Modificarea si completarea Ordinului privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii BNR

In M. Of. nr. 838 din 12 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1659/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei.

Din cuprins:
ART. I
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 341 din 19 mai 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 7^1
Modelul declaratiei notariale pe propria raspundere este prevazut in anexa nr. 8.”
2. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 8
Anexele nr. 1 – 8 fac parte integranta din prezentul ordin.”
3. In anexa nr. 2, la capitolul III articolul 5 alineatul (1), litera a.2. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a.2. existenta de disponibilitati banesti in moneda nationala si/sau valute cotate in echivalent de minimum 75.000 euro atat la infiintare, cat si pe parcursul desfasurarii activitatii de schimb valutar. Dovada se face printr-un extras de cont bancar in original, eliberat cu cel mult 5 zile lucratoare inainte de data depunerii solicitarii de autorizare. La stabilirea nivelului disponibilitatilor banesti in echivalent euro vor fi utilizate cursurile de schimb ale pietei valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei in fiecare zi de joi. Acest curs de schimb se utilizeaza pe toata durata saptamanii urmatoare pentru stabilirea nivelului disponibilitatilor banesti in echivalent euro in cursul acelei saptamani.”
4. In anexa nr. 2, la capitolul III articolul 5 alineatul (2) litera d), sintagma “actionarii/asociatii” se va inlocui cu sintagma “actionarii semnificativi/asociatii”.
5. In anexa nr. 2, la capitolul III articolul 5 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
“e) entitatea si/sau asociatii, actionarii semnificativi si reprezentantii legali ai acestora au savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si de cele care privesc disciplina financiara, fapte care se regasesc in cazierul fiscal.”
6. In anexa nr. 2, la capitolul VIII articolul 24 alineatul (2), litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“l) entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) nu dispun de disponibilitatile banesti in moneda nationala si/sau valute cotate in echivalent de minimum 75.000 euro la cursurile de schimb ale pietei valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei in fiecare zi de joi;”.
7. In anexa nr. 2, la partea a II-a articolul 26, alineatul (5) se completeaza cu o noua teza, cu urmatorul cuprins:
“In acest caz scrisorile de atribuire a codurilor statistice, emise de Banca Nationala a Romaniei pentru punctele de schimb valutar detinute de entitate inainte de data intrarii in vigoare a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, isi inceteaza valabilitatea, entitatea fiind obligata sa solicite coduri statistice pentru vechile puncte de lucru in noile conditii.”
8. In anexa nr. 3, la punctul I subpunctul 1, literele d) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“d) dovada existentei disponibilitatilor banesti in moneda nationala si/sau valute cotate in suma de 75.000 euro. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar in original, eliberat cu cel mult 5 zile lucratoare inainte de depunerea cererii, fiind necesara totodata dovedirea provenientei acestei sume pe baza unei declaratii notariale pe propria raspundere, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 8 la ordin, la care se anexeaza actele doveditoare corespunzatoare. Totodata, Comisia poate solicita orice alte documente doveditoare referitoare la declaratia depusa;
………………………………………………………………..
g) autorizatie de functionare eliberata de autoritatea de reglementare si supraveghere, pentru entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin;”.
9. In anexa nr. 3, punctul II subpunctul 1, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) dovada existentei disponibilitatilor banesti in moneda nationala si/sau valute cotate in suma de 75.000 euro. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar in original, eliberat cu cel mult 5 zile lucratoare inainte de depunerea cererii, si/sau copie certificata de societate ca fiind conforma cu originalul a registrului de casa din ultima zi lucratoare anterioara depunerii cererii, pentru toate punctele de schimb valutar autorizate pe numele societatii in cauza.”
10. Dupa anexa nr. 7 se introduce o noua anexa, anexa nr. 8, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1
(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 664/2012)

DECLARATIE

Subsemnatul/a ……………………………………….., fiul/fiica
(numele si prenumele)
lui ………………………………………………………………..
(prenumele tatalui)
si al ……………………………………………………………..,
(prenumele mamei)
nascut/a la data de ………………………………………………….
(data nasterii)
in localitatea ……………………………………………………..,
(localitatea)
de cetatenie ………………………………………….., cu domiciliul
(cetatenia)
in …………………………………………………………………
(Se trece adresa de domiciliu mentionata in documentul de identitate.)
si resedinta in
…………………………………………………………………..,
(Se trece obligatoriu adresa de resedinta in cazul detinerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuieste efectiv solicitantul.)
posesor al actului de identitate cu seria ………………………….. si
(seria actului de identitate)
numarul ……………………………………, identificat prin
(numarul actului de identitate)
CNP ………………………….., in calitate de administrator/reprezentant
(Se completeaza CNP-ul.)
legal al Societatii Comerciale ……………………………………., cu sediul in ………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………… cu nr. ………, avand cod unic de inregistrare ………….. atribuit in data de ……………., declar pe propria raspundere, cunoscand sanctiunile prevazute de lege pentru cei ce fac declaratii false, ca disponibilitatile banesti in moneda nationala si/sau valute cotate in suma de 75.000 euro provin din
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………. .
Dau prezenta declaratie spre a servi Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar.
Certific prin semnatura veridicitatea celor declarate, cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii.

Data Declarant,
………………. …………………..

Intocmita in 3 (trei) exemplare originale la Biroul Notarial Public …………………….., din …………………………………., din care s-au eliberat partii doua exemplare, astazi, data autentificarii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close