Modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

In M. Of. nr. 791 din 26 noiembrie 2012 a fost publicata Legea nr. 204/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006.

Din cuprins:
ART. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13 din 20 februarie 2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 26 februarie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 2, partea introductiva a alineatului (2), alineatul (3) si litera j) a alineatului (4) ale articolului 1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) In intelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilitati publice, denumite in continuare servicii de utilitati publice, sunt definite ca totalitatea activitatilor reglementate prin prezenta lege si prin legi speciale, care asigura satisfacerea nevoilor esentiale de utilitate si interes public general cu caracter social ale colectivitatilor locale, cu privire la:
………………………………………………………………..
(3) Prevederile prezentei legi se aplica serviciilor comunitare de utilitati publice definite la alin. (2), infiintate, organizate si furnizate/prestate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor, municipiului Bucuresti si, dupa caz, in conditiile legii, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, sub conducerea, coordonarea, controlul si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, daca prin legi speciale nu s-a stabilit altfel.
………………………………………………………………..
j) pot fi furnizate/prestate de catre operatorii titulari de licenta care sunt organizati si functioneaza fie in baza reglementarilor de drept public, fie in baza reglementarilor de drept privat;”.
2. La articolul I punctul 3, literele a), e) si g) ale articolului 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) asociatie de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice – asociatia de dezvoltare intercomunitara definita potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca obiectiv infiintarea, organizarea, reglementarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea in comun a serviciilor de utilitati publice furnizate/prestate pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal ori regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente acestor servicii;
………………………………………………………………..
e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilitati publice – actiunea prin care o unitate administrativ-teritoriala atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licenta, in conditiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activitati din sfera serviciilor de utilitati publice a carui/carei raspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activitati de utilitati publice implica operarea propriu-zisa a serviciului/activitatii, concesionarea sistemului de utilitati publice aferent serviciului/activitatii delegat/delegate, precum si dreptul si obligatia operatorului de a administra si exploata sistemul de utilitati publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi efectuata si de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in baza unui mandat special acordat de acestea;
………………………………………………………………..
g) operator – persoana juridica de drept public sau de drept privat inregistrata in Romania, intr-un stat membru al Uniunii Europene ori in alt stat, care are competenta si capacitatea, recunoscute prin licenta emisa de autoritatea nationala de reglementare competenta din Romania, de a furniza/presta, in conditiile reglementarilor in vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utilitati publice si care asigura nemijlocit gestiunea serviciului/activitatii, precum si administrarea, functionarea si exploatarea sistemului de utilitati publice aferent acestuia/acesteia;”.
3. La articolul I punctul 4, litera g^1) a articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“g^1) operator regional – operatorul societate comerciala cu capital social integral al unora sau al tuturor unitatilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice. Operatorul regional asigura furnizarea/prestarea serviciului/activitatii de utilitati publice pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale asociate, administrarea, functionarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente acestora, precum si implementarea programelor de investitii publice de interes zonal ori regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau, dupa caz, dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activitati, realizate in comun in cadrul asociatiei. Operatorul regional se infiinteaza in baza hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, inclusiv prin modificarea actelor constitutive ale operatorilor existenti subordonati autoritatilor administratiei publice locale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.”
4. La articolul I, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu urmatorul cuprins:
“4^1. La articolul 2, dupa litera p) se introduce o noua litera, litera r), cu urmatorul cuprins:
<<r) activitate din sfera serviciilor de utilitati publice, denumita in continuare activitate – componenta functionala distincta a lantului tehnologic specific unui serviciu de utilitati publice.>>”
5. La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3
(1) Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, mandatate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilitati publice se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localitatilor, de marimea si de gradul de dezvoltare ale acestora si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.”
6. La articolul I punctul 7, literele a) – d) ale alineatului (5) al articolului 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) compartimente functionale fara personalitate juridica, organizate in structura aparatului de specialitate al primarului sau, dupa caz, al consiliilor judetene;
b) servicii publice de interes local sau, dupa caz, judetean, fara personalitate juridica, infiintate si organizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective;
c) servicii publice de interes local sau, dupa caz, judetean, cu personalitate juridica, infiintate si organizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective;
d) societati comerciale cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale respective;”.
7. La articolul I, dupa punctul 9 se introduc doua noi puncte, punctele 9^1 si 9^2, cu urmatorul cuprins:
“9^1. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<ART. 8
(1) Autoritatile administratiei publice locale au competenta exclusiva, in conditiile legii, in tot ceea ce priveste infiintarea, organizarea, coordonarea si functionarea serviciilor de utilitati publice, precum si in ceea ce priveste crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilitati publice.>>
9^2. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
<<(1^1) Autoritatile administratiei publice locale au competente partajate cu autoritatile administratiei publice centrale si cu autoritatile de reglementare competente in ceea ce priveste reglementarea, monitorizarea si controlul serviciilor comunitare de utilitati publice.>>”
8. La articolul I punctul 10, litera d) a alineatului (2) al articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) alegerea modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati publice si darea in administrare sau, dupa caz, concesionarea sistemelor de utilitati publice destinate furnizarii/prestarii acestora;”.
