Normele privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern

In M. Of. nr. 839 din 13 decembrie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, entitatile publice care isi asigura functia de audit intern prin sistemul de cooperare vor proceda la actualizarea normelor proprii privind exercitarea activitatii de audit intern cu cerintele specifice create de normele prevazute la art. 1.

ANEXA 1

NORME
privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezentele norme stabilesc cadrul general de cooperare pentru desfasurarea activitatii de audit intern, criteriile de constituire, modul de organizare si functionare a compartimentelor de audit intern, precum si atributiile entitatilor publice partenere.
ART. 2
In intelesul prezentei hotarari, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) acord de cooperare – act juridic incheiat intre doua sau mai multe entitati publice locale, care convin sa coopereze pentru asigurarea activitatii de audit public intern, prin care sunt stabilite drepturile si obligatiile fiecarei entitati, precum si modalitatea de decontare a cheltuielilor generate de desfasurarea activitatii de audit intern;
b) entitate publica locala – denumirea generica, incluzand comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, institutiile si serviciile publice subordonate, aflate in coordonarea sau sub autoritatea acestora, regia autonoma, societatea comerciala la care o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar si care are personalitate juridica, precum si cele finantate in proportie de 50% din fonduri publice locale;
c) entitate publica organizatoare – entitatea publica locala sau structura asociativa de utilitate publica a autoritatilor administratiei publice locale care isi asuma responsabilitatea locala a coordonarii activitatii de audit public intern, pentru toate entitatile publice partenere;
d) entitate publica partenera – entitatea publica locala membra a acordului de cooperare, care isi asigura functia de audit public prin utilizarea capacitatii de audit intern a compartimentului de audit intern constituit la nivelul entitatii publice organizatoare sau la nivelul structurii asociative, dupa caz.

CAPITOLUL II
Conditiile si termenii cooperarii

ART. 3
(1) Exercitarea activitatii de audit public intern in sistem de cooperare respecta urmatoarele principii:
a) independenta – sistemul de cooperare in realizarea activitatii de audit intern respecta independenta juridica, decizionala si financiara a fiecarei entitati publice partenere;
b) confidentialitatea – auditorii interni angajati in cadrul entitatilor publice/structurilor asociative organizatoare nu vor divulga date, fapte sau situatii pe care le-au constatat in cursul ori in legatura cu indeplinirea competentelor; beneficiarul unic al informatiilor colectate, analizate si prelucrate, precum si al documentelor elaborate pe perioada de derulare a unei misiuni de audit intern este entitatea publica locala la nivelul careia s-a realizat misiunea de audit intern;
c) echilibrul – dimensionarea compartimentului de audit intern se face astfel incat sa se asigure realizarea activitatii de audit intern pentru toate entitatile publice partenere;
d) proportionalitatea – resursele financiare previzionate si alocate pentru finantarea exercitarii functiei de audit intern sunt proportionale cu activitatea de audit intern desfasurata in folosul fiecarei entitati publice partenere;
e) unicitatii – entitatile publice care isi realizeaza activitatea de audit intern in sistem de cooperare respecta cadrul normativ si metodologic specific activitatii de audit public intern;
f) competenta profesionala – auditorii interni isi indeplinesc atributiile de serviciu cu profesionalism, obiectivitate si impartialitate, aplicand cunostintele, aptitudinile si experienta dobandite.
(2) Realizarea activitatii de audit intern prin sistemul de cooperare se face pe baza acordului de cooperare liberconsimtit al tuturor partilor semnatare.
(3) Entitatile publice locale partenere isi definesc necesitatile de audit intern si stabilesc resursele necesare pentru organizarea si functionarea compartimentului de audit intern, care sunt prevazute prin bugetele anuale proprii.
(4) Activitatile de audit intern in sistemul de cooperare sunt realizate de un compartiment de audit intern infiintat la nivelul entitatii publice/structurii asociative organizatoare.
ART. 4
(1) Organizarea, functionarea si exercitarea auditului intern in sistem de cooperare se realizeaza in cadrul entitatilor publice de nivel local care nu si-au constituit compartiment propriu de audit intern.
(2) Cooperarea reprezinta, pentru entitatile publice locale, posibilitatea organizarii si asigurarii functionarii auditului intern, in conformitate cu cadrul de reglementare in vigoare, la un nivel redus al costurilor.
(3) Criteriile care stau la baza constituirii compartimentului de audit public intern in sistem de cooperare sunt urmatoarele:
a) gruparea mai multor entitati publice partenere, pe zone geografice si pe principalele cai de comunicatie, in jurul unei entitati publice locale/structura asociativa organizatoare;
b) apartenenta la structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale;
c) respectarea principiilor privind realizarea activitatii de audit intern prin cooperare.
ART. 5
(1) Activitatea de audit intern in sistem de cooperare poate fi realizata prin doua modalitati, respectiv:
a) prin cooperarea a doua sau mai multe entitati publice locale care nu sunt subordonate altor entitati publice, pe baza liberului consimtamant, dintre care una indeplineste rolul de organizator;
b) prin cooperare in cadrul structurilor asociative, caz in care structura asociativa indeplineste rol de organizator, iar entitatile publice locale sunt partenere.
(2) Participarea la una dintre aceste forme de cooperare pentru asigurarea functiei de audit intern se realizeaza in conformitate cu hotararile consiliilor locale.
(3) Conducerea entitatii publice locale/structurii asociative organizatoare la nivelul careia se constituie compartimentul de audit intern isi asuma responsabilitatea organizarii si asigurarii cadrului necesar desfasurarii activitatii de audit pentru entitatile publice partenere.
ART. 6
Structurile care sunt implicate in sistemul de cooperare, cu atributii in organizarea si exercitarea in comun a functiei de audit intern in entitatile publice locale, sunt urmatoarele:
a) Ministerul Finantelor Publice, prin Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern;
b) entitatile publice locale/structurile asociative organizatoare;
c) compartimentele de audit intern constituite la nivelul entitatilor publice/structurilor asociative organizatoare.
ART. 7
Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, in procesul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit intern, indeplineste urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si actualizeaza modelul acordului de cooperare;
b) asigura consultanta necesara pentru incheierea acordurilor de cooperare si sprijina implementarea acestora;
c) indruma compartimentele de audit intern infiintate la nivelul entitatilor publice locale/structurilor asociative organizatoare in implementarea sistemului de cooperare in asigurarea activitatii de audit intern;
d) avizeaza normele metodologice proprii, elaborate de compartimentele de audit intern infiintate la nivelul entitatilor publice locale/structurilor asociative organizatoare;
e) avizeaza numirea/destituirea sefului compartimentului de audit intern, infiintat la nivelul entitatii publice locale/structurii asociative organizatoare;
f) sprijina procesul de pregatire profesionala continua al auditorilor interni care isi desfasoara activitatea in sistem de cooperare;
g) verifica respectarea, de catre compartimentele de audit public intern, a normelor, instructiunilor, precum si a Codului privind conduita etica a auditorului intern, evalueaza activitatea acestora si poate initia masurile corective necesare, in cooperare cu conducatorul entitatii publice locale/structurii asociative organizatoare in cauza;
h) asigura raportarea activitatii de audit intern, desfasurata in sistem de cooperare, pe baza rapoartelor anuale ale activitatii de audit intern primite de la compartimentele de audit public intern organizate la nivelul entitatilor publice locale/structurilor asociative organizatoare.
ART. 8
(1) Entitatile publice locale/structurile asociative organizatoare au obligatia constituirii unui compartiment functional de audit intern.
(2) Conducerea entitatii publice locale/structurii asociative organizatoare are obligatia instituirii, prin sistemul de cooperare, a cadrului organizatoric si functional necesar desfasurarii activitatii de audit intern.
ART. 9
(1) Structura si dimensiunea compartimentului de audit intern se stabilesc, de comun acord, de catre conducatorii entitatilor publice partenere.
(2) Compartimentele de audit intern constituite la nivelul entitatilor publice locale/structurilor asociative organizatoare au rolul de a planifica si realiza activitatile de audit intern, in conformitate cu necesitatile de audit ale fiecarei entitati publice partenere.
(3) Activitatea compartimentului de audit intern nu trebuie supusa ingerintelor conducerii entitatii publice locale/structurii asociative, pe tot parcursul derularii misiunii de audit intern, respectiv de la stabilirea obiectivelor auditabile, realizarea testarilor si pana la comunicarea rezultatelor misiunilor.

