Normele metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune au fost publicate

In M. Of. nr. 808 din 3 decembrie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Actiunile de control financiar de gestiune nefinalizate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se continua potrivit prevederilor legale in vigoare la data initierii lor.
ART. 3
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 24 aprilie 1992.

ANEXA 1. NORME METODOLOGICE privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Activitatea de control financiar de gestiune se organizeaza in cadrul operatorilor economici prevazuti la art. 3 pct. 5 lit. a) – e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare, si are, in principal, urmatoarele obiective:
a) asigurarea integritatii patrimoniului operatorului economic, precum si a bunurilor din domeniul public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale aflate in administrarea, in concesiunea sau in inchirierea acestora;
b) respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne, incidente activitatii economico-financiare a operatorului economic;
c) cresterea eficientei in utilizarea resurselor alocate.
ART. 2
Personalul desemnat sa exercite controlul financiar de gestiune are, in principal, urmatoarele atributii:
a) verifica respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la existenta, integritatea, pastrarea si utilizarea mijloacelor si resurselor, detinute cu orice titlu, si modul de reflectare a acestora in evidenta contabila;
b) verifica respectarea prevederilor legale in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al operatorului economic si a proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli ale subunitatilor din structura acestuia;
c) verifica respectarea prevederilor legale in executia bugetului de venituri si cheltuieli al operatorului economic si al subunitatilor din structura acestuia, urmarind:
1. realizarea veniturilor si incadrarea in nivelul cheltuielilor aprobate;
2. gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor si de obtinere a rezultatului;
3. realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activitatii, la nivelul operatorului economic si al subunitatilor acestuia;
4. realizarea programului de investitii si incadrarea in sursele aprobate;
5. respectarea programelor de reducere a arieratelor si a stocurilor;
6. respectarea prevederilor legale si/sau a reglementarilor interne in efectuarea achizitiilor;
7. utilizarea conform destinatiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general consolidat;
d) verifica respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
e) verifica respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la incasarile si platile in lei si valuta, de orice natura, in numerar sau prin virament;
f) verifica respectarea prevederilor legale cu privire la inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor economico-financiare;
g) verifica respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la intocmirea, circulatia, pastrarea si arhivarea documentelor primare, contabile si a celor tehnico-operative;
h) elaboreaza analize economico-financiare pentru conducerea operatorului economic in scopul fundamentarii deciziilor si a imbunatatirii performantelor.

CAPITOLUL II
Organizarea controlului financiar de gestiune

ART. 3
Controlul financiar de gestiune se organizeaza la operatorul economic pentru controlul gestiunilor proprii, precum si la subunitatile din structura acestuia.
ART. 4
Controlul financiar de gestiune se exercita sub urmatoarele forme:
a) controlul preventiv, care consta in verificarea fundamentarii bugetelor de venituri si cheltuieli si a anexelor la acestea;
b) controlul operativ, care consta in verificarea unor operatiuni economico-financiare desfasurate in cursul exercitiului financiar curent.
ART. 5
Controlul financiar de gestiune aplica, in principal, urmatoarele metode de control:
a) control general, care consta in activitatea de verificare a tuturor operatiunilor din cadrul obiectivelor stabilite conform legii pentru intreaga perioada supusa controlului;
b) control partial, care reprezinta activitatea de verificare a uneia sau a mai multor operatiuni din cadrul obiectivelor stabilite pentru perioada controlata.
ART. 6
Controlul financiar de gestiune utilizeaza, in principal, urmatoarele instrumente specifice:
a) sistemul de bugete, care consta in controlul periodic al bugetului de venituri si cheltuieli al operatorului economic si ale subunitatilor din structura acestuia, precum si pe principalele activitati, prin compararea permanenta a rezultatelor obtinute cu previziunile bugetare, cu scopul:
1. identificarii factorilor si cauzelor abaterilor de la prevederile bugetare;
2. informarii conducerii si responsabililor de la diferite niveluri ierarhice;
3. fundamentarii eventualelor actiuni corective;
4. aprecierii activitatii diferitilor responsabili de bugete.
b) costuri standard, care consta in compararea periodica a costului efectiv cu cel standard la nivelul operatorului economic si al subunitatilor din structura acestuia si a principalelor activitati, in scopul identificarii ariilor de activitate eficienta sau ineficienta, factorilor si cauzelor abaterilor si a fundamentarii masurilor corective care se impun;
c) situatiile financiare, asa cum sunt prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) sistemul informational, care consta in totalitatea procedeelor, metodelor si mijloacelor utilizabile la nivelul entitatii, in cadrul procesului informational considerat ca un tot organic al operatiilor de culegere, prelucrare, sistematizare, transmitere, valorificare si stocare a datelor si informatiilor;
e) controlul reciproc, care consta in cercetarea si confruntarea la aceeasi unitate a unor documente sau evidente cu continut identic, insa diferite ca forma, pentru aceleasi operatii sau pentru operatii diferite, insa legate reciproc;
f) controlul sistematic, care consta in gruparea documentelor pe probleme si apoi controlul acestora in ordine cronologica.
ART. 7
(1) Activitatea de control financiar de gestiune se desfasoara in baza unor programe de activitate anuale, trimestriale si lunare, intocmite de catre personalul cu atributii de control financiar de gestiune si aprobate de conducatorul operatorului economic.
(2) Programele de activitate se elaboreaza, in principal, pe baza urmatoarelor criterii:
a) solicitarea conducerii operatorului economic;
b) rezultatele analizei de risc cu privire la activitatile specifice si impactul financiar al acestora;
c) rezultatele controalelor anterioare;
d) perioada de la precedenta verificare de aceeasi natura si cu aceleasi obiective si pana la implinirea termenului de prescriptie.
(3) Programul de activitate cuprinde subunitatile din structura operatorului economic, gestiunile si activitatile operatorului economic ce urmeaza a fi controlate, obiectivele, perioada controlata si cea stabilita pentru efectuarea acesteia.

