Modificarea si completarea Legii privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati

In M. Of. nr. 839 din 13 decembrie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.

Din cuprins:
Avand in vedere:
– Scrisoarea Comisiei Europene C (2012) 6700/23 final de punere in intarziere in Cauza 2012/0399, prin care se atrage atentia asupra neindeplinirii de catre Romania a obligatiei de stat membru UE de comunicare a masurilor nationale de transpunere a Directivei 2010/41/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbatii si femeile care desfasoara o activitate independenta si de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului;
– la scrisoarea de punere in intarziere a Comisiei Europene, autoritatile romane trebuie sa ia in considerare faptul ca orice intarziere in transpunerea Directivei 2010/41/UE poate conduce la posibilitatea elaborarii din partea Comisiei Europene a avizului motivat ce poate declansa faza contencioasa prin sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene cu o actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor de stat membru;
– angajarea raspunderii Romaniei pentru incalcarea obligatiilor de a transpune Directiva 2010/41/UE poate avea ca rezultate plata unei sume forfetare, precum si a unor penalitati cu titlu cominatoriu;
– situatia speciala a sfarsitului anului 2012 si alegerile parlamentare care urmeaza, calendarul activitatilor Parlamentului Romaniei in perioada urmatoare si probabilitatea ca discutiile din cadrul comisiilor de specialitate ale Senatului si Camerei Deputatilor pe marginea prezentului act normativ sa se prelungeasca pe o perioada greu de estimat,
intrucat toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 2
(1) Masurile pentru promovarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati si pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex se aplica in sectorul public si privat, in domeniul muncii, educatiei, sanatatii, culturii si informarii, politicii, participarii la decizie, furnizarii si accesului la bunuri si servicii, cu privire la constituirea, echiparea sau extinderea unei intreprinderi ori inceperea sau extinderea oricarei altei forme de activitate independenta, precum si in alte domenii reglementate prin legi speciale.
(2) Toate institutiile enumerate in cuprinsul prezentei legi cu atributii in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati, fiecare pentru domeniul sau de activitate, au obligatia de a aduce prin toate mijloacele adecvate in atentia persoanelor in cauza dispozitiile adoptate in temeiul prezentei legi, impreuna cu dispozitiile relevante care sunt deja in vigoare.”
2. La articolul 4, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“g) prin discriminare bazata pe criteriul de sex se intelege discriminarea directa si discriminarea indirecta, hartuirea si hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta persoana la locul de munca sau in alt loc in care aceasta isi desfasoara activitatea, precum si orice tratament mai putin favorabil cauzat de respingerea unor astfel de comportamente de catre persoana respectiva ori de supunerea sa la acestea;”.
3. La articolul 4, dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
“i) in sensul prezentei legi, prin statut familial se intelege acel statut prin care o persoana se afla in relatii de rudenie, casatorie sau adoptie cu alta persoana;
j) in sensul prezentei legi, prin statut marital se intelege acel statut prin care o persoana este necasatorit/a, casatorit/a, divortat/a, vaduv/a.”
4. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
(1) Este interzisa orice forma de discriminare bazata pe criteriul de sex in domeniile mentionate la art. 2 alin. (1).
(2) Este interzis orice ordin sau dispozitie de a discrimina o persoana pe criteriul de sex.
(3) Statutul familial si cel marital nu pot constitui motiv de discriminare.
(4) Respingerea unui comportament de hartuire si hartuire sexuala de catre o persoana sau supunerea unei persoane la un astfel de comportament nu poate fi folosita drept justificare pentru o decizie care sa afecteze acea persoana.
(5) Nu sunt considerate discriminari:
a) masurile speciale prevazute de lege pentru protectia maternitatii, nasterii, lauziei, alaptarii si cresterii copilului;
b) actiunile pozitive pentru protectia anumitor categorii de femei sau barbati;
c) o diferenta de tratament bazata pe o caracteristica de sex cand, datorita naturii activitatilor profesionale specifice avute in vedere sau a cadrului in care acestea se desfasoara, constituie o cerinta profesionala autentica si determinanta atat timp cat obiectivul e legitim si cerinta proportionala.”
5. La articolul 7 alineatul (1), literele d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“d) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala, inclusiv ucenicia;
………………………………………………………………..
f) conditii de incadrare in munca si de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, conform prevederilor legislatiei in vigoare, inclusiv conditiile de concediere;”.