CAPITOLUL III
Acordul de cooperare

ART. 10
(1) Entitatea publica locala poate adera la sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern, daca exista, in prealabil, o hotarare a consiliului local.
(2) Asigurarea functiei de audit public intern, prin cooperare, se realizeaza in baza unui acord de cooperare incheiat intre entitatile publice locale partenere.
(3) Termenii si conditiile acordului de cooperare intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre conducatorii entitatilor publice locale partenere.
(4) Modelul-cadru al acordului de cooperare este prevazut in anexa “Acord de cooperare privind organizarea si exercitarea functiei de audit intern” la prezentele norme.
ART. 11
(1) Acordul de cooperare se semneaza si de catre entitatea publica locala/structura asociativa organizatoare, care isi asuma responsabilitatile ce ii revin in acest sens.
(2) Modificarea acordului de cooperare se face numai prin vointa partilor, prin acte aditionale semnate de toti reprezentantii entitatilor publice membre ale acordului.
ART. 12
(1) Iesirea din cooperare se poate realiza la sfarsitul exercitiului financiar, in caz contrar entitatea publica in cauza asumandu-si responsabilitatea suportarii cheltuielilor care ii revin pentru intregul exercitiu financiar.
(2) Hotararea de retragere din sistemul de cooperare devine operabila incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care aceasta a fost luata, numai daca este aprobata de consiliul local al entitatii publice care se retrage.
(3) Entitatea publica locala/structura asociativa organizatoare se poate retrage din acordul de cooperare numai la incetarea acestuia.
ART. 13
(1) Acordul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit intern in entitatile publice locale, ordonatori principali de credite se incheie pe perioada nedeterminata.
(2) Incetarea acordului de cooperare se poate realiza numai cu acordul, in unanimitate, al tuturor entitatilor publice partenere.
(3) Pentru incetarea acordului de cooperare trebuie sa existe hotararea, in acest sens, a consiliului local al fiecarei entitati publice partenere.
ART. 14
(1) Incheierea sau incetarea acordului de cooperare pentru exercitarea in comun a activitatii de audit intern, inclusiv atragerea de noi membri sau retragerea unora existenti, se comunica Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile de la data aprobarii.
(2) Responsabilitatea comunicarii informatiilor prevazute la alin. (1) revine entitatii publice locale/structurii asociative organizatoare.
ART. 15
(1) La un parteneriat deja existent pot adera noi entitati publice, inclusiv cele retrase anterior, cu conditia respectarii cerintelor si conditiilor acordului de cooperare si a existentei hotararii consiliului local.
(2) Acordul de cooperare pentru noii membri se realizeaza prin votul reprezentantilor entitatilor publice partenere, in cadrul unei sedinte organizate in acest scop.
ART. 16
Reprezentantii entitatilor publice partenere se reunesc in sedinte de lucru, in principal, pentru:
a) organizarea si dimensionarea adecvata a compartimentului de audit intern;
b) aprobarea normelor proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul parteneriatului respectiv;
c) retragerea sau primirea de noi membri;
d) analiza si revizuirea acordului de cooperare;
e) aprobarea planului multianual si anual de audit public intern, inclusiv a actualizarilor intervenite in cursul anului;
f) analiza rezultatelor cooperarii si aprobarea raportului anual de activitate;
g) incetarea acordului de cooperare.
ART. 17
(1) Sedintele de lucru cu entitatile publice partenere se organizeaza anual sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea scrisa a conducatorului entitatii publice locale/structurii asociative organizatoare.
(2) Dezbaterile din sedintele de lucru se consemneaza in procese-verbale, semnate de toti reprezentantii entitatilor publice partenere.
(3) Sedintele de lucru organizate sunt conduse de reprezentantii entitatii publice locale/structurii asociative organizatoare.
ART. 18
(1) Pentru sedintele de lucru organizate cu reprezentantii entitatilor publice partenere, compartimentul de audit intern infiintat la nivelul entitatii publice locale/structurii asociative organizatoare asigura secretariatul.
(2) Principalele sarcini ale secretariatului sunt de redactare a proceselor-verbale ale sedintelor de lucru si de a administra un registru cu hotararile luate.

