Cauza Lipanescu si altii impotriva Romaniei

In M. Of. nr. 831 din 11 decembrie 2012 a fost publicata Hotararea CEDO din 27 septembrie 2011 in Cauza Lipanescu si altii impotriva Romaniei.

Din cuprins:

HOTARAREA

din 27 septembrie 2011

in Cauza Lipanescu si altii impotriva Romaniei

Strasbourg

(Cererile nr. 17.139/04, 19.852/04, 36.487/04, 45.197/04, 14.391/05, 1.359/06 si 50.718/06)

Aceasta versiune a fost rectificata la 14 noiembrie 2011 in conformitate cu art. 81 din Regulamentul Curtii
Hotararea este definitiva. Aceasta poate suferi modificari de forma.

In Cauza Lipanescu si altii impotriva Romaniei,
Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Sectia a treia), reunita intr-o camera compusa din Egbert Myjer, presedinte, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi, judecatori, si Marialena Tsirli, grefier adjunct de sectie,
dupa ce a deliberat in camera de consiliu, la 6 septembrie 2011,
pronunta prezenta hotarare, adoptata la aceeasi data.

PROCEDURA

1. La originea cauzelor se afla 7 cereri (nr. 17.139/04, 19.852/04, 36.487/04, 45.197/04, 14.391/05, 1.359/06 si 50.718/06) indreptate impotriva Romaniei, prin care resortisantii acestui stat (reclamantii) au sesizat Curtea in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia).
2. Din motive de ordin practic, Curtea va numi in continuare Cererea nr. 17.139/04 “Lipanescu impotriva Romaniei”, chiar daca, dupa decesul reclamantului in 2008, procedura a fost continuata de mostenitorii acestuia, Constantin Lipanescu si Elena Tataru.
In mod similar, Curtea va numi in continuare cererea nr. 1.359/06 “Ardelean impotriva Romaniei”, chiar daca, dupa decesul reclamantei in 2011, procedura a fost continuata de fiica acesteia, Gabriela Gabor [a se vedea Dalban impotriva Romaniei (MC), nr. 28.114/95, pct. 1, CEDO 1999VI].*1)
————
*1) Rectificat la 14 noiembrie 2011: textul punctului 2 era urmatorul: “Din motive de ordin practic, Curtea va numi in continuare Cererea nr. 1.359/06 “Ardelean impotriva Romaniei”, chiar daca, dupa decesul reclamantei in februarie 2011, procedura a fost continuata de fiica acesteia, Gabriela Gabor [a se vedea Dalban impotriva Romaniei (MC), nr. 28.114/95, pct. 1, CEDO 1999-VI].”

3. Guvernul roman (Guvernul) este reprezentat de agentul guvernamental, dl H.-R. Radu.
4. In urma intrarii in vigoare a Protocolului nr. 14, prezentele cereri au fost atribuite unui comitet de 3 judecatori.

IN FAPT

I. Circumstantele cauzei
5. Reclamantii sunt resortisanti romani care au obtinut hotarari judecatoresti in favoarea lor in diverse proceduri civile referitoare la diverse bunuri. Aceste decizii definitive au fost anulate printr-un recurs in anulare introdus de procurorul general al Romaniei. Datele de identificare a reclamantilor si descrierea detaliata a procedurilor care ii privesc se gasesc in tabelul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

II. Dreptul intern relevant
6. Dispozitiile legale si jurisprudenta interne relevante sunt descrise in Hotararea Brumarescu impotriva Romaniei [(MC), nr. 28.342/95, pct. 31 – 44, CEDO 1999-VII].
7. Articolele relevante din Codul de procedura civila in vigoare la momentul faptelor prevedeau:
Art. 330
“Procurorul general poate, fie din oficiu, fie la cererea ministrului Justitiei, sa formuleze in fata Curtii Supreme de Justitie un recurs in anulare impotriva unei decizii definitive si irevocabile pentru urmatoarele motive:
1. cand instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti,
2. cand prin hotararea atacata s-a produs o incalcare esentiala a legii, ce a determinat o solutionare gresita a cauzei pe fond ori aceasta hotarare este vadit netemeinica;”
Art. 330^1
“In cazurile prevazute de art. 330 pct. 1 si 2, recursul in anulare se poate declara in termen de 1 an de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas irevocabila.”
8. Art. 330 si 330^1 au fost abrogate de art. I pct. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila, intrata in vigoare la 27 august 2003. Conform art. II din ordonanta:
“[…] Hotararile pronuntate inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta raman supuse cailor de atac si termenelor prevazute de legea sub care au fost pronuntate.”