9. La articolul I punctul 11, litera d^1) a alineatului (2) al articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d^1) urmarirea, monitorizarea si raportarea indicatorilor de performanta si aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborata de Ministerul Administratiei si Internelor impreuna cu autoritatile de reglementare competente, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performante din domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;”.
10. La articolul I, dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu urmatorul cuprins:
“11^1. La articolul 9 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<ART. 9
(1) Raporturile juridice dintre autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, dintre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si utilizatori, stabilite pe baza prevederilor prezentei legi, sunt raporturi juridice de natura administrativa, supuse normelor juridice de drept public. Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele obligatii fata de utilizatorii serviciilor de utilitati publice:>>”.
11. La articolul I punctul 13, alineatele (3), (4) si literele a) – c) ale alineatului (6) ale articolului 10 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(3) Asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice se constituie si dobandesc personalitate juridica potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice nu pot fuziona, nu se pot diviza si nu pot constitui filiale sau sucursale ca structuri teritoriale. Prin derogare de la prevederile art. 13 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, organele asociatiei sunt adunarea generala, consiliul director si comisia de cenzori. Adunarea generala adopta hotarari in conformitate cu statutul asociatiei. Hotararile adunarii generale sunt asimilate actelor administrative si intra sub incidenta prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Unitatile administrativ-teritoriale pot mandata, in conditiile legii, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, prin hotarari ale autoritatilor lor deliberative, sa exercite, pe seama si in numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilitati publice transferate in responsabilitatea asociatiilor, inclusiv dreptul de a concesiona sistemele de utilitati publice aferente serviciilor de utilitati publice transferate. In acest scop, hotararile autoritatilor administratiei publice locale privind mandatarea si actele juridice de constituire a oricarei asociatii trebuie sa contina prevederi detaliate si complete privind conditiile de exercitare de catre aceasta a mandatului special incredintat.
………………………………………………………………..
a) bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unitati administrativ-teritoriale, pe care o si deservesc, apartin domeniului public al acesteia;
b) bunurile situate pe raza mai multor unitati administrativ-teritoriale si/sau care deservesc mai multe unitati administrativ-teritoriale apartin domeniului public al judetului, daca toate unitatile administrativ-teritoriale implicate sunt situate in acelasi judet si judetul este membru al asociatiei;
c) pentru bunurile situate pe raza mai multor unitati administrativ-teritoriale si/sau care deservesc mai multe unitati administrativ-teritoriale, apartenenta acestora se stabileste de catre adunarea generala a asociatiei si este prevazuta in contractul de delegare a gestiunii, daca aceste unitati administrativ-teritoriale sunt situate in judete diferite sau daca judetul nu este membru.”
12. La articolul I punctul 13, dupa alineatul (6) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
“(6^1) Modalitatea de aplicare a criteriilor prevazute la alin. (6) se stabileste prin statutul asociatiilor si prin contractul de delegare a gestiunii respective.”
13. La articolul I punctul 13, alineatul (8) al articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(8) Modul de organizare si de functionare a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice se stabileste prin actul constitutiv si statutul asociatiei, pe baza actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru.”
14. La articolul I punctul 13, dupa alineatul (8) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
“(9) Hotararile adunarilor generale ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ.”
15. La articolul I punctul 14, partea introductiva a articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 12
Exercitarea functiei de analiza, sinteza, decizie, coordonare, monitorizare si planificare la nivel central pentru domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice este incredintata Ministerului Administratiei si Internelor, in calitate de autoritate a administratiei publice centrale de specialitate, avand urmatoarele atributii:”.
16. La articolul I punctul 15, litera d^1) a articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d^1) monitorizeaza, centralizeaza si evalueaza realizarea indicatorilor de performanta ai serviciilor comunitare de utilitati publice, conform metodologiei prevazute la art. 8 alin. (2) lit. d^1);”.
17. La articolul I, dupa punctul 15 se introduc doua noi puncte, punctele 15^1 si 15^2, cu urmatorul cuprins:
“15^1. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<ART. 13
(1) A.N.R.S.C., A.N.R.E. si A.R.R. au calitatea de autoritati de reglementare in sensul prezentei legi, coroborata cu prevederile legilor speciale corespunzatoare fiecarui serviciu de utilitati publice in parte.>>
15^2. La articolul 13 alineatul (2), litera d) a se abroga.”
18. La articolul I punctul 17, alineatul (4) al articolului 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Activitatile de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice sunt supuse licentierii, reglementarii si controlului A.N.R.E.”
19. La articolul I punctul 18, alineatele (1) si (4) ale articolului 14 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 14
(1) A.N.R.S.C. este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, care functioneaza pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului.
………………………………………………………………..
(4) In indeplinirea atributiilor sale, A.N.R.S.C. colaboreaza cu Ministerul Administratiei si Internelor, cu Ministerul Mediului si Padurilor, cu Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, cu A.N.R.E., cu A.R.R., cu Consiliul Concurentei, cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, cu ministerele, cu primariile si consiliile judetene, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice cu atributii in domeniul serviciilor de utilitati publice ori in legatura cu acestea, cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, cu asociatiile utilizatorilor, cu operatorii economici specializati care presteaza servicii de sector, cu asociatiile profesionale din domeniu si cu asociatiile patronale si sindicale reprezentative din domeniu.”
