Modificarea si completarea OUG nr. 66/2011

In M. Of. nr. 806 din 30 noiembrie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.

Din cuprins:
Avand in vedere necesitatea:
– implementarii masurilor initiate de Guvernul Romaniei pentru accelerarea gradului de absorbtie a fondurilor externe nerambursabile destinate Romaniei si utilizarea eficienta a acestora;
– adoptarii unor masuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene atat de catre beneficiari, cat si de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, prin introducerea unor masuri de prevenire a aparitiei neregulilor si in special a fraudelor;
– finalizarii cat mai urgente a procedurilor de aplicare a corectiilor financiare propuse de Comisia Europeana, prin aplicarea procedurii de decertificare, in vederea reluarii pana la sfarsitul anului 2012 a procesului de transmitere a declaratiilor de cheltuieli catre aceasta;
– introducerii, in cadrul national de reglementare, a unor prevederi care sa asigure posibilitatea aplicarii unor proceduri specifice de deducere procentuala definitiva sau temporara a unor sume care reprezinta corectii financiare si asupra declaratiilor curente de cheltuieli transmise Comisiei Europene;
– introducerii, in cadrul national de reglementare, a unor prevederi privind constituirea unor obligatii privind raportarile financiare din partea autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene;
– deblocarii transmiterii declaratiilor de cheltuieli la Comisia Europeana, in vederea evitarii riscului dezangajarii automate a fondurilor la sfarsitul anului 2012, precum si pentru asigurarea rambursarilor de fonduri de la Comisia Europeana inainte de sfarsitul anului 2012;
– evitarii suspendarii de catre Comisia Europeana, in baza art. 92 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, cu consecinte puternic negative asupra bugetului national,
intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a caror reglementare nu mai poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera o) se introduce o noua litera, litera o^1), cu urmatorul cuprins:
“o^1) aplicare de deduceri procentuale definitive sau temporare din declaratiile de cheltuieli – reducerea sumelor declarate catre Uniunea Europeana/donatorul public international, aferente unor proiecte finantate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenta pentru preaderare si din Fondul European pentru Pescuit, cu sume care reprezinta o cota procentuala stabilita ca urmare a constatarii intr-un raport de audit elaborat de Autoritatea de Audit sau de Comisia Europeana/Curtea Europeana de Conturi a unor nereguli de sistem.”
2. La articolul 2 alineatul (1), litera y) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“y) decertificarea – reducerea, din urmatoarea declaratie de cheltuieli transmisa Comisiei Europene/donatorului public international, a sumelor care reprezinta valoarea unor cheltuieli finantate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenta pentru preaderare si din Fondul European pentru Pescuit, care au fost deja certificate catre Comisia Europeana/donatorul public international, al caror caracter neeligibil a fost determinat ulterior certificarii lor, indiferent daca pentru aceste sume s-au emis sau nu titluri de creanta. Decertificarea este o operatiune cu caracter definitiv sau temporar.”
3. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dreptului autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene de a lua masuri privind suspendarea platilor/rambursarilor catre beneficiari in baza prevederilor cuprinse in contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finantare. In acest caz, la solicitarea beneficiarului, se poate aplica drept masura subsecventa si suspendarea aplicarii prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor/acordurilor de finantare in vederea prelungirii perioadei de implementare a acestora.”
4. La articolul 53, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 53
(1) Constatarilor cu implicatii financiare, care pot fi individualizate la nivel de proiect finantat din fonduri europene, din rapoartele de control/audit extern intocmite de reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international li se aplica prevederile art. 21 alin. (4).
(2) Pozitia partii romane in ceea ce priveste acceptarea sau neacceptarea integrala ori partiala a constatarilor formulate in conditiile alin. (1) se stabileste de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, in baza actului de constatare sau a rezultatelor preliminare ale investigatiilor, cu informarea autoritatii de certificare, a Autoritatii de Audit si a Ministerului Afacerilor Europene.”
5. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 55
In situatia in care, ca urmare a procedurii de audiere sau de conciliere, pozitia autoritatilor romane ramane divergenta in raport cu cea a reprezentantilor Uniunii Europene/donatorului public international, a caror decizie finala este aplicarea de corectii financiare Romaniei, Guvernul Romaniei poate decide, la initiativa autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene, cu avizul autoritatilor de certificare si cu aprobarea ministrului finantelor publice:
a) initierea procedurii de contestare la instantele stabilite prin acordurile cu Uniunea Europeana/donatorul public international a deciziei finale a reprezentantilor Uniunii Europene/donatorului privind corectia financiara aplicata Romaniei; sau
b) neinitierea procedurii de contestare la instantele stabilite prin acordurile cu Uniunea Europeana/donatorul public international si, in acest caz, acceptarea constatarii, cu implicatii financiare stabilite de reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international, prin aplicarea decertificarii definitive si/sau a deducerilor definitive, in conditiile prevazute la art. 57^1 alin. (5).”
6. Articolul 57^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 57^1
(1) La solicitarea scrisa a Uniunii Europene/donatorului public international, autoritatile romane pot aplica decertificarea definitiva pentru sume care reprezinta creante bugetare constituite in aplicarea prevederilor ordonantei, inainte de recuperarea lor efectiva de la debitor.
(2) In cazul in care, ca urmare a unor rapoarte de control/audit extern in care sunt formulate constatari cu caracter de sistem, reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international propun aplicarea unor corectii financiare procentuale, aplicabile la nivel de program operational/axa prioritara/domeniu major de interventie/tip de fond/masura/beneficiar/organism intermediar, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene implicate au obligatia analizarii implicatiilor financiare ale acestor propuneri.
(3) In functie de aceasta analiza si, dupa caz, pentru evitarea situatiilor in care reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international ar putea decide aplicarea intreruperii, presuspendarii sau suspendarii platilor pentru programul respectiv, autoritatile romane pot lua urmatoarele masuri, cu caracter definitiv sau temporar:
a) decertificarea; si/sau
b) aplicarea de deduceri procentuale din declaratiile de cheltuieli.
(4) Autoritatile romane pot decide luarea masurilor prevazute la alin. (3) si in cazul depasirii pragului de materialitate a erorilor inregistrate in sistem, reflectate in raportul anual de control al Autoritatii de Audit.
(5) In aplicarea prevederilor alin. (1) – (3) se aproba, pentru fiecare caz in parte, prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerului care coordoneaza autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene si a Ministerului Finantelor Publice si cu avizul Ministerului Afacerilor Europene, urmatoarele:
a) metodologia de calcul al sumelor pentru care se aplica decertificarea definitiva si/sau deducerea definitiva;
b) valoarea sumelor pentru care se aplica decertificarea definitiva;
c) valoarea procentului utilizat pentru stabilirea sumelor de decertificat definitiv si a deducerilor procentuale definitive.
(6) La initiativa Uniunii Europene, a donatorului public international sau a autoritatilor romane se poate efectua regularizarea financiara a masurilor cu caracter temporar intreprinse in aplicarea prevederilor alin. (3).”
7. Articolul 57^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 57^2
(1) Autoritatea de certificare din cadrul programelor finantate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenta pentru preaderare si din Fondul European pentru Pescuit poate decertifica temporar, in baza informatiilor primite de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, sumele pentru care au fost formulate sesizari in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1), in cazul in care se dispune punerea in miscare a actiunii penale.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 57^1 alin. (5), in cazul in care instantele de judecata pronunta o hotarare definitiva privind existenta unei infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene/donatorului public international, autoritatea de certificare din cadrul programelor finantate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenta pentru preaderare si din Fondul European pentru Pescuit are obligatia decertificarii definitive a sumelor care fac obiectul respectivei hotarari.”
8. Dupa articolul 59 se introduce un nou capitol, capitolul VII^1 “Raportari financiare”, alcatuit din articolele 59^1 – 59^6, cu urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL VII^1
Raportari financiare

