Directiva 2012/30/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012

Directiva 2012/30/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 de coordonare, in vederea echivalarii, a garantiilor impuse societatilor comerciale in statele membre, in intelesul articolului 54 al doilea paragraf din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pentru protejarea intereselor asociatilor sau tertilor, in ceea ce priveste constituirea societatilor comerciale pe actiuni si mentinerea si modificarea capitalului acestora

(reformare)

(Text cu relevanta pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 50 alineatele (1) si (2) litera (g),
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [1],
hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [2],

intrucat:
(1) A doua Directiva 77/91/CEE a Consiliului din 13 decembrie 1976 de coordonare, in vederea echivalarii, a garantiilor impuse societatilor comerciale in statele membre, in intelesul articolului 54 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociatilor sau tertilor, in ceea ce priveste constituirea societatilor comerciale pe actiuni si mentinerea si modificarea capitalului acestora [3] a fost modificata de mai multe ori in mod substantial [4]. Deoarece urmeaza sa fie efectuate modificari suplimentare, aceasta ar trebui reformata din motive de claritate.
(2) Coordonarea prevazuta la articolul 50 alineatul (2) litera (g) din tratat si in Programul general de eliminare a restrictiilor la libertatea de stabilire, initiata prin prima Directiva 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, in vederea echivalarii, a garantiilor impuse societatilor in statele membre, in intelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociatilor sau tertilor [5], este deosebit de importanta in ceea ce priveste societatile comerciale pe actiuni, data fiind predominanta activitatilor lor in economiile statelor membre si deoarece acestea se extind frecvent dincolo de frontierele teritoriului national.
(3) Coordonarea dispozitiilor de drept intern privind constituirea societatilor comerciale pe actiuni si mentinerea, majorarea si reducerea capitalului lor este deosebit de importanta pentru a asigura o protectie minima echivalenta atat pentru actionarii, cat si pentru creditorii societatilor in cauza.
(4) In Uniune, statutul sau actul constitutiv al unei societati comerciale pe actiuni trebuie sa permita oricarei persoane interesate sa cunoasca principalele informatii privind societatea, inclusiv privind compunerea exacta a capitalului.
(5) Sunt necesare dispozitiile Uniunii pentru mentinerea capitalului, care constituie garantia creditorilor, in special prin interzicerea reducerii capitalului prin distribuirea nejustificata catre actionari si prin limitarea dreptului societatii de a-si achizitiona propriile actiuni.
(6) Restrictiile impuse cu privire la achizitionarea de catre o societate comerciala a actiunilor proprii ar trebui sa se aplice nu numai achizitiilor efectuate de societate, ci si celor efectuate de orice persoana care actioneaza in nume propriu, dar in contul societatii comerciale.
(7) Pentru a evita ca o societate comerciala sa se serveasca de o alta societate comerciala la care detine majoritatea drepturilor de vot sau asupra careia poate exercita o influenta dominanta pentru a efectua asemenea achizitii fara sa respecte restrictiile impuse in aceasta privinta, regimul care reglementeaza achizitionarea de catre o societate comerciala a actiunilor proprii ar trebui extins pentru a acoperi cele mai importante si cele mai frecvente cazuri de achizitionare de actiuni de catre alte asemenea societati. Acest regim ar trebui extins pentru a include subscrierea de actiuni ale societatilor comerciale pe actiuni.
(8) Pentru a evita incalcarea prezentei directive trebuie sa fie incluse in regimul la care face referire considerentul 7 societatile comerciale aflate sub incidenta Directivei 2009/101/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, in vederea echivalarii, a garantiilor impuse societatilor in statele membre, in intelesul articolului 54 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociatilor sau tertilor [6], precum si cele aflate sub incidenta legislatiei unei tari terte si care au o forma juridica comparabila.
(9) Atunci cand raporturile dintre o societate comerciala pe actiuni si o alta societate comerciala cum sunt cele mentionate la considerentul 7 sunt indirecte, este oportuna relaxarea dispozitiilor aplicabile atunci cand acele raporturi sunt directe, prin suspendarea drepturilor de vot ca o masura minima pentru a realiza obiectivele prezentei directive.
(10) In plus, se justifica exceptarea cazurilor in care natura specifica a activitatii profesionale elimina posibilitatea ca realizarea obiectivelor prezentei directive sa fie pusa in pericol.
(11) Avand in vedere obiectivele articolului 50 alineatul (2) litera (g) din tratat, este necesar ca, in cazul majorarii si reducerii capitalului, legislatiile statelor membre sa asigure respectarea si armonizarea punerii in aplicare a principiilor care garanteaza tratamentul egal al actionarilor aflati in conditii identice si protectia titularilor de creante anterioare deciziei de reducere a capitalului.
(12) In vederea sporirii protectiei standardizate a creditorilor in toate statele membre, creditorii ar trebui sa poata declansa, in anumite conditii, proceduri judiciare si administrative atunci cand creantele lor sunt in pericol ca urmare a reducerii capitalului unei societati pe actiuni.
(13) Pentru a preveni abuzul de piata, statele membre ar trebui sa ia in considerare, in vederea punerii in aplicare a prezentei directive, dispozitiile Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizarile abuzive ale informatiilor confidentiale si manipularile pietei (abuzul de piata) [7], ale Regulamentului (CE) nr. 2273/2003 al Comisiei din 22 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind derogarile prevazute pentru programele de rascumparare si stabilizarea instrumentelor financiare [8] si ale Directivei 2004/72/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 privind normele de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste practicile comerciale admise, definirea informatiei confidentiale pentru instrumentele financiare derivate din produsele de baza, stabilirea listelor de persoane care au acces la informatii confidentiale, declararea operatiunilor efectuate de persoanele care exercita responsabilitati de conducere si notificarea operatiunilor suspecte [9].
(14) In lumina hotararii Curtii de Justitie din 6 mai 2008 in cauza Parlamentul/Consiliul, C-133/06 [10], se considera necesara reformularea articolului 6 alineatul (3) din Directiva 77/91/CEE in scopul de a elimina un temei juridic secundar existent si pentru a asigura examinarea si, dupa caz, revizuirea cuantumului mentionat la alineatul (1) de la articolul respectiv atat de catre Parlamentul European cat si de catre Consiliu.
(15) Prezenta directiva nu ar trebui sa aduca atingere obligatiilor statelor membre privind termenele de transpunere in dreptul intern si de aplicare a directivelor mentionate in anexa II partea B,

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:
Articolul 1
(1) Masurile de coordonare prevazute prin prezenta directiva se aplica actelor cu putere de lege si actelor administrative ale statelor membre privind formele de societati comerciale mentionate in anexa I.
Denumirea oricarei societati comerciale avand una dintre formele juridice mentionate la anexa I contine sau este insotita de o descriere distincta de descrierea impusa pentru alte forme de societati comerciale.
(2) Statele membre pot hotari sa nu aplice prezenta directiva societatilor de investitii cu capital variabil si cooperativelor inregistrate sub una din formele juridice de societati comerciale enumerate in anexa I. Daca folosesc aceasta optiune, legislatiile statelor membre impun societatilor in cauza sa includa cuvintele “societate de investitii cu capital variabil” sau “cooperativa” in toate documentele mentionate la articolul 5 din Directiva 2009/101/CE.
“Societate de investitii cu capital variabil” inseamna, in intelesul prezentei directive, doar societatile comerciale:
– al caror obiect exclusiv de activitate este investirea fondurilor lor in diverse titluri si actiuni, terenuri sau alte active, cu singurul scop de a repartiza riscurile de investitii si de a le acorda actionarilor lor beneficiile rezultate din gestionarea activelor lor;
– care ofera actiunile proprii spre subscriptie publica; si
– al caror statut prevede ca, in limitele unui capital minim si maxim, acestea pot in orice moment sa emita, sa rascumpere sau sa revanda actiunile proprii.
Articolul 2
Statutul sau actul constitutiv al societatii comerciale mentioneaza intotdeauna cel putin urmatoarele informatii:
(a) forma si denumirea societatii;
(b) obiectul de activitate al societatii;
(c) daca societatea nu are capital autorizat, cuantumul capitalului subscris;
(d) daca societatea are capital autorizat, cuantumul acestuia, precum si cuantumul capitalului subscris la infiintarea societatii sau la autorizarea societatii pentru inceperea activitatii si in momentul oricarei modificari a capitalului autorizat, fara a aduce atingere articolului 2 litera (e) din Directiva 2009/101/CE;
(e) in masura in care nu sunt determinate prin lege, normele care reglementeaza numarul si procedura de numire a membrilor organelor care reprezinta societatea in relatiile cu tertii, raspund de administrarea, conducerea, supravegherea si controlul societatii, precum si repartizarea competentelor intre aceste organe;
(f) durata societatii, cu exceptia cazurilor in care este nedeterminata.