20. La articolul I punctul 19, alineatul (1) al articolului 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 15
(1) Activitatea A.N.R.S.C. este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor. A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finantare internationala. Tarifele percepute pentru acordarea licentelor, cele pentru eliberarea autorizatiilor, contributiile operatorilor de servicii de utilitati publice aflati in sfera sa de reglementare si orice alte sume incasate in conditiile legii se fac venit la bugetul de stat.”
21. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
(1) A.N.R.S.C. este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, numiti si revocati de primul-ministru la propunerea ministrului administratiei si internelor.”
22. La articolul I, dupa punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 20^1, cu urmatorul cuprins:
“20^1. La articolul 16, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<(8) Ordinele si deciziile presedintelui A.N.R.S.C. pot fi atacate, in conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, la Curtea de Apel Bucuresti.>>”
23. La articolul I, dupa punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 23^1, cu urmatorul cuprins:
“23^1. La articolul 20 alineatul (1), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:
<<i^1) supravegheaza si monitorizeaza desfasurarea procedurilor pentru delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice;>>”.
24. La articolul I, dupa punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu urmatorul cuprins:
“24^1. La articolul 21, litera d) a alineatului (2) si alineatul (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
<<d) normele privind conditiile de montare si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire;
………………………………………………………………..
(3) A.N.R.S.C. elaboreaza Regulamentul privind acordarea licentelor, aplicabil furnizorilor/prestatorilor din sfera sa de reglementare, in conformitate cu prevederile legilor speciale, si il supune spre aprobare Guvernului.>>”
25. La articolul I punctul 27, alineatul (1) al articolului 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 24
(1) Raporturile juridice dintre unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, dintre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si operatori ori operatorii regionali, dupa caz, sunt reglementate prin:
a) hotarari privind darea in administrare, adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale – in cazul gestiunii directe;
b) hotarari privind atribuirea si incheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate, respectiv aprobate, dupa caz, de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale ori de adunarile generale ale asociatiilor, dupa caz, in cazul gestiunii delegate.”
26. La articolul I punctul 28, partea introductiva si litera b) ale alineatului (1) si alineatul (2) ale articolului 25 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 25
(1) Sistemele de utilitati publice utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi:
………………………………………………………………..
b) concesionate operatorilor/operatorilor regionali in conditiile legii, in baza hotararii de atribuire si a contractului de delegare a gestiunii serviciului – in cazul gestiunii delegate.
(2) In cazul gestiunii delegate, concesionarea sistemelor de utilitati publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor si/sau activitatilor care fac obiectul delegarii gestiunii, este parte intrinseca a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare si exploatare pe perioada delegarii gestiunii, prin una dintre modalitatile prevazute la art. 30, odata cu gestiunea propriu-zisa a serviciilor si/sau a activitatilor delegate, in baza contractului de delegare a gestiunii.”
27. La articolul I punctul 29, literele a) – c) ale alineatului (2) al articolului 29 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) compartimente functionale fara personalitate juridica, organizate in structura aparatului de specialitate al primarului sau, dupa caz, al consiliilor judetene;
b) servicii publice de interes local sau judetean, specializate, fara personalitate juridica, infiintate si organizate in subordinea consiliilor locale sau consiliilor judetene, dupa caz, prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective;
c) servicii publice de interes local sau judetean, specializate, cu personalitate juridica, infiintate si organizate in subordinea consiliilor locale sau consiliilor judetene, dupa caz, prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective.”
28. La articolul I punctul 29, dupa alineatul (2) al articolului 29 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), serviciile de utilitati publice pot fi furnizate/prestate si de regii autonome de interes local sau judetean numai daca acestea mai au in derulare proiecte de investitii cofinantate din fonduri europene ori din imprumuturi rambursabile, pana la finalizarea acestora.”
29. La articolul I punctul 30, alineatele (1), (3), (6), (7), (9), (10), (11) si (12) ale articolului 30 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 30
(1) Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune in care autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competentele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, pe baza unui contract, denumit in continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegata a serviciilor de utilitati publice implica concesionarea catre operatori a sistemelor de utilitati publice aferente serviciilor delegate, precum si dreptul si obligatia acestora de a administra si de a exploata aceste sisteme.
………………………………………………………………..
(3) Contractele de delegare a gestiunii se aproba prin hotarari de atribuire adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, de adunarea generala a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si se semneaza de primari, de presedintii consiliilor judetene sau, dupa caz, de presedintii asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in baza mandatului acestora.
………………………………………………………………..
(6) Contractul de delegare a gestiunii este un contract incheiat in forma scrisa, prin care unitatile administrativ-teritoriale, individual sau in asociere, dupa caz, in calitate de delegatar, atribuie, pe o perioada determinata, unui operator licentiat, in calitate de delegat, care actioneaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obligatia de a furniza/presta integral un serviciu de utilitati publice ori, dupa caz, numai unele activitati specifice acestuia, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului/activitatii furnizate/prestate, in schimbul unei redevente, dupa caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi incheiat de asociatia de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative si intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice poate fi:
a) contract de concesiune;
b) contract de parteneriat public-privat.
………………………………………………………………..