CAPITOLUL III
Realizarea controlului financiar de gestiune

ART. 8
Conducatorul operatorului economic prin proceduri interne stabileste:
a) modul de intocmire si realizare a programului de activitate;
b) durata efectuarii unei actiuni de control;
c) tipurile de acte de control, circuitul si modul de evidenta a acestora;
d) desemnarea persoanelor responsabile pentru ducerea la indeplinire a masurilor stabilite.
ART. 9
Constatarile inscrise in actele de control trebuie sa fie precise, bazate pe date si documente, eliminandu-se orice elemente si descrieri personale, inutile si neconcludente. Pentru deficientele constatate se consemneaza, in mod obligatoriu, prevederile legale sau reglementarile interne incalcate, consecintele economico-financiare, patrimoniale, persoanele raspunzatoare si masurile propuse.
ART. 10
(1) Actele de control se prezinta conducatorului operatorului economic.
(2) Conducatorul operatorului economic analizeaza, dispune si urmareste ducerea la indeplinire a masurilor inscrise in actele de control.
(3) Conducatorul operatorului economic asigura, trimestrial sau ori de cate ori se impune, informarea consiliului de administratie cu privire la exercitarea si rezultatele controlului financiar de gestiune.
(4) Persoana desemnata de conducatorul operatorului economic, cu atributii de control financiar de gestiune, participa la sedintele consiliului de administratie, atunci cand se dezbat probleme financiare, contabile si de control financiar de gestiune.
ART. 11
La solicitarea persoanelor cu atributii de control financiar de gestiune, personalul operatorului economic este obligat:
a) sa puna la dispozitie actele, documentele si inscrisurile solicitate;
b) sa furnizeze informatii si explicatii verbale si/sau in scris, dupa caz, in legatura cu obiectul actiunii de control financiar de gestiune;
c) sa prezinte valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
d) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate in original sau copii certificate;
e) sa semneze cu sau fara obiectii actul de control.
ART. 12
(1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza de catre persoane cu studii superioare economice si cu o vechime efectiva in domeniu de minimum doi ani.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), personalul cu studii medii si cel cu studii superioare economice si cu vechime efectiva mai mica de doi ani, incadrat cu atributii de control financiar de gestiune la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi desfasoara in continuare activitatea.
(3) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, pentru exercitarea controlului financiar de gestiune pot fi incadrate doar persoane care au studii superioare economice.
ART. 13
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, conducatorii operatorilor economici sunt obligati sa elaboreze proceduri si sa asigure organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close