Regulamentul-cadru privind organizarea, desfasurarea si normarea activitatilor didactice la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa la nivelul invatamantului superior

In M. Of. nr. 831 din 11 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6251/2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea, desfasurarea si normarea activitatilor didactice la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa la nivelul invatamantului superior.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul-cadru privind organizarea, desfasurarea si normarea activitatilor didactice la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa la nivelul invatamantului superior, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
(1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin institutiile de invatamant superior elaboreaza Regulamentul propriu privind organizarea, desfasurarea si normarea activitatilor didactice la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa la nivelul universitatii, denumit in continuare regulament propriu, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru prevazut la art. 1.
(2) Regulamentul propriu este aprobat de catre senatul universitar si se publica pe site-ul web al institutiei de invatamant superior.
ART. 3
Directia generala invatamant superior si institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza programe de studii la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. REGULAMENT-CADRU privind organizarea, desfasurarea si normarea activitatilor didactice la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa la nivelul invatamantului superior

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pot organiza programe de studii universitare la formele de invatamant cu frecventa redusa si la distanta numai institutiile de invatamant superior care au acreditat programul de invatamant respectiv la forma de invatamant cu frecventa.
ART. 2
Invatamantul la distanta (ID) si invatamantul cu frecventa redusa (IFR) sunt forme alternative de invatamant prin care se asigura posibilitatea de formare initiala, de perfectionare sau de conversie profesionala a unor largi categorii de cetateni in diferite domenii.
ART. 3
(1) ID reprezinta o forma de organizare a proceselor didactice care ofera studentilor/cursantilor posibilitatea de a opta personal asupra locului si timpului in care sa se instruiasca/autoinstruiasca.
(2) ID permite studentilor/cursantilor sa studieze individual si sa desfasoare activitati de invatamant in grup, in centre de suport ID coordonate de institutia de invatamant.
ART. 4
IFR reprezinta o forma de organizare a proceselor didactice caracterizata prin activitati de predare/invatare/evaluare, dedicate pregatirii aplicative, programate in mod compact sau periodic, care presupune atat intalnirea nemijlocita, in spatiul universitar, a studentilor/cursantilor cu cadrele didactice de predare, cat si utilizarea unor mijloace de predare/pregatire specifice ID.

