Regulamentul privind procedura de identificare si sanctionare a faptelor de concurenta neloiala

In M. Of. nr. 818 din 5 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 1098/2012 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind procedura de identificare si sanctionare a faptelor de concurenta neloiala.

Din cuprins:
ART. 1
In urma adoptarii in Plenul Consiliului Concurentei, se pune in aplicare Regulamentul privind procedura de identificare si sanctionare a faptelor de concurenta neloiala, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile art. 39 din Regulamentul de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei, pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 101/2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2012.
ART. 3
Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

REGULAMENT
privind procedura de identificare si sanctionare a faptelor de concurenta neloiala

In temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea concurentei, Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

CAPITOLUL I
Consideratii generale si domeniul de aplicare

ART. 1
In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. s) din Legea concurentei, punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea concurentei neloiale, este incredintata Consiliului Concurentei, in calitate de autoritate administrativa autonoma nationala in domeniul concurentei, cu exceptia faptelor care, potrivit legii, constituie infractiuni.
ART. 2
Regulamentul stabileste procedura referitoare la etapele si modalitatile de identificare si sanctionare de catre Consiliul Concurentei a faptelor de concurenta neloiala prevazute la art. 4 alin. 1 din Legea concurentei neloiale in urma sesizarilor sau din oficiu, fiind aplicabil faptelor de concurenta neloiala savarsite de persoane fizice sau juridice, romane ori straine, pe teritoriul Romaniei.
ART. 3
In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) sesizare – petitie/reclamatie formulata in scris de catre o persoana fizica sau juridica interesata, avand ca obiect posibile fapte de concurenta neloiala;
b) operator economic – entitatea angajata intr-o activitate cu caracter de continuitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare;
c) cercetare aprofundata – procedura declansata de catre autoritatea de concurenta prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, din oficiu sau ca urmare a sesizarii formulate in scris de catre o persoana fizica ori juridica interesata, constand in examinarea posibilelor fapte de concurenta neloiala care prezinta suficient temei de fapt si de drept pentru o analiza;
d) fapta de concurenta neloiala – orice fapt sau act prin care se obtin avantaje economice prin mijloace nelegitime efectuat de catre un operator economic si care are efectul actual sau potential al afectarii cel putin a unui concurent si/sau al concurentei pe anumite piete sau sectoare economice;
e) uzante comerciale cinstite – ansamblu de practici sau reguli recunoscute care se aplica in relatiile de afaceri dintre comercianti in scopul prevenirii incalcarii drepturilor legitime ale uneia dintre acestea;
f) dosarul cauzei – dosarul cu toate documentele ce au fost obtinute, produse si/sau colectate de catre autoritatea de concurenta in cursul instrumentarii unei sesizari sau al desfasurarii unei cercetari din oficiu, care sustin si motiveaza solutia adoptata, in conditiile legii;
g) personalul imputernicit – inspectorii de concurenta care fac parte din echipa care realizeaza cercetarea aprofundata privind posibile fapte de concurenta neloiala, desemnati prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, dintre care unul va fi numit coordonator;
h) nota de concluzii – document procedural elaborat ca urmare a finalizarii cercetarii aprofundate cu privire la o posibila fapta de concurenta neloiala, care cuprinde analiza tuturor aspectelor cercetate, evidentierea probelor, concluziile, precum si propunerile personalului imputernicit.