(9) Delegatarul are obligatia de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin aplicarea procedurii de licitatie publica deschisa. Procedura de licitatie se poate finaliza numai daca in urma publicarii anuntului de participare la licitatie au fost depuse cel putin 3 oferte si cel putin 3 ofertanti indeplinesc criteriile de eligibilitate. In cazul in care, in urma publicarii anuntului, nu au fost depuse cel putin 3 oferte sau criteriile de eligibilitate nu sunt indeplinite de cel putin 3 ofertanti, delegatarul este obligat sa anuleze procedura si sa organizeze o noua licitatie, in termen de maximum 60 de zile de la data anularii procedurii.
(10) Procedura de negociere directa se aplica numai daca, dupa repetarea procedurii de licitatie conform prevederilor alin. (9), nu a fost posibila desemnarea unui castigator. La procedura de negociere directa au dreptul sa participe numai ofertantii care au depus oferte la procedurile de licitatie organizate si derulate conform prevederilor alin. (9).
(11) Procedura de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat urmeaza regimul juridic prevazut de Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(12) Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilitati publice definite la art. 1 alin. (2) lit. a) – g) se stabileste in baza procedurii-cadru privind organizarea, desfasurarea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice, elaborata de A.N.R.S.C. si aprobata prin hotarare a Guvernului. In cazul serviciului de transport public local prevazut la art. 1 alin. (2) lit. h), atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face in baza normelor-cadru elaborate de A.N.R.S.C. potrivit prevederilor legii speciale privind serviciile de transport public local.”
30. La articolul I punctul 30, dupa alineatul (14) al articolului 30 se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu urmatorul cuprins:
“(15) Cesiunea sau novatia contractului de delegare a gestiunii este posibila numai in cazul divizarii, fuzionarii ori infiintarii unei filiale a operatorului, cu respectarea conditiilor contractuale initiale si cu aprobarea autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale.”
31. La articolul I punctul 31, alineatul (1) al articolului 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 31
(1) Organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilitati publice prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) – g) se fac in baza unei documentatii de atribuire intocmite de delegatar in conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, desfasurarea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice. Documentatia de atribuire se elaboreaza in conformitate cu legislatia specifica fiecarui tip de contract.”
32. La articolul I punctul 32, litera b) a alineatului (1) al articolului 31^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) operatorilor cu statut de societati comerciale si cu capital integral al unitatilor administrativ-teritoriale infiintati prin reorganizarea pe cale administrativa, in conditiile legii, a regiilor autonome de interes local sau judetean ori a serviciilor publice de interes local sau judetean subordonate autoritatilor administratiei publice locale, care au avut in administrare si in exploatare bunuri, activitati ori servicii de utilitati publice.”
33. La articolul I punctul 33, alineatele (3) si (4) ale articolului 32 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(3) Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 de ani, la stabilirea acesteia luandu-se in calcul durata necesara amortizarii investitiilor prevazute in sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. Aceasta poate fi prelungita, in aceleasi conditii contractuale, ori de cate ori autoritatea administratiei publice locale solicita operatorului, pentru buna executare a serviciului, realizarea unor investitii ce nu ar putea fi amortizate in termenul ramas pana la finalizarea contractului decat printr-o crestere excesiva a tarifelor si taxelor. Prelungirea se poate face cu conditia ca durata maxima a contractului sa nu depaseasca 49 de ani.
(4) Prelungirea va fi aprobata, in conditiile alin. (3), de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale. Contractul de delegare va fi prelungit, in conditiile legii, printr-un act aditional incheiat intre operatori si unitatile administrativ-teritoriale, respectiv intre operatorii regionali si asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in baza mandatului primit.”
34. La articolul I punctul 34, alineatul (4) al articolului 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Furnizorii/Prestatorii serviciilor de utilitati publice existenti la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi pot continua activitatea potrivit prevederilor:
a) hotararilor de dare in administrare adoptate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, daca isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii directe;
b) contractelor de concesiune/delegare a gestiunii valabil incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, pana la expirarea acestora, daca isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii delegate.”
35. La articolul I, punctul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“35. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<ART. 34
(1) Operatorii subordonati autoritatilor administratiei publice locale, avand statut de societati comerciale cu capital al unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv operatorii regionali pot fi privatizati, in conditiile legii, cu conditia sa nu beneficieze de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directa sau sa nu gestioneze programe de investitii publice de interes local ori intercomunitar destinate infiintarii, modernizarii sau dezvoltarii sistemelor de utilitati publice, finantate din fonduri publice nerambursabile, inclusiv din fonduri europene.
(2) Hotararea privind privatizarea operatorilor/operatorilor regionali si alegerea metodei de privatizare apartin autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, care au si calitatea de actionari/asociati ai operatorului regional.
(3) Privatizarea se organizeaza si se deruleaza in conformitate cu procedurile legale in vigoare. Concomitent cu privatizarea operatorilor din subordine, delegatarul poate proceda si la renegocierea contractului de delegare a gestiunii, pe baza caruia noul operator va furniza/presta serviciul.
(4) Privatizarea operatorilor/operatorilor regionali se va realiza prin aport de capital privat, conform procedurilor concurentiale prevazute de legislatia privind privatizarea.
