Codul controlului intern/managerial a fost modificat

In M. Of. nr. 793 din 26 noiembrie 2012 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1423/2012 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

Din cuprins:
ART. I
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 469 din 5 iulie 2011, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Stadiul implementarii si dezvoltarii sistemelor de control intern/managerial la nivelul entitatilor publice, precum si situatiile deosebite, constatate in actiunile de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica, derulate de structurile prevazute la art. 3 alin. (1), fac obiectul informarii, prin intocmirea de situatii semestriale/anuale, pe formatul-model prezentat in anexa nr. 3, care se transmit entitatilor publice ierarhic superioare, la termenele stabilite de acestea.
(3) Institutiile publice in care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui fond special transmit Ministerului Finantelor Publice, Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control, prin controlorii delegati numiti la acestea de catre ministrul finantelor publice, situatii centralizatoare ale situatiilor semestriale/anuale, prevazute la alin. (2), intocmite pe formatul-model prezentat in anexa nr. 3, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarui semestru incheiat, respectiv pana la 20 februarie a anului urmator, pentru anul precedent.”
2. Anexele nr. 3 si 4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se afiseaza pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice.

ANEXA 2
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 946/2005)

INSTRUCTIUNI
privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial

1. Prevederi generale
1.1. In conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conducatorul fiecarei entitati publice elaboreaza anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, denumit in continuare raport, intocmit potrivit formatului prevazut in anexa nr. 4.3, care face parte integranta din prezentele instructiuni.
1.2. Raportul constituie forma oficiala de asumare a responsabilitatii manageriale de catre conducatorul entitatii publice cu privire la sistemul de control intern/managerial si este documentul prin care institutiile publice in care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui fond special furnizeaza Ministerului Finantelor Publice informatiile necesare elaborarii raportului prevazut de lege, care se prezinta Guvernului.
1.3. Responsabilitatea manageriala defineste un raport juridic de obligatie a indeplinirii sarcinilor de catre managerul entitatii publice sau al unei structuri organizatorice a acesteia, care presupune sa exercite managementul in limitele unor determinari interne si externe, in scopul realizarii eficace, eficiente si in conformitate cu dispozitiile legale a obiectivelor stabilite, sa comunice si sa raspunda pentru neindeplinirea obligatiilor manageriale in conformitate cu raspunderea juridica. Raspunderea manageriala deriva din responsabilitatea managerului pentru toate cele 5 componente ale controlului intern/managerial in sectorul public: mediul de control; performanta si managementul riscului; informarea si comunicarea; activitati de control; auditarea si evaluarea.
1.4. Sintagma “entitate publica” este utilizata in intelesul definit la art. 2 lit. m) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel: “entitate publica – autoritate publica, institutie publica, companie/societate nationala, regie autonoma, societate comerciala la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu personalitate juridica, care utilizeaza/administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public”.
1.5. Raportul cuprinde declaratii ale conducatorului entitatii publice cu privire la sistemul de control intern/managerial al entitatii, existent la data inchiderii exercitiului financiar.
1.6. Declaratiile formulate de conducatorul entitatii publice se intemeiaza pe datele, informatiile si constatarile rezultate din operatiunea de autoevaluare a starii sistemului de control intern/managerial, controalele ex-post, rapoartele de audit intern, precum si din recomandarile rezultate din rapoartele de audit extern.
1.7. In vederea elaborarii raportului, conducatorul entitatii publice dispune programarea si efectuarea de catre conducatorii de compartimente aflati in subordine a operatiunii de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial.
1.8. Realizarea autoevaluarii constituie principala forma de implementare a regulii de management definita de standardul 24 “Verificarea si evaluarea controlului” din Codul controlului intern/managerial, conform careia entitatea publica trebuie sa instituie o functie de evaluare a propriului sistem de control intern/managerial, a carei exercitare este in responsabilitatea fiecareia dintre persoanele care ocupa o functie de conducere in entitatea publica. Aceasta functie de autoevaluare nu poate fi nici confundata si nici substituita de evaluarea sistemului de control intern/managerial pe care o realizeaza compartimentul de audit public intern, pe baza unei metodologii specifice, in aplicarea standardului 25 “Auditul intern” si a normelor care reglementeaza activitatea in acest domeniu.
1.9. Pentru pregatirea autoevaluarii, conducatorul entitatii publice poate recurge la capacitatea de consiliere a compartimentului de audit intern, in conditiile prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice, dar si a altor structuri cu rol de indrumare metodologica a implementarii sistemului de control intern/managerial, si, dupa caz, la consilierea de catre controlorul delegat numit de ministrul finantelor publice sa isi exercite atributiile la respectiva entitate publica.
1.10. Operatiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al entitatii se realizeaza prin programarea si efectuarea urmatoarelor actiuni:
a) convocarea unei reuniuni a structurii cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica privind sistemul propriu de control intern/managerial, denumita in continuare Structura, constituita prin act de decizie interna a conducatorului entitatii publice, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din ordin, avand ca obiect stabilirea masurilor de organizare si realizare a operatiunii de autoevaluare;
b) completarea de catre fiecare compartiment din organigrama entitatii publice a “Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial”, prevazut in anexa nr. 4.1, care face parte integranta din prezentele instructiuni, si asumarea de catre conducatorul de compartiment a realitatii datelor, informatiilor si constatarilor inscrise in acesta;
c) intocmirea de catre Structura a Situatiei sintetice a rezultatelor autoevaluarii, prevazuta in anexa nr. 4.2, care face parte integranta din prezentele instructiuni, prin centralizarea informatiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate si transmise de conducatorii de compartimente;
d) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial, in raport cu numarul de standarde implementate, care se realizeaza astfel:
– sistemul este conform daca sunt implementate toate cele 25 de standarde;
– sistemul este partial conform daca sunt implementate intre 13 si 24 de standarde;
– sistemul este neconform daca sunt implementate mai putin de 13 standarde.
1.11. Entitatea publica are obligatia sa elaboreze si sa pastreze pe o perioada de cel putin 5 ani documentatia relevanta cu privire la organizarea si functionarea sistemului de control intern/managerial propriu si pe cea referitoare la operatiunea de autoevaluare a acestuia.