CAPITOLUL II
Procedura de analiza din oficiu sau la sesizare

ART. 4
(1) In scopul interventiei Consiliului Concurentei, o sesizare inaintata in conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. s) din Legea concurentei poate avea ca obiect doar contraventiile prevazute la art. 4 alin. 1 din Legea concurentei neloiale.
(2) Consiliul Concurentei va aduce la cunostinta organelor de urmarire penala cazurile prevazute la art. 5 din Legea concurentei neloiale doar atunci cand, analizand o fapta ce ar putea constitui contraventie potrivit prevederilor art. 4 din Legea concurentei neloiale, constata ca aceasta excedeaza sfera sa de competenta, fiind o posibila fapta de natura penala.
ART. 5
(1) Sesizarile referitoare la existenta unei posibile fapte de concurenta neloiala adresate autoritatii de concurenta sunt repartizate si analizate in termen de 30 de zile de la inregistrare, in cadrul directiei de resort, urmand a se decide, dupa caz:
a) respingerea sesizarii adresate autoritatii de concurenta, in cazul in care se dovedeste ca faptele semnalate nu intra sub incidenta Legii concurentei neloiale, urmand ca autorul sa fie instiintat in legatura cu acest fapt;
b) declansarea unei cercetari aprofundate, daca datele si informatiile existente la dosarul cauzei se incadreaza in obiectul de analiza privind posibile fapte de concurenta neloiala dintre cele prevazute la art. 4 alin. 1 din Legea concurentei neloiale. Cercetarea aprofundata este dispusa prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, in baza unei note privind propunerea de declansare, avizata de catre membrul Plenului Consiliului Concurentei desemnat sa coordoneze activitatea in domeniul concurentei neloiale. Autorul sesizarii va fi informat cu privire la acest aspect.
(2) Termenul de solutionare a sesizarilor formulate in baza Legii concurentei neloiale este de 90 de zile de la data la care autoritatea de concurenta este in posesia tuturor datelor si informatiilor relevante, comunicand aceasta autorului sesizarii, cu respectarea termenului de prescriptie prevazut de lege.
ART. 6
(1) Consiliul Concurentei poate realiza, din oficiu, cercetari aprofundate in vederea identificarii si sanctionarii faptelor de concurenta neloiala, potrivit prevederilor art. 4 alin. 3 din Legea concurentei neloiale, atunci cand apreciaza ca exista suficient temei de fapt si de drept care sa justifice interventia sa.
(2) Cercetarea aprofundata din oficiu se dispune prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, in baza unei note privind propunerea de declansare elaborata de directia de resort, avizata de catre membrul Plenului Consiliului Concurentei desemnat sa coordoneze activitatea in domeniul concurentei neloiale.
ART. 7
(1) In cadrul cercetarii aprofundate, pentru identificarea si sanctionarea faptelor de concurenta neloiala, inspectorii de concurenta pot solicita informatii si pot lua declaratii potrivit prevederilor art. 35 si 35^1 din Legea concurentei.
(2) Inspectorii de concurenta pot efectua si inspectii in temeiul ordinului de inspectie emis de catre presedintele Consiliului Concurentei, in baza unei note fundamentate cu privire la oportunitatea efectuarii sale. Inspectorii de concurenta sunt abilitati cu puteri de inspectie, in conformitate cu prevederile Legii concurentei. Inspectiile inopinate vor fi efectuate doar in situatiile in care este necesara obtinerea unor date si informatii care nu sunt disponibile in mod public si care pot fi relevante pentru clarificarea situatiei care face obiectul cercetarii aprofundate.
(3) Cercetarea aprofundata poate conduce la concluzia ca sunt intrunite elementele constitutive ale unei contraventii prevazute la art. 4 alin. 1 din Legea concurentei neloiale sau ca aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind incalcarea legii.
ART. 8
(1) Rezultatul cercetarii aprofundate a faptelor semnalate in temeiul prevederilor Legii concurentei neloiale va fi consemnat intr-o nota de concluzii, aprobata de catre superiorul ierarhic al personalului imputernicit si de catre membrul Plenului Consiliului Concurentei desemnat sa coordoneze activitatea in domeniul concurentei neloiale.
(2) Nota de concluzii va cuprinde analiza tuturor aspectelor cercetate, evidentierea probelor, concluziile, precum si propunerile personalului imputernicit care a realizat cercetarea aprofundata, din perspectiva existentei faptelor de concurenta neloiala.
(3) Autorul sesizarii trebuie sa furnizeze elemente de proba privind posibila fapta de concurenta neloiala si sa justifice prejudiciul suferit.
(4) Atunci cand prin nota de concluzii se constata ca faptele analizate nu prezinta elementele constitutive ale unei contraventii prevazute la art. 4 alin. 1 din Legea concurentei neloiale, se emite un raspuns motivat in acest sens in cazul in care cercetarea este declansata in urma unei sesizari, iar cand aceasta este realizata din oficiu se emite un ordin de inchidere.
(5) Respingerea sesizarii se poate face, in orice faza, si ca urmare a constatarii ca faptele reclamate au un grad de pericol social redus si nu este afectat un interes de ordin general.
Interesul de ordin general este evaluat atat din perspectiva gravitatii faptelor care fac obiectul sesizarii, cat si din perspectiva daunelor produse si a afectarii pietei.

CAPITOLUL III
Aplicarea sanctiunilor

ART. 9
(1) Constatarea si aplicarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 4 alin. 1 din Legea concurentei neloiale se fac de catre inspectorii de concurenta din cadrul personalului imputernicit desemnati sa intocmeasca procesulverbal de constatare si sanctionare de catre superiorul ierarhic prin nota de concluzii.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 4 alin. 1 din Legea concurentei neloiale li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 13, 28 si 29.
(3) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei poate fi contestat la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia, in termen de 15 zile de la inmanare sau de la comunicare.
ART. 10
(1) Informatiile, datele si documentele ce constituie dosarul cauzei cu privire la posibile fapte de concurenta neloiala nu vor fi comunicate sau facute publice de catre Consiliul Concurentei pana la finalizarea cercetarii aprofundate.
(2) Informatiile colectate in cadrul procedurii de cercetare aprofundata pot fi folosite doar pentru scopul aplicarii legislatiei in domeniul concurentei. Consiliul Concurentei va putea sesiza si alte autoritati si institutii ale administratiei publice centrale si locale, in conditiile in care sunt descoperite aspecte care tin de competenta acestora.
ART. 11
Prezentul regulament este pus in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close