IN DREPT

I. Conexarea cauzelor
9. Tinand cont de asemanarea cererilor in ceea ce priveste faptele si problema de fond pe care o ridica, Curtea decide sa le conexeze si sa le examineze impreuna, intr-o singura hotarare.

II. Cu privire la pretinsa incalcare a art. 6 din Conventie si a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie
10. Conform reclamantilor, hotararile prin care autoritatea jurisdictionala suprema romana a admis recursurile in anulare incalca art. 6 & 1 si art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, care prevad:
Art. 6 “Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil […] a cauzei sale, de catre o instanta […], care va hotari […] asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil […]”
Art. 1 din Protocolul nr. 1
“Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international.
Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor.”

A. Cu privire la admisibilitate

1. Cererea nr. 36.487/04
11. Guvernul invoca exceptia nerespectarii termenului de 6 luni. Acesta subliniaza ca hotararea interna definitiva a fost pronuntata de Curtea Suprema de Justitie la 22 septembrie 2003, dar ca prezenta cerere a fost introdusa aproape un an mai tarziu, si anume la 6 septembrie 2004.
12. Analiza dosarului indica faptul ca, tinand seama de problemele de comunicare intre instantele romane, reclamantul a avut posibilitatea de a-si consulta dosarul abia incepand cu 23 martie 2004. Avand in vedere ca prezenta cerere a fost introdusa la 6 septembrie 2004, Curtea constata ca termenul de 6 luni a fost respectat.

2. Cererea nr. 14.391/05
13. Guvernul sustine ca doar prima reclamanta poate pretinde ca este victima in sensul art. 34 din Conventie, deoarece este singura care a participat la procedura care face obiectul prezentului dosar.
14. Reclamantii sustin ca al doilea reclamant, sotul primei reclamante, poate pretinde ca este victima in sensul art. 34 din Conventie, deoarece a fost afectat de solutia justitiei romane in mod similar sotiei acestuia (a se vedea Amuur impotriva Frantei, 25 iunie 1996, pct. 36, Culegere de hotarari si decizii 1996-III).
15. Curtea observa ca al doilea reclamant nu a participat in niciun moment la procedura in fata instantelor romane si, prin urmare, nu s-a prevalat de actiunile existente in legislatia romaneasca. Avand in vedere jurisprudenta sa cu privire la acest aspect [Caraher impotriva Regatului Unit (dec.), nr. 24.520/94, CEDO 2000-I], Curtea considera ca este necesar sa admita exceptia preliminara invocata de Guvern in ceea ce priveste absenta calitatii de victima a celui de-al doilea reclamant.
16. Rezulta ca, in masura in care a fost introdusa de al doilea reclamant, Cererea nr. 14.391/05 este incompatibila ratione personae cu dispozitiile Conventiei.

3. Cererea nr. 1.359/06
17. Guvernul sustine ca reclamanta nu poate pretinde ca este victima unei incalcari a drepturilor sale garantate de Conventie si de protocoalele la Conventie, deoarece statul nu a obtinut inca inscrierea dreptului sau in cartea funciara.
18. Curtea remarca faptul ca, in speta, hotararea Inaltei Curti de Casatie si Justitie din 20 octombrie 2005 este opozabila reclamantei si, de altfel, statul a solicitat inscrierea dreptului sau de proprietate in registrul funciar. In consecinta, nu numai ca statul nu a recunoscut si reparat incalcarea pretinsa, dar intentioneaza sa asigure efecte depline hotararii in cauza (a contrario, Popescu impotriva Romaniei, nr. 38.360/97, pct. 26 – 27, 25 noiembrie 2003).
19. In orice caz, Curtea observa ca, in cauza, capetele de cerere ale reclamantei nu se limiteaza la ingerinta, prin hotararea Inaltei Curti, in dreptul sau de proprietate, ci se refera, de asemenea, la incalcarea art. 6 & 1 din Conventie prin aceeasi hotarare. Or, reclamanta poate pretinde in mod incontestabil ca este victima anularii unei hotarari judecatoresti definitive in favoarea sa (Popescu, citata anterior, pct. 28).
20. Prin urmare, este necesar sa se respinga exceptia Guvernului.

