Infiintarea Autoritatii de Supraveghere Financiara

In M. Of. nr. 874 din 21 decembrie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Din cuprins:
Avand in vedere disfunctionalitatile constatate, mai ales in ultima perioada, in activitatea desfasurata in sectorul pietei de capital si cel al asigurarilor, este necesara adoptarea unor masuri de ordin legislativ, care sa asigure eficientizarea activitatii de supraveghere sectoriala realizata in afara ariei de competenta a bancii centrale.
Luarea acestor masuri in regim de urgenta se impune in considerarea faptului ca exista riscul ca, in actuala conjunctura, in care se mentin tensiunile generate de criza economica, aceste disfunctionalitati sa submineze, prin contaminare, increderea populatiei in serviciile oferite de intregul sistem financiar si in modul in care se realizeaza supravegherea acestora.
Intrucat aspectele vizate constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara.
(2) Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., se infiinteaza ca autoritate administrativa autonoma, de specialitate, cu personalitate juridica, independenta, autofinantata, care isi exercita atributiile potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, prin preluarea tuturor atributiilor si prerogativelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
(3) A.S.F. are sediul central in municipiul Bucuresti, Str. Foisorului, sectorul 3, si isi poate deschide reprezentante in orice alta localitate de pe teritoriul Romaniei, in functie de necesitati.
ART. 2
(1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, supravegherea exercitata de A.S.F. priveste activitatea:
a) intermediarilor in instrumente financiare, organismelor de plasament colectiv, pietelor de instrumente financiare si depozitarului central, precum si asupra operatiunilor de piata si emitentilor, conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) asiguratorilor, reasiguratorilor, intermediarilor in asigurari si reasigurari si a altor activitati in legatura cu acestea, conform prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 62/2009, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 432/2006, Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare, cu modificarile ulterioare;
c) sistemului de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 62/2009.
(2) A.S.F. este autoritate competenta la nivel national pentru aplicarea si urmarirea respectarii actelor normative de directa aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, in domeniile prevazute la alin. (1), daca prin lege nu se prevede altfel.
ART. 3
Supravegherea exercitata de A.S.F., prevazuta la art. 2 alin. (1), se realizeaza prin:
a) acordarea, suspendarea, retragerea ori refuzul acordarii, dupa caz, in conditiile legii, de autorizatii, aprobari, avize, atestate, derogari;
b) emiterea de reglementari, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
c) realizarea controlului asupra entitatilor si operatiunilor prevazute la art. 2 alin. (1) pe baza raportarilor primite si prin verificari la fata locului;
d) dispunerea de masuri si aplicarea de sanctiuni.
ART. 4
A.S.F., membrii conducerii si personalul acesteia nu vor solicita si nici accepta instructiuni de orice natura de la nicio alta institutie, organism sau autoritate in exercitarea atributiilor lor conferite de lege.

CAPITOLUL II
Obiective, atributii si prerogative

ART. 5
In exercitarea atributiilor si prerogativelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, A.S.F. contribuie la consolidarea unui cadru integrat de functionare si supraveghere a pietelor, participantilor si operatiunilor pe aceste piete si are ca obiective:
a) asigurarea stabilitatii, competitivitatii si bunei functionari a pietelor de instrumente financiare, promovarea increderii in aceste piete si in investitiile in instrumente financiare, precum si asigurarea protectiei operatorilor si investitorilor impotriva practicilor neloiale, abuzive si frauduloase;
b) promovarea stabilitatii activitatii de asigurare si apararea drepturilor asiguratilor;
c) asigurarea unei functionari eficiente a sistemului de pensii private si protejarea intereselor participantilor si ale beneficiarilor.
ART. 6
(1) Atributiile si prerogativele conferite A.S.F., inclusiv conditiile de exercitare a acestora, precum si masurile si sanctiunile ce pot fi aplicate de A.S.F. sunt cele prevazute in actele normative prevazute la art. 2 alin. (1).
(2) Reglementarile A.S.F. pot fi sub forma de regulamente, norme si instructiuni.
(3) Actele individuale ale A.S.F. sunt autorizatiile, avizele si deciziile.
ART. 7
(1) Orice persoana care se considera vatamata de aplicarea necorespunzatoare sau de neaplicarea de catre A.S.F. a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta are dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti competente.
(2) A.S.F. este singura autoritate in masura sa se pronunte asupra evaluarilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.

CAPITOLUL III
Conducerea si organizarea A.S.F.

