Procedura de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale. Formularul 601

In M. Of. nr. 798 din 28 noiembrie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1714/2012 pentru aprobarea procedurii de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, precum si a unor formulare.

Din cuprins:
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
ART. 1
Se aproba modelul si continutul formularelor:
a) 601 “Cerere de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale”, cod 14.13.04.03;
b) Notificare, cod 14.13.07.04, prevazute in anexele nr. 1a) si 1b).
ART. 2
Procedura de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale este prevazuta in anexa nr. 2.
ART. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare ale formularelor prevazute la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.
ART. 4
Anexele nr. 1a), 1b), 2 si 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5
Referirile la Codul fiscal din prezentul ordin reprezinta trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 6
(1) Pentru modificarea venitului asigurat in anul 2012, contribuabilii preluati de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala de la Casa Nationala de Pensii Publice depun formularul 600 “Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 874/221/ 2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 25 iunie 2012, avand bifata casuta “Declaratie rectificativa”.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), organul fiscal emite o noua decizie de impunere (formular 610), avand completata coloana referitoare la decizia curenta cu venitul baza de calcul, respectiv contributia de asigurari sociale aferenta, precum si coloana referitoare la decizia anterioara cu informatiile existente in evidenta fiscala, astfel cum au fost preluate de la Casa Nationala de Pensii Publice.
ART. 7
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 8
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 2

Procedura de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale

1. In conformitate cu prevederile art. 296^21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, (Codul fiscal), urmatoarele persoane au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, dupa caz, respectiv:
a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
b) membrii intreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.
2. Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) – c), pct. II, III si V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, precum si cele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la pct. 1.
3. In situatia in care contribuabilii nu se mai incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute la pct. 1 sau se afla in situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) – c), pct. II, III si V din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt asigurati in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii sau au calitatea de pensionari, vor depune la organul fiscal competent o cerere de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, in vederea scoaterii din evidenta fiscala. Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 1.a) la ordin.
4. Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa unde contribuabilul isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu.
5. Cererea prevazuta la pct. 3 se completeaza in doua exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.
6. Cererea se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, impreuna cu documentele justificative care atesta dreptul contribuabilului de a solicita incetarea obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale. Data depunerii cererii este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.
7. Contribuabilul trebuie sa bifeze in formularul 601, cap. II “Date privind incetarea incadrarii in categoriile de contribuabili la sistemul public de pensii”, situatia de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale in care se incadreaza si sa anexeze documentele justificative care atesta situatia declarata.
8. Documentele justificative care atesta incetarea obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) copie de pe certificatul de radiere eliberat de oficiul registrului comertului – in cazul intreprinzatorului titular al unei intreprinderi individuale sau al persoanei fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
b) copie de pe certificatul de radiere sau copie de pe certificatul constatator, dupa caz, eliberat de oficiul registrului comertului, in cazul persoanei fizice, membru al unei intreprinderi familiale;
c) copie de pe formularul (070) “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere”, inregistrat la organul fiscal competent, prin care s-a solicitat incetarea activitatii, conform legii – in cazul unei persoane care exercita profesii libere sau activitati reglementate prin legi speciale;
d) copie de pe documentele din care rezulta incetarea activitatii, cum ar fi declaratia de venit estimat, inregistrata la organul fiscal competent, conform legii – in cazul unei persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.
Totodata, in situatia in care s-a optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, se va verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 51 alin. (2) din Codul fiscal;
e) copie de pe contractul individual de munca sau adeverinta eliberata de angajator, dupa caz – in cazul unei persoane care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldat/gradat voluntar;
f) copie de pe ordinul de numire in functie – in cazul in care persoana este functionar public;
g) adeverinta eliberata de angajator – in cazul in care persoana este cadru militar in activitate, soldat/gradat voluntar, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
h) copie de pe actul de numire in functie, in cazul unei persoane care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care este numita in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, ale carei drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile legii, cu cele ale persoanelor prevazute la lit. e) – g);
i) copie de pe documentul care atesta calitatea de membru cooperator dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale carui drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile legii, cu cele ale persoanelor prevazute la lit. e) – g);
j) adeverinta eliberata de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj – in cazul unei persoane care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii (somer);
k) adeverinta eliberata de institutiile platitoare – in cazul in care persoana este cadru militar trecut in rezerva, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale carui raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii;
l) adeverinta eliberata de institutia in a carei evidenta contribuabilul figureaza ca are calitatea de asigurat sau orice alt document care atesta calitatea de persoana asigurata in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii;
m) copie de pe decizia de pensionare – in cazul unei persoane care are calitatea de pensionar.
9. Documentele se prezinta in copie si original. Copia se certifica de organul fiscal “conform cu originalul”, iar originalul se restituie contribuabilului. In situatia depunerii cererii prin posta, documentele se vor anexa in copie legalizata.
10. Cererea impreuna cu documentele anexate se analizeaza de organul fiscal competent.
10.1. In situatia in care din documentele prezentate se constata ca respectivul contribuabil nu indeplineste conditiile legale pentru a fi scos din evidenta ca platitor de contributii de asigurari sociale, organul fiscal competent respinge cererea.
Organul fiscal competent comunica contribuabilului, potrivit legii, respingerea motivata a cererii.
10.2. In situatia in care se constata ca documentatia depusa este incompleta, se editeaza automat, prin aplicatia informatica, o notificare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.b) la ordin, prin care se instiinteaza contribuabilul cu privire la necesitatea completarii documentelor, conform legii.
Notificarea se comunica contribuabilului, in conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul de procedura fiscala).
In cazul in care, in termen de 15 zile de la data comunicarii notificarii, contribuabilul nu se prezinta la organul fiscal competent in vederea clarificarii situatiei, cererea se respinge.
11. Contributia de asigurari sociale se datoreaza inclusiv pentru luna in cursul careia contribuabilul a indeplinit conditiile de scoatere din evidenta ca platitor de contributii de asigurari sociale, potrivit legii.
12. Pentru cererile care au fost admise se emite o noua decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale (formular 610), in care se stabileste contributia la nivel “0” pentru lunile urmatoare din anul fiscal in curs celei in care contribuabilul a indeplinit conditia de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale.
13. Decizia de impunere se emite in doua exemplare, se avizeaza de conducatorul compartimentului de specialitate si se aproba de conducatorul organului fiscal. Decizia se comunica contribuabilului in conformitate cu art. 44 din Codul de procedura fiscala.
14. Documentele primite de la contribuabil si cele emise de compartimentul de specialitate in aplicarea prezentei proceduri se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close