CAPITOLUL IV
Organizarea compartimentului de audit public intern

ART. 19
(1) Organizarea compartimentelor de audit public intern in sistemul de cooperare se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si a urmatoarelor reglementari specifice, astfel:
a) compartimentul de audit public intern se organizeaza la nivelul entitatii publice locale/structurii asociative organizatoare;
b) compartimentul de audit public intern este constituit in directa subordine a conducatorului entitatii publice locale/structurii asociative organizatoare;
c) dimensionarea compartimentului de audit public intern se face astfel incat sa asigure necesitatile de audit intern pentru toate entitatile publice partenere;
d) sarcina asigurarii cadrului organizatoric si functional necesar desfasurarii activitatii de audit intern revine conducatorului entitatii publice locale/structurii asociative organizatoare, in conformitate cu deciziile reprezentantilor entitatilor publice partenere;
e) compartimentul de audit public intern are fata de entitatea publica locala/structura asociativa organizatoare o subordonare administrativa, iar fata de entitatile publice partenere raspunde in legatura cu planificarea si realizarea misiunilor de audit intern si comunicarea exclusiva a rezultatelor.
(2) Auditul intern, la entitatile publice locale aflate in subordinea/in coordonarea/sub autoritatea altei entitati care nu si-au organizat propriul compartiment de audit intern, se realizeaza de compartimentul de audit intern de la nivelul entitatii publice locale/structurii asociative organizatoare, daca entitatea publica nu decide organizarea unui compartiment propriu de audit public intern.
ART. 20
(1) Entitatea publica locala/structura asociativa organizatoare este responsabila de selectarea si angajarea personalului in cadrul compartimentului de audit intern, in conformitate cu decizia responsabililor entitatilor publice partenere.
(2) Seful compartimentului de audit public intern este responsabil de organizarea si desfasurarea activitatilor de audit intern si gestioneaza resursele umane necesare indeplinirii planului de audit intern.

CAPITOLUL V
Drepturile si obligatiile entitatilor publice partenere

ART. 21
Entitatile publice partenere au dreptul:
a) sa propuna tematici de misiuni de audit public intern, in vederea cuprinderii lor in planul anual de audit intern;
b) sa beneficieze de serviciile de audit intern desfasurate de compartimentul de audit intern infiintat la nivelul entitatii publice/structurii asociative organizatoare, potrivit programului aprobat;
c) sa aduca la cunostinta membrilor acordului de cooperare elementele de buna practica rezultate din activitatea lor;
d) sa solicite si alte misiuni de audit, in functie de capacitatea de audit intern.
ART. 22
Entitatile publice partenere au obligatia:
a) sa participe, prin reprezentantii desemnati, la intrunirile periodice in care se adopta hotarari cu privire la organizarea, functionarea si exercitarea activitatii de audit intern, potrivit legii;
b) sa asigure conditiile pentru desfasurarea activitatii auditorilor interni, numiti sa desfasoare misiunile de audit, potrivit legii;
c) sa asigure accesul auditorilor interni la date, informatii si documente, in vederea realizarii obiectivelor misiunii de audit intern;
d) sa implementeze recomandarile insusite si aprobate, formulate de compartimentul de audit intern, ca urmare a misiunilor de audit intern aprobate si efectuate;
e) sa furnizeze date, informatii si copii ale documentelor, certificate pentru conformitate solicitate de auditorii interni, necesare in planificarea si realizarea misiunilor de audit intern;
f) sa indeplineasca, integral si la termen, obligatiile financiare referitoare la plata prestatiilor legate de organizarea, functionarea si desfasurarea activitatii de audit intern, potrivit hotararilor entitatilor publice membre ale cooperarii.
ART. 23
Entitatile publice locale/structurile asociative organizatoare au obligatia:
a) sa organizeze si sa asigure functionalitatea compartimentului de audit public intern, astfel incat sa acopere necesitatile tuturor entitatilor publice membre ale acordului de cooperare;
b) sa asigure procesul de recrutare si angajare a personalului, pentru compartimentul de audit intern;
c) sa asigure spatiul si dotarea materiala necesare desfasurarii activitatii compartimentului de audit public intern;
d) sa asigure formarea profesionala continua a auditorilor interni, conform prevederilor legale in vigoare.
ART. 24
Drepturile si obligatiile entitatilor publice partenere si a entitatilor publice locale/structurilor asociative organizatoare se cuprind si in acordul de cooperare.