CAPITOLUL II
Organizarea programelor de studii la formele ID si IFR

ART. 5
(1) Initierea, dezvoltarea, implementarea si managementul programelor de studii ID sau/si IFR se pot desfasura in structuri institutionale specializate, organizate la nivel de universitate sau facultate, denumite departamente ori centre ID/IFR.
(2) Infiintarea acestora se face prin hotarare a senatului universitatii.
ART. 6
(1) Departamentele sau centrele ID/IFR se organizeaza si functioneaza in baza unui regulament propriu aprobat de senatul universitatii.
(2) Acestea sunt conduse de consiliile departamentelor/centrelor ID/IFR, prezidate de directori.
ART. 7
Programarea disciplinelor in planul de invatamant la formele de organizare a procesului didactic ID sau IFR se face corespunzator duratei de scolarizare la invatamantul cu frecventa (IF).
ART. 8
(1) Echivalenta intre forma IF si forma ID se realizeaza prin programarea in cadrul fiecarei discipline a urmatoarelor tipuri de activitati didactice:
a) activitati de tutorat (AT) si de evaluare pe parcurs (TC), echivalentul orelor de seminar de la forma IF;
b) activitati aplicative asistate (AA), echivalentul orelor de laborator, proiect sau practica de la forma IF;
c) orele de curs de la forma IF sunt compensate prin studiu individual (SI), pe baza resurselor de invatare specifice ID.
(2) La fiecare disciplina se programeaza semestrial cel putin doua activitati tutoriale desfasurate prin intalniri directe fata in fata (AT).
(3) AA vor cuprinde acelasi numar de ore cu cel prevazut in planurile IF si se vor desfasura pe parcursul semestrului in care sunt programate.
ART. 9
(1) AT si TC pentru ID se organizeaza pe grupe, care cuprind maximum 25 de studenti/cursanti, conform Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) AA pentru ID se organizeaza pe grupe, care cuprind maximum 25 de studenti/cursanti sau pe subgrupe.
ART. 10
Echivalenta intre forma IF si forma IFR se realizeaza prin programarea in cadrul fiecarei discipline a urmatoarelor tipuri de activitati didactice:
a) activitati de seminar (S) si TC, cu acelasi numar de ore de seminar ca la forma IF;
b) AA (L, P) – laborator, lucrari practice, proiect, practica si alte activitati fata in fata, cu acelasi numar de ore ca la forma IF;
c) orele de curs de la forma IF sunt compensate prin SI facilitat de resursele de invatamant specifice ID.
ART. 11
(1) AS pentru IFR se organizeaza pe grupe, care cuprind maximum 30 de studenti/cursanti.
(2) AA pentru IFR se organizeaza pe grupe, care cuprind maximum 30 de studenti/cursanti sau pe subgrupe.
ART. 12
(1) Conform Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, studiile universitare la forma ID si IFR se pot organiza in regim de finantare cu taxa. Taxa de studii reprezinta contravaloarea tuturor serviciilor oferite studentului de catre institutia de invatamant superior in cadrul programului de studiu.
(2) Institutiile de invatamant care organizeaza programe de studiu la formele ID sau IFR vor oferi studentilor/cursantilor, in cuantumul taxei de studii, resurse de invatare specifice ID in format tiparit sau electronic, pentru toate disciplinele din planul de invatamant.
ART. 13
Personalul didactic implicat in activitatile IFR si ID din institutiile de invatamant superior este format din coordonatori ai programelor de studii, coordonatori de disciplina si personal didactic aferent activitatilor didactice de seminar, lucrari practice sau de laborator, indrumare de proiect, practica de specialitate, si tutori.
ART. 14
(1) Tutorele realizeaza indrumarea individualizata si/sau in grup a studentilor/cursantilor, prin intalniri directe – fata in fata, prin corespondenta traditionala, telefon, posta electronica, platforme eLearning, videoconferinta sau forme combinate.
(2) Tutorele asigura directionarea studiului, suport de specialitate individualizat si evaluarea periodica a studentilor/cursantilor pe parcursul programului de studii.

CAPITOLUL III
Normarea activitatilor didactice la formele ID si IFR

ART. 15
Departamentele, centrele sau structurile institutionale care gestioneaza programe ID/IFR intocmesc state de functii adecvate programelor de studii organizate la formele ID si/sau IFR, in conformitate cu metodologia de organizare a programelor ID/IFR, elaborata de acestea si aprobata de senatul universitar.
ART. 16
Activitatile didactice specifice formelor ID sau IFR se normeaza in state de functii distincte de cele de la IF, conform legislatiei in vigoare.
ART. 17
(1) Normarea activitatilor coordonatorilor programelor de studii si a coordonatorilor de disciplina la formele ID si IFR se face conform unei metodologii proprii aprobate de senatul universitatii.
(2) Metodologia va avea in vedere activitatile specifice tehnologiilor educationale proiectate, dezvoltate si implementate de universitate in cadrul formelor ID, respectiv IFR.
ART. 18
Normarea activitatilor didactice specifice formei ID se realizeaza astfel:
a) AT fata in fata se normeaza la fel ca la forma IF pe baza numarului de ore prevazute in planurile de invatamant de la forma ID;
b) AT la distanta, de suport al studentilor/cursantilor si de TC la fiecare disciplina se normeaza cu 1 – 3 ore/grupa/saptamana;
c) configurarea si administrarea datelor pe platforma eLearning se normeaza cate 2 – 4 ore/grupa/semestru;
d) AA – laborator, aplicatii practice, proiect, practica, indrumare de proiecte de an etc. se normeaza la fel ca la forma IF, pe baza numarului de ore prevazute in planurile de invatamant.
ART. 19
Normarea activitatilor didactice specifice formei IFR – activitati de seminar, lucrari practice si de laborator, indrumare de proiecte etc. – se face la fel ca la forma IF, pe baza numarului de ore prevazute in planurile de invatamant.
ART. 20
Proiectarea si realizarea de resurse de invatamant specifice ID, in format tiparit sau digital, se normeaza cu 120 – 140 de ore pe curs la un tarif stabilit prin hotarare a senatului universitatii la propunerea departamentului/centrului ID/IFR. Pentru actualizarea resurselor de invatamant existente numarul de ore normate este proportional cu ponderea de actualizare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close