4. Cererea nr. 50.718/06
21. Guvernul pretinde ca la 27 octombrie 2009 reclamantii au incheiat o tranzactie prin care au cumparat imobilul in litigiu si ca, din acest motiv, nu mai pot sustine ca sunt victime in sensul art. 34 din Conventie.
22. Curtea remarca, in primul rand, ca reclamantii au incheiat tranzactia in cauza ca urmare a unor actiuni de evacuare introduse de terti.
23. De asemenea, Curtea observa ca statul nu a recunoscut si reparat incalcarea, dar ca hotararea prin care reclamantii au pierdut posesia casei lor a produs efecte depline (a contrario, Popescu impotriva Romaniei, citata anterior, pct. 26 si 27). Curtea observa, in continuare, ca capetele de cerere ale reclamantei nu se limiteaza la ingerinta, prin hotararea Inaltei Curti, in dreptul sau de proprietate, ci se refera, de asemenea, la incalcarea art. 6 & 1 din Conventie prin aceeasi hotarare. Or, reclamantii pot pretinde in mod incontestabil ca sunt victime ale anularii unei hotarari judecatoresti definitive in favoarea lor (Popescu, citata anterior, pct. 28).
24. Prin urmare, este necesar sa se respinga exceptia Guvernului.

5. Concluzie
25. Curtea constata, de altfel, ca aceste cereri nu sunt in mod vadit nefondate, in sensul art. 35 & 3 din Conventie. Curtea subliniaza ca acestea nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, este necesar sa fie declarate admisibile.

B. Cu privire la fond
26. Reclamantii sustin ca infirmarea de catre autoritatea jurisdictionala suprema a hotararilor definitive pe calea recursului in anulare a adus atingere principiului securitatii raporturilor juridice si dreptului lor la respectarea bunurilor.
27. Facand trimitere la Cauza Brumarescu, Guvernul recunoaste ca, in conformitate cu jurisprudenta constanta a Curtii, admiterea unei cai de atac extraordinare care repune pe rol o hotarare definitiva printr-o procedura de supervizare este considerata drept o incalcare a principiului securitatii raporturilor juridice [Brumarescu impotriva Romaniei, (MC), nr. 28.342/95, pct. 62, CEDO 1999-VII]. Cu toate acestea, Guvernul subliniaza ca, in urma hotararii citate anterior, Codul de procedura civila a fost modificat, iar prevederile legale care permiteau procurorului general sa sesizeze Curtea Suprema de Justitie, denumita ulterior Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu un recurs in anulare impotriva unei hotarari definitive, au fost abrogate.
28. Curtea reaminteste ca, in Cauza Brumarescu (citata anterior, pct. 61 – 62), a concluzionat ca fusese incalcat art. 6 & 1, pe motiv ca anularea unei hotarari definitive ca urmare a exercitarii unei cai de atac extraordinare era contrara principiului securitatii juridice. In temeiul acestui principiu, nicio parte nu este autorizata sa solicite supervizarea unei hotarari definitive si executorii numai cu scopul de a obtine o reexaminare a cauzei si o noua hotarare in aceasta privinta. Instantele de grad superior nu trebuie sa foloseasca puterea de supervizare decat pentru a corecta erorile de fapt sau de drept si erorile judiciare, si nu pentru a efectua o noua examinare. Supervizarea nu trebuie sa devina o cale de atac mascata si simplul fapt ca ar putea exista doua puncte de vedere asupra subiectului in cauza nu este un motiv suficient pentru a rejudeca o cauza. Nu se pot face derogari de la acest principiu decat atunci cand acest lucru este impus de motive substantiale si imperative (Riabykh impotriva Rusiei, nr. 52.854/99, pct. 52, CEDO 2003-IX).
29. Tinand seama de toate documentele aflate in dosare, Curtea considera ca nimic nu permite ca prezentele cauze sa se distinga de Cauza Brumarescu, citata anterior, in ceea ce priveste capatul de cerere intemeiat pe securitatea raporturilor juridice.
30. In ceea ce priveste capatul de cerere care priveste art. 1 din Protocolul nr. 1, Curtea reaminteste ca dreptul de proprietate al reclamantilor asupra bunurilor in litigiu a fost recunoscut prin hotararile definitive ale unor instante romanesti. Asadar, reclamantii erau proprietarii unor bunuri in sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 (Savu impotriva Romaniei, nr. 19.982/04, pct. 22, 4 noiembrie 2008).
Curtea s-a pronuntat in repetate randuri in cauze care au ridicat probleme similare, in care a constatat incalcarea art. 1 din Protocolul nr. 1, datorita repunerii pe rol a solutiei pronuntate in mod definitiv in cazul unui litigiu si privarii reclamantilor de bunurile de care beneficiau la incheierea procedurii, ca urmare a unui recurs in anulare (a se vedea, printre altele, Brumarescu, citata anterior, pct. 61, 77 si 80, Societatea Comerciala “Masinexportimport Industrial Group” – S.A. impotriva Romaniei, nr. 22.687/03, pct. 32 si 46 – 47, 1 decembrie 2005, si Piata Bazar Dorobanti – S.R.L. impotriva Romaniei, nr. 37.513/03, pct. 23 si 33, 4 octombrie 2007).
Dupa ce a examinat prezentele cauze, Curtea considera ca Guvernul nu a prezentat niciun fapt sau argument convingator care sa poata conduce la o concluzie diferita. In consecinta, Curtea considera ca, in ciuda marjei de apreciere de care beneficiaza statul in materie, pretinsele erori in aplicarea legii nu pot fi suficiente pentru a legitima privarea de un bun dobandit perfect legal in urma unui litigiu civil solutionat definitiv (a se vedea hotararile Blidaru impotriva Romaniei, nr. 8.695/02, pct. 55, 8 noiembrie 2007, si Societatea Comerciala “Masinexportimport Industrial Group” – S.A., citata anterior, pct. 46).
31. In consecinta, au fost incalcate art. 6 & 1 din Conventie si art. 1 din Protocolul nr. 1 in cauzele mentionate anterior.