CAPITOLUL VI
Planificarea, realizarea si raportarea activitatii de audit public intern

ART. 25
(1) Planificarea activitatii de audit public intern respecta cerintele normelor generale privind exercitarea auditului public intern si normelor metodologice specifice entitatii publice, precum si urmatoarele elemente specifice:
a) la nivelul fiecarei entitati publice partenere se elaboreaza planul multianual si planul anual de audit intern, care sunt aprobate de conducatorul entitatii publice respective;
b) la elaborarea planului multianual si a planului anual de audit intern, se au in vedere cerintele cadrului normativ in domeniu, precum si sugestiile venite din partea conducatorilor entitatilor publice partenere;
c) planurile multianuale si planurile anuale de audit intern, elaborate la nivelul fiecarei entitati publice partenere, se centralizeaza la compartimentul de audit intern de la nivelul entitatii publice locale/structurii asociative organizatoare si se aproba in sedinta, cu participarea tuturor entitatilor publice partenere;
d) referatele de justificare se intocmesc atat pentru planurile elaborate la nivelul fiecarei entitati partenere, cat si pentru planurile centralizate.
(2) Planificarea misiunilor de audit public intern se realizeaza, in mod echitabil, pentru toate entitatile publice partenere, in functie de nevoile acestora si de resursele de audit disponibile.
(3) Pe parcursul derularii planului anual de audit intern, reprezentantii entitatilor publice partenere, in situatii bine fundamentate, pot solicita realizarea de alte misiuni de audit intern, prin actualizarea planului.
(4) Seful compartimentului de audit public intern, in functie de resursele de audit disponibile, realizeaza misiunile de audit solicitate, fara a afecta misiunile de audit intern cuprinse in planul anual de audit intern aprobat de reprezentantii entitatilor publice partenere.
(5) Misiunile de audit intern solicitate de Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern se cuprind, cu prioritate, in planurile anuale de audit public intern.
ART. 26
(1) Conducatorul entitatii publice partenere la nivelul careia se deruleaza misiunea de audit public intern asigura, potrivit dispozitiilor art. 22:
a) accesul la datele, informatiile si documentele necesare auditorilor interni, pentru indeplinirea obiectivelor misiunii de audit intern;
b) conditiile necesare desfasurarii misiunii de audit public intern.
(2) Pe timpul derularii misiunii de audit intern, conducatorul entitatii publice locale sau persoanele desemnate de acesta acorda tot sprijinul necesar, in vederea realizarii obiectivelor acesteia.
ART. 27
(1) Constatarile, concluziile si recomandarile formulate de auditorii interni, pe timpul derularii misiunilor de audit intern, sunt aduse exclusiv la cunostinta reprezentantilor entitatii publice locale la care se desfasoara misiunea de audit intern.
(2) Raportul de audit public intern finalizat, insotit de rezultatele concilierii, daca este cazul, este transmis exclusiv conducatorului entitatii publice partenere la nivelul careia s-a derulat misiunea de audit public intern.
(3) Iregularitatile constatate pe timpul derularii misiunilor de audit intern sunt aduse, in cadrul termenului legal, la cunostinta exclusiva a conducatorului entitatii publice locale la care se desfasoara misiunea de audit intern si a structurii de control abilitate.
(4) Compartimentul de audit public intern informeaza Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern asupra tuturor recomandarilor neinsusite de conducatorul entitatii publice unde se deruleaza misiunea de audit intern.
ART. 28
(1) Entitatea publica locala la nivelul careia a fost realizata misiunea de audit intern elaboreaza si transmite compartimentului de audit intern un plan de actiune pentru implementarea recomandarilor, aprobat de conducatorul entitatii publice.
(2) Planul de actiune pentru implementarea recomandarilor contine actiuni si termene de implementare, pentru fiecare recomandare formulata, precum si persoanele responsabile de realizarea acestora.
(3) Periodic, entitatea publica locala care a elaborat Planul de actiune pentru implementarea recomandarilor informeaza compartimentul de audit intern asupra stadiului de implementare a recomandarilor.
(4) Compartimentul de audit public intern monitorizeaza implementarea recomandarilor.
ART. 29
(1) Raportarea activitatii de audit public intern respecta cerintele normelor generale privind exercitarea activitatii de audit intern si a normelor metodologice specifice privind exercitarea activitatii de audit public intern, precum si urmatoarele elemente specifice:
a) la nivelul fiecarei entitati publice partenere se elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern, care se aproba de conducatorul entitatii publice respective;
b) rapoartele anuale ale activitatii de audit public intern sunt elaborate in baza normelor generale privind exercitarea auditului public intern si a instructiunilor elaborate de Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern;
c) rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern, elaborate la nivelul fiecarei entitati publice partenere, se centralizeaza la nivelul entitatii publice/structurii asociative organizatoare, se aproba in sedinta, cu participarea tuturor entitatilor publice partenere si se transmit la Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern.
(2) Elaborarea si aprobarea rapoartelor anuale privind activitatea de audit public intern se face pana cel mai tarziu la data de 15 ianuarie a anului curent pentru anul precedent, la nivelul fiecarei entitati publice partenere.
(3) Elaborarea si aprobarea raportului anual centralizat, la nivelul entitatii publice locale/structurii asociative organizatoare, se face pana la data de 30 ianuarie a anului curent pentru anul precedent.
(4) Responsabilitatea elaborarii rapoartelor anuale privind activitatea de audit public intern, inclusiv a raportului centralizat, este in sarcina compartimentului de audit public intern, iar responsabilitatea transmiterii raportului centralizat la Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern este in sarcina conducatorului entitatii publice locale/structurii asociative organizatoare.

