Modificarea si completarea Regulamentului privind definitivarea in functie si promovarea in grade profesionale a personalului de probatiune

In M. Of. nr. 796 din 27 noiembrie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 3680/C/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind definitivarea in functie si promovarea in grade profesionale a personalului de probatiune, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.570/C/2010.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul privind definitivarea in functie si promovarea in grade profesionale a personalului de probatiune, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.570/C/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 746 din 9 noiembrie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Proba teoretica are ca obiect testarea cunostintelor privind: metodologia activitatii de probatiune si protectie a victimelor, institutii de drept penal si procedura penala, criminologie, dezvoltare institutionala si cooperare institutionala, informatica sociala, sanatate mentala si infractiune, problema dependentei, sociologie aplicata si psihologia dezvoltarii.”
2. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
(1) Pentru examenul de definitivare in functie, ministrul justitiei numeste prin ordin:
a) comisia de organizare a examenului;
b) comisia de verificare a cunostintelor;
c) comisia de solutionare a contestatiilor;
d) comisia de arbitraj.
(2) Fiecare comisie are in componenta sa un presedinte, membri si un secretar.
(3) Comisia de arbitraj este formata din 3 membri, dupa cum urmeaza: un membru din comisia de solutionare a contestatiilor, un membru din comisia de verificare a cunostintelor si un alt membru, cu rol de arbitru, care nu a facut parte din niciuna dintre comisiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) si care va indeplini si atributia de presedinte al comisiei.
(4) Prin ordinul de constituire a comisiilor, ministrul justitiei desemneaza un membru supleant pentru fiecare dintre comisiile prevazute la alin. (1) lit. a) – c), precum si un membru supleant pentru secretarii comisiilor prevazute la alin. (1) lit. a) – d), pentru situatia in care, din motive obiective, aceste persoane nu isi mai pot exercita atributiile in cadrul comisiei. Pentru comisia de arbitraj se desemneaza cate un membru supleant pentru fiecare dintre categoriile de membri prevazuti la alin. (3).
(5) Din comisia prevazuta la alin. (1) lit. a) fac parte reprezentanti ai Directiei de probatiune si ai Directiei resurse umane din Ministerul Justitiei.
(6) Din comisiile prevazute la alin. (1) lit. b), c) si d) fac parte reprezentanti ai Directiei de probatiune sau ai serviciilor de probatiune, desemnati de directorul Directiei de probatiune.
(7) Nu pot face parte din comisiile prevazute la alin. (1) persoanele care sunt soti, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidatii inscrisi la examenul de definitivare in functie.
(8) Fiecare membru al comisiilor prevazute la alin. (1) semneaza o declaratie pe propria raspundere, in care precizeaza ca:
a) nu se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (7);
b) va respecta secretul si confidentialitatea lucrarilor comisiei si ale variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.”
3. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
(1) Comisia de organizare a examenului are urmatoarele atributii:
a) centralizeaza cererile de inscriere la examen, intocmeste listele de inscriere, verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor legale de participare la examen, intocmeste si afiseaza lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la examen si afiseaza lista finala a candidatilor;
b) verifica daca exista o diferenta mai mare de un punct intre nota acordata de comisia de verificare a cunostintelor si comisia de solutionare a contestatiilor si, atunci cand este cazul, sesizeaza pe baza de proces-verbal comisia de arbitraj;
c) asigura afisarea rezultatelor probelor de examen, stabileste si afiseaza rezultatele finale ale examenului;
d) asigura transmiterea rezultatelor examenului catre Directia de probatiune;
e) indeplineste orice sarcini necesare pentru buna desfasurare a examenului.
(2) Comisia de verificare a cunostintelor are urmatoarele atributii:
a) stabileste tematica si bibliografia si elaboreaza subiectele pentru examenul de definitivare;
b) stabileste baremul de notare a probelor scrise cu caracter teoretic si practic;
c) noteaza lucrarile scrise ale candidatilor si stabileste media notelor acordate lucrarilor de catre fiecare membru al comisiei;
d) recorecteaza si stabileste nota finala acordata lucrarii, daca exista o diferenta in notare mai mare de un punct intre corectori;
e) comunica in scris rezultatele probei catre comisia de organizare, in vederea afisarii acestora.