III. Cu privire la aplicarea art. 41 din Conventie
32. Art. 41 din Conventie prevede:
“Daca Curtea declara ca a avut loc o incalcare a conventiei sau a protocoalelor sale si daca dreptul intern al inaltei parti contractante nu permite decat o inlaturare incompleta a consecintelor acestei incalcari, Curtea acorda partii lezate, daca este cazul, o reparatie echitabila.”

A. Prejudiciu
33. Reclamantii solicita urmatoarele sume cu titlul de prejudiciu material si moral suferit:
______________________________________________________________________________
|| Nr. cererii|Prejudiciu material  | Prejudiciu|
||| | moral|
|____|____________|_____________________________________________|______________|
|  1.| 17.139/04  | 69.868 EUR  | 13.973 EUR|
|____|____________|_____________________________________________|______________|
|  2.| 19.852/04  | Beneficiile salariale de care a fost| “Reparatie|
||| privata reclamanta  | echitabila”  |
|____|____________|_____________________________________________|______________|
|  3.| 36.487/04  | 12.661 EUR reprezentand suma recalculata pe | “Reparatie|
||| care a trebuit sa o restituie reclamantul| echitabila”  |
||| statului roman  |  |
|____|____________|_____________________________________________|______________|
|  4.| 45.197/04  | Restituirea terenului in litigiu si | 5.000 EUR|
||| demolarea imobilului construit de terti sau |  |
||| 100.000 EUR reprezentand valoarea terenului |  |
|____|____________|_____________________________________________|______________|
|  5.| 14.391/05  | 154.300 EUR reprezentand valoarea terenului | 10.000 EUR|
||| in litigiu  |  |
|____|____________|_____________________________________________|______________|
|  6.| 1.359/06| Restituirea imobilului in litigiu sau| 6.800 EUR|
||| 266.000 EUR reprezentand valoarea acestuia; |  |
||| 6.800 EUR reprezentand chiriile neincasate  |  |
||| in perioada 2005 – 2007 |  |
|____|____________|_____________________________________________|______________|
|  7.| 50.718/06  | Restituirea terenului in litigiu sau| 15.000 EUR|
||| 20.000 EUR reprezentand valoarea acestuia|  |
|____|____________|_____________________________________________|______________|