ART. 59^1
Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene din cadrul programelor finantate din instrumente structurale si din fondurile aferente Instrumentului de asistenta pentru preaderare sunt obligate sa transmita autoritatii de certificare din cadrul Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 10 a lunii curente pentru luna precedenta, informatii corecte si complete cu privire la datele inregistrate in contabilitatea proprie referitoare la gestiunea financiara a fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, potrivit situatiilor de raportare stabilite in norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
ART. 59^2
Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene din cadrul programelor finantate din fonduri aferente politicii agricole comune si politicii comune de pescuit transmit situatiile de raportare prevazute la art. 59^1, pana la data de 10 a lunii curente pentru luna precedenta, Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
ART. 59^3
Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene aferente programelor finantate in cadrul obiectivului <<Cooperare teritoriala europeana>> al politicii de coeziune, altele decat programele prevazute la art. 59^1, intocmesc si transmit situatiile de raportare prevazute la art. 59^1, pana la data de 10 a lunii curente pentru luna precedenta, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.
ART. 59^4
Prin situatiile de raportare se transmit si datele lunare referitoare la disponibilul din conturile deschise la banci comerciale si la Trezoreria Statului ale autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene, justificate pe baza extraselor de cont.
ART. 59^5
Autoritatea de certificare din cadrul Ministerului Finantelor Publice/Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului careia i s-au transmis situatiile de raportare prevazute la art. 59^1 si 59^3 confirma autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene corectitudinea informatiilor cu privire la datele cuprinse in aceste situatii in raport cu datele inregistrate in contabilitatea proprie si centralizeaza datele primite, pe care le inainteaza Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 20 a lunii curente pentru luna precedenta. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale confirma corectitudinea informatiilor cu privire la datele din situatiile de raportare prevazute la art. 59^2 in raport cu datele inregistrate in contabilitatea proprie si centralizeaza datele primite, pe care le inainteaza Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 20 a lunii curente pentru luna precedenta.
ART. 59^6
Normele metodologice prevazute la art. 59^1 cuprind modul de elaborare si de prezentare a informatiilor si situatiilor de raportare prevazute la art. 59^1 – 59^5.”
9. La articolul 60 alineatul (1), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
“k) netransmiterea, in termenele prevazute la art. 59^1 – 59^5, de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene si de catre autoritatile de certificare a informatiilor si situatiilor financiare prevazute la art. 59^1 – 59^5.”
ART. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close