(5) In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, operatorii regionali pot fi privatizati numai cu acordul tuturor membrilor asociatiei care au si calitatea de actionar/asociat al operatorului regional.
(6) Operatorii subordonati autoritatilor administratiei publice locale, avand statut de societati comerciale cu capital al unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv operatorii regionali, care au beneficiat de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directa, nu pot fi privatizati, nu pot atribui managementul unor entitati private si nu se pot asocia pe toata durata contractului de delegare a gestiunii.>>”
36. La articolul I, dupa punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 37^1, cu urmatorul cuprins:
“37^1. La articolul 38, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<ART. 38
(1) Acordarea licentelor pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice intra in sfera de competenta a autoritatilor de reglementare competente, dupa cum urmeaza:
a) A.N.R.S.C. – pentru serviciile mentionate la art. 1 alin. (2) lit. a), b), c), e), f) si g);
b) A.N.R.E. – pentru activitatea prevazuta la art. 1 alin. (2) lit. d);
c) A.R.R. – pentru serviciul prevazut la art. 1 alin. (2) lit. h).>>”
37. La articolul I punctul 42, alineatul (8) al articolului 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(8) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice, cum sunt eliberarea acordurilor si avizelor, verificarea documentatiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalatiilor de utilizare si altele asemenea, tarifele si taxele se fundamenteaza pe tipuri de lucrari sau servicii prestate de operatori si se aproba prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre. Aceste servicii se factureaza si se incaseaza separat de catre operatori/operatorii regionali.”
38. La articolul I punctul 44, alineatul (2^1) al articolului 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2^1) Unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, operatorii/operatorii regionali care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene ori de imprumuturi de la organisme financiare internationale pentru realizarea unor programe de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si/ori dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilitati publice au obligatia constituirii, alimentarii si utilizarii unui fond de rezerva. Acest fond este destinat intretinerii, inlocuirii si dezvoltarii sistemelor de utilitati publice sau a unor parti din componenta acestora, precum si asigurarii fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinantarii acestor proiecte de investitii. Fondul de rezerva, denumit in continuare Fondul IID, se constituie si se utilizeaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene, aprobata prin Legea nr. 108/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”
39. La articolul I punctul 45, alineatul (4) al articolului 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Obiectivele de investitii publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilitati publice, ce implica fonduri de la bugetele locale, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri comunitare, promovate de autoritatile administratiei publice locale ori, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, se nominalizeaza in listele anuale de investitii anexate la bugetele locale, respectiv ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, dupa caz, si se aproba odata cu acestea prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale adunarilor generale ale asociatiilor respective.”
40. La articolul I punctul 46, dupa litera a) a alineatului (1) al articolului 47 se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
“a^1) nerespectarea de catre utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate, respectiv a termenelor pentru incheierea actiunii de contorizare individuala la nivel de apartament;”.
41. La articolul I punctul 46, litera c) a alineatului (4) al articolului 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice de catre operatorii fara licenta eliberata potrivit prevederilor prezentei legi sau cu licenta a carei valabilitate a expirat;”.
42. La articolul I punctul 46, dupa litera c) a alineatului (4) al articolului 47 se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
“c^1) furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice fara hotarare de dare in administrare, in cazul gestiunii directe, sau fara contract de delegare a gestiunii, in cazul gestiunii delegate;”.
43. La articolul I punctul 46, litera e) a alineatului (4) al articolului 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice fara respectarea prevederilor prezentei legi, a legislatiei specifice fiecarui serviciu sau a procedurii de delegare;”.
44. La articolul I punctul 46, dupa litera g) a alineatului (4) al articolului 47 se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
“h) nerespectarea de catre unitatile administrativ-teritoriale a prevederilor art. 50 alin. (4) referitoare la reorganizarea serviciilor de utilitati publice in conformitate cu modalitatile de gestiune prevazute la art. 23, respectiv la reorganizarea regiilor autonome furnizoare/prestatoare in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5), art. 29 alin. (2) si art. 30 alin. (4).”
45. La articolul I punctul 46, alineatul (6) al articolului 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Prevederile alin. (3) lit. a), b) si c) si ale alin. (4) lit. a), b) si c) se aplica corespunzator si operatorilor economici care monteaza si/sau exploateaza sisteme de repartizare a costurilor.”
46. La articolul I punctul 47, alineatul (1) al articolului 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 48
(1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 47 si aplicarea sanctiunilor se fac, conform competentelor stabilite in prezenta lege, de reprezentanti imputerniciti ai ministrului administratiei si internelor, ai ministrului transporturilor si infrastructurii, ai presedintilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R., ai Garzii Nationale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului si Padurilor, ai presedintilor consiliilor judetene, ai primarilor sau, dupa caz, ai presedintilor asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unitatile administrativ-teritoriale membre.”
47. La articolul I punctul 48, alineatul (1) al articolului 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 49
(1) Furnizorii/Prestatorii care la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu detin licenta, dar care furnizeaza/presteaza servicii de utilitati publice fie in gestiune directa, fie in gestiune delegata, au obligatia de a solicita si de a obtine eliberarea acesteia, in termen de cel mult un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, daca prin legea speciala nu se prevede altfel. In caz contrar, acestia pierd dreptul de a furniza/presta serviciile respective, iar contractele isi inceteaza valabilitatea.”
