Modificarea atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

In M. Of. nr. 827 din 10 decembrie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Din cuprins:
Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru perfectionarea si flexibilizarea sistemului achizitiilor publice, in caz contrar existand riscul diminuarii gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor comunitare, consecinta cea mai grava in acest caz reprezentand-o amanarea/intarzierea implementarii unor proiecte de investitii majore, cu impact social si economic la nivel national sau local,
tinand cont de angajamentele asumate de Guvern prin Scrisoarea de intentie si Memorandumul tehnic de intelegere cu Fondul Monetar International din 8 iunie 2012, ce privesc cresterea eficientei si transparentei procedurilor de achizitii publice ca prioritate de varf, si avand in vedere faptul ca nerespectarea obligatiilor asumate atrage dupa sine dificultati in asigurarea si utilizarea fondurilor aferente restructurarii si reformarii activitatilor de interes general, putand fi sistate platile pentru programele operationale,
luand in considerare perioada lunga pe care o presupune procedura parlamentara, precum si faptul ca prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.251/2011 al Comisiei din 30 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste pragurile de aplicare a acestora in cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii au intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2012, devine necesara adaptarea legislatiei nationale astfel incat sa asigure transpunerea directivelor asa cum au fost acestea modificate, cu atat mai mult cu cat necorelarea cu prevederile regulamentului mentionat conduce la existenta unor discrepante intre pragurile prevazute de legislatia nationala si cele prevazute de legislatia europeana, ceea ce poate crea confuzii in luarea deciziilor de catre instantele de judecata.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza regimul juridic al contractului de achizitie publica, al contractului de concesiune de lucrari publice si al contractului de concesiune de servicii, procedurile de atribuire a acestor contracte, precum si modalitatile de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor emise in legatura cu aceste proceduri.”
2. La articolul 2 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“f) eficienta utilizarii fondurilor;”.
3. La articolul 3, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“f) contract de achizitie publica – contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care include si categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul ori mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;”.
4. La articolul 3, dupa litera k) se introduce o noua litera, litera k^1), cu urmatorul cuprins:
“k^1) fisa de date – document al documentatiei de atribuire ce cuprinde informatii generale privind autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa – inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de comunicare, formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire, daca sunt solicitate de autoritatea contractanta, toate cerintele minime de calificare, precum si toate documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertanti/candidati pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare, informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare, instructiuni privind caile de atac prevazute de lege, precum si orice alte informatii prevazute de legislatia in domeniu;”.
5. La articolul 3, dupa litera s^1) se introduce o noua litera, litera s^2), cu urmatorul cuprins:
“s^2) persoane cu functii de decizie – conducatorul autoritatii contractante, membrii organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire, precum si orice alte persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire;”.
6. La articolul 8, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
“b^1) orice regie autonoma sau companie nationala/societate comerciala cu capital integral ori majoritar detinut de o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a), sau de catre un alt organism de drept public;”.
7. La articolul 9, literele c) si c^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“c) atribuirea, de catre o entitate juridica fara calitate de autoritate contractanta, a unui contract de lucrari, in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
– respectivul contract este finantat/subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta;
– valoarea estimata a respectivului contract este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 5.000.000 euro;
c^1) atribuirea, de catre o entitate juridica fara calitate de autoritate contractanta, a unui contract de servicii, in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
– respectivul contract este finantat/subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta;
– valoarea estimata a respectivului contract este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro;”.
8. La articolul 13, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) se refera la prestarea de servicii financiare in legatura cu emiterea, cumpararea, vanzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, in special operatii ale autoritatii contractante efectuate in scopul atragerii de resurse financiare si/sau de capital, precum si prestarea de servicii de catre banci centrale;”.
9. Dupa articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 19^1
(1) In situatia prevazuta la art. 19, autoritatea contractanta transmite in SEAP o notificare cu privire la achizitia directa a carei valoare depaseste echivalentul in lei al sumei de 5.000 euro fara TVA, in cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce sta la baza achizitiei realizate.
(2) Transmiterea notificarii prevazute la alin. (1) se va efectua in format electronic prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro si va cuprinde urmatoarele informatii:
a) denumirea si datele de identificare ale operatorului economic;
b) obiectul achizitiei;
c) codul CPV;
d) valoarea achizitiei;
e) cantitatea achizitionata;
f) data realizarii/atribuirii achizitiei.”
10. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 20
(1) Autoritatea contractanta atribuie contractul de achizitie publica prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractanta poate aplica celelalte proceduri prevazute la art. 18 alin. (1), dupa caz, numai in circumstantele specifice prevazute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau art. 124.”
11. La articolul 28, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
“(7) In cazul contractelor de servicii aferente realizarii investitiilor publice si/sau a lucrarilor de interventie asupra acestora, valoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j).”
12. La articolul 29, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Valoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j).”
13. La articolul 33, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Documentatia de atribuire cuprinde:
a) fisa de date;
b) caietul de sarcini sau documentatia descriptiva, aceasta din urma fiind utilizata in cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv ori de negociere;
c) informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.”
14. La articolul 33, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
“(3) Cerintele/Criteriile de calificare si/sau selectie, care se regasesc in caietul de sarcini ori documentatia descriptiva si care nu sunt preluate in fisa de date/invitatia de participare/anuntul de participare, sunt considerate clauze nescrise.
(4) Orice factor de evaluare cuprins in documentatia de atribuire, care nu se regaseste in invitatia de participare/anuntul de participare, este considerat clauza nescrisa.”
15. Articolul 33^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 33^1
(1) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice evalueaza, inainte de transmiterea spre publicare a invitatiei de participare/anuntului de participare, conformitatea cu legislatia aplicabila in domeniul achizitiilor publice a documentatiei de atribuire aferente contractelor de achizitie publica care intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante de urgenta, fara ca aceasta evaluare sa aiba in vedere caietul de sarcini sau documentatia descriptiva, dupa caz.
(2) In termen de maximum 10 zile de la data primirii documentatiei in SEAP, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice:
a) emite autoritatii contractante acceptul in vederea initierii procedurii de atribuire; sau
b) informeaza autoritatea contractanta asupra neconformitatilor constatate la nivelul documentatiei de atribuire si a motivului pentru care acestea nu sunt in concordanta cu prevederile legale privind achizitiile publice.
(2^1) Documentatia de atribuire retransmisa de autoritatea contractanta ca urmare a incidentei prevederilor alin. (2) lit. b) este evaluata de catre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice in termen de maximum 3 zile de la data repostarii acesteia in SEAP.
(3) Documentele transmise in SEAP de catre autoritatile contractante vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
(4) Autoritatea contractanta incarca in SEAP, odata cu documentatia de atribuire, o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal ce va contine datele de identificare ale persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. Acest document nu are caracter de document public.”
16. La articolul 43^1 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) cuantumul garantiei de participare, mentionat si in invitatia de participare/anuntul de participare, in suma fixa ce nu poate depasi 2% din valoarea estimata a contractului, dar nu mai putin decat sumele prevazute la art. 278^1 alin. (1);”.
17. La articolul 49 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
“c) erata la anuntul/invitatia de participare ce modifica/completeaza informatiile publicate in anuntul/invitatia de participare.”
18. Dupa articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 50^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 50^1
(1) Eratele prevazute la art. 49 alin. (2) lit. c) se verifica de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice in termen de doua zile de la data primirii in SEAP.
(2) Prevederile art. 49 alin. (3) – (7) se aplica in mod corespunzator.
(3) Modificarea/Completarea criteriilor de calificare si selectie, in conditiile prevazute la art. 179 alin. (4), se face in mod obligatoriu prin publicarea unei erate si cu prelungirea perioadei necesare elaborarii candidaturilor/ofertelor.
(4) In cazul contractelor a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta publica orice modificare/completare a informatiilor cuprinse in anuntul de participare, prin intermediul eratei, atat in SEAP, cat si in JOUE.
(5) Este interzisa modificarea/completarea informatiilor cuprinse in invitatia de participare/anuntul de participare prin intermediul clarificarilor si fara publicarea unei erate.”
19. La articolul 51 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) valoarea estimata a contractelor de lucrari, care urmeaza sa fie atribuite in urmatoarele 12 luni, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 5.000.000 euro.”
20. La articolul 55, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie in toate situatiile in care:
a) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a) – c), iar valoarea estimata a contractului de furnizare sau de servicii care urmeaza sa fie atribuit este egala ori mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 130.000 euro;
b) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimata a contractului de furnizare ori de servicii care urmeaza sa fie atribuit este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 400.000 euro;
c) valoarea estimata a contractului de lucrari care urmeaza sa fie atribuit este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 5.000.000 euro.”
