Regulamentul UE privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne

Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne si de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei (“Regulamentul IMI”)

(Text cu relevanta pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 114,
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [1],
hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [2],

intrucat:
(1) Aplicarea anumitor acte ale Uniunii care reglementeaza libera circulatie a marfurilor, persoanelor, serviciilor si capitalurilor in cadrul pietei interne impune statelor membre sa coopereze mai eficient si sa faca schimb de informatii intre ele si cu Comisia. Deoarece mijloacele practice de realizare a acestor schimburi de informatii adeseori nu sunt specificate in actele respective, este nevoie sa se prevada aranjamente practice corespunzatoare.
(2) Sistemul de informare al pietei interne (IMI) este o aplicatie software care poate fi accesata prin internet, dezvoltata de Comisie in cooperare cu statele membre, cu scopul de a sprijini statele membre in ceea ce priveste punerea in aplicare a cerintelor privind schimbul de informatii prevazute in actele Uniunii prin instituirea unui mecanism centralizat de comunicare destinat sa faciliteze schimbul transfrontalier de informatii si asistenta reciproca. In special, ΙΜΙ ajuta autoritatile competente sa isi identifice omologii din alte state membre, sa gestioneze schimbul de informatii, inclusiv de date cu caracter personal, pe baza unor proceduri simple si uniforme, si sa depaseasca barierele lingvistice, pe baza unor fluxuri de lucru predefinite si traduse in prealabil. Comisia ar trebui sa furnizeze utilizatorilor IMI orice functionalitate de traducere suplimentara existenta care corespunde nevoilor acestora, este compatibila cu cerintele de securitate si de confidentialitate pentru schimbul de informatii in cadrul IMI si poate fi oferita la un cost rezonabil, daca este disponibila.
(3) Pentru a depasi barierele lingvistice, IMI ar trebui, in principiu, sa fie disponibil in toate limbile oficiale ale Uniunii.
(4) Scopul IMI ar trebui sa fie imbunatatirea modului de functionare a pietei interne, prin furnizarea unui instrument eficace, usor de utilizat, pentru punerea in aplicare a cooperarii administrative dintre statele membre si dintre statele membre si Comisie, facilitand astfel aplicarea actelor Uniunii enumerate in anexa la prezentul regulament.
(5) Comunicarea Comisiei din 21 februarie 2011 intitulata “O mai buna guvernanta a pietei unice prin intensificarea cooperarii administrative: o strategie pentru extinderea si dezvoltarea Sistemului de informare al pietei interne (Internal Market Information System – “IMI”)” prevede planuri pentru posibila extindere a IMI la alte acte ale Uniunii. Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulata “Actul privind piata unica: Douasprezece parghii pentru stimularea cresterii si intarirea increderii – “Impreuna pentru o noua crestere”” subliniaza importanta IMI pentru intarirea cooperarii dintre actorii implicati, inclusiv la nivel local, contribuind astfel la o mai buna guvernanta a pietei unice. Prin urmare, este necesara stabilirea unui cadru juridic solid pentru IMI si a unui set de norme comune pentru a se asigura ca IMI functioneaza eficient.
(6) In cazul in care aplicarea unei dispozitii a unui act al Uniunii impune statelor membre sa faca schimb de date cu caracter personal si prevede scopul acestei prelucrari, o asemenea dispozitie ar trebui considerata un temei juridic corespunzator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, sub rezerva conditiilor stabilite la articolele 8 si 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. IMI ar trebui privit, in principal, ca un instrument utilizat pentru schimbul de informatii, inclusiv de date cu caracter personal, care altfel ar avea loc prin intermediul altor mijloace, inclusiv posta, faxul sau posta electronica – pe baza unei obligatii juridice impuse autoritatilor si organismelor statelor membre prin acte ale Uniunii. Datele cu caracter personal care fac obiectul schimbului prin intermediul IMI ar trebui culese, prelucrate si utilizate numai in scopuri care sunt conforme cu cele pentru care au fost culese initial si ar trebui sa faca obiectul tuturor garantiilor relevante.
(7) Pe baza principiului respectarii vietii private din momentul conceperii, IMI a fost dezvoltat in conformitate cu cerintele legislatiei privind protectia datelor si a permis protectia datelor inca de la introducerea sa, in special datorita restrictiilor impuse cu privire la accesul la datele cu caracter personal care fac obiectul schimbului in cadrul IMI. Prin urmare, IMI ofera un nivel considerabil mai ridicat de protectie si de securitate comparativ cu alte metode de schimb de informatii, cum ar fi posta, telefonul, faxul sau posta electronica.
(8) Cooperarea administrativa prin mijloace electronice intre statele membre si intre statele membre si Comisie ar trebui sa fie conforma cu normele privind protectia datelor cu caracter personal prevazute in Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date [3] si in Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date [4]. Definitiile utilizate in Directiva 95/46/CE si in Regulamentul (CE) nr. 45/2001 ar trebui sa se aplice, de asemenea, in sensul prezentului regulament.
(9) Comisia furnizeaza si gestioneaza software-ul si infrastructura IT pentru IMI, asigura securitatea IMI, gestioneaza reteaua coordonatorilor nationali IMI si este implicata in formarea utilizatorilor IMI si in acordarea de asistenta tehnica acestora. In acest scop, Comisia ar trebui sa aiba acces numai la acele date cu caracter personal care sunt strict necesare pentru a duce la indeplinire sarcinile conform responsabilitatilor stabilite in prezentul regulament, precum inregistrarea coordonatorilor nationali IMI. Comisia ar trebui, de asemenea, sa aiba acces la datele cu caracter personal in momentul in care extrage, la solicitarea altui actor IMI, astfel de date care au fost blocate in IMI si la care persoana vizata a solicitat acces. Comisia nu ar trebui sa aiba acces la datele cu caracter personal care fac obiectul schimbului ca parte a cooperarii administrative din cadrul IMI, cu exceptia cazului in care un act al Uniunii prevede un rol pentru Comisie intr-o asemenea cooperare.
(10) Pentru a asigura transparenta, in special pentru persoanele vizate, dispozitiile actelor Uniunii pentru care urmeaza sa fie utilizat IMI ar trebui enumerate in anexa la prezentul regulament.
