Modificarea si completarea unor regulamente ale CNVM

In M. Of. nr. 822 din 6 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 136/2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 10/2012 pentru modificarea si completarea unor regulamente ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul nr. 10/2012 pentru modificarea si completarea unor regulamente ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
ART. 2
Regulamentul mentionat la art. 1 se publica impreuna cu ordinul de aprobare a acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

REGULAMENTUL Nr. 10/2012 pentru modificarea si completarea unor regulamente ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

ART. I
Prevederile Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 si 312 bis din 6 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g^1), cu urmatorul cuprins:
“g^1) investitori calificati – persoanele sau entitatile care:
1. se incadreaza in categoria de clienti profesionali, in conformitate cu art. 1 alin. (2) din anexa nr. 8 la Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. sunt tratate, la cerere, drept clienti profesionali in conformitate cu anexa nr. 8 la Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 sau sunt recunoscute drept contraparti eligibile in conformitate cu art. 146 din regulamentul anterior mentionat, cu exceptia cazului in care au solicitat sa nu fie tratate drept clienti profesionali. Firmele de investitii si institutiile de credit informeaza emitentul, la cerere, cu privire la clasificarea lor, fara a aduce atingere legislatiei relevante privind protectia datelor;”.
2. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera j) se introduc doua noi litere, literele j^1) si j^2), cu urmatorul cuprins:
“j^1) societate cu o capitalizare bursiera redusa – societate comerciala listata pe o piata reglementata care a avut o capitalizare bursiera medie mai mica decat echivalentul in lei a 100.000.000 euro, in baza cotatiilor de la sfarsit de an pentru ultimii 3 ani calendaristici;
j^2) societati mici si mijlocii (SMM) – societatile comerciale care, in conformitate cu ultimele lor situatii financiare anuale sau consolidate, indeplinesc cel putin doua din urmatoarele criterii:
1. numar mediu de angajati pe perioada exercitiului financiar mai mic de 250;
2. valoarea activelor totale nu depaseste echivalentul sumei de 43.000.000 euro;
3. cifra de afaceri anuala neta nu depaseste echivalentul sumei de 50.000.000 euro;”.
3. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:
“n) transfer direct – transferul dreptului de proprietate asupra unor valori mobiliare, realizat de catre depozitarul central, pentru operatiunile specificate expres in acest sens in reglementarile C.N.V.M.”
4. La articolul 5, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
(1) Ulterior aprobarii prospectului de catre C.N.V.M., acesta este comunicat de catre emitent, ofertant sau persoana care solicita admiterea la tranzactionare, dupa caz, operatorului pietei reglementate/sistemului alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza ori se intentioneaza admiterea la tranzactionare a valorilor mobiliare respective, la data publicarii anuntului de oferta sau cu cel mult o zi lucratoare anterior publicarii anuntului de oferta, pe suport hartie si suport electronic.
(2) Dupa aprobarea prospectului, respectiv a documentului de oferta de catre C.N.V.M., ofertantul face cunoscuta oferta prin publicarea unui anunt de oferta. Anuntul se publica cu respectarea Legii nr. 297/2004 si a prezentului regulament si, in cazul ofertelor publice de vanzare, si cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere in aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste informatiile continute in prospectele, structura prospectelor, includerea de informatii prin trimiteri, publicarea prospectelor si difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar. In cazul ofertelor publice de cumparare/preluare, anuntul de oferta se publica cel putin intr-un cotidian de circulatie nationala si contine cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 24.”
5. La articolul 5, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Ulterior aprobarii documentului de oferta de catre C.N.V.M., acesta este comunicat de catre ofertant operatorului pietei reglementate/sistemului alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare respective, la data publicarii anuntului de oferta, pe suport hartie si suport electronic.”
6. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Prevederile privind anuntul de oferta publica de vanzare sunt aplicabile in cazul ofertelor pentru care se intocmeste si se publica un prospect in conformitate cu prezentul regulament.”
7. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
(1) Prospectul este pus la dispozitia investitorilor incepand cu data publicarii anuntului de oferta ori cu o zi inainte de publicarea anuntului pe toata perioada de derulare a ofertei, intr-una sau mai multe dintre modalitatile prevazute la art. 175 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, care sunt precizate expres in cadrul anuntului.
(2) Documentul de oferta este pus la dispozitia investitorilor incepand cu data publicarii anuntului de oferta pe toata perioada de derulare a ofertei, intr-una sau mai multe dintre modalitatile prevazute la art. 175 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, care sunt precizate expres in cadrul anuntului.
(3) Se considera ca prospectul/documentul de oferta este pus la dispozitia investitorilor daca acesta este publicat in format electronic pe website-ul ofertantului sau al intermediarului ofertei.