CAPITOLUL VII
Confidentialitatea

ART. 30
(1) Informatiile, datele si documentele care se refera la activitatea entitatilor publice partenere, a caror activitate este supusa auditarii de catre auditorii interni din cadrul compartimentului de audit intern organizat la nivelul entitatii publice/structurii asociative organizatoare, sunt confidentiale.
(2) Entitatile publice partenere isi asuma respectarea reciproca a confidentialitatii in derularea activitatilor de audit intern si raportarea rezultatelor acestora.
ART. 31
Entitatile publice partenere au obligatia ca, pe toata durata acestuia, ca si dupa incetarea lui, sa nu solicite de la personalul compartimentului de audit intern date si informatii care privesc pe oricare dintre celelalte entitati publice implicate in actiunea de cooperare si de care au luat cunostinta, in timpul exercitarii competentelor.

CAPITOLUL VIII
Finantarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de sistemul de cooperare

ART. 32
(1) Entitatile publice locale sustin financiar functionarea parteneriatului si achita contravaloarea cheltuielilor ocazionate de organizarea si functionarea compartimentului de audit intern.
(2) Cheltuielile suportate de entitatile publice locale sunt aferente activitatilor de audit public intern, planificate si realizate de compartimentul de audit intern la fiecare dintre acestea.
ART. 33
(1) Cheltuielile cu organizarea si functionarea compartimentului de audit public intern sunt repartizate in mod corespunzator, pe fiecare entitate publica partenera, in functie de numarul de zile/auditor prestate si sunt specificate in acordul de cooperare.
(2) Entitatile publice locale beneficiare ale activitatii de audit intern achita contravaloarea acestor cheltuieli dupa finalizarea misiunilor de audit public intern, in baza facturii emise de entitatea publica/structura asociativa organizatoare.
ART. 34
(1) Cheltuielile decontate intre entitatea publica locala/structura asociativa organizatoare si entitatile publice partenere se refera la:
a) salarii si alte drepturi de personal acordate auditorilor interni care au realizat misiunile de audit intern;
b) obligatiile catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele oricarui fond special, rezultate in urma acordarii drepturilor de personal;
c) cheltuielile privind deplasarile auditorilor interni pentru realizarea misiunilor de audit intern.
(2) Celelalte cheltuieli materiale, ocazionate de functionarea compartimentului de audit intern, sunt in sarcina entitatii publice locale/structurii asociative organizatoare sau se deconteaza pe baza unor cote stabilite de comun acord, prin acordul de cooperare.
ART. 35
Entitatile publice partenere estimeaza costurile necesare realizarii activitatii de audit intern si prevad aceste angajamente in bugetele proprii.
ART. 36
(1) Entitatea publica locala/structura asociativa organizatoare asigura evidenta misiunilor derulate, a cheltuielilor efectuate cu organizarea si functionarea compartimentului de audit public intern, precum si a decontarilor cu entitatile publice membre ale cooperarii.
(2) Sumele incasate de entitatea publica locala/structura asociativa organizatoare de la entitatile publice locale partenere, aferente activitatii de audit intern realizate, reprezinta venituri.
ART. 37
(1) Entitatea publica locala/structura asociativa organizatoare are obligatia sa respecte procedurile privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, precum si obligatia de depunere a declaratiilor fiscale legate de acestea, potrivit legii.
(2) Entitatea publica locala/structura asociativa organizatoare elaboreaza anual un raport cu privire la constituirea si utilizarea fondurilor privind organizarea si functionarea compartimentului de audit intern, care, dupa aprobare de catre responsabilii entitatilor publice partenere, se integreaza in raportul anual privind activitatea de audit intern.