Articolul 3
In statut, in actul constitutiv sau intr-un document separat publicat in conformitate cu procedura prevazuta de fiecare stat membru in conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE, trebuie mentionate cel putin urmatoarele informatii:
(a) sediul social;
(b) valoarea nominala a actiunilor subscrise si, cel putin o data pe an, numarul acestora;
(c) numarul actiunilor subscrise, fara precizarea valorii nominale, daca astfel de actiuni pot fi emise conform legislatiei interne;
(d) conditiile speciale care limiteaza transferul actiunilor, daca exista;
(e) daca exista mai multe categorii de actiuni, informatiile mentionate la literele (b), (c) si (d) pentru fiecare dintre aceste categorii si drepturile aferente actiunilor din fiecare categorie;
(f) tipul actiunilor, nominative sau la purtator, daca legislatia interna prevede ambele tipuri, precum si orice dispozitii privind conversia acestor actiuni, cu exceptia cazului in care procedura in cauza este prevazuta prin lege;
(g) cuantumul capitalului subscris si varsat la infiintarea societatii sau in momentul in care societatea este autorizata sa isi inceapa activitatea;
(h) valoarea nominala a actiunilor sau, daca acestea nu au valoarea nominala, numarul de actiuni emise pentru orice aport la capital, altul decat aporturile in numerar, precum si natura aportului si numele persoanei care face aportul in cauza;
(i) identitatea persoanelor fizice sau juridice sau a societatilor care au semnat sau in numele carora s-a semnat statutul sau actul constitutiv al societatii sau, in cazul in care constituirea societatii nu este simultana, proiectul de statut sau de act constitutiv;
(j) cuantumul total sau cel putin o estimare a tuturor costurilor pe care societatea trebuie sa le suporte sau care ii pot fi imputate pentru constituire si, daca este cazul, inainte ca societatea sa fie autorizata sa isi inceapa activitatea; si
(k) orice avantaj special acordat, in momentul constituirii societatii sau pana in momentul in care societatea este autorizata sa isi inceapa activitatea, oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei in cauza.
Articolul 4
(1) Daca legislatia statului membru dispune ca o societate comerciala nu isi poate incepe activitatea fara a fi autorizata in acest sens, aceasta prevede, de asemenea, responsabilitatea pentru angajamentele asumate de societate sau in numele acesteia in perioada de dinainte de acordarea sau refuzul autorizatiei in cauza.
(2) Alineatul (1) nu se aplica angajamentelor rezultate din contracte incheiate de societate sub rezerva primirii autorizatiei de a-si incepe activitatea.
Articolul 5
(1) Daca legislatia unui stat membru impune ca o societate comerciala sa fie formata din mai mult de un actionar, detinerea tuturor actiunilor de catre o singura persoana sau scaderea numarului de actionari sub numarul minim legal, dupa constituirea societatii, nu atrag dizolvarea automata a societatii.
(2) Daca in cazurile mentionate in alineatul (1), legislatia unui stat membru permite dizolvarea societatii comerciale prin hotarare judecatoreasca, judecatorul competent trebuie sa aiba posibilitatea de a acorda societatii timpul necesar pentru a-si regulariza situatia.
(3) Daca se pronunta o hotarare de dizolvare dintre cele mentionate la alineatul (2), societatea intra in lichidare.
Articolul 6
(1) Legislatiile statelor membre impun, pentru constituirea unei societati comerciale sau pentru acordarea autorizatiei de incepere a activitatii, subscrierea unui capital minim in valoare de cel putin 25000 EUR.
(2) La fiecare cinci ani, Parlamentul European si Consiliul, hotarand la propunerea Comisiei in conformitate cu articolul 50 alineatul (1) si alineatul (2) litera (g) din tratat, examineaza si, daca este nevoie, revizuiesc valorile exprimate in alineatul (1) in euro, tinand cont, pe de o parte, de evolutia economica si monetara din Uniune si, pe de alta parte, de tendinta de a permite doar intreprinderilor mari si mijlocii sa opteze pentru formele de societate comerciala enumerate in anexa I.
Articolul 7
Capitalul subscris poate fi format doar din active care pot fi evaluate economic. Cu toate acestea, un angajament de a presta munca sau servicii nu poate face parte din activele respective.
Articolul 8
Actiunile nu pot fi emise la o valoare mai mica decat valoarea lor nominala sau, daca nu au valoare nominala, decat echivalentul lor contabil.
Cu toate acestea, statele membre pot sa permita celor care, prin profesia lor, se angajeaza sa plaseze actiuni sa plateasca mai putin decat pretul total al actiunilor pentru care subscriu in cursul respectivei tranzactii.
Articolul 9
Actiunile emise pentru un aport de capital trebuie sa fie achitate in momentul constituirii societatii sau in momentul autorizarii societatii pentru inceperea activitatii in proportie de cel putin 25 % din valoarea lor nominala sau, in absenta valorii nominale, din echivalentul lor contabil.
Cu toate acestea, daca actiunile sunt emise pentru un alt aport de capital decat cel in numerar, in momentul constituirii societatii sau in momentul autorizarii societatii pentru inceperea activitatii, aportul trebuie transferat complet in termen de cinci ani de la momentul in cauza.
Articolul 10
(1) Unul sau mai multi experti independenti, desemnati sau agreati de o autoritate administrativa sau judiciara, vor intocmi un raport asupra oricarui alt aport decat cel in numerar inainte de constituirea sau autorizarea inceperii activitatii societatii comerciale. Expertii in cauza pot fi persoane fizice sau juridice sau societati comerciale, conform legislatiei fiecarui stat membru.
(2) Raportul expertilor mentionat la alineatul (1) contine cel putin descrierea fiecaruia dintre activele care formeaza aportul, precum si metoda de evaluare utilizata si mentioneaza daca valorile obtinute prin aplicarea respectivelor metode corespund cel putin numarului si valorii nominale sau, in absenta valorii nominale, a echivalentului contabil si, daca este cazul, a primei de emisiune a actiunilor emise pentru aport.
(3) Raportul expertilor se publica in conformitate cu normele prevazute de legislatia fiecarui stat membru, in conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE.
(4) Statele membre pot hotari sa nu aplice prezentul articol daca 90 % din valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, din echivalentul contabil al tuturor actiunilor este emisa pentru un alt aport decat cel in numerar adus de una sau mai multe societati comerciale si daca sunt indeplinite urmatoarele cerinte:
(a) in ceea ce priveste societatea care primeste astfel de aporturi, persoanele mentionate la articolul 3 litera (i) au fost de acord sa renunte la intocmirea raportului de expertiza;
(b) acordul in cauza a fost publicat in conformitate cu alineatul (3);
(c) societatile care fac astfel de aporturi detin rezerve care, conform legii sau conform statutului, nu pot fi repartizate si care sunt cel putin egale cu valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, cu echivalentul contabil al actiunilor emise pentru aporturi altele decat in numerar;
(d) societatile care fac astfel de aporturi garanteaza, pana la concurenta valorii mentionate la litera (c), datoriile societatii beneficiare acumulate in perioada dintre momentul emiterii actiunilor pentru alte aporturi decat cele in numerar si un an dupa publicarea conturilor anuale ale societatii beneficiare pentru exercitiul financiar in care au fost facute aporturile in cauza; in aceasta perioada este interzis orice transfer al actiunilor astfel emise;
(e) garantia mentionata la litera (d) a fost publicata in conformitate cu alineatul (3); si
(f) societatile care fac astfel de aporturi depun o suma egala cu cea mentionata la litera (c) intr-o rezerva care nu poate fi repartizata pana la expirarea unui termen de trei ani de la publicarea conturilor anuale ale societatii beneficiare pentru exercitiul financiar in cursul caruia au fost facute aporturile in cauza sau, daca este necesar, pana la o data ulterioara la care sunt solutionate toate pretentiile prezentate in respectiva perioada cu privire la garantia mentionata la litera (d).
(5) Statele membre pot decide sa nu aplice prezentul articol in cazul constituirii, prin fuziune sau prin divizare, a unei noi societati comerciale atunci cand se intocmeste de catre unul sau mai multi experti independenti un raport privind proiectul de fuziune sau de divizare.
Atunci cand statele membre decid sa aplice prezentul articol in cazurile mentionate la primul paragraf, acestea pot sa prevada ca raportul in temeiul prezentului articol si raportul intocmit de unul sau mai multi experti independenti privind proiectul de fuziune sau de divizare sa poata fi intocmite de acelasi expert sau experti.
Articolul 11
(1) Statele membre pot decide sa nu aplice articolul 10 alineatele (1), (2) si (3) din prezenta directiva atunci cand, prin decizia organului administrativ sau de conducere, valorile mobiliare in sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 18 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare [11] sau instrumentele pietei monetare in sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 19 din acea directiva reprezinta un aport care nu este in numerar, iar aceste valori sau instrumente sunt evaluate la pretul mediu ponderat la care au fost tranzactionate in cadrul uneia sau mai multor piete reglementate in sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 14 din directiva mentionata anterior pe o perioada cu o durata suficienta, determinata de legislatia interna, precedand data efectiva a aportului care nu este in numerar.
Cu toate acestea, in cazul in care acest pret a fost afectat de circumstante exceptionale care ar putea modifica in mod semnificativ valoarea activului la data efectiva a aportului sau, inclusiv situatiile in care piata acestor valori mobiliare sau a acestor instrumente ale pietei monetare nu mai este lichida, are loc o reevaluare la initiativa si sub responsabilitatea organului administrativ sau de conducere.
In scopul realizarii unei astfel de reevaluari se aplica articolul 10 alineatele (1), (2) si (3).
(2) Statele membre pot decide sa nu aplice articolul 10 alineatele (1), (2) si (3) atunci cand, prin decizia organului administrativ sau de conducere, aportul care nu este in numerar este alcatuit din active, altele decat valorile mobiliare sau instrumentele pietei monetare mentionate la alineatul (1) al prezentului articol, si care au facut deja obiectul unei evaluari a valorii juste de catre un expert independent recunoscut si atunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii:
(a) valoarea justa este determinata la o data care nu poate preceda cu mai mult de sase luni aducerea efectiva a aportului; si
(b) evaluarea a fost realizata in conformitate cu standardele si principiile de evaluare general recunoscute in statele membre pentru tipul de activ care constituie aportul.
In cazul unor circumstante noi care ar putea modifica in mod semnificativ valoarea justa a activului la data efectiva a aportului, are loc o reevaluare la initiativa si sub responsabilitatea organului administrativ sau de conducere.
In scopul realizarii unei astfel de reevaluari se aplica articolul 10 alineatele (1), (2) si (3).
