Stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013. Prorogarea unor termene din acte normative

In M. Of. nr. 845 din 13 decembrie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare.

Din cuprins:
Luand in considerare riscul ca la data de 1 ianuarie 2013 sa nu existe politici fiscale si bugetare asumate prin Programul de guvernare de catre noul Guvern,
avand in vedere ca prin Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar au fost aprobate masurile privind salarizarea in anul 2012 a personalului bugetar, precum si alte masuri fiscal-bugetare, care isi inceteaza aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2012,
tinand cont ca neadoptarea acestor masuri si pentru anul 2013 ar genera un impact suplimentar asupra cheltuielilor bugetare si, respectiv, asupra deficitului bugetar de 6,8% din produsul intern brut, afectand in mod semnificativ sustenabilitatea finantelor publice,
avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice, dar si necesitatea compatibilizarii dispozitiilor Legii nr. 148/2012 cu prevederile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, in ceea ce priveste facturarea si arhivarea electronica a facturilor,
intrucat aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I
Masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar in anul 2013

ART. 1
In anul 2013 se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 drepturile prevazute la art. 1 si art. 3 – 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 182/2012.
ART. 2
Prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012, aprobata cu modificari prin Legea nr. 182/2012, si ale art. 1 alin. (4) si (5), art. 2, 3, art. 4 alin. (1) si (2), art. 6, 7, 9, 11, art. 12 alin. (2) si art. 13 ale art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011, se aplica in mod corespunzator si in anul 2013.
ART. 3
In anul 2013, pentru personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, indemnizatiile, compensatiile, sporurile, primele, ajutoarele, platile compensatorii, despagubirile, compensatiile lunare pentru chirie si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare se stabilesc in raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011.
ART. 4
Pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si din cele aflate in coordonarea prim-ministrului si cele aflate sub controlul Parlamentului, ale carui contracte colective de munca isi inceteaza valabilitatea dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, utilizandu-se coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in aceasta anexa si valoarea de referinta prevazuta la art. 10 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare.
ART. 5
Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

CAPITOLUL II
Masuri fiscal-bugetare

ART. 6
Incepand cu data de 1 ianuarie 2013 si pana la data de 1 ianuarie 2014, aplicarea dispozitiilor Legii nr. 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice se suspenda.
ART. 7
Dupa articolul 111 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 111^1, cu urmatorul cuprins:
“ARTICOLUL 111^1
Prevederi speciale privind scadenta si declararea creantelor fiscale
Creantele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementeaza, scadenta si termenul de declarare se implinesc la 25 decembrie sunt scadente si se declara pana la data de 21 decembrie. In situatia in care data de 21 decembrie este zi nelucratoare, creantele fiscale sunt scadente si se declara pana in ultima zi lucratoare anterioara datei de 21 decembrie.”
ART. 8
Articolele 37 si 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in serviciile sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 37
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale elaboreaza pana la data de 1 martie 2013:
a) normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aproba prin hotarare a Guvernului;
b) proiectul de act normativ de completare a Hotararii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu atributiile referitoare la activitatile de standardizare si acreditare prevazute la art. 20.
ART. 38
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 iunie 2013, cu exceptia dispozitiilor art. 37, care intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
ART. 9
Prevederile art. 15, 18, 19 si 20 ale art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011, se aplica in mod corespunzator si in anul 2013.
ART. 10
In anul 2013 se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 urmatoarele drepturi:
a) indemnizatiile prevazute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat;
b) drepturile prevazute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) indemnizatiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) indemnizatiile prevazute de Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 – 1961, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) indemnizatia prevazuta de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania, republicata;
f) cuantumul indemnizatiei presedintelui Consiliului National al Persoanelor Varstnice, prevazuta de Legea nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL III
Prorogarea unor termene din acte normative

ART. 11
Termenul prevazut la art. 361 alin. (3) lit. g) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2014.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close