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale

ART. 38
(1) Entitatile publice partenere au obligatia de a respecta prevederile acordului de cooperare, cu exceptia cazurilor de forta majora.
(2) Prin forta majora se intelege orice situatie imprevizibila si insurmontabila, de natura a pune una dintre entitatile publice partenere in imposibilitatea de a-si exercita drepturile si obligatiile asumate.
(3) Entitatea publica partenera care invoca forta majora este obligata sa notifice celorlalte entitati publice partenere, in termen de 3 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile, in vederea reducerii consecintelor acestuia.
ART. 39
(1) Litigiile aparute intre entitatile publice partenere, rezultate din interpretarea sau executarea activitatii de audit intern, se vor solutiona pe cale amiabila.
(2) In cazul in care solutionarea litigiului pe cale amiabila nu este posibila, acesta va fi solutionat de instantele romane competente, conform reglementarilor legale in vigoare.
ART. 40
Organizarea compartimentului de audit public intern, planificarea, realizarea si raportarea activitatii de audit public intern respecta, in totalitate, cerintele prevazute de Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare, de Normele generale privind exercitarea activitatii de audit public intern si de prezentele norme.
ART. 41
Acordurile de cooperare incheiate intre entitatile publice partenere respecta prevederile Ordinului ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 232/2.477/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea unor activitati in scopul realizarii unor atributii stabilite prin lege autoritatilor administratiei publice locale.

ANEXA 1
la norme

– Model-cadru –

ACORD DE COOPERARE
pentru organizarea si exercitarea functiei de audit intern
incheiat astazi, ………………….

Preambul
Obtinerea eficientei si eficacitatii serviciilor publice reprezinta o conditie esentiala a managementului fiecarei entitati publice, iar cooperarea in asigurarea serviciilor de audit intern reprezinta o oportunitate in atingerea acestui deziderat, respectand in acelasi timp independenta si functiile specifice fiecareia dintre entitati.
Scopul acordului de cooperare este de a facilita asigurarea serviciilor de audit intern pentru fiecare entitate publica participanta la acord, urmarindu-se crearea unei relatii profesionale de cooperare pentru minimizarea eforturilor umane, materiale si financiare si maximizarea aportului activitatii de audit la realizarea obiectivelor entitatii.
In baza acordului de cooperare entitatile participante se angajeaza la o colaborare pe termen lung care sa asigure o mai mare sustenabilitate si coerenta in realizarea activitatilor de audit intern.
Prezentul acord de cooperare functioneaza pe baza unui set de reguli stabilite de comun acord, aprobate de reprezentantii legali ai entitatilor publice participante la acord si prevazute in continutul sau.

Partile acordului de cooperare
Primaria localitatii ………………………., cu sediul in localitatea ………………………., str. ………………………. nr. …., judetul/sectorul ………………………., reprezentata prin domnul/doamna ………………………., avand functia de ………………………., imputernicit(a) prin Hotararea nr. …../……./ emisa de Consiliul local al localitatii mentionate, in calitate de participanta la acordul de cooperare si in acelasi timp si primarie organizatoare;
Primaria localitatii ………………………., cu sediul in localitatea ………………………., str. ………………………. nr. …., judetul/sectorul ………………………., reprezentata prin domnul/doamna ………………………., avand functia de ………………………., imputernicit(a) prin Hotararea nr. …../……./ emisa de Consiliul local al localitatii mentionate, in calitate de participanta la acordul de cooperare;
Primaria localitatii ………………………., cu sediul in localitatea ………………………., str. ………………………. nr. …., judetul/sectorul ………………………., reprezentata prin domnul/doamna ………………………., avand functia de ………………………., imputernicit(a) prin Hotararea nr. …../……./ emisa de Consiliul local al localitatii mentionate, in calitate de participanta la acordul de cooperare;
Primaria localitatii ………………………., cu sediul in localitatea ………………………., str. ………………………. nr. …., judetul/sectorul ………………………., reprezentata prin domnul/doamna ………………………., avand functia de ………………………., imputernicit(a) prin Hotararea nr. …../……./ emisa de Consiliul local al localitatii mentionate, in calitate de participanta la acordul de cooperare;
si
Primaria localitatii ………………………., cu sediul in localitatea ………………………., str. ………………………. nr. …., judetul/sectorul ………………………., reprezentata prin domnul/doamna ………………………., avand functia de ………………………., imputernicit(a) prin Hotararea nr. …../……./ emisa de Consiliul local al localitatii mentionate, in calitate de participanta la acordul de cooperare,
convin sa incheie urmatorul acord in baza caruia stabilesc sa realizeze in cooperare asigurarea functiei de audit intern spre beneficiul tuturor entitatilor publice locale participante, denumit in continuare acord de cooperare, prin care prevad urmatoarele:

CAPITOLUL I
Obiectul acordului de cooperare

ART. 1
Obiectul prezentului acord il constituie cooperarea entitatilor publice locale semnatare, prin reprezentantii legali, in vederea organizarii si exercitarii functiei de audit intern in cadrul acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala.
ART. 2
Acordul de cooperare stabileste drepturile si obligatiile partilor in organizarea si exercitarea functiei de audit intern, atributiile specifice compartimentului de audit intern care va derula misiunile, reglementeaza obligatiile financiare ale entitatilor participante si asigura confidentialitatea datelor si informatiilor in posesia carora vor intra oricare dintre persoanele implicate in acest proces.
ART. 3
Partile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicarii acordului si se angajeaza de a actiona consecvent pentru realizarea lor, sub forma:
a) mentinerii independentei juridice, decizionale si financiare a fiecarei entitati publice participante;
b) imbinarii in mod echitabil a nevoilor de audit cu resursele disponibile intre entitatile publice participante;
c) irevocabilitatii pe cale unilaterala a acordului de cooperare;
d) respectarii reciproce a confidentialitatii in derularea activitatilor de audit intern si a raportarii rezultatelor acesteia.