In absenta unei asemenea reevaluari, unul sau mai multi actionari care detin un procentaj total de minimum 5 % din capitalul subscris al societatii in ziua luarii deciziei de majorare a capitalului pot cere o evaluare de catre un expert independent, caz in care se aplica articolul 10 alineatele (1), (2) si (3).
Actionarul sau actionarii pot face aceasta cerere pana la data efectiva a aportului, cu conditia ca, la data cererii, actionarul sau actionarii in cauza inca sa detina un procentaj total de minimum 5 % din capitalul subscris al societatii, la fel ca in ziua luarii deciziei de majorare a capitalului.
(3) Statele membre pot decide sa nu aplice articolul 10 alineatele (1), (2) si (3) atunci cand, la decizia organului administrativ sau de conducere, aportul care nu este in numerar este alcatuit din active, altele decat valorile mobiliare sau instrumentele pietei monetare mentionate la alineatul (1) al prezentului articol, a caror justa valoare deriva, pentru fiecare element al activului, din conturi legale ale exercitiului financiar precedent, cu conditia ca aceste conturi legale sa fi fost supuse unui audit in conformitate cu Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale si al conturilor consolidate [12].
Paragrafele de la al doilea la al cincilea ale alineatului (2) al prezentului articol se aplica mutatis mutandis.
Articolul 12
(1) Atunci cand aportul care nu este in numerar, mentionat la articolul 11, se efectueaza fara a recurge la raportul unor experti, asa cum este mentionat la articolul 10 alineatele (1), (2) si (3), in afara de cerintele prevazute la articolul 3 litera (h) si in termen de o luna de la data efectiva a aportului, se face publica o declaratie care contine urmatoarele elemente:
(a) o descriere a aportului care nu este in numerar in cauza;
(b) valoarea sa, sursa evaluarii respective si, dupa caz, metoda de evaluare;
(c) o declaratie care sa precizeze daca valorile obtinute corespund cel putin numarului, valorii nominale sau, in absenta unei valori nominale, valorii nominale contabile si, dupa caz, a primei de emisie a actiunilor care trebuie emise in schimbul acestui aport;
(d) o declaratie potrivit careia nu a intervenit nicio circumstanta noua care ar putea influenta evaluarea initiala.
Publicitatea este asigurata potrivit modalitatilor prevazute de legislatia fiecarui stat membru in conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE.
(2) Atunci cand se propune sa se efectueze un aport care nu este in numerar fara a recurge la raportul unor experti, mentionat la articolul 10 alineatele (1), (2) si (3), in cadrul unei majorari a capitalului propusa spre realizare in temeiul articolului 29 alineatul (2), se face public un anunt care contine data la care a fost luata decizia de majorare a capitalului si informatiile enumerate la alineatul (1) al prezentului articol, publicitatea acestuia realizandu-se potrivit modalitatilor prevazute de legislatia fiecarui stat membru in conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE, inainte de aducerea efectiva a activelor ca aport care nu este in numerar. In acest caz, declaratia prevazuta la alineatul (1) al prezentului articol se rezuma la declaratia potrivit careia nu a survenit nicio circumstanta noua din momentul in care anuntul mentionat anterior a fost facut public.
(3) Fiecare stat membru va oferi garantii adecvate pentru a asigura respectarea procedurii prevazute de articolul 11 si de prezentul articol, atunci cand un aport care nu este in numerar se aduce fara a recurge la raportul unor experti mentionat la articolul 10 alineatele (1), (2) si (3).
Articolul 13
(1) Daca, inainte de expirarea termenului stabilit prin legislatia interna, de cel putin doi ani de la constituirea sau de la autorizarea inceperii activitatii societatii, societatea achizitioneaza orice element de activ de la o persoana sau societate mentionata la articolul 3 litera (i) in schimbul a cel putin o zecime din capitalul subscris, achizitia este examinata si detaliile cu privire la achizitie sunt publicate in conformitate cu articolul 10 alineatele (1), (2) si (3), iar achizitia se supune aprobarii adunarii generale.
Articolele 11 si 12 se aplica mutatis mutandis.
Statele membre pot, de asemenea, sa dispuna aplicarea respectivelor dispozitii in cazul in care activele apartin unui actionar sau oricarei alte persoane.
(2) Alineatul (1) nu se aplica pentru achizitiile efectuate in cadrul operatiunilor curente ale societatii, pentru achizitiile efectuate la initiativa sau sub supravegherea unei autoritati administrative sau judiciare, sau pentru achizitiile realizate la bursa.
Articolul 14
Sub rezerva dispozitiilor privind reducerea capitalului subscris, actionarii nu pot fi scutiti de obligatia de a varsa contributiile datorate.
Articolul 15
Pana la coordonarea ulterioara a legislatiilor interne, statele membre adopta masurile necesare pentru a impune cel putin garantiile prevazute la articolele 2-14 in cazul transformarii unei alte forme de societate comerciala intr-o societate comerciala pe actiuni.
Articolul 16
Articolele 2-15 nu aduc atingere dispozitiilor prevazute de statele membre privind competenta si procedura de modificare a statutului sau a actului constitutiv.
Articolul 17
(1) Cu exceptia cazurilor de reducere a capitalului subscris, nu se poate realiza nici o distribuire catre actionari daca, la data incheierii ultimului exercitiu financiar, activul net rezultat din conturile anuale ale societatii este sau, dupa o astfel de distribuire, ar scadea sub cuantumul capitalului subscris plus rezervele care nu pot fi distribuite conform legii sau statutului.
(2) Daca partea nevarsata a capitalului subscris nu este inclusa in activul din bilant, cuantumul respectiv se deduce din cuantumul capitalului subscris mentionat la alineatul (1).
(3) Cuantumul distribuirii catre actionari nu poate depasi cuantumul profiturilor de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar plus eventualele profituri reportate si sume retrase din rezerve disponibile in acest scop, minus orice pierderi reportate si sume depuse in rezerve in conformitate cu legea sau statutul.
(4) Notiunea de “distribuire” utilizata la alineatele (1) si (3) include, in special, plata dividendelor si a dobanzilor pentru actiuni.
(5) Daca legislatia statului membru permite plata de avansuri din dividende, se aplica cel putin urmatoarele conditii:
(a) se elaboreaza o situatie contabila interimara care sa arate ca fondurile disponibile pentru distribuire sunt suficiente;
(b) cuantumul de repartizat nu poate depasi profiturile totale obtinute de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar pentru care s-au intocmit conturile anuale, plus eventualele profituri reportate si sume retrase din rezerve disponibile in acest scop, minus orice pierderi reportate si sume depuse in rezerve in conformitate cu cerintele legale sau statutare.
(6) Alineatele (1)-(5) nu aduc atingere dispozitiilor statelor membre privind majorarea capitalului subscris prin capitalizarea rezervelor.
(7) Legislatia statului membru poate sa prevada derogari de la alineatul (1) in cazul societatilor de investitii cu capital fix.
In intelesul prezentului alineat, expresia “societate de investitii cu capital fix” inseamna numai acele societati comerciale:
(a) al caror obiect exclusiv de activitate il constituie plasarea fondurilor lor in diverse titluri si actiuni, terenuri sau alte active cu singurul scop de a repartiza riscurile de investitii si de a le acorda actionarilor lor beneficiile rezultate din gestionarea activelor lor; si
(b) care ofera actiunile proprii spre subscriptie publica.
Daca fac uz de aceasta optiune, legislatiile statelor membre:
(a) impun acestor societati sa includa expresia “societate de investitii” in toate documentele mentionate la articolul 5 din Directiva 2009/101/CE;
(b) nu permit unei astfel de societati al carei activ net scade sub cuantumul specificat la alineatul (1) sa faca distribuiri catre actionari daca la data incheierii ultimului exercitiu financiar activul total al societatii rezultat din conturile anuale este sau, dupa o astfel de distribuire, ajunge sub o data si jumatate din cuantumul obligatiilor totale catre creditori rezultate din conturile anuale; si
(c) impun oricarei astfel de societati comerciale care efectueaza o distribuire cand activul sau net este sub cuantumul mentionat la alineatul (1) sa includa in conturile sale anuale o nota in acest sens.
Articolul 18
Orice distribuire care contravine articolului 17 trebuie restituita de actionarii care au primit-o, daca societatea dovedeste ca actionarii in cauza aveau sau, in imprejurarile date, nu puteau sa nu aiba cunostinta de neregulile privind repartizarea efectuata in favoarea lor.
Articolul 19
(1) In cazul unei pierderi semnificative de capital subscris, trebuie convocata o adunare generala a actionarilor in termenul prevazut de legislatia statului membru in cauza, pentru a analiza daca societatea comerciala ar trebui lichidata sau daca ar trebui adoptate alte masuri.
(2) Cuantumul unei pierderi considerate semnificative in intelesul alineatului (1) nu poate fi stabilit prin legislatiile statelor membre la o valoare mai mare de jumatate din capitalul subscris.
Articolul 20
(1) Societatea comerciala nu poate subscrie propriile actiuni.
(2) Daca actiunile unei societati comerciale sunt subscrise de o persoana actionand in nume propriu, dar in contul societatii in cauza, se considera ca subscriitorul a subscris actiunile in contul propriu.
(3) Persoanele sau societatile mentionate la articolul 3 litera (i) sau, in cazul unei majorari a capitalului subscris, membrii organului de administrare sau conducere, sunt obligati sa achite contravaloarea actiunilor subscrise prin nerespectarea prezentului articol.
Cu toate acestea, legislatia statului membru poate sa prevada ca orice persoana interesata poate fi liberata de aceasta obligatie, daca dovedeste ca nu ii poate fi imputata personal nicio greseala.
