Instructiuni privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale

In M. Of. nr. 860 din 19 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 1155/2012 privind punerea in aplicare a Instructiunilor pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 724/2010.

Din cuprins:
ART. 1
In urma adoptarii in Plenul Consiliului Concurentei, se pun in aplicare Instructiunile pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 724/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 din 5 ianuarie 2011, cu modificarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

INSTRUCTIUNI
pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 724/2010

In temeiul art. 27 alin. (1) si al art. 46^2 alin. (7) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Concurentei adopta prezentele instructiuni.

ART. I
Instructiunile privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 724/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 din 5 ianuarie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“4. Procedura de angajamente prevazuta la art. 46^2 din lege se desfasoara in paralel cu procedura de investigatie propriu-zisa, iar documentele intocmite sau comunicate in baza acesteia vor constitui obiectul unui dosar distinct de cel de investigatie. Desfasurarea discutiilor privind acceptarea de angajamente propuse de intreprinderi nu suspenda desfasurarea investigatiei. Cererile efectuate de intreprinderi sau alte documente din dosarul privind angajamentele nu pot fi folosite in cadrul investigatiei decat cu acordul expres al intreprinderii care a formulat cererea de angajamente.”
2. Punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“6. In sensul prezentelor instructiuni, sintagma <<practici anticoncurentiale>> trebuie inteleasa ca incluzand intelegerile, deciziile asociatiilor de intreprinderi si practicile concertate care intra sub incidenta art. 5 din lege, precum si a art. 101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, denumit in continuare TFUE, si comportamentele unilaterale care intra sub incidenta art. 6 din lege, precum si a art. 102 din TFUE. Prin specificul lor, angajamentele sunt adecvate rezolvarii situatiei concurentiale, in special in ceea ce priveste cazurile de posibila incalcare a art. 6 din lege si a art. 102 din TFUE.”
3. Dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu urmatorul cuprins:
“6^1. Procedura de angajamente se aplica, de regula, pentru incalcari mai putin grave ale legii sau incalcari grave sub forma unor intelegeri anticoncurentiale verticale, precum si in cazuri de abuz de pozitie dominanta, atunci cand este posibila restabilirea rapida a mediului concurential normal. In categoria practicilor excluse de la procedura de angajamente sunt restrictionarile pe orizontala de tipul cartelurilor, care sunt interzise prin dispozitiile art. 5 alin. (1) din lege si care nu sunt exceptate de prevederile art. 8 alin. (4) din lege.
Consiliul Concurentei nu va accepta angajamente in cazurile in care rezulta, pe baza probelor acumulate, existenta unor actiuni grave, de lunga durata, care au fost deja implementate si au produs o distorsionare substantiala a concurentei, distorsionare care ar fi imposibil de reparat prin intermediul angajamentelor.”
4. Punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“7. Scopul principal urmarit prin acceptarea angajamentelor este restabilirea rapida a mediului concurential normal, prin luarea unor masuri de natura a inlatura situatia care a determinat Consiliul Concurentei sa declanseze o investigatie. Prin acceptarea de angajamente sunt urmarite, de asemenea, obiective precum asigurarea respectarii regulilor de concurenta, impiedicarea posibilitatii repetarii unor astfel de practici anticoncurentiale, imbunatatirea mediului concurential si realizarea unei economii de procedura, prin reducerea duratei si a costurilor aferente unei investigatii.”
5. Punctul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“10. Consiliul Concurentei nu va accepta angajamente in acele cazuri in care considera, la aprecierea sa, ca aplicarea unei sanctiuni raspunde mai bine obiectivelor politicii de concurenta.
Consiliul Concurentei va fi rezervat in a accepta propunerile de angajamente formulate de intreprinderile care ar fi avut posibilitatea de a inainta cereri de clementa.”
6. Punctul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“11. Consiliul Concurentei poate accepta numai angajamentele care, cel putin, inlatura situatia ce a condus la declansarea investigatiei si care contribuie, suplimentar, la protectia concurentei. Angajamentele trebuie sa elimine in intregime problemele de concurenta si posibilitatea repetarii acestora si trebuie sa fie complete, eficiente din toate punctele de vedere si sa poata fi puse in aplicare in mod efectiv, intr-o perioada scurta de timp. Eficacitatea angajamentelor va fi apreciata prin prisma capacitatii acestora de a rezolva problemele de concurenta identificate de Consiliul Concurentei. Angajamentele trebuie sa prezinte un grad de certitudine suficient privind punerea lor in aplicare si efectele pe care le vor avea.”