(4) Ofertantul sau persoanele insarcinate cu realizarea prospectului, care publica prospectul in conformitate cu modalitatile prevazute la art. 175 alin. (3) literele a) sau b) din Legea nr. 297/2004, are/au obligatia sa publice prospectul si in format electronic in conformitate cu modalitatile prevazute la alin. (2).”
8. La articolul 7, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta nu este mai mica de o luna de la data stabilita in anuntul si prospectul/prospectul proportionat de oferta, data ulterioara datei de publicare a hotararii AGEA sau a CA/directoratului in Monitorul Oficial al Romaniei.
Prevederile art. 30 se aplica corespunzator si in cazul oferirii de actiuni in vederea exercitarii dreptului de preferinta.”
9. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Orice cerere de modificare a prospectului/documentului de oferta aprobat este depusa la C.N.V.M. cu cel putin o zi lucratoare anterioara ultimei zile de derulare a ofertei. In cazul aprobarii amendamentelor referitoare la pret sau la alte elemente ale prospectului/documentului de oferta, cu exceptia termenului de inchidere a ofertei, C.N.V.M. este in drept sa prelungeasca perioada de derulare a ofertei, astfel incat sa existe cel putin doua zile lucratoare de la publicarea amendamentului pana la inchiderea ofertei.”
10. La articolul 10, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 10
(1) Emitentul, ofertantul (in cazul in care acesta este diferit de emitent), intermediarul, auditorul financiar, persoana care solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata sau orice alta persoana care a contribuit la realizarea prospectului/documentului de oferta (inclusiv persoana care garanteaza indeplinirea obligatiilor asumate de emitent) sunt, dupa caz, responsabili de realitatea, exactitatea, acuratetea si caracterul complet al informatiilor prezentate de catre acestia in prospect/documentul de oferta si/sau in anuntul de oferta.
………………………………………………………………..
(3) Nicio persoana nu poate sa raspunda civil numai pe baza rezumatului, inclusiv a unei traduceri a acestuia, cu exceptia cazului in care acesta induce in eroare, este inexact ori contradictoriu citit impreuna cu celelalte parti ale prospectului sau a cazului in care el nu furnizeaza, in raport cu celelalte parti ale prospectului, informatiile esentiale pentru a ajuta investitorii sa decida daca investesc in astfel de valori mobiliare. Rezumatul contine o avertizare clara in acest scop.”
11. La articolul 12 alineatul (2), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Prevederile legale privind ofertele publice de vanzare, precum si cele referitoare la prospectul de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata nu se aplica in cazul:”.
12. La articolul 12 alineatul (2), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“h) titlurilor, altele decat titlurile de capital, emise in mod continuu sau repetat de institutiile de credit, in cazul in care valoarea totala a ofertei in Uniunea Europeana este mai mica de 75.000.000 euro, care se calculeaza pe o perioada de 12 luni, atat timp cat aceste valori mobiliare:
(i) nu sunt subordonate, convertibile sau nu pot fi schimbate;
(ii) nu confera dreptul de a subscrie sau achizitiona alte tipuri de valori mobiliare si nu sunt in legatura cu un instrument derivat.”
13. La articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Prin exceptie de la art. 12 alin. (2) lit. b), d) si h), un emitent, un ofertant sau persoana care solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata are dreptul sa intocmeasca un prospect in conformitate cu prevederile prezentului regulament in cazul in care valorile mobiliare sunt oferite public ori admise la tranzactionare.”
14. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 15
(1) Intocmirea si publicarea unui prospect nu sunt obligatorii pentru urmatoarele tipuri de oferta:
1. o oferta de valori mobiliare adresata exclusiv investitorilor calificati; si/sau
2. o oferta de valori mobiliare adresata la mai putin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati, pe stat membru; si/sau
3. o oferta de valori mobiliare adresata investitorilor care achizitioneaza fiecare valori mobiliare in valoare de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, pentru fiecare oferta distincta; si/sau
4. o oferta de valori mobiliare a caror valoare nominala unitara este de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro; si/sau 5. o oferta de valori mobiliare a carei valoare totala in Uniunea Europeana este mai mica decat echivalentul in lei a 100.000 euro, care se calculeaza pe o perioada de 12 luni.
(2) Orice revanzare ulterioara a valorilor mobiliare, care au facut anterior obiectul uneia sau mai multor tipuri de oferte mentionate la alin. (1), va fi considerata o oferta distincta si definitia prevazuta la art. 2 pct. 18 din Legea nr. 297/2004 se va aplica in scopul de a se stabili daca respectiva operatiune de revanzare este o oferta publica de valori mobiliare. Plasamentul valorilor mobiliare prin intermediari va face obiectul publicarii unui prospect daca niciuna din conditiile prevazute la alin. (1) nu este indeplinita pentru plasamentul final. Nu este necesar un alt prospect in niciuna dintre aceste revanzari ulterioare sau plasamente finale de valori mobiliare prin intermediari, atat timp cat un prospect valabil este disponibil in conformitate cu art. 184 alin. (2), art. 185 alin. (2) si (3) din Legea nr. 297/2004 si art. 27 din prezentul regulament si emitentul sau persoana insarcinata cu realizarea acestui prospect isi exprima consimtamantul pentru utilizarea sa prin intermediul unui acord scris.