(11) IMI poate fi extins in viitor la noi domenii, in care poate contribui la asigurarea punerii in aplicare efective a unui act al Uniunii in mod eficient din punct de vedere al costurilor, facil din punctul de vedere al utilizatorilor, tinand seama de fezabilitatea tehnica si de impactul general asupra IMI. Comisia ar trebui sa efectueze testele necesare pentru a evalua capacitatea tehnica a IMI in vederea oricarei extinderi preconizate. Deciziile de a extinde IMI la noi acte ale Uniunii ar trebui sa fie luate prin procedura legislativa ordinara.
(12) Proiectele-pilot reprezinta un instrument util pentru a testa daca extinderea IMI este justificata si pentru a adapta functionalitatea tehnica si aranjamente procedurale la cerintele utilizatorilor IMI inainte de a fi luata o decizie privind extinderea IMI. Statele membre ar trebui sa fie implicate pe deplin in luarea deciziilor privind actele Uniunii care ar trebui sa faca obiectul unui proiect-pilot si privind modalitatile respectivului proiect-pilot, pentru a se asigura ca proiectul-pilot reflecta nevoile utilizatorilor IMI si ca dispozitiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt respectate pe deplin. Astfel de modalitati ar trebui sa fie definite separat pentru fiecare proiect-pilot.
(13) Nicio dispozitie din prezentul regulament nu ar trebui sa impiedice decizia statelor membre si a Comisiei de a utiliza sistemul IMI pentru schimbul de informatii care nu implica prelucrarea datelor cu caracter personal.
(14) Prezentul regulament ar trebui sa stabileasca norme pentru utilizarea IMI in scopul cooperarii administrative, care poate cuprinde, intre altele, schimburi de informatii bilaterale, proceduri de notificare, mecanisme de alerta, acorduri de asistenta reciproca si rezolvarea problemelor.
(15) Dreptul statelor membre de a decide caror autoritati nationale le revin obligatiile care decurg din prezentul regulament ar trebui sa ramana neafectat de prezentul regulament. Statele membre ar trebui sa fie in masura sa adapteze functiile si responsabilitatile legate de IMI la structurile lor administrative interne, precum si sa puna in aplicare nevoile unui anumit flux de lucru IMI. Statele membre ar trebui sa fie in masura sa desemneze coordonatori IMI suplimentari pentru a indeplini sarcinile coordonatorilor nationali IMI, singuri sau impreuna cu altii, pentru un anumit domeniu al pietei interne, un anumit sector administrativ, o anumita regiune geografica sau conform unui alt criteriu. Statele membre ar trebui sa informeze Comisia cu privire la coordonatorii IMI pe care i-au desemnat, dar nu ar trebui sa aiba obligatia de a indica coordonatori IMI suplimentari in IMI, daca acest fapt nu este necesar pentru buna sa functionare.
(16) Pentru a realiza o cooperare administrativa eficienta prin intermediul IMI, statele membre si Comisia ar trebui sa se asigure ca propriii actori IMI dispun de resursele necesare pentru a-si indeplini obligatiile in conformitate cu prezentul regulament.
(17) Desi IMI este, in esenta, un instrument de comunicare destinat cooperarii administrative intre autoritatile competente, care nu este deschis publicului larg, s-ar putea dovedi necesara dezvoltarea unor mijloace tehnice care sa permita actorilor externi precum cetatenii, intreprinderile si organizatiile sa interactioneze cu autoritatile competente pentru a furniza informatii sau pentru a extrage date sau pentru a-si exercita drepturile in calitate de persoane vizate. Astfel de mijloace tehnice ar trebui sa includa garantii adecvate de protectie a datelor. Pentru a asigura un nivel inalt de securitate, orice astfel de interfata publica ar trebui construita astfel incat sa fie pe deplin separata din punct de vedere tehnic de IMI, la care ar trebui sa aiba acces numai utilizatorii IMI.
(18) Utilizarea IMI ca suport tehnic pentru reteaua SOLVIT nu ar trebui sa aduca atingere caracterului informal al procedurii SOLVIT, care se bazeaza pe un angajament voluntar al statelor membre, in conformitate cu Recomandarea Comisiei din 7 decembrie 2001 referitoare la principiile de utilizare a “SOLVIT” – reteaua de solutionare a problemelor intervenite pe piata interna [5] (“Recomandarea SOLVIT”). Pentru ca functionarea retelei SOLVIT sa continue pe baza conditiilor de lucru existente, una sau mai multe sarcini ale coordonatorului national IMI pot fi incredintate centrelor SOLVIT in contextul propriei lor activitati, astfel incat acestea sa poata functiona independent fata de coordonatorul national IMI. Prelucrarea datelor cu caracter personal si a informatiilor confidentiale, ca parte a procedurilor SOLVIT, ar trebui sa beneficieze de toate garantiile prevazute in prezentul regulament, fara a aduce atingere caracterului neobligatoriu al Recomandarii SOLVIT.
(19) In timp ce IMI include o interfata prin internet pentru utilizatorii sai, in anumite cazuri si la cererea statului membru vizat, ar putea fi oportuna analizarea unor solutii tehnice pentru transferul direct al datelor din sistemele nationale in IMI, acolo unde astfel de sisteme nationale au fost deja dezvoltate, in special pentru procedurile de notificare. Punerea in aplicare a unor astfel de solutii tehnice ar trebui sa depinda de rezultatul unei evaluari a fezabilitatii, costurilor si beneficiilor asteptate ale acestora. Solutiile respective ar trebui sa nu aduca atingere structurilor existente si ordinii competentelor la nivel national.
(20) In cazul in care si-au indeplinit obligatia de notificare, in temeiul articolului 15 alineatul (7) din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne [6], prin utilizarea procedurii in conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informatii in domeniul standardelor, reglementarilor tehnice si al normelor privind serviciile societatii informationale [7], statele membre nu ar trebui sa aiba si obligatia de a face aceeasi notificare prin intermediul IMI.
(21) Schimbul de informatii prin intermediul sistemului IMI decurge din obligatia juridica a autoritatilor statelor membre de a oferi asistenta reciproca. Pentru a asigura functionarea corespunzatoare a pietei interne, informatiile primite de o autoritate competenta prin intermediul IMI din partea unui alt stat membru nu ar trebui sa fie private de valoarea lor probatorie in cadrul procedurilor administrative exclusiv pe motiv ca provin dintr-un alt stat membru sau ca au fost primite prin mijloace electronice si ar trebui tratate de respectiva autoritate competenta in acelasi mod in care trateaza documentele similare provenind din propriul stat membru.