48. La articolul I punctul 49, alineatul (1^2) al articolului 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1^2) In cazul atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice, obtinerea licentei este conditie suspensiva pentru executarea contractului de delegare a gestiunii. Furnizorul/Prestatorul are obligatia de a solicita si de a obtine eliberarea licentei in termen de 3 luni de la data semnarii contractului de delegare a gestiunii. In caz contrar, contractul de delegare a gestiunii este nul de drept, iar delegarea ulterioara a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8).”
49. La articolul I, dupa punctul 52 se introduce un nou punct, punctul 53, cu urmatorul cuprins:
“53. La articolul 51, dupa alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu urmatorul cuprins:
<<(3^2) Litigiile dintre unitatile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si asociatie se solutioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererea se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui competenta teritoriala se afla sediul asociatiei.>>”
50. La articolul II, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. II
(1) Procedura-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii, prevazuta la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta ordonanta de urgenta, criteriile de selectie-cadru prevazute la art. 31 alin. (5), precum si contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice se elaboreaza de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice si se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice constituie un model si se adapteaza potrivit nevoilor si situatiilor specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale.”
51. La articolul IV, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“1. In tot cuprinsul legii, sintagma <<asociatie de dezvoltare comunitara>> se inlocuieste cu sintagma <<asociatie de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare>>.”
52. La articolul IV punctul 2, alineatul (2) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Dispozitiile prezentei legi se aplica serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare organizat la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor sau, dupa caz, al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare.”
53. La articolul IV punctul 3, alineatul (2^1) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2^1) Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice, astfel cum acestea sunt definite de Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare cuprinde totalitatea activitatilor reglementate prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) si c) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general ale colectivitatilor locale.”
54. La articolul IV punctul 5, partea introductiva a literei c) a articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) serviciul de canalizare – totalitatea activitatilor necesare pentru:”.
55. La articolul IV punctul 6, litera j^1) a articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“j^1) repartizarea costurilor – totalitatea actiunilor desfasurate, conform reglementarilor legale in vigoare, de catre o persoana fizica sau persoana juridica in scopul repartizarii pe proprietati/apartamente individuale a costurilor aferente consumului de apa in imobilele condominiale dotate cu instalatii interioare de utilizare comune;”.
56. La articolul IV punctul 7, litera v^1) a articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“v^1) asociatie de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare – asociatia de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, astfel cum este definita de Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, constituita in scopul infiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si controlului furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv pentru crearea, modernizarea si/sau dezvoltarea sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare.”
57. La articolul IV, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu urmatorul cuprins:
“7^1. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
<<(2^1) Bunurile aferente infrastructurii tehnico-edilitare apartinand sistemului de alimentare cu apa si de canalizare realizate prin investitii noi de catre o unitate administrativ-teritoriala pe raza unei alte unitati administrativ-teritoriale apartin domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale pe care o deservesc.>>”
58. La articolul IV punctul 8, articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
Desfasurarea activitatilor specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasa, se realizeaza pe baza unui regulament al serviciului si a unui caiet de sarcini, elaborate si aprobate de autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C., si aprobate prin ordin al presedintelui acesteia. In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, regulamentul serviciului si caietul de sarcini se elaboreaza in cadrul acestora, se avizeaza de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre si se aproba de adunarile generale.”
59. La articolul IV punctul 10, alineatul (3) al articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Indicatorii de performanta ai serviciului furnizat/prestat utilizatorilor se stabilesc pe baza unui studiu de specialitate intocmit de autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in functie de necesitatile utilizatorilor, de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare si de eficienta acestora, cu respectarea indicatorilor de performanta minimali prevazuti in regulamentul-cadru, respectiv in caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, studiul de specialitate se elaboreaza in cadrul acestora, se avizeaza de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre si se aproba de adunarile generale.”
60. La articolul IV punctul 11, partea introductiva a alineatului (1) al articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 10
(1) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale au competenta exclusiva, ce poate fi exercitata si prin intermediul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in conditiile Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale asociate, in baza mandatului acordat acestora, in tot ceea ce priveste:”.
61. La articolul IV, dupa punctul 11 se introduc patru noi puncte, punctele 11^1 – 11^4, cu urmatorul cuprins:
“11^1. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<ART. 11
(1) Consiliile locale, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, dupa caz, isi stabilesc propriile strategii de dezvoltare si functionare pe termen scurt, mediu si lung a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, tinand seama de planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-sociala a unitatii administrativ-teritoriale, precum si de angajamentele internationale in domeniul protectiei mediului.>>
11^2. La articolul 12 alineatul (1), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
<<k) elaborarea si aprobarea metodologiei de repartizare si facturare individuala a consumului de apa inregistrat la bransamentul condominiului.>>
11^3. La articolul 16 alineatul (2), literele b) – d) se abroga.
