Modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania

In M. Of. nr. 805 din 29 noiembrie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 2166/2012 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 769/2010.

Din cuprins:
ART. I
Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 769/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 1 octombrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
(1) Emiterea rovinietei, gestiunea informatiilor si controlul valabilitatii acesteia se realizeaza prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei, denumit in continuare SIEGMCR.”
2. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) SIEGMCR, detinut in conditiile legii de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. (CNADNR – S.A.), permite emiterea rovinietei prin intermediul:
a) unor terminale conectate la SIEGMCR;
b) unor aplicatii informatice, cu drept de acces la SIEGMCR;
c) unui portal securizat web, dedicat;
d) serviciului de mesaje scurte – SMS, cu drept de acces la SIEGMCR.”
3. La articolul 4, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Fac exceptie de la conditia prevazuta la alin. (4) lit. b) distribuitorii care au in structura puncte de lucru declarate potrivit prevederilor legale situate la mai mult de 30 km de cel mai apropiat punct autorizat, in zona punctelor de trecere a frontierei, in orase sau municipii si cei care emit prin intermediul serviciului de mesaje scurte.”
4. La articolul 4, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Distribuitorii prevazuti la alin. (3) lit. b), cu exceptia celor care emit prin intermediul serviciului de mesaje scurte, vor beneficia de un comision din tariful de utilizare incasat. Sumele incasate de catre acestia ca tarif de utilizare sunt cele prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu pot fi depasite prin aplicarea unor comisioane suplimentare.”
5. La articolul 4, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
“(6^1) Incasarea de catre distribuitori, ca tarif de utilizare, a unor sume care depasesc sumele prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau perceperea de catre acestia a unor comisioane suplimentare conduce la rezilierea imediata si unilaterala de catre CNADNR – S.A. a conventiei incheiate, fara posibilitatea de incheiere a unei alte conventii. In cazul emiterii rovinietei prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS, cu drept de acces la SIEGMCR, potrivit alin. (2) lit. d), nu este considerat comision suplimentar costul generat de utilizarea serviciului de mesaje scurte.”
6. La articolul 4, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
“(9) CNADNR – S.A. va analiza anual rezultatele activitatii de incasare a tarifului de utilizare si de emitere a rovinietelor de catre distribuitori, in vederea prelungirii sau rezilierii conventiilor incheiate si a suspendarii activitatii de distributie in unele dintre punctele de lucru ale acestora, dupa caz.”
7. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
(1) La achitarea tarifului de utilizare la punctele de lucru ale distribuitorilor prin intermediul terminalelor prevazute la art. 4 alin. (2) lit. a) sau prin aplicatiile prevazute la art. 4 alin. (2) lit. b), acestia vor elibera utilizatorului:
a) documentul fiscal care atesta plata sumelor incasate;
b) pentru fiecare vehicul in parte, un document care contine urmatoarele informatii, ce vor fi inregistrate in baza de date a SIEGMCR:
(i) numele distribuitorului si datele de identificare ale punctului de lucru care a emis rovinieta;
(ii) data si ora emiterii rovinietei;
(iii) seria rovinietei si seria unica a tranzactiei;
(iv) numarul de inmatriculare al vehiculului;
(v) numarul de identificare al vehiculului, in cazul achitarii tarifului pentru:
i. perioada de utilizare mai mare sau egala cu 90 de zile, in cazul utilizatorilor straini;
ii. orice perioada de utilizare dintre cele prevazute la art. 3 alin. (1), in cazul utilizatorilor romani, astfel cum acesta este identificat si furnizat in mod automat din baza de date a Ministerului Administratiei si Internelor – Directia regim permise de conducere si inmatriculare vehicule;
(vi) tipul vehiculului, conform clasificarii prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
(vii) anul, luna, ziua si ora de la care este valabila rovinieta;
(viii) anul, luna, ziua expirarii valabilitatii rovinietei, conform perioadei de valabilitate solicitate de utilizator;
(ix) nivelul tarifului in euro;
(x) nivelul tarifului in lei;
(xi) cursul de schimb euro/leu.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b) pct. (v) subpct. ii, daca din motive tehnice numarul de identificare nu poate fi identificat si furnizat in mod automat din baza de date a Ministerului Administratiei si Internelor – Directia regim permise de conducere si inmatriculare vehicule, acesta se inscrie in baza de date numai in cazul achitarii tarifului de utilizare pentru perioade mai mari sau egale cu 90 de zile, manual, de catre personalul distribuitorului.
(3) Documentul prevazut la alin. (1) lit. b) va fi eliberat in doua exemplare identice si va fi inregistrat automat in baza de date a SIEGMCR, din care:
a) primul exemplar, denumit copie partener, va fi semnat de catre solicitant, semnatura prin care acesta va certifica conformitatea datelor inscrise in document si in baza de date a SIEGMCR cu cele solicitate, exemplar ce va ramane la distribuitor;
b) al doilea exemplar, denumit copie client, va fi stampilat de catre distribuitor si va fi inmanat solicitantului, exemplar ce va ramane la acesta.