(22) Pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a datelor, trebuie stabilite perioade maxime de pastrare a datelor cu caracter personal in IMI. Cu toate acestea, perioadele respective ar trebui sa fie bine echilibrate, tinand seama in mod corespunzator de necesitatea ca IMI sa functioneze in mod adecvat, precum si de dreptul persoanelor vizate de a-si exercita pe deplin drepturile, de exemplu prin obtinerea de dovezi referitoare la faptul ca a avut loc un schimb de informatii, in scopul de a contesta o decizie. In special, perioadele de pastrare nu ar trebui sa depaseasca ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament.
(23) Ar trebui sa existe posibilitatea de a prelucra numele si datele de contact ale utilizatorilor IMI in scopuri compatibile cu obiectivele prezentului regulament, inclusiv monitorizarea utilizarii sistemului de catre coordonatorii IMI si Comisie, comunicarea, formarea si initiativele de sensibilizare, precum si colectarea informatiilor privind cooperarea administrativa sau asistenta reciproca in cadrul pietei interne.
(24) Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor ar trebui sa monitorizeze si sa urmareasca asigurarea punerii in aplicare a prezentului regulament, printre altele prin pastrarea legaturii cu autoritatile nationale pentru protectia datelor, inclusiv a dispozitiilor relevante privind securitatea datelor.
(25) Pentru a asigura monitorizarea eficace a functionarii IMI si a punerii in aplicare a prezentului regulament, precum si raportarea cu privire la acestea, statele membre ar trebui sa puna la dispozitia Comisiei informatiile relevante.
(26) Persoanele vizate ar trebui sa fie informate cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal in IMI si la faptul ca au drept de acces la datele care le privesc si dreptul de a solicita ca datele inexacte sa fie corectate, iar cele prelucrate ilegal sa fie sterse, in conformitate cu prezentul regulament si cu legislatia nationala de punere in aplicare a Directivei 95/46/CE.
(27) Pentru a permite autoritatilor competente din statele membre sa puna in aplicare dispozitiile juridice pentru cooperarea administrativa si sa realizeze schimburi de informatii prin intermediul IMI intr-un mod eficient, ar putea fi necesara stabilirea unor aranjamente practice pentru un astfel de schimb. Aranjamentele respective ar trebui sa fie adoptate de Comisie sub forma unui act de punere in aplicare separat pentru fiecare act al Uniunii enumerat in anexa sau pentru fiecare tip de procedura de cooperare administrativa si ar trebui sa reglementeze functionalitatea tehnica esentiala si aranjamente procedurale necesare pentru punerea in aplicare a procedurilor relevante de cooperare administrativa prin IMI. Comisia ar trebui sa asigure intretinerea si dezvoltarea software-ului si a infrastructurii TI pentru IMI.
(28) Pentru a asigura suficienta transparenta pentru persoanele vizate, fluxurile de lucru predefinite, seturile de intrebari si raspunsuri, formularele si alte aranjamente referitoare la procedurile de cooperare administrativa in IMI ar trebui sa fie facute publice.
(29) In cazul in care statele membre aplica, in conformitate cu articolul 13 din Directiva 95/46/CE, orice fel de limitari ale drepturilor persoanelor vizate sau exceptii de la acestea, informatiile cu privire la astfel de limitari sau exceptii ar trebui sa fie facute publice, pentru a asigura deplina transparenta pentru persoanele vizate. Astfel de exceptii sau limitari ar trebui sa fie necesare si proportionale in raport cu obiectivul vizat si sa faca obiectul unor garantii adecvate.
(30) In cazul in care intre Uniune si tari terte se incheie acorduri internationale care reglementeaza, de asemenea, aplicarea dispozitiilor actelor Uniunii care figureaza in anexa la prezentul regulament, ar trebui sa fie posibila includerea omologilor actorilor IMI din astfel de tari terte in procedurile de cooperare administrativa realizate prin IMI, cu conditia sa se fi stabilit ca respectiva tara terta ofera un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal, in conformitate cu Directiva 95/46/CE.
(31) Ar trebui sa se abroge Decizia 2008/49/CE a Comisiei din 12 decembrie 2007 privind punerea in aplicare a Sistemului de informare al pietei interne (IMI) in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal [8]. Decizia 2009/739/CE a Comisiei din 2 octombrie 2009 de stabilire a unor modalitati practice pentru schimbul de informatii prin mijloace electronice intre statele membre in temeiul capitolului VI din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind serviciile in cadrul pietei interne [9] ar trebui sa se aplice in continuare in ceea ce priveste chestiunile referitoare la schimbul de informatii in temeiul Directivei 2006/123/CE.
(32) Pentru a se asigura conditii uniforme de punere in aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competente de executare Comisiei. Competentele respective ar trebui exercitate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor si principiilor generale privind mecanismele de control de catre statele membre al exercitarii competentelor de executare de catre Comisie [10].
(33) Rezultatele statelor membre in ceea ce priveste punerea in aplicare efectiva a prezentului regulament ar trebui monitorizate in cadrul raportului anual privind functionarea IMI, pe baza datelor statistice din IMI si a oricaror alte date relevante. Rezultatele statelor membre ar trebui evaluate, intre altele, pe baza timpilor medii de raspuns, in scopul asigurarii unor raspunsuri rapide si de buna calitate.
(34) Deoarece obiectivul prezentului regulament, si anume instituirea normelor pentru utilizarea IMI pentru cooperare administrativa, nu pot fi realizate in mod satisfacator de catre statele membre si, prin urmare, avand in vedere dimensiunea si efectele acestora, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta masuri, in conformitate cu principiul subsidiaritatii, astfel cum este prevazut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este definit la articolul respectiv, prezentul regulament nu depaseste ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.
(35) Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor a fost consultata in conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 si a emis un aviz la 22 noiembrie 2011 [11],

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Articolul 1
Obiect
Prezentul regulament stabileste normele pentru utilizarea unui sistem de informare al pietei interne (IMI) pentru cooperarea administrativa, inclusiv prelucrarea datelor cu caracter personal, intre autoritatile competente ale statelor membre si intre autoritatile competente ale statelor membre si Comisie.