Articolul 21
(1) Fara a duce atingere principiului tratamentului egal al tuturor actionarilor care se gasesc in aceeasi situatie si Directivei 2003/6/CE, statele membre pot permite unei societati sa achizitioneze propriile actiuni, fie ea insasi, fie prin intermediul unei persoane care actioneaza in nume propriu dar in contul acestei societati. In masura in care aceste achizitii sunt permise, statele membre le vor supune urmatoarelor conditii:
(a) autorizatia de achizitie se acorda de catre adunarea generala, care fixeaza conditiile achizitiilor avute in vedere si, in special, numarul maxim de actiuni care trebuie cumparate, durata pentru care se acorda autorizatia, durata maxima fiind stabilita de legislatia interna, fara insa a putea depasi cinci ani si, in cazul achizitiei cu titlu oneros, contravaloarea maxima si minima. Membrii organelor administrative sau de conducere se asigura ca, la momentul efectuarii oricarei achizitii autorizate, sunt respectate conditiile prevazute la literele (b) si (c);
(b) achizitiile, inclusiv actiunile pe care societatea le-a achizitionat anterior si pe care le detine in portofoliu, precum si actiunile achizitionate de o persoana care actioneaza in nume propriu dar in contul societatii, nu pot avea ca efect reducerea activului net sub nivelul cuantumului mentionat la articolul 17 alineatele (1) si (2); si
(c) numai actiunile achitate integral pot fi incluse in tranzactie.
In afara de aceasta, statele membre pot supune achizitiile in intelesul primului paragraf urmatoarelor conditii:
(a) valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al actiunilor achizitionate, inclusiv actiunile pe care societatea le-a achizitionat anterior si pe care le detine in portofoliu, precum si actiunile achizitionate de o persoana care actioneaza in nume propriu dar in contul societatii, sa nu poata depasi o limita determinata de statele membre; aceasta limita nu poate fi mai mica de 10 % din capitalul subscris;
(b) autorizatia acordata societatii pentru a achizitiona actiunile proprii in intelesul primului paragraf, numarul maxim de actiuni care pot fi achizitionate, perioada pentru care se acorda autorizatia si contravaloarea maxima sau minima sa figureze in statutul sau in actul constitutiv al societatii;
(c) societatea sa respecte cerintele corespunzatoare cu privire la notificari si rapoarte;
(d) anumitor societati, desemnate de statele membre, sa li se poata solicita anularea actiunilor achizitionate, cu conditia ca o suma egala cu valoarea nominala a actiunilor anulate sa fie inclusa intr-o rezerva care, cu exceptia unei reduceri a capitalului subscris, sa nu poata fi distribuita actionarilor; aceasta rezerva nu poate fi utilizata decat pentru majorarea capitalului subscris prin capitalizarea rezervelor; si
(e) achizitia sa nu compromita satisfacerea creantelor creditorilor.
(2) Legislatia unui stat membru poate sa prevada derogari de la alineatul (1) litera (a) prima teza, daca achizitionarea de catre societate a propriilor actiuni este necesara pentru a evita ca societatea sa sufere prejudicii iminente si semnificative. In acest caz, urmatoarea adunare generala trebuie sa fie informata de catre organul de administrare sau conducere cu privire la motivele sau natura achizitiei efectuate, numarul si valoarea nominala sau, in absenta unei valori nominale, echivalentul contabil al actiunilor achizitionate, proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta si contravaloarea acestor actiuni.
(3) Statele membre pot sa nu aplice alineatul (1) litera (a) prima teza pentru actiunile achizitionate chiar de catre societate sau de catre o persoana actionand in nume propriu, dar in contul societatii, pentru a fi repartizate angajatilor societatii sau angajatilor unei societati asociate. Actiunile in cauza trebuie repartizate in termen de 12 luni de la achizitionare.
Articolul 22
(1) Statele membre pot sa nu aplice articolul 21 pentru:
(a) actiunile achizitionate prin punerea in aplicare a unei decizii de reducere a capitalului sau in imprejurarile mentionate la articolul 43;
(b) actiunile achizitionate ca urmare a unui transfer universal de active;
(c) actiunile integral achitate, achizitionate cu titlu gratuit sau achizitionate de catre banci sau alte institutii financiare cu titlul de comision de achizitie;
(d) actiunile achizitionate in temeiul unei obligatii legale sau care rezulta dintr-o hotarare judecatoreasca de protejare a actionarilor minoritari in cazul, in special, al unei fuziuni, al unei modificari a obiectului de activitate si a formei juridice, al unui transfer in strainatate al sediului social sau in cazul introducerii unor restrictii privind transferul de actiuni;
(e) actiunile achizitionate de la un actionar in cazul in care nu au fost achitate;
(f) actiunile achizitionate pentru despagubirea actionarilor minoritari la societati asociate;
(g) actiunile integral achitate, achizitionate in cadrul unei vanzari impuse printr-o hotarare judecatoreasca pentru plata unei creante datorate societatii de catre proprietarul actiunilor; si
(h) actiunile integral achitate, emise de o societate de investitii cu capital fix, definita la articolul 17 alineatul (7) al doilea paragraf, si achizitionate la cererea investitorului de societatea in cauza sau de o societate comerciala asociata. Se aplica articolul 17 alineatul (7) al treilea paragraf litera (a). Respectivele achizitii nu trebuie sa conduca la reducerea activului net sub cuantumul capitalului subscris plus eventualele rezerve a caror distribuire este interzisa de lege.
(2) Cu toate acestea, actiunile achizitionate in cazurile mentionate la alineatul (1) literele (b)-(g) trebuie instrainate in termen de maximum trei ani de la achizitionare, cu exceptia cazului in care valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, echivalentul contabil al actiunilor achizitionate, inclusiv actiunile pe care societatea le-a achizitionat prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul societatii, nu depaseste 10 % din capitalul subscris.
(3) Daca actiunile nu sunt instrainate in termenul prevazut la alineatul (2), ele trebuie anulate. Legislatia statului membru poate sa conditioneze aceasta anulare de reducerea corespunzatoare a capitalului subscris. O astfel de reducere trebuie prevazuta in cazul in care achizitionarea actiunilor care urmeaza a fi anulate conduce la reducerea activului net sub cuantumul stabilit in articolul 17 alineatele (1) si (2).
Articolul 23
Actiunile achizitionate prin incalcarea articolelor 21 si 22 trebuie instrainate in termen de un an de la achizitionare. Daca ele nu sunt instrainate in termenul prevazut, se aplica articolul 22 alineatul (3).
Articolul 24
(1) Daca legislatia statului membru permite unei societati comerciale sa-si achizitioneze propriile actiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul societatii, detinerea actiunilor in cauza este supusa in orice moment cel putin urmatoarelor conditii:
(a) printre drepturile asociate actiunilor in cauza, dreptul de vot conferit de actiunile detinute de societate se suspenda in orice situatie;
(b) daca actiunile sunt incluse in activul bilantului, in pasivul bilantului se prevede o rezerva de valoare egala, care nu poate fi distribuita.
(2) Daca legislatia statului membru permite unei societati comerciale sa-si achizitioneze propriile actiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul societatii, aceasta va impune ca raportul anual sa mentioneze cel putin urmatoarele:
(a) motivele achizitiilor efectuate in cursul exercitiului financiar;
(b) numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al actiunilor achizitionate si instrainate in cursul exercitiului financiar si proportia pe care o reprezinta acestea in cadrul capitalului subscris;
(c) in cazul achizitiei si instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;
(d) numarul si valoarea sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al tuturor actiunilor achizitionate si detinute de societate si proportia pe care o reprezinta acestea in cadrul capitalului subscris.
Articolul 25
(1) Atunci cand statele membre permit unei societati ca, direct sau indirect, sa avanseze fonduri, sa acorde imprumuturi sau sa ofere garantii in vederea achizitionarii actiunilor proprii de catre un tert, acestea vor supune aceste tranzactii conditiilor enuntate la alineatele (2)-(5).
(2) Tranzactiile au loc sub responsabilitatea organului administrativ sau de conducere in conditii corecte de piata, in special in ceea ce priveste dobanda primita de societate si garantiile oferite societatii pentru imprumuturile si avansurile mentionate la alineatul (1).
Situatia financiara a tertului sau, in cazul tranzactiilor care implica mai multe tari, a fiecarei parti implicate trebuie analizata in mod corespunzator.
(3) Organul administrativ sau de conducere supune tranzactiile, pentru aprobare prealabila, adunarii generale, care hotaraste in conformitate cu regulile cvorumului si majoritatii stabilite la articolul 44.
Organul administrativ sau de conducere prezinta adunarii generale un raport scris indicand:
(a) motivele tranzactiei;
(b) interesul pe care tranzactia il prezinta pentru societate;
(c) conditiile in care se efectueaza tranzactia;
(d) riscurile pe care le presupune pentru lichiditatea si solvabilitatea societatii; si
(e) pretul la care se considera ca tertul va achizitiona actiunile.
Raportul respectiv va fi comunicat registrului in scopul asigurarii publicitatii in conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE.
(4) Ajutorul financiar total acordat tertilor nu poate avea ca rezultat reducerea activului net al societatii sub cuantumul mentionat la articolul 17 alineatele (1) si (2), luand in considerare, de asemenea, orice reducere a activului net care ar fi putut aparea ca urmare a achizitiei, de catre societate sau in contul acesteia, a propriilor actiuni in conformitate cu articolul 21 alineatul (1).
Societatea inscrie in pasivul bilantului o rezerva, care nu poate fi distribuita, de un cuantum corespunzator ajutorului financiar total.
(5) Atunci cand un tert achizitioneaza, cu ajutorul financiar al unei societati, actiunile proprii ale societatii in sensul articolului 21 alineatul (1) sau subscrie actiunile emise in cadrul unei majorari a capitalului subscris, aceasta achizitie sau subscriere se efectueaza la un pret corect.
(6) Alineatele (1)-(5) nu se aplica tranzactiilor efectuate in cadrul operatiunilor curente ale bancilor si ale altor institutii financiare, nici tranzactiilor efectuate in vederea achizitionarii de actiuni de catre sau pentru salariatii societatii sau ai unei societati comerciale asociate.