(3) Intocmirea si publicarea unui prospect nu sunt obligatorii pentru ofertele publice ale urmatoarelor categorii de valori mobiliare:
1. actiuni emise pentru substituirea altor actiuni, de aceeasi clasa, deja emise, daca aceasta noua emisiune de actiuni nu implica o majorare a capitalului social;
2. valori mobiliare oferite in schimbul altor valori mobiliare care fac obiectul unei oferte publice de cumparare/preluare realizata prin schimb, cu conditia sa fie disponibil un document ce va avea continutul minim prevazut in anexele corespunzatoare din Regulamentul (CE) nr. 809/2004, in functie de tipul de emitent si de valori mobiliare oferite la schimb;
3. valori mobiliare oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite, cu ocazia unei fuziuni ori a unei divizari, cu conditia sa fie disponibil un document care va avea continutul minim prevazut in anexa nr. 18;
4. dividendele platite actionarilor existenti sub forma de actiuni din aceeasi clasa, precum cele care dau drept la aceste dividende, cu conditia sa fie disponibil un document ce va avea continutul minim prevazut in anexa nr. 20;
5. valorile mobiliare oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite fostilor membri ai conducerii ori angajati sau celor actuali de catre angajatorul lor ori de catre societatea-mama sau o filiala, cu conditia ca societatea sa isi aiba sediul central ori sediul social in Uniunea Europeana si cu conditia sa fie facut disponibil un document ce va avea continutul minim prevazut in anexa nr. 21.
(4) Pct. 5 al alin. (3) se aplica, de asemenea, societatilor cu sediul intr-un stat nemembru ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau pe o piata a unei tari terte. In cazul din urma, derogarea se aplica cu conditia ca informatiile corespunzatoare, inclusiv documentul mentionat la alin. (3) pct. 5, sa fie disponibile cel putin intr-o limba de larga circulatie in domeniul financiar international si cu conditia adoptarii de catre Comisia Europeana a unei decizii de echivalare referitoare la piata din tara terta in cauza. C.N.V.M. poate solicita Comisiei Europene adoptarea unei decizii de echivalare. Odata cu solicitarea, C.N.V.M. precizeaza de ce considera ca respectivul cadru juridic si de supraveghere al tarii terte in cauza este considerat echivalent si furnizeaza informatii relevante in acest sens. Cadrul juridic si de supraveghere al unei tari terte poate fi considerat echivalent daca indeplineste cel putin urmatoarele conditii:
(i) pietele fac obiectul autorizarii si al aplicarii unor masuri si supravegheri eficace si continue;
(ii) pietele au reguli clare si transparente privind admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare, astfel incat acestea pot fi tranzactionate intr-un mod corect, ordonat si eficient si sunt negociabile in mod liber;
(iii) emitentii de valori mobiliare fac obiectul unor cerinte de informare periodica si continua care asigura investitorilor un nivel inalt de protectie;
(iv) transparenta si integritatea pietei se garanteaza prin prevenirea abuzurilor pe piata sub forma utilizarii abuzive de informatii privilegiate si a manipularii pietei.
(5) Transferul/Inregistrarea dreptului de proprietate ca urmare a oferirii sau atribuirii de valori mobiliare in conformitate cu alin. (3), este transfer direct, fiind aplicabile prevederile reglementarilor emise de C.N.V.M. cu privire la acest tip de transfer.
Depozitarul central va inregistra transferul dreptului de proprietate in baza documentelor, transmise de intermediari, care atesta ca oferta se incadreaza in exceptiile prevazute la alin. (3), dupa cum urmeaza:
a) in cazul in care respectiva oferire sau atribuire a valorilor mobiliare implica o modificare a inregistrarilor realizate la ORC, in baza certificatului de inregistrare a valorilor mobiliare la C.N.V.M., precum si altor documente considerate necesare de depozitarul central;
b) in cazul valorilor mobiliare oferite in conformitate cu alin. (3) pct. 2, in baza documentului aprobat de C.N.V.M., precum si a altor documente considerate necesare de catre depozitarul central;
c) in cazul in care respectiva oferire sau atribuire de valori mobiliare nu implica o modificare a inregistrarilor realizate la ORC, in baza:
(i) declaratiei din care sa reiasa ca valorile mobiliare au fost oferite sau atribuite persoanelor mentionate in dispozitiile C.N.V.M. referitoare la exceptia de la publicarea unui prospect, precum si ca s-a facut disponibil documentul mentionat in respectivele dispozitii; si
(ii) in baza oricaror altor documente considerate necesare de catre depozitarul central.