Articolul 2
Instituirea IMI
Se instituie in mod formal IMI.
Articolul 3
Domeniul de aplicare
(1) IMI se utilizeaza pentru cooperarea administrativa dintre autoritatile competente ale statelor membre si dintre autoritatile competente ale statelor membre si Comisie, cooperare necesara pentru punerea in aplicare a actelor Uniunii in domeniul pietei interne, in sensul articolului 26 alineatul (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE), care prevad cooperarea administrativa, inclusiv schimbul de date cu caracter personal, intre statele membre sau intre statele membre si Comisie. Respectivele acte ale Uniunii sunt enumerate in anexa.
(2) Niciun element din prezentul regulament nu are ca efect conferirea unui caracter obligatoriu dispozitiilor actelor Uniunii care nu au forta juridica obligatorie.
Articolul 4
Extinderea IMI
(1) Comisia poate derula proiecte-pilot pentru a evalua daca sistemul IMI ar fi un instrument eficace pentru punerea in aplicare a dispozitiilor privind cooperarea administrativa ale actelor Uniunii care nu figureaza in anexa. Comisia adopta un act de punere in aplicare pentru a stabili care dintre dispozitiile actelor Uniunii fac obiectul unui proiect-pilot, precum si modalitatile pentru fiecare proiect, in special functionalitatea tehnica de baza si aranjamentele procedurale necesare pentru punerea in aplicare a dispozitiilor relevante privind cooperarea administrativa. Actul de punere in aplicare respectiv se adopta in conformitate cu procedura de examinare mentionata la articolul 24 alineatul (3).
(2) Comisia transmite Parlamentului European si Consiliului o evaluare a rezultatelor proiectului-pilot, inclusiv a aspectelor privind protectia datelor si a functionalitatilor efective de traducere. Dupa caz, respectiva evaluare poate fi insotita de o propunere legislativa de modificare a anexei, in vederea extinderii utilizarii IMI la dispozitiile relevante ale actelor Uniunii.
Articolul 5
Definitii
In sensul prezentului regulament, se aplica definitiile stabilite in Directiva 95/46/CE si in Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
In plus, se aplica si urmatoarele definitii:
(a) “IMI” inseamna instrumentul electronic furnizat de Comisie pentru a facilita cooperarea administrativa dintre autoritatile competente ale statelor membre si dintre autoritatile competente ale statelor membre si Comisie;
(b) “cooperare administrativa” inseamna activitatea in colaborare a autoritatilor competente ale statelor membre sau a autoritatilor competente ale statelor membre si a Comisiei, prin schimbul si prelucrarea de informatii, inclusiv prin notificari si alerte, sau prin furnizarea de asistenta reciproca, inclusiv pentru rezolvarea problemelor, in scopul unei mai bune aplicari a dreptului Uniunii;
(c) “domeniu al pietei interne” inseamna un domeniu legislativ sau functional al pietei interne, in sensul articolului 26 alineatul (2) din TFUE, in care este utilizat IMI, in conformitate cu articolul 3 din prezentul regulament;
(d) “procedura de cooperare administrativa” inseamna un flux de lucru predefinit prevazut in IMI, care permite actorilor IMI sa comunice si sa interactioneze in mod structurat;
(e) “coordonator IMI” inseamna un organism desemnat de un stat membru pentru a indeplini sarcinile de sprijin necesare pentru functionarea eficienta a IMI in conformitate cu prezentul regulament;
(f) “autoritate competenta” inseamna orice organism instituit la nivel national, regional sau local si inregistrat in IMI, cu responsabilitati specifice referitoare la aplicarea dreptului intern sau a actelor Uniunii enumerate in anexa in unul sau mai multe domenii ale pietei interne;
(g) “actori IMI” inseamna autoritatile competente, coordonatorii IMI si Comisia;
(h) “utilizator IMI” inseamna o persoana fizica ce isi desfasoara activitatea sub autoritatea unui actor IMI si este inregistrata in sistemul IMI in numele respectivului actor IMI;
(i) “actori externi” inseamna persoanele fizice sau juridice, altele decat utilizatorii IMI, care pot interactiona cu IMI numai prin mijloace tehnice separate si in conformitate cu un anumit flux de lucru predefinit, prevazut in acest scop;
(j) “blocare” inseamna aplicarea mijloacelor tehnice prin care datele cu caracter personal devin inaccesibile utilizatorilor IMI prin intermediul interfetei normale a IMI;
(k) “inchidere oficiala” inseamna aplicarea posibilitatii tehnice oferite de IMI pentru a inchide o procedura de cooperare administrativa.
CAPITOLUL II
FUNCTII SI RESPONSABILITATI LEGATE DE IMI
Articolul 6
Coordonatorii IMI
(1) Fiecare stat membru desemneaza un coordonator national IMI ale carui responsabilitati includ:
(a) inregistrarea sau validarea inregistrarii coordonatorilor IMI si a autoritatilor competente;
(b) indeplinirea rolului de principal punct de contact pentru actorii IMI din statele membre in ceea ce priveste aspectele legate de IMI, inclusiv furnizarea de informatii privind aspectele referitoare la protectia datelor cu caracter personal, in conformitate cu prezentul regulament;
(c) indeplinirea rolului de interlocutor al Comisiei in ceea ce priveste aspectele legate de IMI, inclusiv furnizarea de informatii privind aspectele referitoare la protectia datelor cu caracter personal, in conformitate cu prezentul regulament;
(d) furnizarea de cunostinte, formare si sprijin, inclusiv asistenta tehnica de baza actorilor IMI din statele membre;
(e) asigurarea functionarii eficiente a IMI in masura in care se afla sub controlul sau, inclusiv prin transmiterea de raspunsuri adecvate si prompte de catre actorii IMI ai statelor membre la cererile de cooperare administrativa.
(2) In functie de propria structura administrativa interna, fiecare stat membru poate, in plus, sa desemneze unul sau mai multi coordonatori IMI pentru indeplinirea oricareia dintre sarcinile enumerate la alineatul (1).
(3) Statele membre informeaza Comisia cu privire la coordonatorii IMI desemnati in conformitate cu alineatele (1) si (2), precum si cu privire la sarcinile pentru care acestia sunt responsabili. Comisia transmite informatiile respective celorlalte state membre.