Cu toate acestea, tranzactiile mentionate nu pot avea ca efect reducerea activului net sub cuantumul mentionat la articolul 17 alineatul (1).
(7) Alineatele (1)-(5) nu se aplica operatiunilor efectuate in vederea achizitionarii de actiuni in conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera (h).
Articolul 26
Atunci cand membrii organului administrativ sau de conducere al societatii parte la o tranzactie mentionata la articolul 25 alineatul (1) sau ai organului administrativ sau de conducere al unei intreprinderi-mama in sensul articolului 1 din A saptea Directiva 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 in temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (g) din tratat, privind conturile consolidate [13] sau aceasta intreprindere-mama insasi sau particulari care actioneaza in nume propriu dar in contul membrilor acestor organe sau in contul acestei intreprinderi sunt parti la o astfel de tranzactie, statele membre trebuie sa se asigure, prin garantii adecvate, ca o astfel de tranzactie nu contravine intereselor societatii.
Articolul 27
(1) Luarea in gaj a propriilor actiuni de catre societate, fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul societatii, este considerata ca o achizitie in intelesul articolului 21, al articolului 22 alineatul (1) si al articolelor 24 si 25.
(2) Statele membre pot sa nu aplice alineatul (1) operatiunilor curente ale bancilor sau ale altor institutii financiare.
Articolul 28
(1) Subscrierea, achizitionarea sau detinerea de actiuni ale societatii comerciale pe actiuni de catre alta societate comerciala in intelesul articolului 1 din Directiva 2009/101/CE la care societatea comerciala pe actiuni dispune direct sau indirect de majoritatea drepturilor de vot sau asupra careia poate exercita direct sau indirect o influenta dominanta sunt considerate ca fiind efectuate de insasi societatea comerciala pe actiuni.
Primul paragraf se aplica, de asemenea, atunci cand cealalta societate comerciala se afla sub incidenta legislatiei unei tari terte si are o forma juridica comparabila cu cele mentionate la articolul 1 din Directiva 2009/101/CE.
Cu toate acestea, atunci cand societatea comerciala pe actiuni detine indirect majoritatea drepturilor de vot sau poate exercita indirect o influenta dominanta, statele membre pot sa nu aplice primul si al doilea paragraf, daca prevad suspendarea drepturilor de vot aferente actiunilor societatii comerciale pe actiuni detinute de cealalta societate comerciala.
(2) In absenta coordonarii dispozitiilor de drept intern privind grupurile, statele membre pot:
(a) sa defineasca cazurile in care se considera ca o societate comerciala pe actiuni este in masura sa exercite o influenta dominanta asupra unei alte societati comerciale; daca un stat membru exercita aceasta optiune, legislatia sa interna trebuie, in orice caz, sa prevada ca poate fi exercitata o influenta dominanta daca o societate comerciala pe actiuni:
– are dreptul sa numeasca sau sa demita majoritatea membrilor organului administrativ, de conducere sau de supraveghere si, in acelasi timp, este actionar sau asociat al altei societati comerciale; sau
– este actionar sau asociat al altei societati comerciale si are control unic asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor sai in baza unui contract incheiat cu ceilalti actionari sau asociai ai societatii in cauza.
Statele membre nu sunt obligate sa prevada dispozitii pentru alte cazuri decat cele prevazute la prima si a doua liniuta;
(b) sa defineasca cazurile in care o societate comerciala pe actiuni este considerata ca detinand indirect drepturile de vot sau fiind indirect in masura sa exercite o influenta dominanta;
(c) sa precizeze imprejurarile in care o societate comerciala pe actiuni este considerata ca detinand drepturile de vot.
(3) Statele membre pot sa nu aplice primul si al doilea paragraf ale alineatului (1) atunci cand subscrierea, achizitia sau detinerea este efectuata in numele unei alte persoane decat persoana care subscrie, achizitioneaza sau detine actiuni, care nu este nici societatea comerciala pe actiuni mentionata la alineatul (1), nici alta societate comerciala la care societatea comerciala pe actiuni detine, direct sau indirect, majoritatea drepturilor de vot sau la care poate exercita o influenta dominanta, direct sau indirect.
(4) Statele membre pot sa nu aplice primul si al doilea paragraf ale alineatului (1) atunci cand subscrierea, achizitia sau detinerea este efectuata de alta societate comerciala in calitatea sa si in contextul activitatii sale ca agent profesionist de titluri de valoare, cu conditia ca aceasta sa fie membru al unei burse de valori situate sau operand intr-un stat membru sau sa fie aprobata sau supervizata de o autoritate a statului membru cu competente in supravegherea agenilor profesionisti de titluri de valoare, care, in intelesul prezentei directive, pot sa includa instituii de credit.
(5) Statele membre pot sa nu aplice primul si al doilea paragraf ale alineatului (1), atunci cand actiunile detinute la o societate comerciala pe actiuni de alta societate comerciala au fost achizitionate inainte de stabilirea raporturilor dintre cele doua societati comerciale in conformitate cu criteriile mentionate la alineatul (1).
Cu toate acestea, drepturile de vot aferente acelor actiuni sunt suspendate si actiunile sunt luate in considerare cand se determina daca este indeplinita conditia prevazuta la articolul 21 alineatul (1) litera (b).
(6) Statele membre pot sa nu aplice articolul 22 alineatele (2) sau (3) sau articolul 23 atunci cand actiunile unei societati comerciale pe actiuni sunt achizitionate de o alta societate comerciala, cu conditia ca acestea sa asigure urmatoarele:
(a) suspendarea drepturilor de vot aferente actiunilor societatii comerciale pe actiuni detinute de cealalta societate comerciala; si
(b) obligarea membrilor organelor administrative sau de conducere ale societatii comerciale pe actiuni sa rascumpere de la cealalta societate comerciala actiunile prevazute la articolul 22 alineatele (2) si (3) si la articolul 23 la pretul la care cealalta societate le-a achizitionat; aceasta sanctiune nu este aplicabila atunci cand membrii organelor administrative si de conducere ale societatii comerciale pe actiuni demonstreaza ca acea societate nu a avut niciun rol in subscrierea sau achizitionarea actiunilor respective.
Articolul 29
(1) Orice majorare de capital trebuie sa fie hotarata de adunarea generala. Atat hotararea in cauza, cat si majorarea capitalului subscris sunt publicate sub forma prevazuta de legislatia fiecarui stat membru in conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE.
(2) Cu toate acestea, statutul, actul constitutiv sau adunarea generala, ale carei hotarari trebuie publicate in conformitate cu dispozitiile alineatului (1), pot sa autorizeze o majorare a capitalului subscris pana la un cuantum maxim stabilit tinand cont de valoarea maxima prevazuta prin lege. Daca este cazul, majorarea capitalului subscris poate fi decisa, in limitele cuantumului stabilit, de catre organul societatii abilitat in acest sens. Organul in cauza poate fi abilitat in aceasta privinta pentru un termen de maximum cinci ani, termen care poate fi reinnoit o data sau de mai multe ori de catre adunarea generala, de fiecare data pentru maximum cinci ani.
(3) Daca exista mai multe categorii de actiuni, hotararea adunarii generale privind majorarea de capital mentionata la alineatul (1) sau aprobarea de a majora capitalul mentionata la alineatul (2) sunt supuse unui vot separat cel putin pentru fiecare categorie de actionari ale caror drepturi sunt afectate de operatiunea in cauza.
(4) Prezentul articol se aplica emisiunilor de orice titluri care pot fi convertite in actiuni sau confera dreptul de subscriere de actiuni, dar nu si conversiei unor astfel de titluri sau exercitarii dreptului de subscriere.
Articolul 30
Actiunile emise in schimbul unor aporturi, in cursul unei majorari a capitalului subscris, trebuie achitate in proportie de cel putin 25 % din valoarea lor nominala sau, in absenta unei valori nominale, din echivalentul lor contabil. Daca este prevazuta o prima de emisiune, aceasta trebuie achitata integral.
Articolul 31
(1) Actiunile emise pentru alte aporturi decat cele in numerar ca efect al unei majorari a capitalului subscris trebuie achitate integral in termen de cinci ani de la decizia de majorare a capitalului subscris.
(2) Aporturile mentionate la alineatul (1) fac obiectul unui raport intocmit, inainte de majorarea de capital, de catre unul sau mai multi experti independenti fata de societate, desemnati sau aprobati de catre o autoritate administrativa sau judecatoreasca. Expertii in cauza pot fi persoane fizice sau juridice sau societati, in conformitate cu legislatia fiecarui stat membru.
Se aplica articolul 10 alineatele (2) si (3) si articolele 11 si 12.
(3) Statele membre pot decide sa nu aplice alineatul (2) in cazul unei majorari de capital subscris efectuate pentru realizarea unei fuziuni, a unei divizari sau a unei oferte publice de achizitionare sau schimb de actiuni si pentru plata in numerar a actionarilor societatii comerciale care este absorbita sau divizata, ori care face obiectul unei oferte publice de achizitionare sau schimb de actiuni.
Cu toate acestea, in cazul unei fuziuni sau al unei divizari, statele membre aplica dispozitiile de la primul paragraf numai daca se intocmeste de catre unul sau mai multi experti independenti un raport privind proiectul de fuziune sau de divizare.
Atunci cand statele membre decid sa aplice alineatul (2) in cazul unei fuziuni sau al unei divizari, acestea pot sa prevada ca raportul in temeiul prezentului articol si raportul intocmit de unul sau mai multi experti independenti privind proiectul de fuziune sau de divizare sa poata fi intocmite de acelasi expert sau de aceiasi experti.