(4) Solicitantul furnizeaza datele prevazute la alin. (1) lit. b) pct. (iv) si, dupa caz, cele prevazute la alin. (1) lit. b) pct. (v) conform celor inscrise in certificatul de inmatriculare si stabileste tipul vehiculului prevazut la alin. (1) lit. b) pct. (vi).
(5) La emiterea rovinietei prin intermediul portalului securizat web, dedicat, va fi eliberat in format electronic un document ce contine datele prevazute la alin. (1) lit. b), conform datelor introduse de solicitant, document ce poate fi tiparit de catre acesta.
(6) Achitarea tarifului de utilizare in cazul emiterii rovinietei prin intermediul portalului securizat web se poate realiza prin transfer bancar cu ordin de plata sau numerar la banca, precum si prin intermediul serviciilor de plata electronica, puse la dispozitie de CNADNR – S.A.
(7) Valabilitatea rovinietei in cazul emiterii rovinietei prin intermediul portalului prevazut la alin. (6) este conditionata de confirmarea de catre banca a creditarii de catre utilizator a contului CNADNR – S.A. cu suma datorata.
(8) La achitarea tarifului de utilizare prin intermediul SMS, solicitantul:
a) va transmite la numarul de telefon alocat, prin mesaj text, numarul de inmatriculare al vehiculului si tipul acestuia, conform clasificarii prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) va primi un mesaj text, prin care va fi informat ca rovinieta va fi emisa pentru datele furnizate, prevazute la lit. a);
c) va confirma emiterea rovinietei prin transmiterea unui mesaj text;
d) va primi un mesaj text de confirmare a emiterii rovinietei, care va contine urmatoarele informatii ce vor fi inregistrate in baza de date a SIEGMCR:
(i) seria rovinietei si seria unica a tranzactiei;
(ii) numarul de inmatriculare al vehiculului;
(iii) numarul de identificare al vehiculului, astfel cum acesta este identificat si furnizat in mod automat din baza de date a Ministerului Administratiei si Internelor – Directia regim permise de conducere si inmatriculare vehicule;
(iv) tipul vehiculului, conform clasificarii prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
(v) anul, luna, ziua si ora de la care este valabila rovinieta;
(vi) anul, luna, ziua expirarii valabilitatii rovinietei.
(9) Prin intermediul SMS, tariful de utilizare se achita numai pentru utilizatorii romani, in functie de tipul vehiculului si doar pentru perioada minima de utilizare, data si ora de inceput a valabilitatii rovinietei fiind data si ora confirmarii de catre distribuitor a emiterii acesteia.
(10) Daca in documentul prevazut la alin. (1) lit. b) a fost inscris de catre personalul distribuitorului un numar de inmatriculare eronat, utilizatorul poate solicita la acelasi punct de lucru al acestuia, in termen de maximum 60 de minute din momentul emiterii rovinietei, efectuarea corectiei numarului de inmatriculare in baza de date.
(11) In cazul prevazut la alin. (10), distribuitorul:
a) va efectua corectia numarului de inmatriculare in baza de date;
b) va elibera, in conditiile prevazute la alin. (3), un nou document care va contine datele prevazute la alin. (1) lit. b), conform numarului de inmatriculare corect;
c) va pastra, in cadrul aceluiasi punct de lucru, pe termen de un an de la data expirarii valabilitatii rovinietei, urmatoarele documente ce trebuie puse la dispozitia CNADNR – S.A., la solicitarea acesteia:
(i) originalul copiei client si al copiei partener, emise pentru numarul de inmatriculare eronat;
(ii) o copie a certificatului de inmatriculare sau a cartii de identitate a vehiculului, din care sa reiasa numarul de inmatriculare corect;
(iii) originalul copiei partener a documentului emis pentru numarul de inmatriculare corect.
(12) In situatia emiterii rovinietei pentru un numar de inmatriculare eronat, in cazul in care nu a fost solicitata si efectuata corectia numarului de inmatriculare in termenul prevazut la alin. (10), utilizatorul poate solicita CNADNR – S.A. corectia numarului de inmatriculare in baza de date.
(13) Solicitarea prevazuta la alin. (12) se transmite in original la CNADNR – S.A., conform formularului-tip care se regaseste pe pagina web a acesteia, impreuna cu:
a) o copie a documentului copie client emis pentru numarul de inmatriculare eronat;
b) o copie a certificatului de inmatriculare sau a cartii de identitate a vehiculului, din care sa reiasa numarul de inmatriculare corect;
c) o copie a documentului de plata.