(4) Toti coordonatorii IMI pot actiona in calitate de autoritati competente. In astfel de cazuri, un coordonator IMI are aceleasi drepturi de acces ca si o autoritate competenta. Fiecare coordonator IMI indeplineste rolul de controlor in ceea ce priveste propriile activitati de prelucrare a datelor in calitate de actor IMI.
Articolul 7
Autoritatile competente
(1) In cadrul cooperarii prin intermediul IMI, autoritatile competente, actionand prin intermediul utilizatorilor IMI in conformitate cu procedurile de cooperare administrativa, se asigura ca, in conformitate cu actul aplicabil al Uniunii, un raspuns adecvat este transmis in cel mai scurt interval de timp posibil si, in orice caz, in termenul stabilit de respectivul act.
(2) O autoritate competenta poate sa invoce ca proba orice informatie, document, constatare, declaratie sau copie certificata conforma primita prin mijloace electronice prin intermediul IMI, in acelasi mod ca in cazul informatiilor similare obtinute din propria tara, in scopuri compatibile cu scopurile pentru care datele au fost initial colectate.
(3) Fiecare autoritate competenta indeplineste rolul de controlor in ceea ce priveste propriile activitati de prelucrare a datelor efectuate de un utilizator IMI aflat sub autoritatea sa si se asigura ca persoanele vizate isi pot exercita drepturile in conformitate cu capitolele III si IV, daca este cazul, in cooperare cu Comisia.
Articolul 8
Comisia
(1) Comisia este responsabila de indeplinirea urmatoarelor sarcini:
(a) asigurarea securitatii, disponibilitatii, intretinerii si dezvoltarii software-ului si a infrastructurii IT pentru IMI;
(b) furnizarea unui sistem multilingv, inclusiv a functionalitatilor de traducere existente, a activitatilor de formare in cooperare cu statele membre si a unui serviciu de asistenta destinat statelor membre in utilizarea IMI;
(c) inregistrarea coordonatorilor nationali IMI si acordarea accesului acestora la IMI;
(d) executarea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal in IMI, in cazurile prevazute de prezentul regulament, in conformitate cu scopurile stabilite de actele aplicabile ale Uniunii enumerate in anexa;
(e) monitorizarea aplicarii prezentului regulament si prezentarea de rapoarte catre Parlamentul European, Consiliu si Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor, in conformitate cu articolul 25.
(2) Pentru indeplinirea sarcinilor enumerate la alineatul (1) si pentru elaborarea de rapoarte statistice, Comisia are acces la informatiile necesare legate de operatiunile de prelucrare efectuate in IMI.
(3) Comisia nu participa la procedurile de cooperare administrativa care implica prelucrarea datelor cu caracter personal, cu exceptia cazului in care acest lucru este impus de o dispozitie a unui act al Uniunii care figureaza in anexa.
Articolul 9
Drepturi de acces ale actorilor si utilizatorilor IMI
(1) Numai utilizatorii IMI au acces la IMI.
(2) Statele membre desemneaza coordonatorii IMI si autoritatile competente, precum si domeniile pietei interne in care acestia detin competente. Comisia poate indeplini o functie consultativa in procesul mentionat.
(3) Fiecare actor IMI acorda si revoca, dupa cum este necesar, drepturi de acces corespunzatoare propriilor utilizatori IMI in domeniul pietei interne pentru care detine competente.
(4) Comisia si statele membre pun in practica mijloace corespunzatoare pentru a se asigura ca utilizatorilor IMI li se permite sa acceseze datele cu caracter personal prelucrate in IMI numai pe baza principiului necesitatii de a cunoaste si doar in domeniul sau domeniile pietei interne pentru care le-au fost acordate drepturi de acces in conformitate cu alineatul (3).
(5) Se interzice utilizarea datelor cu caracter personal prelucrate in IMI pentru un scop anume, intr-un mod care este incompatibil cu scopul initial respectiv, cu exceptia cazurilor in care acest lucru este prevazut in mod explicit in dreptul intern, in conformitate cu dreptul Uniunii.
(6) In cazul in care o procedura de cooperare administrativa implica prelucrarea de date cu caracter personal, numai actorilor IMI care participa la aceasta procedura li se permite accesul la astfel de date cu caracter personal.
Articolul 10
Confidentialitate
(1) Fiecare stat membru aplica actorilor sai IMI si utilizatorilor sai IMI propriile norme privind secretul profesional sau alte obligatii echivalente in materie de confidentialitate, in conformitate cu legislatia nationala sau a Uniunii.
(2) Actorii IMI se asigura ca utilizatorii IMI care lucreaza sub autoritatea lor respecta cererile altor actori IMI referitoare la pastrarea confidentialitatii informatiilor care fac obiectul schimbului prin intermediul IMI.
Articolul 11
Proceduri de cooperare administrativa
IMI se bazeaza pe proceduri de cooperare administrativa care pun in aplicare dispozitiile actelor relevante ale Uniunii care figureaza in anexa. Dupa caz, Comisia poate adopta acte de punere in aplicare pentru un anumit act al Uniunii enumerat in anexa sau pentru un tip de procedura de cooperare administrativa, care stabilesc functionalitatea tehnica esentiala si aranjamentele procedurale necesare pentru a permite aplicarea procedurilor relevante de cooperare administrativa, inclusiv, dupa caz, interactiunea dintre actori externi si IMI, astfel cum este mentionat la articolul 12. Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura de consultare mentionata la articolul 24 alineatul (2).
Articolul 12
Actori externi
Actorilor externi le pot fi furnizate mijloace tehnice pentru a interactiona cu IMI in cazul in care o astfel de interactiune este:
(a) prevazuta de un act al Uniunii;
(b) prevazuta intr-un act de punere in aplicare dintre cele mentionate la articolul 11 in vederea facilitarii cooperarii administrative intre autoritatile competente din statele membre pentru aplicarea dispozitiilor actelor Uniunii care figureaza in anexa; sau
(c) necesara pentru transmiterea de cereri in vederea exercitarii drepturilor lor de persoane vizate, in conformitate cu articolul 19.
Orice astfel de mijloace tehnice sunt separate de IMI si nu permit accesul actorilor externi la IMI.