(4) Statele membre pot sa nu aplice alineatul (2), daca toate actiunile emise in cursul unei majorari a capitalului subscris sunt emise pentru alte aporturi decat cele in numerar subscrise de una sau mai multe societati comerciale, cu conditia ca toti actionarii societatii beneficiare sa fi fost de acord sa nu se intocmeasca raportul de expertiza si cu conditia indeplinirii cerintelor din articolul 10 alineatul (4) literele (b)-(f).
Articolul 32
Daca majorarea de capital nu este subscrisa integral, capitalul va fi majorat cu cuantumul subscrierilor varsate doar in cazul in care conditiile de emisiune prevad aceasta posibilitate.
Articolul 33
(1) Ori de cate ori majorarea de capital are loc pentru aporturi in numerar, actionarii trebuie sa beneficieze, proportional cu capitalul reprezentat de actiunile detinute de acestia, de dreptul de preemptiune asupra actiunilor emise.
(2) Legislatia unui stat membru:
(a) poate sa nu aplice alineatul (1) actiunilor care ofera un drept limitat de participare la distribuire in intelesul articolului 17 si/sau la repartizarea activelor societatii in caz de lichidare; sau
(b) in cazul in care o societate comerciala avand mai multe categorii de actiuni care confera drepturi diferite de vot sau de participare la distribuire in intelesul articolului 17 sau la repartizarea activelor societatii in caz de lichidare procedeaza la o majorare a capitalului subscris prin emisiune de actiuni noi din doar una dintre aceste categorii, aceasta poate permite ca dreptul de preemptiune al actionarilor din celelalte categorii sa se exercite doar dupa exercitarea dreptului mentionat de catre actionarii din categoria careia apartin noile actiuni emise.
(3) Orice oferta de subscriere in temeiul dreptului de preemptiune si perioada in care trebuie exercitat dreptul mentionat se publica in buletinul national desemnat in conformitate cu Directiva 2009/101/CE. Cu toate acestea, legislatia unui stat membru poate sa nu prevada respectiva obligatie de publicare in cazul in care toate actiunile societatii sunt nominative. In acest caz, toti actionarii societatii trebuie informati in scris. Dreptul de preemptiune trebuie exercitat intr-un termen care nu poate fi mai scurt de 14 zile de la data publicarii ofertei de subscriere sau de la data expedierii scrisorilor catre actionari.
(4) Dreptul de preemptiune nu poate fi limitat sau retras prin statut sau actul constitutiv. Cu toate acestea, adunarea generala poate decide cu privire la aceasta. Organul de administrare sau conducere trebuie sa prezinte acestei adunari un raport scris motivand limitarea sau retragerea dreptului de preemptiune si justificand pretul de emisiune propus. Adunarea generala hotaraste in conformitate cu normele privind cvorumul si majoritatea prevazute la articolul 44. Hotararea adunarii se publica sub forma prevazuta de legislatia fiecarui stat membru in conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE.
(5) Legislatia unui stat membru poate prevedea ca statutul, actul constitutiv sau adunarea generala, hotarand in conformitate cu normele privind cvorumul si majoritatea prevazute la alineatul (4), pot sa acorde competenta de a limita sau retrage dreptul de preemptiune organului societatii care este imputernicit sa decida asupra unei majorari a capitalului subscris in limitele capitalului autorizat. Competenta respectiva nu poate fi acordata pentru un termen mai lung decat termenul prevazut in cazul competentei prevazute la articolul 29 alineatul (2).
(6) Dispozitiile alineatelor (1)-(5) se aplica pentru emisiunea tuturor titlurilor convertibile in actiuni sau care confera dreptul de subscriere de actiuni, dar nu si pentru conversia titlurilor in cauza sau exercitarea dreptului de subscriere.
(7) Dreptul de preemptiune nu este exclus in intelesul alineatelor (4) si (5) daca, in conformitate cu decizia de majorare a capitalului subscris, actiunile sunt emise la banci si alte institutii financiare pentru a fi oferite actionarilor societatii in conformitate cu alineatele (1) si (3).
Articolul 34
Orice reducere a capitalului subscris, cu exceptia celei hotarate prin hotarare judecatoreasca, trebuie supusa cel putin unei hotarari a adunarii generale, care hotaraste in conformitate cu normele privind cvorumul si majoritatea prevazute la articolul 44, fara a aduce atingere articolelor 40 si 41. Decizia adunarii se publica sub forma prevazuta de legislatia fiecarui stat membru in conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE.
Notificarea de convocare a adunarii generale trebuie sa specifice cel putin scopul si modul de realizare a reducerii.
Articolul 35
Daca exista mai multe categorii de actiuni, hotararea adunarii generale privind o reducere a capitalului subscris este supusa unui vot separat, cel putin pentru fiecare categorie de actionari ale caror drepturi sunt afectate de operatiunea in cauza.
Articolul 36
(1) In cazul reducerii capitalului subscris, cel putin creditorii ale caror creante sunt anterioare datei publicarii deciziei de reducere au cel putin dreptul de a obtine o garantie pentru creantele care nu sunt inca scadente la momentul acestei publicari. Statele membre nu pot retrage acest drept decat in cazul in care creditorul dispune de garantii adecvate sau in cazul in care aceste garantii nu sunt necesare luand in considerare patrimoniul societatii.
Statele membre stabilesc conditiile pentru exercitarea dreptului prevazut de primul paragraf. In orice caz, statele membre se asigura ca creditorii sunt autorizati sa sesizeze autoritatea administrativa sau judiciara competenta pentru a obtine garantiile adecvate, cu conditia ca acestia sa poata dovedi, in mod credibil, ca aceasta reducere a capitalului subscris pune in pericol satisfacerea creantelor lor si ca nu au obtinut garantii adecvate din partea societatii.
(2) De asemenea, prin legislatiile statelor membre se prevede cel putin ca reducerea nu are efect sau ca nu se pot face plati in beneficiul actionarilor pana cand creditorii nu vor fi obtinut satisfactie sau o instanta nu va fi decis neonorarea solicitarilor creditorilor.
(3) Prezentul articol se aplica daca reducerea capitalului subscris se realizeaza prin exonerarea totala sau partiala de la plata soldului contributiilor actionarilor.
Articolul 37
(1) In cazul unei reduceri a capitalului subscris efectuata cu scopul de a compensa pierderile suferite sau de a include anumite sume intr-o rezerva, nu e necesar ca statele membre sa aplice articolul 36, cu conditia ca, dupa aceasta operatiune, cuantumul rezervei in cauza sa nu depaseasca 10 % din capitalul subscris redus. Exceptand cazul unei reduceri a capitalului subscris, rezerva in cauza nu poate fi distribuita actionarilor; rezerva poate fi utilizata doar pentru compensarea pierderilor suferite sau pentru majorarea capitalului subscris prin capitalizarea rezervei in cauza, in masura in care statele membre permit o astfel de operatiune.
(2) In cazurile mentionate la alineatul (1), legislatiile statelor membre trebuie sa prevada cel putin masurile necesare pentru a garanta ca sumele derivand din reducerea capitalului social nu pot fi utilizate pentru plati si distribuiri in beneficiul actionarilor sau pentru scutirea actionarilor de obligatia de a-si plati contributiile.
Articolul 38
Capitalul subscris nu poate fi redus la un cuantum mai mic decat capitalul minim prevazut in conformitate cu articolul 6.
Statele membre pot permite, totusi, o astfel de reducere, daca prevad, de asemenea, ca decizia de reducere a capitalului subscris poate avea efect doar atunci cand capitalul subscris este majorat la un cuantum cel putin egal cu capitalul minim prescris.
Articolul 39
In cazul in care prin legislatia statului membru se permite amortizarea integrala sau partiala a capitalului subscris fara reducerea acestuia, aceasta impune cel putin respectarea urmatoarelor conditii:
(a) in cazul in care statutul sau actul constitutiv prevad amortizarea, aceasta din urma este decisa de adunarea generala care hotaraste cel putin in conditiile normale de cvorum si majoritate; in cazul in care statutul si actul constitutiv nu prevad amortizarea, aceasta din urma este decisa de adunarea generala care hotaraste cel putin in conditiile de cvorum si majoritate prevazute la articolul 44; decizia trebuie publicata sub forma prevazuta de legislatia fiecarui stat membru in conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE;
(b) doar sumele care pot fi utilizate pentru distribuire in intelesul articolului 17 alineatele (1)-(4) pot fi utilizate pentru amortizare;
(c) actionarii ale caror actiuni sunt amortizate isi mentin drepturile in societate, cu exceptia drepturilor de rambursare a investitiilor lor si de participare la repartizarea unui dividend initial pentru actiunile neamortizate.
Articolul 40
(1) Daca permite societatilor reducerea capitalului subscris prin retragerea obligatorie de actiuni, legislatia unui stat membru impune indeplinirea cel putin a urmatoarelor conditii:
(a) retragerea obligatorie trebuie sa fie prevazuta sau permisa prin statut sau actul constitutiv, inainte de subscrierea actiunilor care urmeaza a fi retrase;
(b) daca este autorizata doar prin statut sau actul constitutiv, retragerea obligatorie este decisa de catre adunarea generala, cu exceptia cazului in care a fost unanim aprobata de catre actionarii implicati;
(c) organul societatii care decide retragerea obligatorie determina conditiile si modul de retragere, daca acestea nu au fost stabilite prin statut sau actul constitutiv;
(d) articolul 36 se aplica, cu exceptia actiunilor integral achitate si puse la dispozitia societatii cu titlu gratuit sau retrase folosind sume disponibile pentru distribuire in conformitate cu articolul 17 alineatele (1)-(4); in cazurile mentionate, o suma egala cu valoarea nominala sau, in absenta unei valori nominale, cu echivalentul contabil al tuturor actiunilor retrase trebuie depusa intr-o rezerva; rezerva in cauza nu poate fi distribuita actionarilor, exceptand cazul unei reduceri a capitalului subscris; rezerva in cauza poate fi utilizata doar pentru compensarea unor pierderi suferite sau pentru majorarea capitalului subscris prin capitalizarea rezervei in cauza, cu conditia ca statele membre sa permita o astfel de operatiune; si
(e) decizia de retragere obligatorie se publica sub forma prevazuta de legislatia fiecarui stat membru in conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE.