In cazul in care cererea de inregistrare a unui transfer al dreptului de proprietate are in vedere oferirea sau atribuirea de valori mobiliare ale unui emitent cu sediul intr-un stat nemembru si care are valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata dintr-un stat tert, in conformitate cu alin. (3) pct. 5, depozitarul central va solicita si decizia CE de echivalare la care se face referire la alin. (4), precum si o declaratie din care sa rezulte ca a fost facut disponibil documentul la care se face referire la alineatul anterior mentionat. Aceste documente se transmit C.N.V.M., de catre depozitarul central si/sau de catre intermediari, la cererea acesteia.
(6) In cazul ofertelor publice precizate la alin. (3) pct. 2 si 3, documentul este aprobat de C.N.V.M. anterior derularii respectivei oferte si vor fi aplicabile in mod corespunzator prevederile sectiunilor 5 – 8 ale capitolului II din prezentul titlu.
(7) Tranzactia aferenta ofertelor publice precizate la alin. (1) se va efectua in sectiunea distincta a pietei reglementate/sistemului alternativ de tranzactionare dedicata ofertelor publice. Intermediarii care efectueaza tranzactia au obligatia sa pastreze si sa transmita C.N.V.M., la cererea acesteia, documentele care atesta ca oferta se incadreaza in prevederile alin. (1).
(8) Prin exceptie de la alin. (7), inregistrarea dreptului de proprietate aferent ofertelor publice primare precizate la alin. (1) si care nu utilizeaza sistemul pietei reglementate/sistemul alternativ de tranzactionare pentru efectuarea tranzactiei reprezinta transfer direct, fiind aplicabile prevederile reglementarilor C.N.V.M. cu privire la acest tip de transfer. Depozitarul central va inregistra dreptul de proprietate in baza certificatului de inregistrare a valorilor mobiliare la C.N.V.M. In cazul ofertelor publice primare precizate la alin. (1), emitentul, prin intermediar, are obligatia ca, anterior inregistrarii la ORC a majorarii capitalului social, sa transmita C.N.V.M. o declaratie sau, dupa caz, documente care dovedesc ca oferta se incadreaza in exceptiile prevazute la alin. (1). Emitentul va putea inregistra la ORC majorarea capitalului social numai ulterior primirii confirmarii din partea C.N.V.M. cu privire la primirea de catre aceasta a declaratiei sau documentelor anterior mentionate.
(9) In vederea eliberarii certificatului de inregistrare la C.N.V.M. a valorilor mobiliare, mentionat la alin. (5), pe langa documentele prevazute la art. 102, cererea de eliberare este insotita si de declaratia solicitantului din care sa reiasa ca valorile mobiliare au fost oferite cu respectarea dispozitiilor C.N.V.M. referitoare la exceptia de la publicarea unui prospect, respectiv catre persoanele mentionate si, dupa caz, cu punerea la dispozitie a documentului mentionat in cadrul respectivelor dispozitii.
(10) Oferirea catre actionarii existenti in cadrul dreptului de preferinta a unor actiuni emise in vederea majorarii capitalului social se realizeaza in baza unui prospect/prospect proportionat in conformitate cu art. 26a din Regulamentul (CE) nr. 809/2004 in ceea ce priveste formatul si continutul prospectului, ale prospectului de baza, ale rezumatului si ale conditiilor finale si in ceea ce priveste cerintele de publicitate, cu modificarile si completarile ulterioare.
(11) Dispozitiile referitoare la prospect se vor aplica in mod corespunzator si in cazul prospectelor proportionate prevazute la art. 26a – 26c din Regulamentul (CE) nr. 809/2004.”
15. Articolul 16 se abroga.
16. La articolul 17 alineatul (1) litera d), punctele 7 si 8 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“7. raportul cu privire la rezultatele exercitarii dreptului de preferinta, daca este cazul;
8. dovada achitarii actiunilor subscrise in cadrul dreptului de preferinta, daca este cazul;”.
17. La articolul 17 alineatul (1), literele e), g) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“e) situatiile financiar-contabile pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate sau, dupa caz, pe o perioada mai scurta, in conformitate cu reglementarile comunitare aplicabile;
………………………………………………………………..
g) ultimul raport trimestrial, daca este cazul (in cadrul prospectului se va specifica expres daca informatiile financiare cuprinse in raportul trimestrial sunt auditate);
………………………………………………………………..
j) copia contractului de intermediere, de distribuire sau contractul privind activitatile de stabilizare a pretului, daca este cazul;”.
18. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul continut:
“ART. 18
(1) In cazul in care prospectul este format din mai multe componente sau in cazul in care in cadrul acestuia sunt incorporate informatii prin trimitere la unul ori mai multe documente, in conformitate cu prevederile art. 186 din Legea nr. 297/2004, respectivele documente din care este alcatuit prospectul pot fi publicate si pot circula separat, cu conditia ca acestea sa fie facute disponibile publicului, gratuit, in conformitate cu prevederile art. 175 alin. (3) din Legea nr. 297/2004. In cadrul fiecarui document se specifica unde pot fi obtinute celelalte documente care alcatuiesc prospectul.”
19. La articolul 21, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 21
(1) Pentru urmatoarele tipuri de valori mobiliare, emitentul/ofertantul (cand este diferit de emitent) sau persoana care solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata poate intocmi un prospect in forma unica, denumit “prospect de baza”, care contine toate informatiile relevante potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 si ale prezentului regulament cu privire la emitent si valorile mobiliare oferite catre public ori admise la tranzactionare, precum si, la alegerea emitentului, termenii finali ai ofertei constand in pretul si numarul valorilor mobiliare oferite publicului:”.
20. La articolul 21, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(3) In cazul in care termenii finali ai ofertei nu sunt inclusi nici in prospectul de baza, nici in cuprinsul vreunui amendament, termenii finali sunt pusi la dispozitia investitorilor in conformitate cu prevederile art. 175 din Legea nr. 297/2004. Termenii finali sunt depusi la C.N.V.M., in cazul in care Romania este stat membru de origine si sunt comunicati, de catre emitent, autoritatii competente din statul membru sau, dupa caz, din statele membre gazda, cat de curand posibil, de fiecare data cand se face o oferta publica si, daca este posibil, inainte de inceperea ofertei publice ori de admiterea la tranzactionare. Termenii finali contin numai informatii referitoare la nota privind valorile mobiliare si nu sunt utilizati pentru completarea sau modificarea prospectului de baza.
(4) In situatiile prevazute la alin. (3), prospectul de baza se intocmeste cu respectarea prevederilor art. 189 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004.”
21. La articolul 21, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) Termenii finali ai unei oferte sunt transmisi C.N.V.M. in conformitate cu alin. (3) si in cazul in care Romania este stat membru gazda.”
22. La articolul 22, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Prevederile art. 91 alin. (3) se aplica corespunzator si in cazul unui prospect de oferta publica de vanzare in cadrul caruia ofertantul precizeaza ca nu intentioneaza admiterea la tranzactionare.”
23. La articolul 22, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) In situatia in care, in mod exceptional, anumite informatii ce trebuie incluse in prospect, in conformitate cu actele delegate emise de Comisia Europeana, nu corespund sferei de activitate, formei juridice de constituire a emitentului sau tipului de valori mobiliare obiect al prospectului, in cuprinsul acestuia vor fi furnizate informatii echivalente. In situatia in care nu exista astfel de informatii se va include mentiunea <<nu este cazul>>.”
24. La articolul 22, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) In cazul in care valorile mobiliare sunt garantate de un stat membru, emitentul, ofertantul sau persoana care solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata are dreptul, atunci cand realizeaza un prospect in conformitate cu art. 12 alin. (3), sa omita informatiile cu privire la un astfel de garant.”
25. Articolul 23 se abroga.
26. Articolul 24 se abroga.
27. La articolul 27, alineatul (1) se abroga.
28. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 30
(1) Ofertele publice de vanzare care au drept criteriu de alocare <<primul venit – primul servit>>, precum si ofertele publice de vanzare de actiuni dintr-o clasa care nu este admisa deja la tranzactionare pe o piata reglementata, dar care urmeaza sa fie admise pentru prima data la tranzactionare pot fi initiate dupa cel putin doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului prevazut la art. 5 alin. (2).
(2) C.N.V.M. poate aproba ca ofertele publice de vanzare care nu sunt mentionate la alin. (1) sa fie initiate incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii anuntului de oferta prevazut la art. 5 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.”
29. La articolul 31, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Subscrierile pot fi retrase in cazul unui amendament la prospectul de oferta, in conformitate cu art. 189 alin. (2) din Legea nr. 297/2004. Perioada de doua zile lucratoare dupa publicarea respectivului amendament in care pot fi retrase subscrierile poate fi extinsa de emitent sau de ofertant, cu conditia ca aceasta sa nu depaseasca data de inchidere a ofertei.”
30. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 37
Ofertantul poate aprecia succesul unei viitoare oferte impreuna cu un intermediar. Aprecierea succesului unei viitoare oferte presupune contactarea exclusiv a unor investitori calificati sau profesionali.”