2. Continutul raportului
2.1. Formatul de raport cuprinde declaratiile minimal obligatorii pe care trebuie sa le formuleze conducatorul entitatii publice.
2.2. Conducatorul entitatii publice poate include in raport si alte informatii referitoare la anumite elemente ale sistemului de control intern/managerial propriu, cum ar fi:
a) informatii si constatari care sa permita formularea unor aprecieri in legatura cu eficacitatea sistemului in exercitiul financiar urmator;
b) prezentarea unor elemente considerate relevante in programul si activitatea compartimentului de audit intern;
c) stadiul implementarii masurilor/actiunilor/etapelor prevazute in programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
d) formularea unor rezerve privind eficacitatea sistemului de control intern/managerial, prin mentionarea uneia sau mai multor slabiciuni semnificative ale sistemului, existente la data inchiderii exercitiului financiar, caz in care este obligatorie prezentarea masurilor destinate inlaturarii acestora, precum si termenele de realizare aferente;
e) analiza raportului cost/beneficiu la stabilirea si aplicarea masurilor de control intern/managerial.

3. Aprobarea si prezentarea raportului
3.1. Raportul se aproba prin semnarea acestuia de catre titularul de drept al competentei sau de catre titularul unei competente delegate in conditiile legii, in conformitate cu principiul responsabilitatii manageriale.
3.2. Raportul conducatorului entitatii publice se transmite odata cu situatia financiara anuala si se prezinta organului ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, in cadrul termenului prevazut de lege.
3.3. Au obligatia de a prezenta Ministerului Finantelor Publice – Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control rapoarte anuale, intocmite conform prezentelor instructiuni, numai conducatorii entitatilor publice in care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui fond special.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close