21. La articolul 57, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie in toate situatiile in care:
a) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a) – c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este egala ori mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 130.000 euro;
b) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimata a contractului de furnizare ori de servicii care a fost atribuit este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 400.000 euro;
c) valoarea estimata a contractului de lucrari care a fost atribuit este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 5.000.000 euro.”
22. La articolul 58, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 58
(1) In cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare estimata mai mare decat cea prevazuta la art. 19, autoritatea contractanta are obligatia de a publica un anunt de participare si un anunt de atribuire in sistemul informatic de utilitate publica disponibil pe internet, la o adresa dedicata, precum si pe pagina proprie de internet.”
23. Dupa articolul 69^1 se introduce un nou articol, articolul 69^2, cu urmatorul cuprins:
“ART. 69^2
(1) Autoritatea contractanta precizeaza in fisa de date/invitatia de participare/anuntul de participare numele persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
(2) Autoritatea contractanta publica in SEAP denumirea si datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator, in termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a candidaturilor/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, pentru care se publica numai numele.”
24. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 72
(1) Autoritatea contractanta prelungeste perioada pentru elaborarea ofertelor in cazul in care:
a) acestea nu pot fi elaborate decat dupa vizitarea amplasamentelor sau dupa consultarea la fata locului a unor documente-anexa la caietul de sarcini;
b) autoritatea contractanta nu are posibilitatea de a transmite documentatia de atribuire sau raspunsul la solicitarea de clarificari in termenele-limita stabilite de prezenta ordonanta de urgenta, desi a primit in timp util o solicitare in acest sens;
c) perioada de timp stabilita potrivit art. 71 nu este suficienta pentru elaborarea ofertelor si/sau pentru pregatirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentatia de atribuire.
(2) In oricare din situatiile de la alin. (1), data-limita de depunere a ofertelor se decaleaza, prin publicarea unei erate, cu o perioada suficienta, astfel incat orice operator economic interesat sa dispuna de un timp rezonabil necesar pentru obtinerea informatiilor complete si relevante pentru elaborarea ofertei.”
25. La articolul 79, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), aceasta din urma raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele:
a) perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data-limita de depunere a ofertelor;
b) raspunsul nu modifica informatiile deja publicate, nu afecteaza modul de elaborare a ofertelor si nici nu devine necesara publicarea unei erate.”
26. La articolul 79, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Reprezinta abateri grave de la prevederile legislative in sensul art. 209 alin. (1) lit. c) urmatoarele:
a) cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), si prin raspunsul la solicitarea de clarificare se modifica informatiile deja publicate, se afecteaza modul de elaborare a ofertelor si devine necesara publicarea unei erate;
b) cazul in care autoritatea contractanta constata din oficiu ca sunt necesare clarificari cu privire la documentatia de atribuire si prin clarificarea adusa se modifica informatiile deja publicate, se afecteaza modul de elaborare a ofertelor si devine necesara publicarea unei erate.”
27. Articolul 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 80
Autoritatea contractanta deschide ofertele la data, ora si adresa indicate in anuntul de participare sau in erata, daca este cazul, cu exceptia situatiei in care termenul de depunere a ofertelor a fost decalat in urma suspendarii procedurii.”
28. La articolul 85, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) Prevederile art. 78 si 79 se aplica in mod corespunzator, raportandu-se la data-limita de depunere a candidaturilor.”
29. La articolul 92, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitatea de a respecta termenul prevazut la alin. (1), aceasta din urma va raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele:
a) perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data-limita de depunere a ofertelor;
b) raspunsul nu modifica informatiile deja publicate/ transmise, nu afecteaza modul de elaborare a ofertelor si nici nu devine necesara publicarea unei erate.”
30. La articolul 92, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Reprezinta abateri grave de la prevederile legislative in sensul art. 209 alin. (1) lit. c) urmatoarele:
a) cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), si prin raspunsul la solicitarea de clarificare se modifica informatiile deja publicate, se afecteaza modul de elaborare a ofertelor si devine necesara publicarea unei erate;
b) cazul in care autoritatea contractanta constata din oficiu ca sunt necesare clarificari cu privire la documentatia de atribuire, fiind pusa in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), si prin clarificarea adusa se modifica informatiile deja publicate, se afecteaza modul de elaborare a ofertelor si devine necesara publicarea unei erate.”
