Modificarea si completarea Normelor metodologice privind informatiile obligatorii care se inscriu in unele ordine de plata pentru Trezoreria Statului

In M. Of. nr. 842 din 13 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1662/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind informatiile obligatorii care se inscriu in ordinele de plata pentru Trezoreria Statului, prin care contribuabilii persoane fizice efectueaza plati catre bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile cuprinse in mesajul electronic de plati care se transmite in sistem informatic de catre institutiile de credit initiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.801/2011.

Din cuprins:
ART. I
Normele metodologice privind informatiile obligatorii care se inscriu in ordinele de plata pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectueaza plati catre bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile cuprinse in mesajul electronic de plati care se transmite in sistem informatic de catre institutiile de credit initiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.801/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La punctul 2.3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Orice modificare si/sau completare a conturilor prevazute in anexa la conventia incheiata cu institutia de credit se comunica institutiilor de credit cu care sunt incheiate conventii si se publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, fara a fi necesara incheierea de acte aditionale in acest scop.”
2. La punctul 2.3, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
“(4) Comunicarea modificarilor si/sau completarilor conturilor prevazute in anexa la conventiile incheiate cu institutiile de credit se va realiza atat pe suport hartie, cat si in sistem informatic prin mijloacele de comunicatie securizate ale Ministerului Finantelor Publice.
(5) Institutiile de credit confirma in sistem informatic Ministerului Finantelor Publice receptionarea mesajului primit in sistem informatic, prevazut la alin. (4), in termen de maximum doua zile lucratoare de la data receptionarii acestuia, printr-o adresa semnata de persoanele autorizate, care atesta faptul ca institutia de credit a luat cunostinta de respectivele modificari. Ulterior, institutiile de credit vor transmite adresa de confirmare si pe suport hartie.”
3. La punctul 3.1, dupa subpunctul 12 se introduce un nou subpunct, subpunctul 13, cu urmatorul cuprins:
“13. numarul de evidenta a platii, care se completeaza numai pentru obligatiile de plata prevazute de reglementarile legale in vigoare.”
4. La punctul 5.5, dupa subpunctul 12 se introduce un nou subpunct, subpunctul 13, cu urmatorul cuprins:
“13. numarul de evidenta a platii, in cazul in care ordinul de plata pentru Trezoreria Statului – cont tranzitoriu (OPTT), intocmit de platitor, contine aceasta informatie.”
5. La punctul 6.2.3, dupa subpunctul 12 se introduce un nou subpunct, subpunctul 13, cu urmatorul cuprins:
“13. numarul de evidenta a platii, in cazul in care mesajul de plata initial contine aceasta informatie.”
6. In anexa nr. 1, la punctul 3, subpunctul 3.1, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) de a transmite MFP prin mijloacele de comunicatie securizate puse la dispozitie de MFP fisierul electronic de plati care contine mesaje electronice de plata.

Structura fisierului de plati:

– NRREF VARCHAR2 (35 BYTE),  – referinta tranzactiei;
– NR_DOC VARCHAR2 (35 BYTE), – numarul documentului;
– DATA_DOC DATE, – data documentului;
– DATA_PLATII DATE,  – data platii;
– COD_PLATITOR VARCHAR2 (35 BYTE),- CNP platitor (obligatoriu CNP);
– NUME_PL VARCHAR2 (70 BYTE),- numele platitorului;
– ADRESA_PL VARCHAR2 (140 BYTE), – adresa platitorului;
– CONT_PLATITOR VARCHAR2 (34 BYTE),  – IBAN platitor;
– COD_BENEFICIAR VARCHAR2 (35 BYTE), – CUI beneficiar (CF sau CNP);
– NUME_BN VARCHAR2 (70 BYTE),- numele beneficiarului;
– SUMA NUMBER (20,2),- suma;
– EXPLICATII VARCHAR2 (140 BYTE),- explicatii;
– NR_EVID NUMBER (23)- numarul de evidenta a platii.

Structura pentru campul EXPLICATII este urmatoarea:
IMPOZIT/COD_BENEFLOCAL/ALTE EXPLICATII, unde:
– IMPOZIT NOT NULL VARCHAR2 (10 BYTE) – codul bugetar al impozitului pentru care se face plata sau al contului de disponibilitati;
– COD_BENEFLOCAL VARCHAR2 (35 BYTE) – este codul contribuabilului platii in cazul platilor catre primarii (impozite locale) si catre alte institutii publice care percep anumite taxe;”.
7. In anexa nr. 1, la punctul 3, subpunctul 3.1, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“g) de a cripta si de a semna toate fisierele electronice cu semnatura electronica calificata;”.
8. In anexa nr. 1, la punctul 3, subpunctul 3.1, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
“i) de a transmite MFP o adresa semnata de persoanele autorizate care atesta faptul ca institutia de credit a luat cunostinta de modificarile si/sau completarile conturilor prevazute in anexa la prezenta conventie.”
9. In anexa nr. 1, la punctul 3, subpunctul 3.2, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) de a cripta si de a semna toate fisierele electronice cu semnatura electronica calificata;”.
10. In anexa nr. 1, la punctul 3, subpunctul 3.2, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
“g) de a transmite Bancii eventualele modificari si/sau completari ale conturilor prevazute in anexa la prezenta conventie.”
11. In anexa nr. 1, la punctul 4, subpunctul 4.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“4.1. Modificarea clauzelor prezentei conventii se poate face numai cu acordul scris al partilor semnatare, prin act aditional, exceptie facand modificarile si/sau completarile conturilor prevazute in anexa la prezenta conventie in care contribuabilii dispun plati catre bugetul general consolidat prin intermediul contului tranzitoriu si ale caror modificari/completari se realizeaza fara a fi necesara incheierea unor acte aditionale.”
12. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
13. In anexa nr. 2.1, la articolul 1, dupa litera n) se introduce o noua litera, litera o), cu urmatorul cuprins:
“o) in rubrica <<numar de evidenta a platii>> se completeaza numarul de evidenta a platii numai pentru categoriile de obligatii de plata prevazute de reglementarile legale in vigoare.”
ART. II
Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa intreprinda demersurile necesare in vederea incheierii de acte aditionale la conventiile existente, in scopul includerii modificarilor prevazute la art. I pct. 6 – 11. Actele aditionale se semneaza din partea Ministerului Finantelor Publice de directorii generali ai Directiei generale trezorerie si contabilitate publica si Directiei generale a tehnologiei informatiei.
ART. III
Informatia privind numarul de evidenta a platii se completeaza in cadrul mesajului electronic de plata care se transmite in sistem informatic de catre institutiile de credit initiatoare cu care exista semnate conventii in momentul de fata, pe masura implementarii modificarilor necesare la nivelul aplicatiilor informatice interne ale institutiilor de credit.
ART. IV
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close