11^4. La articolul 16, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<(3) Pe baza metodologiei prevazute la alin. (2) lit. e), A.N.R.S.C. aproba preturile si tarifele pentru operatorii economici si institutiile publice care presteaza un serviciu de alimentare cu apa si de canalizare de natura celui public si care nu se afla in subordinea autoritatilor administratiei publice locale respective si nu exploateaza un sistem public de alimentare cu apa si de canalizare.>>”
62. La articolul IV punctul 12, alineatul (1) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 17
(1) Infiintarea, organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea si controlul furnizarii/prestarii reglementate a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor, precum si administrarea, exploatarea si asigurarea functionarii sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare aferente acestuia constituie competente exclusive ale autoritatilor administratiei publice locale, care le exercita in conditiile legii. Aceste competente pot fi exercitate si prin intermediul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale asociate, in baza mandatului acordat acestora in conditiile Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”
63. La articolul IV punctul 13, alineatul (1^1) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1^1) Modul de organizare si functionare a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare se stabileste prin actul constitutiv si statutul asociatiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”
64. La articolul IV punctul 16, alineatele (1) si (4) ale articolului 20 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 20
(1) In cazul gestiunii delegate, autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate competentele si responsabilitatile proprii privind asigurarea furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv administrarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare aferente acestuia, in baza unui contract de delegare a gestiunii definit potrivit prevederilor art. 30 alin. (6) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
………………………………………………………………..
(4) Contractele de delegare a gestiunii serviciului se aproba prin hotarari de atribuire adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale si se semneaza de autoritatile executive ale acestora sau, dupa caz, de presedintii asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale asociate, pe baza mandatului acestora si in conditiile Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”
65. La articolul IV punctul 17, alineatul (2) al articolului 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Organizarea procedurilor si derularea acestora, respectiv atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se fac in baza unei documentatii de atribuire aprobate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de adunarea generala a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, ca mandatar al unitatilor administrativ-teritoriale membre. Documentatia de atribuire cuprinde in mod obligatoriu regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului si criteriile de selectie specifice acestuia si se intocmeste in conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice si pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru al serviciului si a criteriilor de selectie-cadru specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.”
66. La articolul IV punctul 18, articolul 21^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 21^1
(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv concesionarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare aferente acestuia, se atribuie direct in urmatoarele situatii:
a) operatorilor regionali infiintati de unitatile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, astfel cum acestia sunt definiti la art. 2 lit. g^1) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) operatorilor cu statut de societati comerciale si cu capital integral al unitatilor administrativ-teritoriale infiintati dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, prin reorganizarea pe cale administrativa, in conditiile legii, a regiilor autonome de interes local sau judetean ori a serviciilor publice de interes local sau judetean subordonate autoritatilor administratiei publice locale, care au avut in administrare si exploatare bunuri, activitati ori servicii de alimentare cu apa si de canalizare.
(2) Atribuirea directa a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se face cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:
a) unitatile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in calitate de actionari/asociati ai operatorului regional, prin intermediul asociatiei, sau, dupa caz, unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de actionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunarii generale a actionarilor si al consiliului de administratie, exercita un control direct si o influenta dominanta asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului in legatura cu serviciul furnizat/prestat, similare celor pe care le exercita asupra structurilor proprii in cazul gestiunii directe;
b) operatorul regional, respectiv operatorul, in calitate de delegat, desfasoara exclusiv activitati din sfera furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare destinate satisfacerii nevoilor utilizatorilor de pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv a unitatii administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;
c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este detinut in totalitate de unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv de unitatea administrativ-teritoriala; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusa.
(3) In cazul incetarii din orice cauza a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare atribuite potrivit alin. (1), atribuirea ulterioara a acestora se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In situatia contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare atribuite direct operatorului regional, respectiv operatorului, asociatia de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, respectiv autoritatile administratiei publice locale vor evalua, in baza prevederilor caietului de sarcini anexat la contractul de delegare a gestiunii, performantele operatorului regional, respectiv operatorului, precum si modul de respectare a indicatorilor de performanta.
(5) In cazul in care se constata nerespectarea grava, repetata sau prelungita a indicatorilor de performanta in furnizarea/prestarea serviciilor se procedeaza la:
a) schimbarea managementului operatorului, in cazul operatorilor de drept public sau al operatorilor de drept privat cu capital al unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile contractului de mandat;
b) rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului, in cazul operatorilor de drept privat cu capital privat sau mixt.”
67. La articolul IV punctul 19, alineatele (3) si (4) ale articolului 22 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(3) Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului si criteriile de selectie specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, aplicabile in cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului, se aproba de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de adunarea generala a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, conform mandatului incredintat acestora de unitatile administrativ-teritoriale membre, in baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru si a criteriilor de selectie-cadru specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, respectiv in baza procedurii-cadru, elaborate si aprobate potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In procesul de atribuire si executare a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare vor urmari obtinerea celui mai bun raport cost-calitate realizat in conditii similare, precum si satisfacerea nevoilor de interes public general ale colectivitatilor locale.”
68. La articolul IV punctul 20, partea introductiva a alineatului (1) si alineatul (2) ale articolului 23 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 23
(1) Delegarea gestiunii serviciului nu anuleaza prerogativele autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare si nu exclude responsabilitatile si dreptul acestora, in conformitate cu competentele si atributiile ce le revin potrivit legii, de a supraveghea si de a controla:
………………………………………………………………..