31. La articolul 101, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Prevederile art. 78 si 79 se aplica in mod corespunzator, raportandu-se la data-limita de depunere a candidaturilor.”
32. La articolul 116, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) Prevederile art. 78 si 79 se aplica in mod corespunzator, raportandu-se la data-limita de depunere a candidaturilor.”
33. La articolul 119^2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), aceasta din urma raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele:
a) perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data-limita de incepere a negocierilor;
b) raspunsul nu modifica informatiile deja publicate/ transmise, nu afecteaza modul de elaborare a ofertelor si, dupa caz, nici nu devine necesara publicarea unei erate.”
34. La articolul 119^2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Reprezinta abateri grave de la prevederile legislative in sensul art. 209 alin. (1) lit. c) urmatoarele:
a) cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), si prin raspunsul la solicitarea de clarificare se modifica informatiile deja publicate si se afecteaza modul de elaborare a ofertelor si, dupa caz, devine necesara publicarea unei erate;
b) cazul in care autoritatea contractanta constata din oficiu ca sunt necesare clarificari cu privire la documentatia de atribuire, fiind pusa in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), si prin clarificarea adusa se modifica informatiile deja publicate, se afecteaza modul de elaborare a ofertelor si, dupa caz, devine necesara publicarea unei erate.”
35. Articolul 124 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 124
Peste pragul prevazut la art. 19, autoritatea contractanta poate aplica procedura de cerere de oferte in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri:
a) pentru contractul de furnizare: 130.000 euro;
b) pentru contractul de servicii: 130.000 euro;
c) pentru contractul de lucrari: 5.000.000 euro.”
36. La articolul 150, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) autoritatea contractanta atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai buna oferta, pe baza criteriului de atribuire precizat in documentatia de atribuire, in temeiul caruia a fost incheiat acordul-cadru.”
37. La articolul 158, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Autoritatea contractanta stabileste o data-limita de depunere a ofertelor orientative care, raportata la data publicarii anuntului de participare simplificat prevazut la alin. (1), nu trebuie sa fie mai devreme de:
a) 15 zile, in cazul in care valoarea estimata, potrivit prevederilor art. 32, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 130.000 euro;
b) 5 zile, in cazul in care valoarea estimata, potrivit prevederilor art. 32, este mai mica decat echivalentul in lei al sumei de 130.000 euro.”
38. Articolul 163 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 163
In cazul contractelor de lucrari si servicii care presupun prestatii intelectuale, cum ar fi consultanta, proiectare si altele asemenea, nu pot face obiectul licitatiei electronice acele aspecte ale ofertei care implica evaluarea unor elemente necuantificabile, respectiv care nu pot fi exprimate in cifre sau in procente.”
39. Articolul 170 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 170
Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.”
40. La articolul 179, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Orice modificare si/sau completare a criteriilor de calificare si selectie precizate potrivit alin. (3) conduce/conduc la anularea procedurii de atribuire, cu exceptia:
a) modificarilor dispuse prin decizia Consiliului;
b) modificarilor dispuse prin hotarari ale instantelor judecatoresti;
c) masurilor de remediere dispuse de autoritatea contractanta in temeiul art. 256^1 alin. (3) si art. 256^3 alin. (1).”
41. La articolul 179, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) Orice modificare de natura celor permise potrivit prevederilor alin. (4) se realizeaza cu prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor/ofertelor, astfel incat operatorii economici sa beneficieze de un interval de timp suficient pentru pregatirea documentelor de calificare si/sau selectie, respectiv, dupa caz, pentru elaborarea ofertelor.”
42. La articolul 200, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 200
(1) In termen de 25 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractanta stabileste oferta castigatoare, pe baza criteriului de atribuire precizat in invitatia de participare/anuntul de participare si in documentatia de atribuire, daca oferta respectiva indeplineste toate conditiile de admisibilitate care rezulta din documentatia de atribuire si actele anexate.
(2) In cazuri temeinic motivate, autoritatea contractanta poate prelungi o singura data perioada de evaluare, cu exceptia situatiilor in care autoritatea contractanta reevalueaza ofertele ca urmare a unei decizii a Consiliului, a unei hotarari judecatoresti sau a recomandarilor observatorilor Unitatii pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice.”