(3) Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii:
a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea lucrarilor scrise;
b) recorecteaza si stabileste nota acordata lucrarii, daca exista o diferenta in notare mai mare de un punct intre corectori;
c) comunica in scris comisiei de organizare rezultatele solutionarii contestatiilor, in vederea afisarii acestora.
(4) Comisia de arbitraj are urmatoarele atributii:
a) recorecteaza si stabileste nota finala acordata lucrarii in etapa de solutionare a contestatiilor, daca exista o diferenta in notare mai mare de un punct intre comisia de verificare a cunostintelor si comisia de solutionare a contestatiilor;
b) inainte de expirarea termenului de solutionare a contestatiilor, comunica in scris comisiei de organizare nota acordata in modalitatea prevazuta la lit. a), in vederea afisarii.”
4. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) In cazul in care se constata, in urma solutionarii contestatiilor, ca exista o diferenta mai mare de un punct fata de rezultatul obtinut initial de catre candidat, lucrarea va fi recorectata de catre comisia de arbitraj, care va stabili nota finala acordata lucrarii in etapa de solutionare a contestatiilor.”
5. La articolul 12, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Nu se pot inscrie la examenul de promovare in grade profesionale consilierii de probatiune sau inspectorii de probatiune care au obtinut calificativul “foarte slab” sau “slab” la ultima evaluare a performantelor profesionale, precum si persoana fata de care, la data-limita de inscriere la examen, produce efecte sanctiunea disciplinara a suspendarii dreptului de promovare in gradele profesionale pe o perioada de la un an la 3 ani.
(3) Se pot inscrie la examenul de promovare consilierii de probatiune a caror vechime se implineste pana la data-limita de depunere a lucrarilor scrise, inclusiv.”
6. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 13
(1) Data si locul sustinerii examenului de promovare in grade profesionale, precum si tematica, actele necesare inscrierii, termenul de depunere a acestora si a lucrarilor scrise se publica pe pagina electronica a Ministerului Justitiei si se afiseaza la sediul serviciilor de probatiune cu cel putin 60 de zile inainte de data organizarii acestuia.
(2) Lucrarea scrisa se depune ori se transmite atat pe suport hartie, cat si in format electronic, pe CD.
(3) Dupa finalizarea examenului de promovare in grade profesionale, lucrarile scrise se arhiveaza la sediul Directiei de probatiune si pot fi consultate de catre persoanele interesate, in urma unei solicitari scrise si numai in masura in care autorul lucrarii isi exprima acordul in acest sens.”
7. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 14
Examenul de promovare in gradele I si II a consilierilor de probatiune, precum si cel de promovare in gradul I a inspectorilor de probatiune consta in intocmirea si prezentarea unei lucrari scrise pe o tema aleasa din domeniul probatiunii sau care este in stransa legatura cu domeniul probatiunii.”
8. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 15
(1) Pentru examenul de promovare in grade profesionale se constituie urmatoarele comisii:
a) comisia de organizare a examenului;
b) comisia de verificare a cunostintelor;
c) comisia de solutionare a contestatiilor;
d) comisia de arbitraj.
(2) Prevederile art. 5 alin. (2) – (8) se aplica in mod corespunzator.
(3) Comisia de organizare a examenului are urmatoarele atributii:
a) centralizeaza cererile de inscriere la examen, intocmeste listele de inscriere, verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor legale de participare la examen, intocmeste si afiseaza lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la examen si afiseaza lista finala a candidatilor;
b) verifica daca exista o diferenta mai mare de doua puncte intre nota acordata de comisia de verificare a cunostintelor si comisia de solutionare a contestatiilor si, atunci cand este cazul, sesizeaza pe baza de proces-verbal comisia de arbitraj;
c) asigura afisarea rezultatelor probelor de examen, stabileste si afiseaza rezultatele finale ale examenului;
d) asigura transmiterea rezultatelor examenului catre Directia de probatiune;
e) indeplineste orice sarcini necesare pentru buna desfasurare a examenului.