(14) Pe baza documentelor prevazute la alin. (13), CNADNR – S.A. va efectua corectia numarului de inmatriculare daca este indeplinita una din urmatoarele conditii:
a) numarul de identificare al vehiculului, inscris in documentul copie client, corespunde cu cel inscris in certificatul de inmatriculare sau in cartea de identitate a vehiculului, transmisa de utilizator;
b) in documentul eliberat de distribuitor, in cazul utilizatorilor romani, nu este inscris numarul de identificare al vehiculului, iar conform inregistrarilor din baza de date a Directiei regim permise de conducere si inmatriculare vehicule numarul de inmatriculare inscris in document, la data eliberarii rovinietei, nu era alocat unui vehicul;
c) in documentul eliberat de distribuitor, in cazul utilizatorilor straini, numarul de inmatriculare inscris prezinta o eroare de maximum doua caractere si numarul de identificare al vehiculului nu este inscris;
d) rovinieta a fost emisa pentru numarul de inmatriculare al unui vehicul pentru care nu este obligatorie achitarea tarifului de utilizare.
(15) Solicitarea se verifica in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii la CNADNR – S.A. si, daca aceasta este justificata, se efectueaza corectia.
(16) In cazul prevazut la alin. (12) utilizatorii nu pot considera rovinieta valabila pentru numarul de inmatriculare corect pana la confirmarea, in scris, de catre CNADNR – S.A. a efectuarii corectiei in baza de date.
(17) In cazul prevazut la alin. (12) utilizatorii vor fi informati, in scris, de catre CNADNR – S.A. cu privire la modalitatea de solutionare a cererii, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia la CNADNR – S.A.”
8. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 9
(1) In cazul schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare, rovinieta isi mentine valabilitatea numai in conditiile in care la emiterea rovinietei numarul de identificare al vehiculului a fost inscris corect. In orice alta situatie utilizatorul va solicita CNADNR – S.A., in scris, efectuarea modificarii numarului de inmatriculare in baza de date a SIEGMCR.”
9. La articolul 9, alineatul (4) se abroga.
10. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 11
(1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza cu ajutorul mijloacelor tehnice, parte a SIEGMCR.
(2) Mijloacele tehnice prevazute la alin. (1) pot fi:
a) terminale de interogare a bazei de date a SIEGMCR privind achitarea corespunzatoare a tarifului de utilizare pentru vehiculul verificat;
b) dispozitive amplasate pe reteaua de drumuri nationale din Romania, respectiv sisteme de camere video, care pot fi fixe sau mobile si care au rolul de a identifica, in regim static ori dinamic, numarul de inmatriculare al vehiculului, in vederea interogarii bazei de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzatoare a tarifului de utilizare pentru vehiculul verificat.
(3) In cazul utilizatorilor romani, daca se constata, prin intermediul mijloacelor tehnice prevazute la alin. (2) lit. b), lipsa rovinietei valabile pentru vehiculul verificat, in baza datelor privind utilizatorul acestuia furnizate de Ministerul Administratiei si Internelor – Directia regim permise de conducere si inmatriculare vehicule, personalul abilitat aplica sanctiunea si incheie procesul-verbal de constatare a contraventiei.
(4) In cazul prevazut la alin. (3), datele furnizate sunt:
a) in cazul utilizatorilor persoane fizice:
(i) numele si prenumele;
(ii) datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal;
b) in cazul utilizatorilor persoane juridice:
(i) denumirea;
(ii) sediul;
(iii) codul de inregistrare fiscala;
(iv) numarul de ordine la registrul comertului.
(5) Procesul-verbal de constatare a contraventiei prevazut la alin. (3) se incheie ulterior, in lipsa contravenientului.
(6) In cazul utilizatorilor romani sau straini, daca se constata, prin intermediul mijloacelor tehnice prevazute la alin. (2) lit. a), lipsa rovinietei valabile pentru vehiculul verificat, personalul abilitat aplica sanctiunea si incheie procesul-verbal de constatare a contraventiei dupa identificarea contravenientului utilizator roman sau a conducatorului auto, in cazul utilizatorilor straini.
(7) Procesul-verbal de constatare a contraventiei, incheiat conform alin. (3) sau (6), se intocmeste si se comunica contravenientului in termen de 30 de zile de la data constatarii contraventiei, interval in care nu se pot incheia alte procese-verbale de constatare a contraventiei pentru incalcarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) In situatia in care prin terminalele de interogare prevazute la alin. (2) lit. a) nu se poate interoga baza de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzatoare a tarifului de utilizare pentru un anumit vehicul, agentul constatator va realiza o fotografie a vehiculului si va intocmi un proces-verbal de constatare in care va mentiona locul, data, ora efectuarii controlului, numarul de inmatriculare al vehiculului si imposibilitatea tehnica de interogare a bazei de date, proces-verbal ce va fi inaintat spre semnare si conducatorului auto al vehiculului.
(9) In cazul prevazut la alin. (8), la reluarea conexiunii cu baza de date, in cazul in care vehiculul nu detinea rovinieta valabila la data efectuarii controlului, agentul constatator va intocmi procesul-verbal de constatare a contraventiei, prin care va aplica sanctiunea.”
11. Articolul 12 se abroga.
12. Articolul 13 se abroga.
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close