7. Punctul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“12. Angajamentele trebuie sa fie relevante, adica trebuie sa aiba legatura cu posibila incalcare. Pot fi considerate ca fiind relevante si acele angajamente a caror indeplinire faciliteaza indeplinirea altor angajamente propuse. In aprecierea proportionalitatii angajamentelor propuse de intreprindere, evaluarea Consiliului Concurentei se limiteaza la verificarea faptului ca angajamentele in discutie raspund ingrijorarilor exprimate de Consiliul Concurentei si comunicate intreprinderii in cauza. In cadrul exercitarii acestei verificari, Consiliul Concurentei trebuie totusi sa ia in considerare neafectarea intereselor tertilor.”
8. La punctul 14, literele a), c), d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) sa fie prezentata in scris, sub semnatura reprezentantului legal al intreprinderii sau a persoanei expres imputernicite in acest scop. In cazul in care aplicarea si/sau monitorizarea angajamentelor presupun/presupune participarea unor terti, propunerea va fi insotita de contractele sau intelegerile precontractuale incheiate intre intreprinderea care ofera angajamentele si tertii in cauza. Acestea pot cuprinde clauze care sa conditioneze valabilitatea acestora de emiterea de catre Consiliul Concurentei a unei decizii de acceptare a angajamentelor;
………………………………………………………………..
c) sa reprezinte o oferta serioasa, ferma, neechivoca, precisa, completa, neconditionata si irevocabila pe perioada analizarii de catre Consiliul Concurentei a propunerilor formulate. Propunerea trebuie sa fie suficient de detaliata, astfel incat sa permita Consiliului Concurentei realizarea unei evaluari complete. Pentru evitarea oricarui dubiu, propunerea de angajamente nu poate fi retrasa din momentul inregistrarii la Consiliul Concurentei si pana la emiterea unei decizii de catre Consiliul Concurentei. Consiliul Concurentei nu este obligat sa ia in considerare nicio solicitare de retragere;
d) sa cuprinda explicatii cu privire la modul in care ansamblul angajamentelor si fiecare dintre acestea permit inlaturarea situatiei care a condus la declansarea investigatiei, precum si termenul propus pentru indeplinirea angajamentelor, stabilit in functie de circumstantele cazului;
e) sa cuprinda detalii cu privire la mecanismul de monitorizare propus de parti si propunerile de posibili agenti de monitorizare, atunci cand este cazul. Propunerile de posibili agenti de monitorizare pot fi facute si ulterior, dar nu mai tarziu de perioada prevazuta pentru efectuarea testului de piata.”
9. Punctul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“17. Angajamentele comportamentale sunt pozitive atunci cand acestea reprezinta o obligatie asumata de parti de a se comporta intr-o anumita maniera si negative atunci cand presupun obligatia de a se abtine de la un anumit comportament.”
10. Punctul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“18. Angajamentele comportamentale au caracter flexibil, putand fi ajustate in functie de circumstantele specifice fiecarui caz. Angajamentele comportamentale care depind si de actiunea unor terti sunt angajamente cu un nivel de certitudine redus si nu pot fi in principiu acceptate ca angajamente de sine statatoare decat daca partile prezinta in scris acordul sau o intelegere precontractuala cu respectivul tert.”
11. Punctul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“20. Intreprinderile pot contacta in scris, din propria initiativa, Consiliul Concurentei pentru a verifica disponibilitatea autoritatii de concurenta de a se angaja in discutii privind acceptarea de angajamente in cazul ce face obiectul investigatiei.
Intreprinderile pot contacta Consiliul Concurentei in orice moment dupa ce au luat cunostinta de declansarea investigatiei si de cadrul acesteia, insa cel mai tarziu pana la data transmiterii de catre Consiliul Concurentei a raportului de investigatie, potrivit art. 44 alin. (1) din lege. Avand in vedere scopul principal urmarit prin angajamente, si anume restabilirea rapida a mediului concurential, angajamentele vor fi acceptate cu atat mai usor cu cat acestea sunt formulate mai devreme dupa declansarea investigatiei, de regula in termen de 6 luni de la data la care partile au fost informate in legatura cu declansarea investigatiei.