31. La articolul 49, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(3) Emitentul sau persoana responsabila pentru intocmirea prospectului solicita autoritatii competente a statului membru de origine ca, in termen de 3 zile lucratoare ulterioare respectivei cereri sau, daca cererea este transmisa impreuna cu prospectul supus aprobarii, in termen de o zi lucratoare de la data aprobarii prospectului, sa furnizeze C.N.V.M. un certificat care sa ateste aprobarea prospectului si faptul ca acesta a fost intocmit in conformitate cu prevederile legislatiei comunitare, precum si o copie a prospectului. In cazurile incidente, aceasta notificare este insotita de o traducere a rezumatului realizata pe responsabilitatea emitentului sau a persoanei responsabile de intocmirea prospectului. Procedura descrisa anterior este aplicabila si in cazul oricarui amendament la prospectul de oferta. Certificatul care atesta aprobarea prospectului se notifica si emitentului sau persoanei responsabile pentru intocmirea prospectului in acelasi timp cu notificarea catre C.N.V.M.
………………………………………………………………..
(5) In cazul in care admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata a unor valori mobiliare, altele decat cele de tipul titlurilor de capital, a caror valoare nominala unitara este cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, este solicitata in Romania si/sau, dupa caz, in unul ori mai multe state membre, prospectul se intocmeste, fie intr-o limba acceptata de autoritatile competente ale statului membru de origine si ale statelor membre gazda, fie intr-o limba de circulatie internationala, folosita in domeniul financiar, in conformitate cu alegerea facuta de emitent, ofertant ori persoana care solicita admiterea la tranzactionare, dupa caz. In cazul in care admiterea la tranzactionare este solicitata in Romania prospectul va contine si un rezumat intocmit in limba romana.”
32. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 50
In cazul in care oferta publica este initiata/cererea de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata este formulata de un emitent de valori mobiliare cu sediul intr-un stat nemembru, C.N.V.M., in calitate de autoritate competenta de origine pentru respectivul emitent, poate aproba prospectul, intocmit in conformitate cu legislatia din respectivul stat nemembru cu urmatoarele conditii:
a) prospectul sa fie intocmit in conformitate cu standardele internationale stabilite de organizatiile internationale ale comisiilor de valori mobiliare si sa contina informatii in conformitate cu standardele de transparenta ale Organizatiei internationale a Reglementarilor de valori mobiliare – IOSCO;
b) cerintele de informare, inclusiv cele de natura financiara sa fie echivalente cu cele solicitate in conformitate cu prevederile prezentului regulament.”
33. La articolul 56 alineatul (1), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“i) raportul intocmit de un evaluator independent, autorizat si inregistrat la C.N.V.M. in conformitate cu prevederile legale, daca este cazul;”.
34. Articolul 68 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 68
Pentru determinarea celui mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat, in conformitate cu art. 204 din Legea nr. 297/2004, sunt aplicabile prevederile art. 57 alin. (3).”
35. La articolul 89, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(3) Prin derogare de la alin. (1) si (2), intocmirea si publicarea unui prospect, precum si utilizarea serviciilor unui intermediar nu sunt obligatorii pentru admiterea la tranzactionare a urmatoarele tipuri de valori mobiliare:
a) actiuni reprezentand, intr-o perioada de 12 luni, mai putin de 10% din numarul de actiuni de aceeasi clasa deja admise la tranzactionare pe aceeasi piata reglementata;
b) actiuni emise pentru substituirea altor actiuni, de aceeasi clasa, deja admise la tranzactionare pe aceeasi piata reglementata, daca aceasta noua emisiune de actiuni nu implica o majorare a capitalului social;
c) valori mobiliare oferite in legatura cu o oferta publica de cumparare/preluare realizata prin schimb, cu conditia sa fie disponibil un document ce va avea continutul minim prevazut in anexele corespunzatoare din Regulamentul (CE) nr. 809/2004, in functie de tipul de emitent si de valori mobiliare oferite la schimb;
d) valorile mobiliare oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite, cu ocazia unei fuziuni ori a unei divizari, cu conditia sa fie disponibil un document ce va contine cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 18;
e) actiuni oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite fara o contraprestatie in bani actionarilor existenti, precum si actiuni emise in cazul in care dividendele sunt platite prin emiterea de actiuni de aceeasi clasa cu actiunile pentru care se platesc dividendele, cu conditia ca respectivele actiuni sa fie de aceeasi clasa cu actiunile deja admise la tranzactionare pe aceeasi piata reglementata si sa fie disponibil un document ce va contine cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 19, respectiv nr. 20;