43. La articolul 200, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunostinta operatorilor economici implicati, in termen de maximum doua zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1).”
44. La articolul 202, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1^1) O oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat, atunci cand pretul ofertat, fara TVA, reprezinta mai putin de 70% din valoarea estimata a contractului respectiv ori, in cazul in care in procedura de atribuire sunt cel putin 5 oferte care nu sunt considerate inacceptabile si/sau neconforme, atunci cand pretul ofertat reprezinta mai putin de 85% din media aritmetica a ofertelor calculata fara a se avea in vedere propunerea financiara cea mai mica si propunerea financiara cea mai mare.”
45. La articolul 205, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazurile prevazute la art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), termenele de asteptare se raporteaza la valoarea estimata a fiecarui lot, publicata in invitatia de participare/anuntul de participare.”
46. La articolul 209 alineatul (4), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) criteriile de calificare si selectie si/sau criteriul de atribuire sau factorii de evaluare prevazuti in cadrul invitatiei de participare/anuntului de participare, precum si in documentatia de atribuire au fost modificate/modificati, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 179 alin. (4);”.
47. La articolul 209 alineatul (4), dupa litera b) se introduc doua noi litere, literele c) si d), cu urmatorul cuprins:
“c) deciziile luate de autoritatea contractanta in procesul de evaluare a ofertelor au la baza cerinte/criterii de calificare si/sau selectie ce nu se regasesc in fisa de date/invitatia de participare/anuntul de participare;
d) orice situatie reglementata expres de prezenta ordonanta de urgenta.”
48. La articolul 213 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
“c^1) erata, daca este cazul;”.
49. La articolul 213, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) In cazul in care atribuirea contractului de achizitie publica se face pe loturi, raportul procedurii de atribuire poate fi elaborat si pentru fiecare lot in parte.”
50. La articolul 215, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 215
(1) Dosarul achizitiei publice are caracter de document public, in forma in care se afla la momentul solicitarii accesului la informatiile din cuprinsul acestuia. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.”
51. La articolul 223, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie pentru contractul de concesiune de lucrari publice, in situatiile in care valoarea estimata a acestuia este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 5.000.000 euro.”
52. La articolul 227, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 227
(1) In cazul in care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 8 lit. a) – c), acesta, atunci cand atribuie un contract de lucrari sau de servicii unei terte parti, publica un anunt de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, in SEAP si, optional, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice, in toate situatiile in care valoarea estimata a contractului care urmeaza sa fie atribuit este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 5.000.000 euro, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 122. Determinarea valorii estimate a contractului se realizeaza conform regulilor prevazute la art. 23 si la cap. II sectiunea a 2-a.”
53. La articolul 256^2, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazurile prevazute la art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), termenele prevazute la alin. (1) se raporteaza la valoarea estimata a fiecarui lot, publicata in invitatia de participare/anuntul de participare.”
54. La articolul 257, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) In ceea ce priveste deciziile sale, Consiliul este independent si nu este subordonat niciunei autoritati sau institutii publice.”
55. La articolul 263, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(7) Evaluarea performantelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului se realizeaza potrivit regulamentului de organizare si functionare a Consiliului, aprobat prin hotarare a Guvernului, avand la baza urmatoarele doua criterii obligatorii de evaluare:
a) ponderea deciziilor casate;
b) consecventa in aplicarea unitara a dispozitiilor in materia achizitiilor publice.”
56. La articolul 264 alineatul (3), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
“c^1) daca in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire au solutionat o alta contestatie;”.
57. La articolul 273, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 273
(1) Contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire vor fi conexate de catre Consiliu pentru a se pronunta o solutie unitara.”
58. La articolul 275, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Partile pot fi reprezentate de avocati sau de consilieri juridici si pot depune concluzii scrise in cursul procedurii. De asemenea, partile pot solicita sa depuna concluzii oral in fata Consiliului, fara ca prin aceasta sa fie afectate termenele prevazute la art. 276.”
59. La articolul 276, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 276
(1) Consiliul solutioneaza pe fond contestatia in termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achizitiei publice de la autoritatea contractanta, respectiv in termen de 10 zile in situatia incidentei unei exceptii care impiedica analiza pe fond a contestatiei, potrivit art. 278 alin. (1). In cazuri temeinic justificate, termenul de solutionare a contestatiei poate fi prelungit o singura data cu inca 10 zile.”