(2) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre si in baza mandatului incredintat de unitatile administrativ-teritoriale membre, pot delega atat gestiunea propriu-zisa a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, respectiv furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si administrarea si exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, cat si pregatirea, finantarea si realizarea proiectelor de investitii publice pentru infiintarea, reabilitarea, modernizarea si/sau dezvoltarea, dupa caz, a sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare aferente serviciului.”
69. La articolul IV punctul 21, alineatul (2) al articolului 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Investitiile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea si/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare sunt bunuri de retur si se vor recupera din amortizare in conformitate cu prevederile legale pentru partea finantata din fonduri proprii si, respectiv, prin redeventa stabilita potrivit contractului de delegare pentru partea finantata din fonduri publice.”
70. La articolul IV, dupa punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 22^1, cu urmatorul cuprins:
“22^1. La articolul 30, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1) – (1^3), cu urmatorul cuprins:
<<(1^1) Operatorii pot solicita incheierea de conventii individuale in baza metodologiei de repartizare si facturare individuala a consumului de apa inregistrat la bransamentul condominiului, elaborate si aprobate de autoritatea administratiei publice locale.
(1^2) Conventiile de facturare individuala se pot incheia numai in urmatoarele conditii cumulative:
a) in baza hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale;
b) la nivelul intregului imobil/asociatiei;
c) cu respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului.
(1^3) Conventiile individuale vor cuprinde si clauze referitoare la modalitatea de determinare si plata, in condominiu, a cantitatilor de ape uzate si meteorice, dupa caz.>>”
71. La articolul IV punctul 24, partea introductiva a alineatului (5) al articolului 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor se aproba prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, cu respectarea mandatului incredintat, prin hotarari ale adunarilor generale ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C. si cu conditia respectarii urmatoarelor cerinte:”.
72. La articolul IV, dupa punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu urmatorul cuprins:
“24^1. La articolul 34, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6) – (8), cu urmatorul cuprins:
<<(6) Preturile/Tarifele operatorilor economici care produc si/sau transporta apa intr-un sistem de alimentare si o livreaza in alt sistem de alimentare se vor determina in baza elementelor de cheltuieli aferente acestor activitati, cu defalcarea preturilor/tarifelor de producere si transport.
(7) Dispozitiile alin. (6) se aplica si operatorilor ale caror preturi/tarife se determina in baza unor reguli sau formule stabilite prin hotarare a Guvernului, care livreaza apa in afara ariei de operare catre alti operatori. Dupa stabilirea preturilor/tarifelor, ajustarile ulterioare se vor efectua conform regulilor sau formulelor prevazute in hotarari ale Guvernului.
(8) Preturile prevazute la alin. (6) se aproba de autoritatea publica locala sau asociatia de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, dupa caz, si se avizeaza de autoritatea de reglementare competenta, iar cele prevazute la alin. (7) se aproba de autoritatea de reglementare competenta.>>”
73. La articolul IV punctul 25, alineatul (2) al articolului 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In cazul gestiunii delegate, stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor se poate face si pe baza unor reguli ori formule de calcul convenite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului intre autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, intre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare si operator si avizate de A.N.R.S.C. In acest caz, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule de ajustare pentru eliberarea avizului de specialitate.”
74. La articolul IV punctul 26, partea introductiva a alineatului (2) al articolului 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, au dreptul sa sanctioneze operatorul in cazul in care acesta nu furnizeaza/nu presteaza serviciul la nivelul indicatorilor de performanta aprobati, respectiv pentru nerespectarea altor angajamente asumate, prin:”.
75. La articolul IV punctul 27, literele b) si c) ale alineatului (3) al articolului 38 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“b) atribuirea de catre autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, fara respectarea procedurilor de atribuire legale prevazute la art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) darea in administrare de catre autoritatile administratiei publice locale a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui furnizor/prestator fara licenta, respectiv atribuirea si incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fara licenta, cu exceptia contractelor atribuite potrivit art. 21^1.”
76. La articolul IV punctul 28, partea introductiva a alineatului (1) si alineatul (2) ale articolului 41 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 41
(1) In vederea incheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, adunarile generale ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu avizul autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre si in conditiile mandatului incredintat, au obligatia de a initia si aproba in prealabil:
………………………………………………………………..
(2) In cazul reorganizarii sau lichidarii judiciare a operatorilor care isi desfasoara activitatea in baza unor contracte de delegare a gestiunii incheiate in conditiile prezentei legi, autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre si in conditiile mandatului incredintat, vor organiza noi proceduri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, in scopul desemnarii unui nou operator.”
ART. II
(1) Prevederile referitoare la abrogarea lit. d) a alin. (2) al art. 13, precum si prevederile alin. (4) al art. 13 si ale lit. b) a alin. (1) al art. 38 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, se aplica la data intrarii in vigoare a modificarilor si completarilor prevederilor legale privind serviciul public de alimentare cu energie termica.
(2) Regulamentele-cadru si caietele de sarcini-cadru specifice fiecarui serviciu de utilitati publice, prevazute la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice, prevazute la art. 24 alin. (2) din aceeasi lege, in vigoare la data publicarii prezentei legi, se actualizeaza in conformitate cu prevederile acesteia de catre autoritatile de reglementare competente, dupa caz, si se aproba prin ordin al conducatorului acestora, in termen de un an de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close