CAPITOLUL III
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI SECURITATEA
Articolul 13
Limitarea scopului
Actorii IMI fac schimb de date cu caracter personal si le prelucreaza numai in scopurile definite in dispozitiile relevante ale actelor Uniunii care figureaza in anexa.
Datele transmise IMI de catre persoanele vizate se utilizeaza numai pentru scopurile pentru care datele au fost transmise.
Articolul 14
Pastrarea datelor cu caracter personal
(1) Datele cu caracter personal prelucrate in IMI sunt blocate in IMI de indata ce nu mai sunt necesare in scopul pentru care au fost colectate, in functie de specificitatile fiecarui tip de cooperare administrativa si, ca regula generala, nu mai tarziu de sase luni de la inchiderea oficiala a procedurii de cooperare administrativa.
Cu toate acestea, daca un act aplicabil al Uniunii enumerat in anexa prevede o perioada mai lunga, datele cu caracter personal prelucrate in IMI pot fi pastrate pentru o perioada maxima de 18 luni de la inchiderea oficiala a procedurii de cooperare administrativa.
(2) In cazul in care o baza de date cu informatii consultabila ulterior ca referinta de catre actorii IMI este necesara in temeiul unui act obligatoriu al Uniunii enumerat in anexa, datele cu caracter personal incluse intr-o astfel de baza de date pot fi prelucrate atat timp cat acestea sunt necesare in acest scop, fie cu consimtamantul persoanei vizate, fie in cazul in care acest lucru este prevazut in respectivul act al Uniunii.
(3) Cu exceptia depozitarii lor, datele cu caracter personal blocate in temeiul prezentului articol se prelucreaza numai in scopul dovedirii faptului ca a avut loc un schimb de informatii prin intermediul sistemului IMI cu consimtamantul persoanei vizate, in afara cazului in care se solicita prelucrarea din motive imperative in interesul public.
(4) Datele blocate sunt sterse in mod automat in IMI dupa trei ani de la inchiderea oficiala a procedurii de cooperare administrativa.
(5) La cererea expresa a unei autoritati competente intr-un anumit caz si cu consimtamantul persoanei vizate, datele cu caracter personal pot fi sterse inainte de expirarea perioadei de pastrare aplicabile.
(6) Comisia asigura, prin mijloace tehnice, blocarea si stergerea datelor cu caracter personal si extragerea lor in conformitate cu alineatul (3).
(7) Se instituie mijloace tehnice in vederea incurajarii actorilor IMI sa inchida oficial procedurile de cooperare administrativa cat mai devreme posibil dupa realizarea schimbului de informatii si pentru a permite actorilor IMI sa implice coordonatorii IMI responsabili in orice procedura care este inactiva nejustificat pe o perioada mai mare de doua luni.
Articolul 15
Pastrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor IMI
(1) Prin derogare de la articolul 14, alineatele (2) si (3) din prezentul articol se aplica pastrarii datelor cu caracter personal ale utilizatorilor IMI. Datele cu caracter personal respective cuprind numele complet si toate mijloacele de contact electronice si de alta natura, necesare in sensul prezentului regulament.
(2) Datele cu caracter personal referitoare la utilizatorii IMI se depoziteaza in cadrul IMI atat timp cat acestia continua sa fie utilizatori ai IMI si pot fi prelucrate in scopuri compatibile cu obiectivele prezentului regulament.
(3) Atunci cand o persoana fizica inceteaza sa mai fie utilizator IMI, datele cu caracter personal ale persoanei respective se blocheaza prin mijloace tehnice pentru o perioada de trei ani. Cu exceptia depozitarii lor, datele respective se prelucreaza numai in scopul dovedirii faptului ca a avut loc un schimb de informatii prin intermediul IMI si se sterg la sfarsitul perioadei de trei ani.
Articolul 16
Prelucrarea unor categorii speciale de date
(1) Prelucrarea categoriilor speciale de date mentionate la articolul 8 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE si la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 prin intermediul IMI este permisa numai pe baza unui motiv specific, mentionat la articolul 8 alineatele (2) si (4) din respectiva directiva, precum si la articolul 10 alineatul (2) din respectivul regulament, si sub rezerva garantiilor adecvate prevazute la articolele respective, pentru a asigura drepturile persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate.
(2) IMI poate fi utilizat pentru prelucrarea datelor referitoare la infractiuni, condamnari penale sau masuri de securitate mentionate la articolul 8 alineatul (5) din Directiva 95/46/CE si la articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, sub rezerva garantiilor prevazute la respectivele articole, inclusiv a informatiilor referitoare la sanctiuni disciplinare, administrative sau penale sau a altor informatii necesare pentru a stabili buna reputatie a unei persoane fizice sau juridice, atunci cand prelucrarea unor astfel de date este prevazuta de un act al Uniunii care constituie temeiul pentru prelucrare sau cu consimtamantul explicit al persoanei vizate, sub rezerva garantiilor specifice mentionate la articolul 8 alineatul (5) din Directiva 95/46/CE.
Articolul 17
Securitatea
(1) Comisia se asigura ca IMI respecta normele privind securitatea datelor adoptate de catre Comisie in temeiul articolului 22 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
(2) Comisia instituie masurile necesare pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal prelucrate in IMI, inclusiv controlul corespunzator al accesului la date si un plan de securitate care trebuie actualizat in permanenta.
(3) Comisia se asigura ca, in cazul unui incident de securitate, este posibil sa se verifice care date cu caracter personal au fost prelucrate in IMI, in ce moment, de catre cine si in ce scop.
(4) Actorii IMI iau toate masurile procedurale si organizatorice necesare pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza in IMI in conformitate cu articolul 17 din Directiva 95/46/CE.
CAPITOLUL IV
DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE SI SUPRAVEGHEREA
Articolul 18
Informarea persoanelor vizate si transparenta
(1) Actorii IMI se asigura ca persoanele vizate sunt informate cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal in IMI cat mai curand posibil si ca acestea au acces la informatii privind drepturile pe care le detin si modul de exercitare a acestora, inclusiv identitatea si datele de contact ale controlorului si ale reprezentantului controlorului, daca exista, in conformitate cu articolele 10 sau 11 din Directiva 95/46/CE si cu legislatia nationala care este in conformitate cu directiva respectiva.