34. Guvernul contesta sumele solicitate de reclamanti si propune urmatoarele sume:
______________________________________________________________________________
|| Nr. cererii|Prejudiciu material  | Prejudiciu|
||| | moral|
|____|____________|_____________________________________________|______________|
|  1.| 17.139/04  | 67.000 EUR  | -|
|____|____________|_____________________________________________|______________|
|  2.| 19.852/04  | 1.670 EUR| Suma conforma|
||| | cu|
||| | jurisprudenta|
||| | in materie|
|____|____________|_____________________________________________|______________|
|  3.| 36.487/04  | 12.541 EUR  | -|
|____|____________|_____________________________________________|______________|
|  4.| 45.197/04  | 67.133 EUR  | -|
|____|____________|_____________________________________________|______________|
|  5.| 14.391/05  | 80.843 EUR  | -|
|____|____________|_____________________________________________|______________|
|  6.| 1.359/06| 93.702 EUR (valoarea fiecaruia din cele doua| -|
||| apartamente)|  |
|____|____________|_____________________________________________|______________|
|  7.| 50.718/06  | -| -|
|____|____________|_____________________________________________|______________|

35. In prezentele cauze, Curtea reaminteste faptul ca a concluzionat ca a existat o incalcare a art. 6 din Conventie si a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, datorita anularii hotararilor judecatoresti definitive prin care li s-au recunoscut reclamantilor valorile patrimoniale, ca urmare a recursului in anulare formulat de procurorul general.
36. In prezentele cauze, Curtea observa ca, in temeiul hotararii pronuntate in cadrul recursului in anulare, reclamantii au fost obligati sa restituie statului roman diverse sume de bani sau imobile. In consecinta, Curtea considera ca, in cazul in care statul parat nu va proceda la o astfel de restituire in termen de 6 luni de la pronuntarea prezentei hotarari, acesta va fi obligat sa plateasca reclamantilor, cu titlu de prejudiciu material, valoarea actuala a bunurilor in litigiu, pe care Curtea o stabileste dupa cum urmeaza:
_______________________________________________________________
|| Nr. cererii | Prejudiciu material in caz de nerestituire |
|| |(EUR)|
|____|_____________|____________________________________________|
|  1.| 17.139/04| 68.000 |
|____|_____________|____________________________________________|
|  2.| 19.852/04| 1.670  |
|____|_____________|____________________________________________|
|  3.| 36.487/04| 12.600 |
|____|_____________|____________________________________________|
|  4.| 45.197/04| 83.000 |
|____|_____________|____________________________________________|
|  5.| 14.391/05| 118.000|
|____|_____________|____________________________________________|
|  6.| 1.359/06| 220.000 (pentru cele doua apartamente) |
|____|_____________|____________________________________________|
|  7.| 50.718/06| 12.000 |
|____|_____________|____________________________________________|

37. De asemenea, Curtea acorda fiecarei parti reclamante suma de 2 600 EUR cu titlu de prejudiciu moral.

B. Cheltuieli de judecata
38. In cererile nr. 19.852/04, 36.487/04 si 50.718/06, reclamantii solicita, de asemenea, 65 EUR, 165 EUR si, respectiv, 2.375 EUR pentru cheltuielile de judecata efectuate in fata instantelor interne si a Curtii. Reclamantii au prezentat documente justificative in aceasta privinta.
39. In celelalte cereri, reclamantii nu au solicitat rambursarea cheltuielilor de judecata.
40. Guvernul nu se opune rambursarii cheltuielilor de judecata efectuate, cu conditia prezentarii documentelor justificative.
41. Tinand seama de jurisprudenta sa si pronuntandu-se in echitate, Curtea considera ca este rezonabil sa acorde urmatoarele sume cu titlu de cheltuieli de judecata:
– 65 EUR reclamantului din Cererea nr. 19.852/04;
– 165 EUR reclamantului din Cererea nr. 36.487/04;
– 1.000 EUR reclamantului din Cererea nr. 50.718/06.