(2) Articolul 34 alineatul (1) si articolele 35, 37 si 44 nu se aplica cazurilor mentionate la alineatul (1) din prezentul articol.
Articolul 41
(1) In cazul unei reduceri a capitalului subscris prin retragerea de actiuni achizitionate de catre societate, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul societatii, retragerea trebuie intotdeauna hotarata de adunarea generala.
(2) Se aplica articolul 36, cu exceptia cazurilor in care actiunile sunt achizitionate integral si sunt dobandite cu titlu gratuit sau folosind sume disponibile pentru distribuire in conformitate cu articolul 17 alineatele (1)-(4); in cazurile mentionate, o suma egala cu valoarea nominala sau, in absenta acesteia, cu echivalentul contabil al tuturor actiunilor retrase trebuie depusa intr-o rezerva. Rezerva in cauza nu poate fi repartizata actionarilor, exceptand cazul unei reduceri a capitalului subscris. Rezerva in cauza poate fi utilizata doar pentru compensarea unor pierderi suferite sau pentru majorarea capitalului subscris prin capitalizarea rezervei in cauza, cu conditia ca statele membre sa permita o astfel de operatiune.
(3) Articolele 35, 37 si 44 nu se aplica cazurilor mentionate la alineatul (1) din prezentul articol.
Articolul 42
In cazurile care intra sub incidenta articolului 39, a articolului 40 alineatul (1) litera (b) si a articolului 41 alineatul (1), daca exista mai multe categorii de actiuni, decizia adunarii generale privind amortizarea capitalului subscris sau reducerea acestuia prin retragerea de actiuni este supusa unui vor separat, cel putin pentru fiecare categorie de actionari ale caror drepturi sunt afectate de operatiunea in cauza.
Articolul 43
Daca societatile comerciale sunt autorizate sa emita actiuni rascumparabile, prin legislatia unui stat membru se impune indeplinirea cel putin a urmatoarelor conditii pentru rascumpararea acestor actiuni:
(a) rascumpararea trebuie sa fie permisa prin statutul sau actul constitutiv al societatii inainte de subscrierea actiunilor care urmeaza sa fie rascumparate;
(b) actiunile trebuie sa fie achitate integral;
(c) conditiile si modul de rascumparare sunt stabilite prin statutul sau actul constitutiv al societatii;
(d) rascumpararea se poate face doar utilizand sume disponibile pentru distribuire in conformitate cu articolul 17 alineatele (1)-(4) sau sume obtinute dintr-o noua emisiune realizata in vederea efectuarii rambursarii in cauza;
(e) o suma egala cu valoarea nominala sau, in absenta acesteia, cu echivalentul contabil al tuturor actiunilor rascumparate trebuie depusa intr-o rezerva care nu poate fi distribuita actionarilor, exceptand cazul unei reduceri a capitalului subscris; rezerva in cauza poate fi utilizata doar pentru majorarea capitalului subscris prin capitalizarea rezervelor;
(f) litera (e) nu se aplica daca rascumpararea se face cu sume obtinute dintr-o noua emisiune realizata in vederea efectuarii rascumpararii in cauza;
(g) daca se prevede plata unei prime catre actionari ca urmare a rascumpararii, prima poate fi platita doar din sumele disponibile pentru distribuire in conformitate cu articolul 17 alineatele (1)-(4) sau dintr-o alta rezerva decat cea mentionata la litera (e) a prezentului articol care nu poate fi distribuita actionarilor, exceptand cazul unei reduceri a capitalului subscris; rezerva in cauza poate fi utilizata doar pentru majorarea capitalului subscris prin capitalizarea rezervelor sau pentru acoperirea costurilor mentionate in articolul 3 litera (j) sau a costurilor emisiunii de actiuni sau obligatiuni sau pentru plata unei prime catre detinatorii de actiuni sau obligatiuni rascumparabile;
(h) notificarea rascumpararii se publica sub forma prevazuta de legislatia fiecarui stat membru in conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE.
Articolul 44
Prin legislatiile statelor membre se prevede ca deciziile mentionate la articolul 33 alineatele (4) si (5) si la articolele 34, 35, 39 si 42 trebuie adoptate cu cel putin o majoritate de nu mai putin de doua treimi din voturile conferite de titlurile sau capitalul subscris reprezentante.
Cu toate acestea, prin legislatiile statelor membre poate sa se prevada ca este suficienta o majoritate simpla a voturilor mentionate la primul paragraf, daca este reprezentat cel putin jumatate din capitalul subscris.
Articolul 45
(1) Statele membre pot deroga de la primul paragraf al articolului 9, de la articolul 21 alineatul (1) litera (a) prima teza, precum si de la articolele 29, 30 si 33 in masura in care aceste derogari sunt necesare pentru adoptarea sau aplicarea dispozitiilor menite sa incurajeze participarea angajatilor sau a altor categorii de persoane stabilite de legislatia interna la capitalul intreprinderilor.
(2) Statele membre pot sa nu aplice articolul 21 alineatul (1) litera (a) prima teza si articolele 34, 35, 40, 41, 42 si 43 pentru societatile constituite in conformitate cu un act cu putere de lege speciala, care emit atat actiuni de capital, cat si actiuni pentru lucratori, cele din urma fiind emise in favoarea colectivului angajatilor societatii, acesta fiind reprezentat la adunarile generale ale actionarilor prin delegati cu drept de vot.
Articolul 46
In scopul punerii in aplicare a prezentei directive, prin actele cu putere de lege ale statelor membre se asigura tratamentul egal al tuturor actionarilor aflati in conditii identice.
Articolul 47
(1) Statele membre pot sa nu aplice articolul 3 literele (g), (i), (j) si (k) pentru societatile existente la data intrarii in vigoare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative care au fost adoptate pentru a se conforma Directivei 77/91/CEE.
(2) Comisiei ii sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.
Articolul 48
Directiva 77/91/CEE, astfel cum a fost modificata prin actele mentionate in anexa II partea A, se abroga, fara a aduce atingere obligatiilor statelor membre in ceea ce priveste termenele de transpunere in dreptul intern si de aplicare a directivelor mentionate in anexa II partea B.
Trimiterile la directiva abrogata se inteleg ca trimiteri la prezenta directiva si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa III.
Articolul 49
Prezenta directiva intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 50
Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.
Adoptata la Strasbourg, 25 octombrie 2012.
Pentru Parlamentul European
Presedintele
M. Schulz
Pentru Consiliu
Presedintele
A. D. Mavroyiannis
[1] JO C 132, 3.5.2011, p. 113.
[2] Pozitia Parlamentului European din 15 noiembrie 2011 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 10 octombrie 2012.
[3] JO L 26, 31.1.1977, p. 1. Nota: titlul Directivei 77/91/CEE a fost ajustat pentru a tine cont de renumerotarea articolelor din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in conformitate cu articolul 5 din Tratatul de la Lisabona; trimiterea originala a fost la articolul 58 din tratat.
[4] A se vedea anexa II partea A.
[5] JO L 65, 14.3.1968, p. 8.
[6] JO L 258, 1.10.2009, p. 11. Nota: titlul Directivei 2009/101/CE a fost ajustat pentru a se tine cont de renumerotarea articolelor din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in conformitate cu articolul 5 din Tratatul de la Lisabona; trimiterea originala era la articolul 48 paragraful al doilea din tratat.
[7] JO L 96, 12.4.2003, p. 16.
[8] JO L 336, 23.12.2003, p. 33.
[9] JO L 162, 30.4.2004, p. 70.
[10] Rep., 2008, p. I-3189.
[11] JO L 145, 30.4.2004, p. 1.
[12] JO L 157, 9.6.2006, p. 87.
[13] JO L 193, 18.7.1983, p. 1. Nota: titlul Directivei 83/349/CEE a fost ajustat pentru a se tine cont de renumerotarea articolelor din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in conformitate cu articolul 5 din Tratatul de la Lisabona; trimiterea originala era la articolul 54 alineatul (3) litera (g) din tratat.
————————————————–
ANEXA I
FORMELE DE SOCIETATI COMERCIALE MENTIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF
– Belgia:
société anonyme/naamloze vennootschap;
– Bulgaria:
акционерно дружество;
– Republica Ceha:
akciová společnost;
– Danemarca:
aktieselskab;
– Germania:
Aktiengesellschaft;
– Estonia:
aktsiaselts;
– Irlanda:
public company limited by shares,
public company limited by guarantee and having a share capital;
– Grecia:
ανώνυμη εταιρία;
– Spania:
sociedad anónima;
– Franta:
société anonyme;
– Italia:
società per azioni;
– Cipru:
δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο;
– Letonia:
akciju sabiedrība;
– Lituania:
akcinė bendrovė;
– Luxemburg:
société anonyme;
– Ungaria:
nyilvánosan működő részvénytársaság;
– Malta:
kumpanija pubblika/public limited liability company;
– Tarile de Jos:
naamloze vennootschap;
– Austria:
Aktiengesellschaft;
– Polonia:
spółka akcyjna;
– Portugalia:
sociedade anónima;
– Romania:
societate pe actiuni;
– Slovenia:
delniška družba;
– Slovacia:
akciová spoločnost’;
– Finlanda:
julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;
– Suedia:
aktiebolag;
– Regatul Unit:
public company limited by shares,
public company limited by guarantee and having a share capital.