(2) Comisia pune la dispozitia publicului intr-un mod care este usor accesibil:
(a) informatii referitoare la IMI in conformitate cu articolele 11 si 12 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, intr-o forma clara si usor de inteles;
(b) informatii privind aspectele legate de protectia datelor in cadrul procedurilor de cooperare administrativa in IMI mentionate la articolul 11 din prezentul regulament;
(c) informatii cu privire la exceptii sau limitari ale drepturilor persoanelor vizate, mentionate la articolul 20 din prezentul regulament;
(d) tipurile de proceduri de cooperare administrativa, functionalitatile esentiale ale IMI si categoriile de date care pot fi prelucrate in IMI;
(e) o lista cuprinzatoare a tuturor actelor de punere in aplicare sau delegate referitoare la IMI, adoptate in temeiul prezentului regulament sau al altui act al Uniunii, si o versiune consolidata a anexei la prezentul regulament si a modificarilor ulterioare ale acesteia prin intermediul altor acte ale Uniunii.
Articolul 19
Dreptul la acces, corectare si stergere
(1) Actorii IMI se asigura ca persoanele vizate isi pot exercita efectiv dreptul de acces la datele care le privesc din IMI, precum si dreptul de a obtine corectarea datelor inexacte sau incomplete si stergerea datelor prelucrate in mod ilegal, in conformitate cu legislatia nationala. Corectarea sau stergerea datelor se efectueaza cat mai curand posibil si nu mai tarziu de 30 de zile de la primirea cererii din partea persoanei vizate de catre actorul IMI responsabil.
(2) In cazul in care acuratetea sau legalitatea datelor blocate in temeiul articolului 14 alineatul (1) este contestata de persoana vizata, se inregistreaza acest fapt, precum si informatiile reale, corectate.
Articolul 20
Exceptii si limitari
Statele membre informeaza Comisia in cazul in care stabilesc in legislatia nationala exceptii sau limitari ale drepturilor persoanelor vizate prevazute in prezentul capitol in conformitate cu articolul 13 din Directiva 95/46/CE.
Articolul 21
Supraveghere
(1) Autoritatea nationala de supraveghere sau autoritatile desemnate in fiecare stat membru si inzestrate cu competentele mentionate la articolul 28 din Directiva 95/46/CE (denumite “autoritati nationale de supraveghere”) monitorizeaza in mod independent legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre actorii IMI din propriul stat membru si se asigura, in special, ca drepturile persoanelor vizate prevazute in prezentul capitol sunt protejate in conformitate cu prezentul regulament.
(2) Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor monitorizeaza si urmareste sa asigure ca activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfasurate de Comisie, in calitatea sa de actor IMI, sunt efectuate in conformitate cu prezentul regulament. Indatoririle si competentele mentionate la articolele 46 si 47 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplica in consecinta.
(3) Autoritatile nationale de supraveghere si Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor, fiecare actionand in conformitate cu competentele lor respective, asigura supravegherea coordonata a IMI si a utilizarii sale de catre actorii IMI.
(4) Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor poate invita autoritatile nationale de supraveghere sa se reuneasca, daca este necesar, in scopul asigurarii supravegherii coordonate a IMI si a utilizarii acestuia de catre actorii IMI, dupa cum se mentioneaza la alineatul (3). Costurile unor astfel de reuniuni sunt suportate de Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor. Metode de lucru suplimentare in acest sens, inclusiv reguli de procedura, pot fi elaborate in comun, daca acest lucru este necesar. Un raport comun al activitatilor se transmite Parlamentului European, Consiliului si Comisiei, cel putin o data la trei ani.
CAPITOLUL V
DOMENIUL GEOGRAFIC DE APLICARE AL IMI
Articolul 22
Utilizarea IMI la nivel national
(1) Un stat membru poate utiliza IMI in scopul cooperarii administrative dintre autoritatile competente de pe teritoriul sau, in conformitate cu dreptul intern, numai in cazul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:
(a) nu este necesara nicio modificare substantiala a procedurilor de cooperare administrativa existente;
(b) a fost transmisa autoritatii nationale de supraveghere o notificare privind utilizarea preconizata a IMI, in cazul in care dreptul intern o impune; si
(c) nu are un impact negativ asupra functionarii eficiente a IMI pentru utilizatorii IMI.
(2) In cazul in care un stat membru intentioneaza sa utilizeze IMI in mod sistematic la nivel national, acesta comunica intentia sa Comisiei si urmareste obtinerea aprobarii prealabile a acesteia. Comisia analizeaza daca sunt indeplinite conditiile mentionate la alineatul (1). In cazul in care este necesar, si in conformitate cu prezentul regulament, se incheie un acord intre statul membru si Comisie prin care se stabilesc, intre altele, aranjamente cu caracter tehnic, financiar si organizatoric pentru utilizarea nationala, inclusiv responsabilitatile actorilor IMI.
Articolul 23
Schimbul de informatii cu tari terte
(1) In temeiul prezentului regulament, intre actorii IMI din Uniune si omologii lor dintr-o tara terta se poate face schimb de informatii in IMI, inclusiv de date cu caracter personal, numai in cazul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:
(a) informatiile sunt prelucrate in temeiul unei dispozitii a unui act al Uniunii care figureaza in anexa si al unei dispozitii echivalente din dreptul tarii terte;
(b) informatiile fac obiectul schimbului sau sunt puse la dispozitie in conformitate cu un acord international care prevede:
(i) aplicarea unei dispozitii a unui act al Uniunii care figureaza in anexa de catre tara terta;
(ii) utilizarea IMI; si
(iii) principiile si modalitatile respectivului schimb; si
(c) tara terta in cauza asigura un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal in conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE, inclusiv garantii corespunzatoare referitoare la faptul ca datele prelucrate in IMI sunt folosite doar in scopul pentru care ele au facut initial obiectul schimbului, si Comisia a adoptat o decizie in conformitate cu articolul 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE.
(2) In cazul in care Comisia este un actor IMI, articolul 9 alineatele (1) si (7) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplica in cazul oricarui schimb de date cu caracter personal prelucrate in IMI, efectuat cu omologii sai dintr-o tara terta.
(3) Comisia publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si actualizeaza o lista a tarilor terte autorizate sa faca schimb de informatii, inclusiv de date cu caracter personal in conformitate cu alineatul (1).