f) valori mobiliare oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite actualilor ori fostilor membri ai conducerii sau actualilor ori fostilor angajati de catre angajator sau de catre societatea-mama ori o filiala, cu conditia ca respectivele valori mobiliare sa fie de aceeasi clasa cu valorile mobiliare deja admise la tranzactionare pe aceeasi piata reglementata si sa fie facut disponibil un document ce va contine cel putin informatiile prevazute la anexa nr. 21;
g) actiuni rezultate din conversia sau schimbul altor valori mobiliare ori din exercitarea drepturilor conferite de alte valori mobiliare, cu conditia ca respectivele actiuni sa fie de aceeasi clasa cu actiunile deja admise la tranzactionare pe aceeasi piata reglementata;
h) valori mobiliare deja admise la tranzactionare pe alta piata reglementata, in urmatoarele conditii cumulative:
1. respectivele valori mobiliare sau valori mobiliare de aceeasi clasa au fost admise la tranzactionare pe acea piata reglementata de mai mult de 18 luni;
2. prospectul in baza caruia s-a realizat admiterea la tranzactionare pentru prima data a valorilor mobiliare a fost publicat in conformitate cu prevederile art. 175 alin. (3) din Legea nr. 297/2004;
3. pentru valorile mobiliare admise pentru prima data la tranzactionare, prospectul intocmit in vederea admiterii la tranzactionare a fost aprobat in conformitate cu legislatia comunitara aplicabila;
4. societatea si-a indeplinit obligatiile de raportare ce ii revin ca urmare a faptului ca valorile mobiliare sunt admise la tranzactionare pe respectiva piata reglementata;
5. persoana care solicita admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania intocmeste un document sintetizat disponibil publicului in limba romana ce va contine cel putin informatiile prevazute la pct. 7;
6. documentul precizat la pct. 5 este disponibil publicului din Romania, in conformitate cu art. 175 alin. (3) si (4) din Legea nr. 297/2004;
7. documentul precizat la pct. 5 va contine informatiile pe care trebuie sa le cuprinda rezumatul unui prospect de oferta publica, precum si acelea referitoare la locul unde poate fi obtinut cel mai recent prospect si unde sunt disponibile raportarile financiare publicate de catre emitent in virtutea obligatiilor sale de raportare.
………………………………………………………………..
(5) In cazul operatiunilor precizate la alin. (3) lit. c) si d), documentele sunt aprobate de C.N.V.M. anterior admiterii la tranzactionare pe piata reglementata a respectivelor valori mobiliare si sunt facute disponibile tuturor investitorilor carora li se adreseaza. In cadrul documentelor se precizeaza expres modalitatea prin care acestea vor fi disponibile.”
36. La articolul 89, alineatul (8) se abroga.
37. La articolul 91, partea introductiva a alineatului (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) C.N.V.M. poate aproba ca anumite informatii ce trebuie cuprinse in prospectul de oferta, in conformitate cu actele delegate emise de Comisia Europeana, sa nu fie incluse in prospect, daca apreciaza ca:”.
38. Articolul 93 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 93
In cazul in care prospectul se refera la admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata a unor titluri, altele decat titlurile de capital, cu o valoare nominala de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, nu este obligatoriu ca respectivul prospect sa contina un rezumat, cu exceptia cazului in care un stat membru solicita acest lucru, in conformitate cu legislatia comunitara aplicabila.”
39. La articolul 105, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul continut:
“(3^1) In situatia in care valorile mobiliare ale unui emitent pentru care Romania este stat membru de origine sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania si pe piete reglementate din unul sau mai multe state membre, respectiv in situatia in care valorile mobiliare sunt admise la tranzactionare numai pe piete reglementate in mai multe state membre, emitentul are obligatia sa transmita rapoartele prevazute de prezentul regulament catre un furnizor de servicii media care sa asigure, in baza unui contract incheiat cu emitentul, difuzarea efectiva a rapoartelor catre public in intreaga Uniune Europeana.”
40. Articolul 112^4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 112^4
(1) In cazul unei adunari generale a detinatorilor de obligatiuni sau alte titluri de creanta a caror valoare nominala unitara este de cel putin 100.000 euro ori echivalentul in lei la data emisiunii a cel putin 100.000 euro, emitentul poate alege ca locul in care se tine adunarea sa fie situat in orice stat membru, cu conditia ca toate facilitatile si informatiile necesare sa fie disponibile in respectivul stat, pentru a permite respectivilor detinatori sa isi exercite drepturile.
(2) Alegerea mentionata la alin. (1) se aplica si detinatorilor de titluri de creanta, cu valoarea nominala unitara cel putin egala cu 50.000 euro sau, pentru titlurile de creanta emise in alta moneda decat euro, cu valoarea nominala unitara echivalenta cu cel putin 50.000 euro la data emisiunii, care au fost deja admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Uniunea Europeana inainte de 31 decembrie 2010, atat timp cat aceste titluri de creanta nu sunt scadente, cu conditia ca toate mijloacele si toate informatiile necesare pentru exercitarea drepturilor de catre detinatori sa fie disponibile in statul membru ales de emitent.”