Consiliul Concurentei poate intreba partile daca doresc sa propuna angajamente doar in urma unei propuneri formulate de catre raportorul cazului si supuse aprobarii Plenului.”
12. Dupa punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 20^1, cu urmatorul cuprins:
“20^1. Cererea prin care intreprinderile isi manifesta interesul de a se angaja in discutii privind acceptarea de angajamente trebuie sa fie insotita de o prezentare sintetica a angajamentelor formulate in functie de indiciile Consiliului Concurentei in baza carora a fost declansata investigatia (astfel cum sunt prezentate in ordinul de declansare a investigatiei). Aceasta propunere va fi dezvoltata ulterior pe parcursul procedurii.”
13. Punctul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“21. In termen de maximum 3 luni de la primirea solicitarii, Consiliul Concurentei va aduce la cunostinta intreprinderilor daca in cazul ce face obiectul investigatiei pot fi initiate sau nu discutii privind angajamentele.”
14. Punctul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“22. Dupa primirea intentiei intreprinderilor de a propune angajamente, echipa de investigatie va realiza o evaluare a problemelor concurentiale si a oportunitatii de a intra in discutii privind acceptarea de angajamente, pe care o va supune dezbaterii Plenului Consiliului Concurentei. Plenul se va pronunta in principiu cu privire la oportunitatea initierii discutiilor, va desemna persoanele care vor reprezenta Consiliul Concurentei in discutii si va stabili continutul exact al mandatului acestora.”
15. Punctul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“25. Atunci cand apreciaza ca in cazul ce face obiectul investigatiei este oportuna initierea de discutii privind angajamentele, Consiliul Concurentei va informa in scris intreprinderile in acest sens, in termenul prevazut la pct. 21.”
16. Punctul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“26. Atunci cand in practica ce face obiectul investigatiei sunt implicate doua sau mai multe intreprinderi, iar Consiliul Concurentei a fost abordat doar de o parte dintre acestea in vederea initierii de discutii privind angajamentele, Consiliul Concurentei va informa si celelalte intreprinderi cu privire la acest fapt. In situatia in care nu toate intreprinderile isi exprima disponibilitatea de a formula angajamente, Consiliul Concurentei va stabili, de la caz la caz, in functie de circumstante, daca prin emiterea unei decizii de acceptare de angajamente poate fi atins scopul acestora.”
17. Punctul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“27. Daca doua sau mai multe dintre intreprinderile investigate fac parte din acelasi grup de intreprinderi si nu actioneaza independent pe piata, acestea pot participa la o intalnire comuna sau isi pot desemna un reprezentant comun care sa le reprezinte in fata Consiliului Concurentei.”
18. Punctul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“28. Consiliul Concurentei poate organiza, la solicitarea partilor sau la initiativa sa, o singura intalnire prealabila in care sa fie detaliate si explicate preocuparile legate de concurenta generate de practica ce face obiectul investigatiei.”
19. Punctul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“29. Atunci cand in practica ce face obiectul investigatiei sunt implicate doua sau mai multe intreprinderi, Consiliul Concurentei va organiza intalniri separate cu fiecare intreprindere si va urmari sa nu fie creata o pozitie mai defavorabila pe piata uneia dintre ele.”
20. Punctul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“30. Odata cu instiintarea privind acceptarea intrarii in procedura de angajamente, Consiliul Concurentei va transmite intreprinderilor un document – <<nota de ingrijorari>>, in care vor fi prezentate ingrijorarile concurentiale care constituie obiectul investigatiei, si va comunica intreprinderilor termenul in care trebuie sa prezinte in scris propunerea de angajamente, termen care nu poate fi mai mare de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii pana la 60 de zile in situatii exceptionale.”
21. Punctul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“31. Inaintarea unei propuneri de angajamente nu poate fi considerata ca o recunoastere din partea intreprinderii a existentei vreunei incalcari a regulilor de concurenta sau a savarsirii unei alte fapte contrare prevederilor legislatiei in vigoare. Consiliul Concurentei nu poate folosi oferirea de angajamente sau documentele depuse in acest cadru de catre intreprindere pentru a proba intr-o decizie ulterioara intelegerea sau practica intreprinderii. Documentele depuse vor putea fi folosite exclusiv in avantajul intreprinderii care le-a depus, cu acordul expres al acesteia.”