CAPITOLUL VI
DISPOZITII FINALE
Articolul 24
Procedura comitetelor
(1) Comisia este asistata de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet in sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2) Atunci cand se face trimitere la prezentul alineat, se aplica articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(3) Atunci cand se face trimitere la prezentul alineat, se aplica articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Articolul 25
Monitorizare si raportare
(1) Comisia prezinta un raport anual Parlamentului European si Consiliului cu privire la functionarea IMI.
(2) Pana la 5 decembrie 2017 si ulterior o data la cinci ani, Comisia prezinta un raport Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor privind aspectele referitoare la protectia datelor cu caracter personal in IMI, inclusiv securitatea datelor.
(3) In scopul elaborarii rapoartelor mentionate la alineatele (1) si (2), statele membre furnizeaza Comisiei orice informatie relevanta cu privire la aplicarea prezentului regulament, inclusiv cu privire la aplicarea in practica a cerintelor de protectie a datelor stabilite in prezentul regulament.
Articolul 26
Costuri
(1) Costurile aferente dezvoltarii, promovarii, utilizarii si intretinerii IMI sunt suportate de la bugetul general al Uniunii Europene, fara a aduce atingere aranjamentelor instituite in temeiul articolului 22 alineatul (2).
(2) Cu exceptia cazului in care exista o dispozitie contrara intr-un act al Uniunii, costurile legate de operatiunile IMI la nivelul statelor membre, inclusiv resursele umane necesare pentru formare, promovare si activitati de asistenta tehnica (helpdesk), precum si pentru administrarea IMI la nivel national, sunt suportate de fiecare stat membru in parte.
Articolul 27
Abrogare
Decizia 2008/49/CE se abroga.
Articolul 28
Aplicarea efectiva
Statele membre adopta toate masurile necesare pentru a asigura punerea in aplicare efectiva a prezentului regulament de catre actorii lor IMI.
Articolul 29
Exceptii
(1) Prin derogare de la articolul 4 din prezentul regulament, proiectul-pilot IMI lansat la 16 mai 2011 pentru a testa caracterul adecvat al IMI pentru punerea in aplicare a articolului 4 din Directiva 96/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii [12] poate continua sa se desfasoare pe baza aranjamentelor stabilite anterior intrarii in vigoare a prezentului regulament.
(2) Prin derogare de la articolul 8 alineatul (3) si de la articolul 12 primul paragraf literele (a) si (b) din prezentul regulament, pentru punerea in aplicare a dispozitiilor privind cooperarea administrativa din Recomandarea SOLVIT prin IMI, implicarea Comisiei in procedurile de cooperare administrativa si facilitatea existenta pentru actorii externi pot continua pe baza aranjamentelor stabilite anterior intrarii in vigoare a prezentului regulament. Perioada mentionata la articolul 14 alineatul (1) din prezentul regulament este de 18 luni pentru datele cu caracter personal prelucrate in IMI in sensul Recomandarii SOLVIT.
(3) Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament, Comisia poate lansa un proiect-pilot pentru a evalua daca IMI reprezinta un instrument eficace, eficient din punct de vedere al costurilor si usor de folosit in vederea punerii in aplicare a articolului 3 alineatele (4), (5) si (6) din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societatii informationale, in special ale comertului electronic, pe piata interna (directiva privind comertul electronic) [13]. Cel mai tarziu la doi ani de la lansarea respectivului proiect-pilot, Comisia inainteaza Parlamentului European si Consiliului evaluarea mentionata la articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament, care se refera si la interactiunea dintre cooperarea administrativa din cadrul sistemului de cooperare pentru protectia consumatorilor instituit in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritatile nationale insarcinate sa asigure aplicarea legislatiei in materie de protectie a consumatorului (“Regulamentul privind cooperarea in materie de protectie a consumatorului”) [14] si cea din cadrul IMI.
(4) Prin derogare de la articolul 14 alineatul (1) din prezentul regulament, orice perioada de pana la maximum 18 luni stabilita in temeiul articolului 36 din Directiva 2006/123/CE in ceea ce priveste cooperarea administrativa prevazuta la capitolul VI din actul mentionat continua sa se aplice in respectivul domeniu.
Articolul 30
Intrarea in vigoare
Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.
Adoptat la Strasbourg, 25 octombrie 2012.
Pentru Parlamentul European
Presedintele
M. Schulz
Pentru Consiliu
Presedintele
A. D. Mavroyiannis
[1] JO C 43, 15.2.2012, p. 14.
[2] Pozitia Parlamentului European din 11 septembrie 2012 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 4 octombrie 2012.
[3] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
[4] JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
[5] JO L 331, 15.12.2001, p. 79.
[6] JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
[7] JO L 204, 21.7.1998, p. 37.
[8] JO L 13, 16.1.2008, p. 18.
[9] JO L 263, 7.10.2009, p. 32.
[10] JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
[11] JO C 48, 18.2.2012, p. 2.
[12] JO L 18, 21.1.1997, p. 1.
[13] JO L 178, 17.7.2000, p. 1.
[14] JO L 364, 9.12.2004, p. 1.
————————————————–
ANEXA
DISPOZITIILE PRIVIND COOPERAREA ADMINISTRATIVA DIN ACTE ALE UNIUNII CARE SUNT PUSE IN APLICARE PRIN INTERMEDIUL IMI, MENTIONATE LA ARTICOLUL 3
1. Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne [1]: capitolul VI, articolul 39 alineatul (5), precum si articolul 15 alineatul (7), in afara cazului in care se realizeaza o notificare, asa cum se prevede in acest din urma articol, in conformitate cu Directiva 98/34/CE.
2. Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale [2]: articolul 8, articolul 50 alineatele (1), (2) si (3) si articolul 56.
3. Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacientilor in cadrul asistentei medicale transfrontaliere [3]: articolul 10 alineatul (4).
4. Regulamentul (UE) nr. 1214/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar in euro intre statele membre din zona euro [4]: articolul 11 alineatul (2).
5. Recomandarea Comisiei din 7 decembrie 2001 referitoare la principiile de utilizare a “SOLVIT” – Reteaua de solutionare a problemelor intervenite pe piata interna [5]: capitolele I si II.
[1] JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
[2] JO L 255, 30.9.2005, p. 22.
[3] JO L 88, 4.4.2011, p. 45.
[4] JO L 316, 29.11.2011, p. 1.
[5] JO L 331, 15.12.2001, p. 79.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close