C. Dobanzi moratorii
42. Curtea considera necesar ca rata dobanzilor moratorii sa se intemeieze pe rata dobanzii facilitatii de imprumut marginal practicata de Banca Centrala Europeana, majorata cu 3 puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
In unanimitate,
CURTEA

1. hotaraste sa conexeze cererile;
2. declara Cererea nr. 14.391/05 inadmisibila in masura in care a fost introdusa de al doilea reclamant;
3. declara cererile admisibile pentru celelalte capete de cerere;
4. declara ca au fost incalcate art. 6 & 1 din Conventie si art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie;
5. hotaraste:
a) ca statul parat trebuie sa plateasca reclamantilor, in caz de nerestituire, in termen de 3 luni, urmatoarele sume, care trebuie convertite in lei romanesti la rata aplicabila la data solutionarii, la care se adauga orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit:
(i) in Cererea nr. 17.139/04:
– 68.000 EUR (saizeci si opt mii euro) pentru prejudiciul material;
– 2.600 EUR (doua mii sase sute euro) pentru prejudiciul moral;
(ii) in Cererea nr. 19.852/04:
– 1.670 EUR (o mie sase sute saptezeci euro) pentru prejudiciul material;
– 2.600 EUR (doua mii sase sute euro) pentru prejudiciul moral;
– 65 EUR (saizeci si cinci euro) pentru cheltuielile de judecata;
(iii) in Cererea nr. 36.487/04:
– 12.600 EUR (douasprezece mii sase sute euro) pentru prejudiciul material;
– 2.600 EUR (doua mii sase sute euro) pentru prejudiciul moral;
– 165 EUR (o suta saizeci si cinci euro) pentru cheltuielile de judecata;
(iv) in Cererea nr. 45.197/04:
– 83.000 EUR (optzeci si trei mii euro) pentru prejudiciul material;
– 2.600 EUR (doua mii sase sute euro) pentru prejudiciul moral;
(v) in Cererea nr. 14.391/05:
– 118.000 EUR (o suta optsprezece mii euro) pentru prejudiciul material;
– 2.600 EUR (doua mii sase sute euro) pentru prejudiciul moral;
(vi) in Cererea nr. 1.359/06:
– 220.000 EUR (doua sute douazeci mii euro) pentru prejudiciul material;
– 2.600 EUR (doua mii sase sute euro) pentru prejudiciul moral;
(vii) in Cererea nr. 50.718/06:
– 12.000 EUR (douasprezece mii euro) pentru prejudiciul material;
– 2.600 EUR (doua mii sase sute euro) pentru prejudiciul moral;
– 1.000 EUR (o mie euro) pentru cheltuielile de judecata;
b) ca, de la expirarea termenului mentionat si pana la efectuarea platii, aceste sume trebuie majorate cu o dobanda simpla, la o rata egala cu rata dobanzii facilitatii de imprumut marginal practicata de Banca Centrala Europeana, aplicabila pe parcursul acestei perioade si majorata cu 3 puncte procentuale;
6. respinge cererea de reparatie echitabila pentru celelalte capete de cerere.
Redactata in limba franceza, apoi comunicata in scris la 27 septembrie 2011, in temeiul art. 77 & 2 si art. 77 & 3 din regulament.