41. Articolul 114 se abroga.
42. La articolul 119, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Prevederile art. 117 lit. B si C nu se aplica in cazul societatilor comerciale care emit exclusiv obligatiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementata cu o valoare nominala unitara cel putin egala cu 100.000 euro sau, pentru obligatiunile emise in alta moneda decat euro, cu valoarea nominala unitara echivalenta, la data emisiunii, cu cel putin 100.000 euro.”
43. La articolul 119, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Prin derogare de la alin. (2), prevederile art. 117 lit. B si C nu se aplica societatilor comerciale care emit exclusiv obligatiuni cu valoarea nominala unitara cel putin egala cu 50.000 euro sau, pentru obligatiunile emise in alta moneda decat euro, cu valoarea nominala unitara echivalenta cu cel putin 50.000 euro la data emisiunii, care au fost deja admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Uniunea Europeana inainte de 31 decembrie 2010, atat timp cat aceste obligatiuni nu sunt scadente.”
44. La articolul 122 alineatul (1^1) punctul i), subpunctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“1. pentru un emitent de obligatiuni sau alte titluri de creanta a caror valoare nominala unitara este mai mica de 1.000 euro sau pentru un emitent de actiuni:
a) daca emitentul este inregistrat in Uniunea Europeana, statul membru in care emitentul are sediul social;
b) daca emitentul este inregistrat intr-o tara terta, statul membru mentionat la art. 2 alin. (2) lit. k) pct. (iii).
Definitia statului membru de origine este aplicabila si in cazul obligatiunilor si a altor titluri de creanta emise in alta moneda decat euro daca valoarea nominala unitara a acestora, la data emisiunii, este mai mica sau aproape echivalenta cu 1.000 euro.”
45. La articolul 122, alineatul (3^3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3^3) Prin derogare de la alin. (1) – (3^2), in cazul in care valorile mobiliare a caror valoare nominala unitara atinge cel putin 100.000 euro sau, pentru titlurile de creanta emise in alta moneda decat euro, a caror valoare nominala unitara este echivalenta cu cel putin 100.000 euro la data emisiunii sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, intr-unul ori mai multe state membre, rapoartele trebuie aduse la cunostinta publicului, fie intr-o limba acceptata de autoritatile competente ale statelor membre de origine si gazda, fie intr-o limba utilizata, in general, in sfera finantelor internationale, la alegerea emitentului sau a persoanei care, fara a avea consimtamantul emitentului, a solicitat aceasta admitere.”
46. La articolul 122, dupa alineatul (3^3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^3bis), cu urmatorul cuprins:
“(3^3bis) Derogarea mentionata la alin. (3^3) se aplica, de asemenea, titlurilor de creanta, cu valoarea nominala unitara cel putin egala cu 50.000 euro sau, pentru titlurile de creanta emise in alta moneda decat euro, cu valoarea nominala unitara, la data emisiunii, echivalenta cu cel putin 50.000 euro, care au fost deja admise la tranzactionare pe o piata reglementata intr-unul sau mai multe state membre, inainte de 31 decembrie 2010, atat timp cat aceste titluri de creanta nu sunt scadente.”
47. La articolul 130, alineatele (7) – (9) se abroga.
48. Anexele nr. 15 si 17 se abroga.
ART. II
Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 588 din 25 august 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
– La articolul 14, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
“(3) Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.”
ART. III
Prevederile Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 983 si 983 bis din 4 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
– La articolul 81 alineatul (1), dupa litera (i^1) se introduce o noua litera, litera (i^2), cu urmatorul cuprins:
“(i^2) altor transmisiuni de drepturi, calificate drept transferuri directe prin reglementarile CNVM”.
ART. IV
(1) Prezentul regulament intra in vigoare la data de 15 ianuarie 2013.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga orice dispozitii contrare.
ART. V
Prezentul regulament implementeaza:
a) art. 1 pct. 1 lit. (a) subpct. (ii), pct. 2 lit. (a) subpct. (i) si (ii) al doilea paragraf si lit. (b), pct. 3 lit. (a), pct. 4, pct. 5 lit. (a) subpct. (ii) si lit. (c), pct. 6, pct. 8 lit. (a) si (b), pct. 10, pct. 14 lit. (a), pct. 17, pct. 18 si art. 2 din Directiva 2010/73/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare si a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligatiilor de transparenta in ceea ce priveste informatia referitoare la emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 327 din 11 decembrie 2010;
b) art. 15 al doilea paragraf din Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul societatilor comerciale cotate la bursa, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 184 din 14 iulie 2007.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close