6. La articolul 7, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) In conformitate cu prevederile alin. (1), de egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in relatiile de munca beneficiaza toti lucratorii, inclusiv persoanele care exercita o activitate independenta, precum si sotiile/sotii lucratorilor independenti care nu sunt salariate/salariati sau asociate/asociati la intreprindere, in cazul in care acestea/acestia, in conditiile prevazute de dreptul intern, participa in mod obisnuit la activitatea lucratorului independent si indeplinesc fie aceleasi sarcini, fie sarcini complementare.
(3) Prevederile prezentei legi se aplica tuturor persoanelor, functionari publici si personal contractual din sectorul public si privat, inclusiv din institutiile publice, cadrelor militare din sectorul public, precum si celorlalte categorii de persoane al caror statut este reglementat prin legi speciale.”
7. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 8
Pentru prevenirea si eliminarea oricaror comportamente, definite drept discriminare bazata pe criteriul de sex, angajatorul are urmatoarele obligatii:
a) sa asigure egalitatea de sanse si de tratament intre angajati, femei si barbati, in cadrul relatiilor de munca de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispozitii pentru interzicerea discriminarilor bazate pe criteriul de sex in regulamentele de organizare si functionare si in regulamentele interne ale unitatilor;
b) sa prevada in regulamentele interne ale unitatilor sanctiuni disciplinare, in conditiile prevazute de lege, pentru angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajati prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin actiuni de discriminare, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a) – e) si la art. 11;
c) sa ii informeze permanent pe angajati, inclusiv prin afisare in locuri vizibile, asupra drepturilor pe care acestia le au in ceea ce priveste respectarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in relatiile de munca;
d) sa informeze imediat dupa ce a fost sesizat autoritatile publice abilitate cu aplicarea si controlul respectarii legislatiei privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.”
8. La articolul 9, alineatul (3) se abroga.
9. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Orice tratament mai putin favorabil aplicat unei femei sau unui barbat, privind concediul pentru cresterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare in sensul prezentei legi.”
10. La articolul 10, alineatele (5) – (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(5) Concedierea nu poate fi dispusa pe durata in care:
a) salariata este gravida sau se afla in concediu de maternitate;
b) salariata/salariatul se afla in concediul pentru cresterea copiilor in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati;
c) salariatul se afla in concediu paternal.
(6) Este exceptata de la aplicarea prevederilor alin. (5) concedierea pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului sau a dizolvarii angajatorului, in conditiile legii.
(7) La incetarea concediului de maternitate, a concediului pentru cresterea copiilor in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati sau a concediului paternal, salariata/salariatul are dreptul de a se intoarce la ultimul loc de munca ori la un loc de munca echivalent, avand conditii de munca echivalente, si, de asemenea, de a beneficia de orice imbunatatire a conditiilor de munca la care ar fi avut dreptul in timpul absentei.”
11. Articolul 12 se abroga.
12. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator membrilor organizatiei sindicale, reprezentantilor salariatilor sau oricarui altui salariat care au competenta ori pot sa acorde sprijin in rezolvarea situatiei la locul de munca potrivit dispozitiilor art. 39 alin. (1).”
13. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 14
Pentru prevenirea actiunilor de discriminare bazate pe criteriul de sex in domeniul muncii, atat la negocierea contractului colectiv de munca la nivel de sector de activitate, grup de unitati si unitati, partile contractante vor stabili introducerea de clauze de interzicere a faptelor de discriminare si, respectiv, clauze privind modul de solutionare a sesizarilor/reclamatiilor formulate de persoanele prejudiciate prin asemenea fapte.”
14. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
(1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului asigura, prin mijloace specifice, instruirea, pregatirea si informarea corespunzatoare a cadrelor didactice, la toate formele de invatamant, public si privat, pe tema egalitatii de sanse pentru femei si barbati.
(2) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului va promova, in mod direct sau prin intermediul organelor si institutiilor specializate din subordine, recomandari privind realizarea cursurilor universitare, instrumente de evaluare a manualelor scolare, programe scolare, ghiduri pentru aplicarea programelor scolare care sa excluda aspectele de discriminare intre sexe, precum si modelele si stereotipurile comportamentale negative in ceea ce priveste rolul femeilor si al barbatilor in viata publica si familiala.
(3) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in mod direct sau prin intermediul inspectoratelor scolare din subordine, precum si unitatile de invatamant superior monitorizeaza modul de respectare a principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati, in activitatea curenta a unitatilor de invatamant.”
15. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 18
Ministerul Sanatatii, celelalte ministere si institutiile centrale cu retea sanitara proprie asigura, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv structurile similare ale acestor directii, aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul sanatatii, in ceea ce priveste accesul la serviciile medicale si calitatea acestora, precum si sanatatea la locul de munca.”
16. Titlul capitolului V se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“CAPITOLUL V
Abordarea integrata de gen in toate politicile nationale”
17. Dupa articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 23^1
(1) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale elaboreaza politicile si planurile nationale de actiune ale Guvernului in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati si coordoneaza aplicarea acestora.
(2) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin structura de specialitate, respectiv Directia egalitate de sanse intre femei si barbati, indeplineste pe langa atributiile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, din domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati si urmatoarele atributii:
a) primeste reclamatii/plangeri privind incalcarea dispozitiilor normative referitoare la principiul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati si al nediscriminarii dupa criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane juridice, institutii publice si private, si le transmite institutiilor competente in vederea solutionarii si aplicarii sanctiunii si asigura consilierea victimelor in conditiile legii;
b) elaboreaza rapoarte, studii, analize si prognoze privind aplicarea principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in toate domeniile de activitate;
c) asigura schimbul de informatii cu organismele europene din domeniul egalitatii de sanse intre barbati si femei.”
18. La articolul 33, literele b) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“b) Casa Nationala de Pensii Publice asigura aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul administrarii si gestionarii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
………………………………………………………………..
e) Directia protectia copilului asigura aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul combaterii violentei in familie;”.
19. La articolul 33, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
“g) Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala asigura aplicarea masurilor de egalitate de sanse si de tratament intre femei si barbati in elaborarea si aplicarea politicilor si strategiilor din domeniul asistentei sociale.”
20. Articolele 34 si 35 se abroga.
21. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 37
Consiliul Economic si Social, prin Comisia pentru protectie sociala si ocrotirea sanatatii, sprijina, in conformitate cu atributiile sale, integrarea principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in actele normative cu implicatii asupra vietii economico-sociale.”
22. La articolul 40, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Orice sesizare sau reclamatie a faptelor de discriminare pe criteriul de sex poate fi formulata si dupa incetarea relatiilor in cadrul carora se sustine ca a aparut discriminarea, in termenul si in conditiile prevazute de reglementarile legale in materie.”
23. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 44
(1) Sarcina probei revine persoanei impotriva careia s-a formulat sesizarea/reclamatia sau, dupa caz, cererea de chemare in judecata, pentru fapte care permit a se prezuma existenta unei discriminari directe ori indirecte, care trebuie sa dovedeasca neincalcarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati.
(2) Sindicatele sau organizatiile neguvernamentale care urmaresc protectia drepturilor omului, precum si alte persoane juridice care au un interes legitim in respectarea principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati pot, la cererea persoanelor discriminate, reprezenta/asista in cadrul procedurilor administrative aceste persoane.”
24. Titlul capitolului VII se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“CAPITOLUL VII
Control, constatare si sanctionare”
25. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 46
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 3.000 lei la 100.000 lei incalcarea dispozitiilor art. 6 alin. (1), (2), (3) si (4), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), (2), (2^1), (3), (5) si (7), art. 11, 13 – 23 si 38.
(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, discriminarea bazata pe doua sau mai multe criterii.
(3) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute de prezenta lege se fac de catre:
a) Inspectia Muncii, inspectorii de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca, in cazul contraventiilor constand in incalcarea dispozitiilor art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), (2), (2^1), (3), (5) si (7), art. 11, 13 – 14, precum si 38;
b) Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, in cazul contraventiilor constand in incalcarea dispozitiilor art. 6 alin. (1), (2), (3) si (4), precum si ale art. 15 – 23.”
26. La articolul 49, literele a), b), d) si f) se abroga.
27. In tot cuprinsul legii, denumirile “Agentia” si “ANES” se inlocuiesc cu denumirea “Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia egalitate de sanse intre femei si barbati”.
ART. II
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

*

Prezenta ordonanta de urgenta transpune partial Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea in aplicare a principiului egalitatii de sanse si al egalitatii de tratament intre barbati si femei in materie de incadrare in munca si de munca (reforma), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 204 din 26 iulie 2006, respectiv art. 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, precum si partial Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European si Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbatii si femeile care desfasoara o activitate independenta si de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului, respectiv art. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close