60. La articolul 278, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) In cazul in care Consiliul admite contestatia si dispune luarea unor masuri de remediere a actului atacat, precizeaza si termenul in care aceasta trebuie dusa la indeplinire, care nu va fi mai scurt decat termenul de exercitare a caii de atac impotriva deciziei Consiliului, asa cum este prevazut la art. 281 alin. (1).”
61. Articolul 278^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 278^1
(1) In masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume:
a) peste pragul prevazut la art. 19 si pana la 420.000 lei inclusiv – 1% din aceasta valoare;
b) intre 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv – 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depaseste 420.001 lei;
c) intre 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv – 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei;
d) intre 42.000.001 lei si 420.000.000 lei inclusiv – 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depaseste 42.000.001 lei;
e) intre 420.000.001 lei si 4.200.000.000 lei inclusiv – 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depaseste 420.000.001 lei;
f) peste 4.200.000.001 lei – 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depaseste 4.200.000.001 lei.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie.
(3) Masurile prevazute la alin. (1) nu vor fi aplicabile in masura in care renuntarea la contestatie a fost realizata ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, in conditiile art. 256^3 alin. (1).
(4) In masura in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia de a returna contestatorului sumele prevazute la alin. (1), in cel mult 5 zile de la data pronuntarii deciziei instantei de judecata.
(5) In masura in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului prin care a fost admisa plangerea, respingand pe fond contestatia, autoritatea contractanta va retine sumele prevazute la alin. (1).”
62. La articolul 279, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(3) Decizia Consiliului, adoptata potrivit alin. (1), va fi motivata si comunicata in scris partilor in termen de 3 zile de la pronuntare.
(4) Decizia motivata se publica in termen de 5 zile de la pronuntare pe pagina de internet a Consiliului, in cadrul buletinului oficial, fara referire la datele de identificare a deciziei si ale partilor, la datele cu caracter personal, precum si la acele informatii pe care operatorul economic le precizeaza in oferta sa ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.”
63. La articolul 279, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
“(6) Decizia motivata se publica de catre autoritatea contractanta in SEAP in termen de 5 zile de la data primirii, fara referire la datele de identificare a deciziei si ale partilor, la datele cu caracter personal, precum si la acele informatii pe care operatorul economic le precizeaza in oferta sa ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.”
64. La articolul 280, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In cazul in care termenul prevazut de art. 278 alin. (4) nu este respectat de autoritatea contractanta, se aplica conducatorului unitatii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate sanctiunea prevazuta la art. 294 alin. (2).”
65. La articolul 280, alineatul (4) se abroga.
66. La articolul 281, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 281
(1) Deciziile Consiliului privind solutionarea contestatiei pot fi atacate de catre autoritatea contractanta si/sau de catre orice persoana vatamata, in sensul art. 255 alin. (2), cu plangere la instanta judecatoreasca prevazuta la art. 283 alin. (1), in termen de 10 zile de la comunicare, atat pentru motive de nelegalitate, cat si de netemeinicie.
………………………………………………………………..
(3) Persoana care formuleaza plangerea impotriva deciziei pronuntate de Consiliu comunica, in termenul prevazut la alin. (1), o copie a acesteia, precum si a inscrisurilor doveditoare, fara referire la acele informatii pe care operatorul economic le precizeaza in oferta sa ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, si partilor care au fost implicate in procedura de contestare in fata Consiliului, depunand dovada de comunicare in fata instantei pana la primul termen de judecata.”
67. La articolul 285, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
“(6) Hotararea motivata pronuntata de instanta va fi inaintata, in copie, in termen de 15 zile de la data redactarii, catre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, care o publica in SEAP, fara referire la datele de identificare a deciziei si ale partilor, la datele cu caracter personal, precum si la acele informatii pe care operatorul economic le precizeaza ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.”
68. La articolul 286, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 286
(1) Procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica se solutioneaza in prima instanta de catre sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante.”
69. La articolul 287^10 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
“d) in alte cazuri prevazute de lege.”