Egbert Myjer,
presedinte

Marialena Tsirli,
grefier adjunct

ANEXA 1
______________________________________________________________________________
||Numarul |Date de  |Obiectul|  Hotarare |  Decizie |
||cererii |identificare |litigiului  |  definitiva|  pronuntata  |
||si data |a|||  in urma |
||introducerii|reclamantilor|||  recursului  |
||| |||  in anulare  |
|____|____________|_____________|_______________|_______________|______________|
|  1.|17.139/04|LIPANESCU|Actiune in |Hotararea din 4|Prin Hotararea|
||(introdusa  |Constantin,  |revendicare|iunie 2002 a|din 6 |
||la 14 mai|resortisant  |privind un bun |Curtii de Apel |noiembrie |
||2004)|roman, nascut|imobiliar  |Ploiesti prin  |2003, Inalta  |
|||in 1919 si|constand in|care|Curte de  |
|||decedat in|doua case  |reclamantul a  |Casatie si|
|||martie 2008  ||obtinut|Justitie a|
|||Procedura||restituirea|admis recursul|
|||este ||bunului sau|in anulare al |
|||continuata de|||procurorului  |
|||Lipanescu|||general, a|
|||Constantin,  |||anulat|
|||fiul |||Hotararea din |
|||acestuia, si |||4 iunie 2002 a|
|||Tataru Elena,|||Curtii de Apel|
|||fiica|||Ploiesti si a |
|||acestuia*2)  |||respins|
||| |||actiunea  |
||| |||reclamantului.|
|____|____________|_____________|_______________|_______________|______________|
|  2.|19.852/04|MITRICA  |Actiune vizand |Prin Hotararea |Prin Hotararea|
||(introdusa  |Ivenita, |obligarea  |din 17 iulie|din 18|
||la 13 mai|resortisant  |angajatorului  |2002, Curtea de|noiembrie |
||2004)|roman, s-a|reclamantei sa |Apel Craiova a |2003, Inalta  |
|||nascut in|ii acorde  |admis actiunea |Curte de  |
|||1947 si  |acesteia|reclamantei si |Casatie si|
|||locuieste in |beneficiile|a dispus|Justitie a|
|||Craiova  |salariale  |Penitenciarului|admis recursul|
||| |rezultate din  |Craiova sa |in anulare al |
||| |Legea nr. 50/  |incadreze  |procurorului  |
||| |1990 (conform  |reclamanta la o|general, a|
||| |careia se  |treapta de |anulat|
||| |incadreaza la o|salarizare |Hotararea din |
||| |treapta de |superioara |17 iulie 2002 |
||| |salarizare |pentru perioada|a Curtii de|
||| |superioara)|1979 – 1994|Apel Craiova  |
||| |pentru perioada||si a respins  |
||| |1979 – 1994||actiunea  |
||| |||reclamantei.  |
|____|____________|_____________|_______________|_______________|______________|
|  3.|36.487/04|ZAHU Traian, |Actiune civila |Hotararea  |La 22 |
||(introdusa  |resortisant  |in repararea|definitiva din |septembrie|
||la 6|roman, s-a|prejudiciului  |5 ianuarie 2001|2003, Curtea  |
||septembrie  |nascut in|suferit pentru |a Tribunalului |Suprema de|
||2004)|1947 si  |6 luni de  |Maramures, prin|Justitie a|
|||locuieste la |detentie (1|care statul a  |admis un  |
|||Baia Mare|martie 1995 –  |fost obligat la|recurs in |
||| |20 septembrie  |plata catre|anulare|
||| |1995) in cadrul|reclamant a|introdus de|
||| |unei anchete|sumei de 1 |procurorul|
||| |penale in urma |miliard lei,|general si a  |
||| |careia |adica 32.000|redus valoarea|
||| |reclamantul a  |EUR, pentru|despagubirii  |
||| |fost achitat|repararea  |acordate  |
||| ||prejudiciului  |reclamantului |
||| ||suferit in |la 600|
||| ||cursul |milioane lei, |
||| ||perioadei de 6 |adica 16.000  |
||| ||luni de|EUR|
||| ||detentie|  |
|____|____________|_____________|_______________|_______________|______________|
|  4.|45.197/04|PASCU Ion si |Actiune in |Hotararea  |La 12 mai |
||(introdusa  |Maria (soti),|revendicare|definitiva din |2004, Inalta  |
||la 6|resortisanti |privind un |13 iunie 2002 a|Curte de  |
||noiembrie|romani, s-au |teren de 100|Curtii de Apel |Casatie si|
||2004)|nascut in|mp. Reclamantii|Ploiesti, prin |Justitie a|
|||1939 si, |au solicitat|care sotii A.M.|admis un  |
|||respectiv,|tribunalului sa|au fost|recurs in |