CAPITOLUL II
Drepturile si obligatiile partilor in organizarea si exercitarea functiei de audit intern

ART. 4
Entitatile publice partenere au urmatoarele drepturi:
a) propunerea unor obiective de audit intern, specifice entitatii publice, de catre echipa de audit desemnata sa realizeze misiunea de audit intern;
b) solicita si beneficiaza de servicii de audit intern pentru imbunatatirea eficientei si eficacitatii sistemului de management si control intern care sa asigure atingerea obiectivelor entitatii publice;
c) sa fie informata in mod exclusiv si operativ asupra problemelor si iregularitatilor constatate cu ocazia misiunilor de audit intern efectuate;
d) sa primeasca in mod exclusiv rapoartele de audit intern care sunt intocmite, ca urmare a misiunilor de audit realizate la propria entitate;
e) hotaraste independent asupra actiunilor necesare implementarii recomandarilor formulate in baza misiunilor de audit intern realizate.
ART. 5
Entitatile publice partenere isi asuma urmatoarele obligatii:
a) respectarea metodologiei de audit, respectiv documentarea temeinica, participarea la sedinte, analiza si avizarea documentelor procedurale elaborate de auditorii interni, furnizarea in scris sau verbal a informatiilor solicitate s.a.;
b) asigurarea accesului la date, informatii si documente a auditorilor, in vederea atingerii obiectivelor misiunii de audit intern;
c) asigurarea logisticii necesare desfasurarii misiunilor de audit intern, respectiv spatii adecvate, acces la sistemele IT si de comunicatii, furnituri de birou etc.;
d) elaborarea si transmiterea catre compartimentul de audit intern a planurilor de actiune necesare implementarii recomandarilor acceptate;
e) informarea compartimentului de audit intern cu privire la modul de implementare a recomandarilor dispuse si la gradul de implementare al acestora;
f) furnizarea informatiilor solicitate de auditorii interni in vederea planificarii misiunilor de audit intern;
g) estimarea costurilor necesare realizarii misiunilor de audit solicitate in cursul exercitiului financiar si cuprinderea acestor angajamente in buget.
ART. 6
Entitatea publica organizatoare isi asuma obligatiile urmatoare:
a) constituirea unui compartiment de audit intern, avand o dimensiune corespunzatoare, in vederea asigurarii realizarii misiunilor de audit planificate, in conformitate cu standardele internationale de audit;
b) asigurarea spatiului necesar si adecvat pentru organizarea si desfasurarea activitatilor compartimentului de audit;
c) asigurarea procesului de recrutare si angajare a personalului adecvat pentru compartimentul de audit;
d) asigurarea conditiilor necesare de pregatire profesionala a auditorilor interni la nivelul cerintelor stabilite prin normele metodologice proprii ale entitatii publice.

CAPITOLUL III
Atributiile compartimentului de audit intern

ART. 7
Compartimentul de audit intern asigura realizarea functiei de audit intern la entitatile publice partenere pe baza unui plan de audit, aprobat de reprezentantii legali ai acestora.
ART. 8
In exercitarea activitatilor sale, compartimentul de audit are urmatoarele atributii specifice:
a) elaborarea normelor metodologice proprii privind exercitarea activitatii de audit intern in cadrul acordului de cooperare, aprobate de entitatile publice partenere la acord si avizate de UCAAPI;
b) elaborarea proiectelor planului anual si multianual de audit public intern;
c) efectuarea in conditii de calitate a misiunilor de audit intern privind evaluarea sistemelor de management si control intern ale entitatii publice;
d) asigurarea monitorizarii realizarii misiunilor de audit intern si a activitatilor de supervizare a acestora;
e) raportarea rezultatelor misiunilor de audit intern, respectiv a constatarilor, concluziilor si recomandarilor, numai catre conducatorii entitatilor publice auditate;
f) raportarea operativa si exclusiva a problemelor si iregularitatilor constatate, catre conducatorii entitatilor publice auditate;
g) elaborarea raportului anual al activitatii de audit public intern;
h) asigurarea confidentialitatii datelor si informatiilor rezultate in urma activitatilor de audit intern desfasurate.
ART. 9
Planificarea si realizarea misiunilor de audit intern se realizeaza in mod echitabil pentru toate entitatile publice locale partenere, in functie de misiunile solicitate si de resursele disponibile.
ART. 10
Compartimentul de audit intern asigura efectuarea misiunilor de audit intern de conformitate, de performanta sau consiliere, solicitate de catre primariile participante la acord, si formuleaza recomandari si concluzii pentru imbunatatirea activitatilor.