(4) Comisia de verificare a cunostintelor are urmatoarele atributii:
a) stabileste tematica pentru examenul de promovare in grade profesionale a personalului de probatiune;
b) stabileste baremul de notare pentru intocmirea si sustinerea lucrarilor scrise prin raportare la criteriile precizate la art. 16 alin. (2);
c) acorda o nota potrivit baremului pentru modalitatea de intocmire si prezentare a lucrarilor scrise;
d) reevalueaza si stabileste nota finala acordata fiecarui candidat, daca exista o diferenta in notare mai mare de doua puncte intre corectori;
e) comunica in scris rezultatele comisiei de organizare, in vederea afisarii acestora.
(5) Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii:
a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la notele acordate de comisia de verificare a cunostintelor conform prevederilor alin. (4);
b) reevalueaza si stabileste nota acordata fiecarei lucrari prezentate, daca exista o diferenta in notare mai mare de doua puncte intre corectori;
c) comunica in scris comisiei de organizare rezultatele solutionarii contestatiilor, in vederea afisarii acestora.
(6) Comisia de arbitraj are urmatoarele atributii:
a) in termen de 5 zile lucratoare de la data sesizarii de catre comisia de organizare, reevalueaza lucrarea scrisa, audiaza inregistrarea prezentarii si stabileste nota finala acordata in etapa de solutionare a contestatiilor, daca exista o diferenta in notare mai mare de doua puncte intre nota acordata de comisia de verificare a cunostintelor si nota acordata de comisia de solutionare a contestatiilor;
b) comunica in scris comisiei de organizare nota acordata in modalitatea prevazuta la lit. a), in vederea afisarii.
(7) In cazul in care examenul de definitivare in functie se organizeaza concomitent cu examenul de promovare in grade profesionale, prin ordin al ministrului justitiei se pot numi comisii comune de examen.”
9. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
(1) Lucrarea scrisa se prezinta in fata comisiei de verificare a cunostintelor.
(2) Intocmirea si prezentarea lucrarii scrise se raporteaza la urmatoarele criterii:
a) intinderea maxima de 30 de pagini, tehnoredactare in format A4, font Arial 12, la un rand si jumatate;
b) incadrarea in tematica examenului de promovare;
c) contributia personala in scrierea lucrarii;
d) utilitatea si aplicabilitatea lucrarii pentru domeniul probatiunii;
e) utilizarea unor repere legislative si teoretice actuale si relevante pentru tema studiata din literatura de specialitate romana si/sau straina, cu precizarea surselor bibliografice;
f) sinteza si coerenta informatiilor din cuprinsul lucrarii;
g) utilizarea corecta si adaptarea metodologiei de lucru la tema aleasa si scopul lucrarii;
h) sinteza informatiilor si coerenta prezentarii lucrarii;
i) oferirea unor raspunsuri pertinente la intrebarile membrilor comisiei de verificare a cunostintelor;
j) incadrarea in timpul stabilit pentru prezentarea lucrarii;
k) utilizarea corecta a limbii romane in cuprinsul lucrarii si in prezentarea acesteia.
(3) Prezentarea lucrarii scrise se inregistreaza audio, cu acordul prealabil al candidatului, iar inregistrarile sunt utilizate exclusiv in cadrul examenului.”
10. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 17
(1) Fiecare membru al comisiei de verificare a cunostintelor acorda o nota pentru intocmirea si prezentarea lucrarii scrise in conformitate cu baremele stabilite conform art. 15 alin. (4) lit. b).
(2) Prevederile art. 8 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
(3) Nota obtinuta de catre fiecare candidat se calculeaza ca medie aritmetica intre notele acordate de membrii comisiei de verificare a cunostintelor.
(4) Sunt declarati admisi la examenul de promovare in grade profesionale consilierii de probatiune si inspectorii de probatiune care au obtinut nota finala de minimum 7.”
11. La articolul 18, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Contestatia prevazuta la alin. (2) nu este admisibila atunci cand candidatul nu si-a dat acordul pentru inregistrarea audio a prezentarii lucrarii.”
12. La articolul 18, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
“(4^1) In cazul in care se constata, in urma solutionarii contestatiilor, ca exista o diferenta mai mare de doua puncte fata de rezultatul obtinut initial de catre candidat, lucrarea va fi recorectata inauntrul termenului de 15 zile prevazut la alin. (4) de catre comisia de arbitraj, care va stabili nota finala acordata in etapa de solutionare a contestatiilor.”
ART. II
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. III
Directia de probatiune, Directia resurse umane, curtile de apel, tribunalele si serviciile de probatiune vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close