70. La articolul 287^12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anuntului si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesara in urmatoarele situatii:
a) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a) – c), iar valoarea estimata a contractului de furnizare ori de servicii care urmeaza sa fie atribuit este mai mica decat echivalentul in lei al sumei de 130.000 euro;
b) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimata a contractului de furnizare sau de servicii care urmeaza sa fie atribuit/incheiat este mai mica decat echivalentul in lei al sumei de 400.000 euro;
c) valoarea estimata a contractului de lucrari care urmeaza sa fie atribuit/incheiat este mai mica decat echivalentul in lei al sumei de 5.000.000 euro.”
71. La articolul 287^16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 287^16
(1) Hotararea pronuntata in prima instanta poate fi atacata numai cu recurs, in termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judeca de Sectia contencios administrativ si fiscal a curtii de apel.”
72. La articolul 287^16, alineatul (2) se abroga.
73. La articolul 293, litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“k) aplicarea unor factori de evaluare ce nu reflecta avantaje pentru autoritatea contractanta;”.
74. La articolul 293, dupa litera l) se introduce o noua litera, litera l^1), cu urmatorul cuprins:
“l^1) netransmiterea notificarii prevazute la art. 19^1;”.
75. La articolul 293, litera m) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“m) incalcarea dispozitiilor art. 295 alin. (5).”
76. Articolul 294 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 294
(1) Contraventia prevazuta la art. 293 lit. l^1) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contraventiile prevazute la art. 293 lit. e^1), f), n), u) si v) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.
(3) Contraventiile prevazute la art. 293 lit. a), c), k), m^1), q), s), t) si w) se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la 80.000 lei.
(4) Contraventiile prevazute la art. 293 lit. b), d), e), g), h), i), j), j^1), l), m), o), p) si r) se sanctioneaza cu amenda de la 80.000 lei la 100.000 lei.
(5) Amenzile pentru savarsirea contraventiilor de la art. 293 pot fi aplicate atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.
(6) Contravenientul persoana fizica si/sau juridica poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzilor prevazute la art. 294 alin. (1) – (4).
(7) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele provenite din amenzile prevazute la art. 294 alin. (1) – (4) aplicate persoanelor fizice se fac integral venit la bugetul de stat.”
77. La articolul 295, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
“(5) Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor precizate la alin. (1) documentele solicitate si le permite accesul la sediul acesteia.
(6) Procedura de supraveghere prevazuta la art. 3 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, cu modificarile ulterioare, se desfasoara in conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.”
78. La articolul 296^1 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 296^1
(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 294 si in masura in care un operator economic nu a utilizat o cale de atac in acest sens, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice poate solicita instantei de judecata, in conditiile legii, constatarea nulitatii absolute a contractelor, pentru urmatoarele motive:”.
79. La articolul 296^1 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“g) nerespectarea/modificarea criteriilor de calificare si/sau selectie si/sau a factorilor de evaluare prevazute/prevazuti in cadrul invitatiei de participare/anuntului de participare, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 179 alin. (4);”.
80. La articolul 296^1, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
“i) deciziile luate de autoritatea contractanta in procesul de evaluare a ofertelor au avut la baza cerinte/criterii de calificare si/sau selectie ce nu se regasesc in fisa de date/anuntul de participare/invitatia de participare.”
81. La articolul 296^1, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Litigiile la care face referire alin. (1) se solutioneaza, de urgenta si cu precadere, de catre Tribunalul Bucuresti, Sectia contencios administrativ si fiscal, potrivit dispozitiilor art. 720^2 -720^7 si 720^9 din Codul de procedura civila, care se aplica in mod corespunzator.
(3) Sentinta Tribunalului Bucuresti poate fi atacata numai cu recurs, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ si fiscal.”
ART. II
(1) Procedurile de atribuire in curs de desfasurare si contractele in curs de executare, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, raman supuse legislatiei in vigoare la data initierii, respectiv, incheierii acestora.
(2) Prin procedura de atribuire in curs de desfasurare se intelege orice procedura pentru care s-a transmis un anunt de participare sau, dupa caz, o invitatie de participare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
ART. III
Contestatiile, procesele si cererile in materie de achizitii publice, aflate in curs de solutionare in fata Consiliului sau, dupa caz, a instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, continua sa se judece in conditiile si cu procedura prevazute de legea in vigoare la data la care au fost incepute.
ART. IV
Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare la 1 ianuarie 2013.
ART. V
Prin derogare de la prevederile art. 70 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close