————————————————–
ANEXA II
PARTEA A
Directiva abrogata si modificarile ulterioare
(mentionate la articolul 48)
Directiva 77/91/CEE a Consiliului (JO L 26, 31.1.1977, p. 1) | |
Actul de aderare din 1979, anexa I punctul III.C (JO L 291, 19.11.1979, p. 89) | |
Actul de aderare din 1985, anexa I (JO L 302, 15.11.1985, p. 157) | |
Directiva 92/101/CEE a Consiliului (JO L 347, 28.11.1992, p. 64) | |
Actul de aderare din 1994, anexa I punctul XI.A (JO C 241, 29.8.1994, p. 194) | |
Actul de aderare din 2003, anexa II punctul 4.A (JO L 236, 23.9.2003, p. 338) | |
Directiva 2006/68/CE a Parlamentului European si a Consiliului (JO L 264, 25.9.2006, p. 32) | |
Directiva 2006/99/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 137) | Numai punctul A.2 din anexa |
Directiva 2009/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului (JO L 259, 2.10.2009, p. 14) | Numai articolul 1 |
PARTEA B
Termene de transpunere in dreptul intern si de aplicare
(mentionate la articolul 48)
Directiva | Termen de transpunere | Data de aplicare |
77/91/CEE | 17 decembrie 1978 | — |
92/101/CEE | 31 decembrie 1993 | 1 ianuarie 1995 |
2006/68/CE | 15 aprilie 2008 | — |
2006/99/CE | 1 ianuarie 2007 | — |
2009/109/CE | 30 iunie 2011 | — |
————————————————–
ANEXA III
TABEL DE CORESPONDENTA
Directiva 77/91/CEE | Prezenta directiva |
Articolul 1 alineatul (1) primul paragraf partea introductiva | Articolul 1 alineatul (1) primul paragraf |
Articolul 1 alineatul (1) primul paragraf prima pana la a douazeci si saptea liniuta | Anexa I |
Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf | Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf |
Articolul 1 alineatul (2) | Articolul 1 alineatul (2) |
Articolul 2 partea introductiva | Articolul 2 partea introductiva |
Articolul 2 litera (a) | Articolul 2 litera (a) |
Articolul 2 litera (b) | Articolul 2 litera (b) |
Articolul 2 litera (c) prima liniuta | Articolul 2 litera (c) |
Articolul 2 litera (c) a doua liniuta | Articolul 2 litera (d) |
Articolul 2 litera (d) | Articolul 2 litera (e) |
Articolul 2 litera (e) | Articolul 2 litera (f) |
Articolele 3-5 | Articolele 3-5 |
Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf | Articolul 6 alineatul (1) |
Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf | — |
Articolul 6 alineatul (2) | — |
Articolul 6 alineatul (3) | Articolul 6 alineatul (2) |
Articolul 7 | Articolul 7 |
Articolul 8 alineatul (1) | Articolul 8 primul paragraf |
Articolul 8 alineatul (2) | Articolul 8 al doilea paragraf |
Articolul 9 alineatul (1) | Articolul 9 primul paragraf |
Articolul 9 alineatul (2) | Articolul 9 al doilea paragraf |
Articolul 10 | Articolul 10 |
Articolul 10a alineatul (1) primul paragraf | Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf |
Articolul 10a alineatul (1) al doilea paragraf prima teza | Articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf |
Articolul 10a alineatul (1) al doilea paragraf teza a doua | Articolul 11 alineatul (1) al treilea paragraf |
Articolul 10a alineatul (2) primul paragraf | Articolul 11 alineatul (2) primul paragraf |
Articolul 10a alineatul (2) al doilea paragraf prima teza | Articolul 11 alineatul (2) al doilea paragraf |
Articolul 10a alineatul (2) al doilea paragraf teza a doua | Articolul 11 alineatul (2) al treilea paragraf |
Articolul 10a alineatul (2) al treilea paragraf prima teza | Articolul 11 alineatul (2) al patrulea paragraf |
Articolul 10a alineatul (2) al treilea paragraf teza a doua | Articolul 11 alineatul (2) al cincilea paragraf |
Articolul 10a alineatul (3) | Articolul 11 alienatul (3) |
Articolul 10b | Articolul 12 |
Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf prima teza | Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf |
Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf a doua teza | Articolul 13 alineatul (1) al doilea paragraf |
Articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf | Articolul 13 alineatul (1) al treilea paragraf |
Articolul 11 alineatul (2) | Articolul 13 alineatul (2) |
Articolul 12 | Articolul 14 |
Articolul 13 | Articolul 15 |
Articolul 14 | Articolul 16 |
Articolul 15 alineatul (1) litera (a) | Articolul 17 alineatul (1) |
Articolul 15 alineatul (1) litera (b) | Articolul 17 alineatul (2) |
Articolul 15 alineatul (1) litera (c) | Articolul 17 alineatul (3) |
Articolul 15 alineatul (1) litera (d) | Articolul 17 alineatul (4) |
Articolul 15 alineatul (2) | Articolul 17 alineatul (5) |
Articolul 15 alineatul (3) | Articolul 17 alineatul (6) |
Articolul 15 alineatul (4) primul paragraf | Articolul 17 alineatul (7) primul paragraf |
Articolul 15 alineatul (4) al doilea paragraf prima liniuta | Articolul 17 alineatul (7) al doilea paragraf litera (a) |
Articolul 15 alineatul (4) al doilea paragraf a doua liniuta | Articolul 17 alineatul (7) al doilea paragraf litera (b) |
Articolul 15 alineatul (4) al treilea paragraf | Articolul 17 alineatul (7) al treilea paragraf |
Articolul 16 | Articolul 18 |
Articolul 17 | Articolul 19 |
Articolul 18 | Articolul 20 |
Articolul 19 alineatul (1) primul paragraf | Articolul 21 alineatul (1) primul paragraf |
Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf punctele (i)-(v) | Articolul 21 alineatul (1) al doilea paragraf literele (a)-(e) |
Articolul 19 alineatele (2) si (3) | Articolul 21 alineatele (2) si (3) |
Articolul 20 | Articolul 22 |
Articolul 21 | Articolul 23 |
Articolul 22 | Articolul 24 |
Articolul 23 alineatul (1) primul paragraf | Articolul 25 alineatul (1) |
Articolul 23 alineatul (1) al doilea paragraf prima teza | Articolul 25 alineatul (2) primul paragraf |
Articolul 23 alineatul (1) al doilea paragraf teza a doua | Articolul 25 alineatul (2) al doilea paragraf |
Articolul 23 alineatul (1) al treilea paragraf prima teza | Articolul 25 alineatul (3) primul paragraf |
Articolul 23 alineatul (1) al treilea paragraf prima parte a celei de a doua teze | Articolul 25 alineatul (3) al doilea paragraf partea introductiva |
Articolul 23 alineatul (1) al treilea paragraf a doua parte a celei de a doua teze | Articolul 25 alineatul (3) al doilea paragraf literele (a)-(e) |
Articolul 23 alineatul (1) al treilea paragraf a treia teza | Articolul 25 alineatul (3) al treilea paragraf |
Articolul 23 alineatul (1) al patrulea paragraf prima teza | Articolul 25 alineatul (4) primul paragraf |
Articolul 23 alineatul (1) al patrulea paragraf a doua teza | Articolul 25 alineatul (4) al doilea paragraf |
Articolul 23 alineatul (1) al cincilea paragraf | Articolul 25 alineatul (5) |
Articolul 23 alineatul (2) prima teza | Articolul 25 alineatul (6) primul paragraf |
Articolul 23 alineatul (2) teza a doua | Articolul 25 alineatul (6) al doilea paragraf |
Articolul 23 alineatul (3) | Articolul 25 alineatul (7) |
Articolul 23a | Articolul 26 |
Articolul 24 | Articolul 27 |
Articolul 24a alineatul (1) litera (a) | Articolul 28 alineatul (1) primul paragraf |
Articolul 24a alineatul (1) litera (b) | Articolul 28 alineatul (1) al doilea paragraf |
Articolul 24a alineatul (2) | Articolul 28 alineatul (1) al treilea paragraf |
Articolul 24a alineatul (3) | Articolul 28 alineatul (2) |
Articolul 24a alineatul (4) litera (a) | Articolul 28 alineatul (3) |
Articolul 24a alineatul (4) litera (b) | Articolul 28 alineatul (4) |
Articolul 24a alineatul (5) | Articolul 28 alineatul (5) |
Articolul 24a alineatul (6) | Articolul 28 alineatul (6) |
Articolul 25 | Articolul 29 |
Articolul 26 | Articolul 30 |
Articolul 27 | Articolul 31 |
Articolul 28 | Articolul 32 |
Articolul 29 | Articolul 33 |
Articolul 30 | Articolul 34 |
Articolul 31 | Articolul 35 |
Articolul 32 | Articolul 36 |
Articolul 33 | Articolul 37 |
Articolul 34 prima teza | Articolul 38 primul paragraf |
Articolul 34 teza a doua | Articolul 38 al doilea paragraf |
Articolul 35 | Articolul 39 |
Articolul 36 | Articolul 40 |
Articolul 37 | Articolul 41 |
Articolul 38 | Articolul 42 |
Articolul 39 | Articolul 43 |
Articolul 40 alineatul (1) | Articolul 44 primul paragraf |
Articolul 40 alineatul (2) | Articolul 44 al doilea paragraf |
Articolul 41 | Articolul 45 |
Articolul 42 | Articolul 46 |
Articolul 43 alineatul (1) | — |
Articolul 43 alineatul (2) primul paragraf | Articolul 47 alineatul (1) |
Articolul 43 alineatul (2) al doilea si al treilea paragraf | — |
Articolul 43 alineatul (3) | Articolul 47 alineatul (2) |
— | Articolul 48 |
— | Articolul 49 |
Articolul 44 | Articolul 50 |
— | Anexa II |
— | Anexa III |

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close