22. Punctul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“32. Dupa primirea propunerii de angajamente, Consiliul Concurentei va efectua o evaluare preliminara a indeplinirii conditiilor de forma si, daca este necesar, va acorda intreprinderii, o singura data, posibilitatea de a-si completa propunerea, intr-un termen care nu poate depasi 30 de zile, fara posibilitatea de prelungire.”
23. Punctul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“34. Daca in urma discutiilor purtate cu intreprinderile Consiliul Concurentei identifica dificultati semnificative legate de aplicarea sau monitorizarea ulterioara a angajamentelor, autoritatea de concurenta poate decide renuntarea la procedura privind angajamentele si continuarea procedurii de investigatie. Partile vor fi informate in scris in acest sens si despre motivele deciziei.”
24. Dupa punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 34^1, cu urmatorul cuprins:
“34^1. Durata maxima a procedurii de angajamente, intre data la care partile sunt informate cu privire la acceptarea propunerii de intrare in discutii si pana la emiterea unei decizii in acest sens, nu va putea depasi 6 luni. O prelungire a acestui termen poate avea loc, pentru cel mult 60 de zile, daca aceasta rezulta in urma testului de piata.”
25. Punctul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“35. In situatia in care angajamentele propuse sunt considerate prima facie acceptabile, Consiliul Concurentei va publica pe pagina sa web un rezumat al cazului si continutul esential al angajamentelor propuse. Tertii interesati isi pot prezenta observatiile in termenul stabilit de autoritatea de concurenta, intre 15 si 30 de zile. Pe langa publicarea pe pagina de internet, Consiliul Concurentei poate solicita anumitor persoane fizice sau juridice ori institutii si autoritati publice cu competente in domeniu sa formuleze observatii cu privire la angajamentele propuse.”
26. Punctul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“36. Dupa evaluarea observatiilor formulate de terti, Consiliul Concurentei va trimite intreprinderilor implicate in procedura de angajamente rezultatele testului de piata. Daca este cazul, Consiliul Concurentei poate sa solicite intreprinderii sa isi modifice propunerea de angajamente, intr-un termen care nu poate depasi 15 zile. Daca intreprinderea nu formuleaza propuneri de angajamente adecvate in termenul indicat, Consiliul Concurentei va putea decide inchiderea procedurii de angajamente.”
27. Dupa punctul 36 se introduce un nou punct, punctul 36^1, cu urmatorul cuprins:
“36^1. Analiza privind evaluarea angajamentelor, efectuata de echipa de investigatie, va fi prezentata sub forma unui raport, care va fi supus dezbaterilor Plenului Consiliului Concurentei.”
28. Punctul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“37. Atunci cand constata ca angajamentele propuse sunt suficiente pentru protectia concurentei si ca indeplinirea lor poate conduce, in mod credibil, la inlaturarea situatiei care a determinat declansarea investigatiei, Consiliul Concurentei va emite o decizie prin care confera forta obligatorie angajamentelor propuse de intreprinderi.”
29. Punctul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“38. Decizia privind acceptarea angajamentelor va specifica perioada pentru care intreprinderea este tinuta de aceste angajamente. Obligatia intreprinderii de a respecta angajamentele inceteaza de drept la data expirarii perioadei prevazute in decizia privind acceptarea angajamentelor, daca este stabilita o astfel de data. Dupa expirarea perioadei de valabilitate a angajamentelor, intreprinderile sunt tinute sa se abtina de la orice actiuni care ar conduce la revenirea unor imprejurari similare celor care au stat la baza deschiderii investigatiei.”
30. Punctul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“42. In functie de natura si de complexitatea angajamentelor asumate de parti si tinand cont de faptul ca pot exista situatii in care Consiliul Concurentei nu poate fi implicat permanent, in mod direct, in supravegherea punerii in aplicare a angajamentelor, Consiliul Concurentei poate solicita partilor sa propuna numirea unui agent de monitorizare care sa monitorizeze respectarea angajamentelor. Prin aceasta, partile garanteaza eficacitatea angajamentelor si permit Consiliului Concurentei sa se asigure ca angajamentele propuse vor fi indeplinite cu un grad suficient de certitudine.”