CAPITOLUL IV
Drepturile si obligatiile financiare ale partilor

ART. 11
In vederea realizarii in comun a functiei de audit intern partile sunt de acord sa sustina financiar organizarea si functionarea compartimentului de audit intern.
ART. 12
Asigurarea evidentelor privind misiunile derulate, precum si a costurilor acestora sunt in responsabilitatea entitatii publice organizatoare; recuperarea acestora se realizeaza prin facturarea in cota parte ce revine fiecarei entitati publice partenere.
ART. 13
Cheltuielile decontate intre entitatea publica locala/structura asociativa organizatoare si entitatile publice partenere se refera la:
a) salarii si alte drepturi de personal acordate auditorilor interni care au realizat misiunile de audit intern;
b) obligatiile catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele oricarui fond special, rezultate in urma acordarii drepturilor de personal;
c) cheltuielile privind deplasarile auditorilor interni, pentru realizarea misiunilor de audit intern.
ART. 14
Celelalte cheltuieli materiale, ocazionate de functionarea compartimentului de audit intern, sunt in sarcina entitatii publice locale/structurii asociative organizatoare sau se deconteaza pe baza unor cote stabilite de comun acord, prin acordul de cooperare.
ART. 15
Cheltuielile cu organizarea si functionarea compartimentului de audit public intern sunt repartizate in mod corespunzator, pe fiecare entitate publica partenera, in functie de numarul de zile/auditor prestate si sunt specificate in acordul de cooperare.
ART. 16
Entitatii publice organizatoare ii revin obligatiile de achitare a drepturilor banesti cuvenite personalului compartimentului de audit intern, contributiile la bugetul general consolidat care decurg din incheierea unui contract de munca (asigurari sociale, somaj, asigurari sociale de sanatate, impozit salarii etc.) si de depunere a declaratiilor fiscale legate de acestea.

CAPITOLUL V
Clauza de confidentialitate

ART. 17
Informatiile, datele si documentele utilizate de auditori interni in cadrul desfasurarii misiunilor de audit intern sunt confidentiale.
ART. 18
Raportul de audit si documentele componente ale dosarului de lucru sunt comunicate sau puse atat la dispozitia exclusiva a entitatii publice unde a fost realizata misiunea de audit, cat si la dispozitia organelor stabilite expres de lege cu drept de control si evaluare a activitatilor desfasurate.
ART. 19
Prin clauza de confidentialitate partile convin ca, pe toata durata acordului de cooperare si dupa incetarea acestuia, sa nu solicite de la personalul compartimentului de audit intern date sau informatii care privesc oricare dintre celelalte entitati implicate in actiunea de cooperare si de care acestia au luat cunostinta in timpul exercitarii misiunilor de audit intern.
ART. 20
Auditorii interni asigura confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor intre entitatile publice participante la acordul de cooperare.
ART. 21
Divulgarea unor date, informatii sau documente de natura a aduce prejudicii entitatilor publice partenere se sanctioneaza potrivit legilor in vigoare.

CAPITOLUL VI
Forta majora si litigii

ART. 22
Niciuna dintre entitatile publice partenere nu raspunde de neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate, daca acestea se datoreaza unei cauze de forta majora.
ART. 23
Forta majora reprezinta orice situatie imprevizibila si insurmontabila care impiedica entitatile publice partenere sa isi indeplineasca obligatiile.
ART. 24
Entitatea publica partenera care invoca forta majora este obligata sa notifice celorlalte entitati membre ale cooperarii, in termen de 3 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea reducerii consecintelor acestuia.
ART. 25
Orice diferend sau neintelegere decurgand din interpretarea sau din executarea prezentului acord de cooperare vor fi solutionate de entitatile publice partenere pe cale amiabila.
ART. 26
In cazul in care solutionarea diferendului pe cale amiabila nu este posibila, litigiul dintre entitatile publice partenere va fi solutionat de catre instantele competente, conform legislatiei romane.

CAPITOLUL VII
Durata si incetarea acordului de cooperare

ART. 27
Acordul de cooperare se incheie pe o perioada nedeterminata si intra in vigoare de la data semnarii lui de catre reprezentantii entitatilor publice partenere.
ART. 28
Modificarea sau incetarea prezentului acord de cooperare in cursul derularii lui se poate face pentru motive obiective, intemeiate, neimputabile partilor, prin acordul de vointa al tuturor partilor.
ART. 29
Prezentul acord de cooperare poate fi modificat prin acte aditionale aprobate de reprezentantii legali ai entitatilor publice partenere.
ART. 30
Iesirea din cooperare se poate realiza la sfarsitul exercitiului financiar, in caz contrar entitatea publica isi asuma responsabilitatea suportarii cheltuielilor ce ii revin din acordul de cooperare pentru intregul exercitiu financiar.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale

ART. 31
Partile convin sa se intruneasca o data pe an sau ori de cate ori este nevoie, pentru analiza rezultatelor aplicarii acordului de cooperare, formularea de directii de eficientizare a cooperarii, precum si actualizarea si modificarea acordului de cooperare.
ART. 32
Prezentul acord de cooperare nu poate fi completat sau modificat decat cu acordul scris si expres al tuturor entitatilor publice partenere.
ART. 33
Acordul de cooperare a fost elaborat in conformitate cu prevederile:
– Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala (art. 11 si 46);
– Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare;
– Legii-cadru privind descentralizarea nr. 195/2006 (art. 13);
– Legii nr. 273/2006 privind Legea finantelor publice locale (art. 35);
– Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.702/2005;
– Ordinului ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 232/2.477/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea unor activitati in scopul realizarii unor atributii stabilite prin lege autoritatilor administratiei publice locale.

*
*            *

Prezentul acord de cooperare a fost incheiat in …. exemplare, toate cu valoare de original, cate un exemplar pentru fiecare entitate publica locala semnatara, astazi, in data de ………… .

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close