitoare ale statelor membre [2], cheltuielile aferente costurilor financiare suportate de statele membre pentru mobilizarea fondurilor destinate achizitionarii de produse se determina dupa metodele definite in anexa IV la regulamentul respectiv.
(2) In temeiul partii I punctul 1 primul paragraf din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 884/2006, sumele costurilor financiare respective se calculeaza pe baza unei rate a dobanzii uniforme pentru Uniune, fixata de Comisie la inceputul fiecarui exercitiu contabil. Aceasta rata a dobanzii corespunde mediei ratelor Euribor la termen, pe 3 luni si pe 12 luni, inregistrate in cele sase luni care preced notificarea din partea statelor membre prevazuta in partea I punctul 2 primul paragraf din anexa IV mentionata mai sus, carora li se aplica o pondere de o treime si, respectiv, doua treimi. Aceasta rata trebuie fixata la inceputul fiecarui exercitiu contabil al Fondului european de garantare agricola (FEGA).
(3) In cazul in care rata dobanzii comunicata de un stat membru este insa inferioara ratei uniforme a dobanzii fixate pentru Uniune, rata dobanzii in cazul statului membru respectiv se stabileste la nivelul ratei comunicate, in conformitate cu partea I punctul 2 al doilea paragraf din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 884/2006.
(4) De asemenea, in conformitate cu anexa IV partea I punctul 2 al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 884/2006, in absenta notificarii din partea unui stat membru, sub forma si pana la termenul limita mentionate in partea I punctul 2 primul paragraf din anexa IV mentionata, rata dobanzii suportate de respectivul stat membru este considerata 0 %. Daca un stat membru declara ca nu a suportat nicio cheltuiala cu dobanzile pentru ca nu a avut produse agricole plasate in depozitare publica in cursul perioadei de referinta, in respectivul stat membru se aplica rata uniforma a dobanzii fixata de Comisie. Austria, Bulgaria, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Grecia, Spania, Italia, Cipru, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia si Slovacia au declarat ca nu au suportat nicio cheltuiala cu dobanzile pentru ca nu au avut produse agricole in depozitare publica in cursul perioadei de referinta.
(5) Avand in vedere notificarile statelor membre catre Comisie, este necesar ca ratele dobanzilor aplicabile pentru exercitiul 2013 al FEGA sa fie fixate tinand seama de aceste elemente diferite.
(6) Masurile prevazute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru fondurile agricole,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Pentru cheltuielile aferente costurilor financiare suportate de statele membre pentru mobilizarea fondurilor destinate achizitionarii de produse de interventie, imputabile exercitiului contabil 2013 al Fondului european de garantare agricola (FEGA), ratele dobanzii prevazute in anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 884/2006 in temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din regulamentul respectiv se stabilesc dupa cum urmeaza:
(a) 0,2 % pentru rata specifica a dobanzii aplicabila in Finlanda;
(b) 0,3 % pentru rata specifica a dobanzii aplicabila in Germania;
(c) 0,5 % pentru rata specifica a dobanzii aplicabila in Regatul Unit si in Irlanda;
(d) 0,9 % pentru rata specifica a dobanzii aplicabila in Belgia;
(e) 1,0 % pentru rata dobanzii uniforme pentru Uniune, aplicabila in celelalte state membre.
Articolul 2
Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplica de la 1 octombrie 2012.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 octombrie 2012.
Pentru Comisie
Presedintele
José Manuel Barroso
[1] JO L 209, 11.8.2005, p. 1.
[2] JO L 171, 23.6.2006, p. 35.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close