31. Punctul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“43. Cadrul general referitor la mecanismul de monitorizare va fi inclus in decizia de acceptare a angajamentelor, iar detaliile acestui mecanism vor fi specificate in contractul de monitorizare, aprobat de Consiliul Concurentei, si in instructiunile ulterioare ale acestuia catre agentul de monitorizare.”
32. Punctul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“44. Monitorizarea va cuprinde actiunile de urmarire a indeplinirii angajamentelor, prin efectuarea de verificari periodice, solicitarea de informatii si documente, precum si prin intreprinderea oricaror actiuni considerate necesare de Consiliul Concurentei in vederea respectarii fiecarui angajament.”
33. Punctul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“46. Atributiile si competentele agentului de monitorizare vor fi detaliate in contractul de mandat incheiat intre intreprinderea in cauza si agentul de monitorizare si in instructiunile suplimentare ale Consiliului Concurentei, acolo unde este cazul. Consiliul Concurentei va pune la dispozitia partilor forma contractului si va aproba forma finala a contractului de mandat. Remunerarea agentului de monitorizare revine exclusiv in sarcina intreprinderii in cauza. Orice instructiune catre agentul de monitorizare poate fi emisa numai de catre Consiliul Concurentei sau cu aprobarea prealabila a acestuia. Agentul de monitorizare va pastra confidentialitatea oricaror secrete de afaceri ale partilor si ale tertilor, cu exceptia informarilor trimise Consiliului Concurentei.
Agentul de monitorizare nu poate oferi servicii de asistenta sau consultanta intreprinderilor monitorizate, in baza contractului de mandate sau in alt mod, atat pe perioada monitorizarii, cat si timp de 12 luni dupa finalizarea acesteia. De asemenea, agentul de monitorizare, actionarii/partenerii si prepusii acestuia nu pot primi niciun fel de alt beneficiu material de la intreprinderile monitorizate, pe perioada derularii monitorizarii si 12 luni dupa incetarea acesteia.
Agentul de monitorizare este responsabil exclusiv fata de Consiliul Concurentei pentru ducerea la indeplinire a atributiilor care ii sunt delegate si poate fi inlocuit la cererea autoritatii de concurenta daca nu isi indeplineste obligatiile in mod corespunzator.
Intreprinderile monitorizate pot solicita sanctionarea agentului de monitorizare doar in situatia depasirii manifeste a mandatului sau in situatia dezvaluirii neautorizate de informatii primite in cadrul monitorizarii, cu exceptia informatiilor transmise Consiliului Concurentei.”
34. Punctul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“48. Monitorizarea se va desfasura pe toata perioada prevazuta in decizia privind angajamentele si va fi finalizata printr-un raport de monitorizare ce va fi prezentat Consiliului Concurentei.
In baza analizei raportului final de monitorizare, Consiliul Concurentei va decide, dupa caz, implementarea corespunzatoare a angajamentelor sau neindeplinirea acestora si, implicit, aplicarea de sanctiuni prevazute de lege in aceasta situatie.”
35. Dupa punctul 48 se introduce un nou punct, punctul 48^1, cu urmatorul cuprins:
“48^1. In situatii exceptionale, pe parcursul implementarii angajamentelor sau in urma monitorizarii acestora, intreprinderile pot propune Consiliului Concurentei unele modificari ale angajamentelor, devenite obligatorii prin decizia emisa de autoritatea de concurenta.
Pentru a fi luate in considerare, asemenea modificari trebuie sa fie determinate exclusiv de schimbari obiective survenite in conditiile de piata, care nu sunt rezultatul vreunui comportament al intreprinderii in cauza si nu afecteaza natura, tipul, continutul, fondul angajamentelor propuse initial. Spre exemplu, pot constitui astfel de modificari reducerea/prelungirea duratei stabilite initial pentru aplicarea sau monitorizarea angajamentelor.
Consiliul Concurentei se va pronunta asupra unor astfel de situatii printr-o decizie, cu efectuarea, in prealabil, a unui test de piata, in conditiile prevazute la pct. 35.”
36. Punctul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“49. Neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a angajamentelor asumate prin decizia Consiliului Concurentei de acceptare a angajamentelor este sanctionata potrivit prevederilor art. 51 alin. (1) lit. e) din lege.”
ART. II
Prezentele instructiuni intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close