|||1953 si  |dispuna sotilor|obligati sa le |anulare|
|||locuiesc in  |A.M. demolarea |restituie  |formulat de|
|||Sinaia|garajului  |reclamantilor o|procurorul|
||| |construit de|suprafata de|general si a  |
||| |acestia pe |197,6 mp de|anulat|
||| |terenul in |teren (situat  |Hotararea |
||| |cauza, precum  |pe Strada Calea|definitiva din|
||| |si plata unei  |Bucuresti nr.  |13 iunie 2002.|
||| |despagubiri|19, Sinaia),|  |
||| |pentru lipsa de|precum si sa|  |
||| |folosinta a|demoleze un|  |
||| |terenului. |garaj si doua  |  |
||| ||camere |  |
||| ||construite pe  |  |
||| ||terenul in |  |
||| ||cauza. |  |
|____|____________|_____________|_______________|_______________|______________|
|  5.|14.391/05|1. FLOROIU|La 12 decembrie|Prin hotararea |Prin Hotararea|
||(introdusa  |Niculina,|1995, prima|definitiva din |definitiva din|
||la 5 aprilie|resortisant  |reclamanta a|28 iunie 2001, |11 octombrie  |
||2005)|roman, s-a|introdus|Curtea de Apel |2004, Inalta  |
|||nascut in|impotriva M.C. |Bacau a admis  |Curte de  |
|||1963 si  |si S.T. o  |actiunea primei|Casatie|
|||locuieste in |actiune pentru |reclamante si  |si Justitie a |
|||Bacau|anularea|i-a dat castig |Romaniei a|
|||2. FLOROIU|partiala a unui|de cauza.  |admis recursul|
|||Vasile,  |titlu de||in anulare|
|||resortisant  |proprietate||introdus de|
|||roman, s-a|care priveste  ||procurorul|
|||nascut in|un imobil al||general si a  |
|||1958 si  |carui teren||anulat|
|||locuieste in |aferent fusese ||Hotararea |
|||Bacau|nationalizat si||definitiva din|
||| |anularea||28 iunie 2001.|
||| |contractului de||  |
||| |vanzare-||  |
||| |cumparare  ||  |
||| |incheiat||  |
||| |ulterior.  ||  |
|____|____________|_____________|_______________|_______________|______________|
|  6.|1.359/06|ARDELEAN |La 21 octombrie|Prin Hotararea |Prin Hotararea|
||(introdusa  |Aurelia, |1999, T.A.,|definitiva din |definitiva din|
||la 30|resortisant  |tatal  |11 iunie 2003, |20 octombrie  |
||decembrie|roman, s-a|reclamantei, a |Curtea de Apel |2005, Inalta  |
||2005)|nascut in|introdus, in|Timisoara a|Curte de  |
|||1949 si  |calitate de|admis cererea  |Casatie si|
|||decedata in  |legatar|lui T.A.|Justitie a|
|||2011 Gabor|universal, o||admis recursul|
|||Gabriela,|actiune in ||in anulare|
|||fiica|revendicare||introdus de|
|||acesteia |privind||procurorul|
||| |apartamentele  ||general si a  |
||| |nr. 2 si 3 ||anulat|
||| |dintr-un imobil||Hotararea |
||| |nationalizat.  ||definitiva din|
||| |||11 iunie 2003.|
|____|____________|_____________|_______________|_______________|______________|
|  7.|50.718/06|1. NICOARA|Actiune vizand |Hotararea  |Hotararea din |
||(introdusa  |Vasile,  |anularea|definitiva din |26 aprilie|
||la 23|resortisant  |partiala a unui|31 ianuarie|2006 a Inaltei|
||octombrie|roman, s-a|titlu de|2002 a Curtii  |Curti de  |
||2006)|nascut in|proprietate|de Apel Cluj,  |Casatie si|
|||1944 si  |asupra unui|prin care a|Justitie, care|
|||locuieste la |teren, emis de |fost recunoscut|a admis|
|||Baia Mare|Comisia de |dreptul de |recursul in|
|||2. NICOARA|aplicare a |proprietate al |anulare|
|||Floarea, |Legii nr. 18/  |reclamantei|introdus de|
|||resortisant  |1991 in|asupra unui|procurorul|
|||roman, s-a|favoarea unui  |teren si a unei|general si a  |
|||nascut in|tert, si|constructii|respins|
|||1948 si  |anularea||actiunea  |
|||locuieste in |contractului de||reclamantilor |
|||Baia Mare|vanzare-||  |
||| |cumparare a||  |
||| |terenului in||  |
||| |cauza  ||  |
|____|____________|_____________|_______________|_______________|______________|
*2) Rectificat la 14 noiembrie 2011: textul era urmatorul: “LIPANESCU Constantin, resortisant roman, s-a nascut in 1919 si locuieste in Ploiesti”.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close