ART. 8
(1) A.S.F. este condusa de un consiliu format din 15 membri, din care unul detine functia de presedinte si 3 care detin functia de vicepresedinte.
(2) Membrii consiliului A.S.F. sunt numiti de Parlament, in sedinta comuna a celor doua Camere, la propunerea comuna a Comisiei pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital si a Comisiei economice, industrie si servicii din Senat si, respectiv, a Comisiei buget, finante si banci si a Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare din Camera Deputatilor.
(3) Comisiile reunite prevazute la alin. (2) efectueaza selectia candidatilor ce urmeaza sa fie numiti, exclusiv pe baza experientei si calificarii profesionale in supravegherea sectorului financiar.
(4) Numirea membrilor Consiliului A.S.F. se face pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului, cu respectarea prevederilor alin. (2) si (3) si ale art. 9.
ART. 9
Membrii A.S.F. trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie cetateni romani cu domiciliul in Romania, cu o buna reputatie si pregatire profesionala si o experienta profesionala corespunzatoare in domenii in care A.S.F. are competente;
b) sa nu fie senatori, deputati sau membri ai vreunui partid politic ori organizatie politica pe perioada exercitarii mandatului si sa nu candideze pentru o astfel de functie;
c) sa nu exercite o alta profesie sau sa nu ocupe o functie publica ori privata, cu exceptia posibilitatii desfasurarii de activitati didactice, cercetare stiintifica, consultanta sau expertiza pentru organismele internationale, cu evitarea conflictului de interese;
d) sa nu fie membri in consiliile de administratie, consiliile de supraveghere, directorate sau in comisiile de cenzori, sa nu detina functia de directori ori alte functii la persoanele juridice si entitatile care sunt supuse supravegherii A.S.F. si sa nu detina ei si/sau membrii familiilor lor pana la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participatie de cel putin 10% din capitalul acestor persoane juridice si entitati sau din drepturile de vot ori o participatie care sa permita exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie a acestora;
e) sa nu fi facut parte din conducerea unei societati comerciale, care, sub orice forma, si-a incetat activitatea fara a-si respecta obligatiile fata de terti sau care a fost declarata in stare de faliment ca urmare a rezultatelor din perioada in care persoana si-a exercitat mandatul si pentru care aceasta este raspunzatoare;
f) sa nu aiba cazier judiciar si fiscal;
g) sa nu fie soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea cu Presedintele Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, membrii consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
ART. 10
(1) Revocarea din functie a unui membru al Consiliului A.S.F. se face conform procedurii prevazute la art. 8 alin. (2), cand acesta nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 9 ori daca se face vinovat de comiterea de infractiuni in exercitarea functiei si/sau in legatura cu aceasta.
(2) Niciun membru al Consiliului A.S.F. nu poate fi revocat din functie din alte motive sau prin alta procedura decat cea prevazuta la alin. (1).
ART. 11
In cazul imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului de catre unul dintre membrii Consiliului, precum si in cazul demisiei unui membru, la sesizarea A.S.F., comisiile parlamentare prevazute la art. 8 alin. (2) propun Parlamentului, in termen de 30 de zile, numirea unei alte persoane. Se considera imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului orice imprejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durata mai mare de 90 de zile consecutive.
ART. 12
(1) Calitatea de membru al Consiliului A.S.F. inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, cu respectarea prevederilor alin. (2);
b) prin demisie;
c) prin revocarea de catre Parlament conform prevederilor art. 10;
d) prin inlocuire, conform art. 11;
e) prin deces.
(2) Membrii Consiliului A.S.F. ale caror mandate au expirat raman in functie pana la numirea succesorilor lor.
(3) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) – d), numirea unei noi persoane se face pentru durata ramasa a mandatului.
(4) Membrii A.S.F. au la dispozitie un termen de 30 de zile de la data numirii in vederea inlaturarii oricaror incompatibilitati care rezulta din prevederile art. 9.
(5) Membrii Consiliului A.S.F. au obligatia sa notifice de indata, in scris, A.S.F. si Parlamentului aparitia oricareia dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 9. Pana la decizia Parlamentului de numire a unei noi persoane, mandatul membrului Consiliului este suspendat de drept.
ART. 13
(1) Presedintele reprezinta A.S.F. ca autoritate administrativa autonoma, ca persoana juridica de drept public si in raporturi de drept comun.
(2) In cazul imposibilitatii temporare de exercitare a prerogativelor presedintelui, reprezentarea A.S.F. revine unuia dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte sau, in caz de indisponibilitate a acestuia, de Consiliu.
ART. 14
(1) Convocarea Consiliului A.S.F. se face de catre presedinte ori de cate ori este necesar sau la solicitarea a cel putin 8 membri ai acestuia.
(2) Consiliul A.S.F. delibereaza valabil in prezenta a cel putin jumatate plus unu dintre membrii sai, incluzand presedintele sau, in absenta acestuia, unul dintre vicepresedinti.
(3) Hotararile sunt adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti, iar in caz de balotaj, este decisiv votul presedintelui sau, in absenta acestuia, cel al vicepresedintelui care conduce dezbaterile.
(4) Hotararea adoptata este obligatorie pentru toti membrii Consiliului A.S.F., opinia separata a membrilor care au votat impotriva sau care s-au abtinut de la vot fiind consemnata in procesul-verbal al sedintei respective.
(5) Membrii Consiliului A.S.F. isi exercita mandatul potrivit legii. Ei raspund pentru activitatea lor in mod solidar, cu exceptia situatiei in care au votat impotriva unei hotarari ori s-au abtinut de la votul acesteia si au consemnat opinia separata in procesul-verbal al sedintei. Membrii Consiliului sunt obligati sa semneze actele care decurg din hotararea adoptata, daca aceasta atributie le revine potrivit legii si regulamentelor interne ale A.S.F., chiar daca au votat impotriva ori s-au abtinut de la votul hotararii.
ART. 15
(1) Structura organizatorica, numarul de posturi, atributiile de conducere si de executie ale personalului, criteriile de angajare si selectare a personalului care sa asigure desfasurarea in bune conditii a activitatii se stabilesc de catre Consiliul A.S.F., sens in care acesta trebuie sa aprobe cel putin: organigrama, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern.
(2) Consiliul A.S.F. stabileste prin regulament propriu regimul si principiile privind remunerarea membrilor Consiliului si a personalului angajat. In baza acestuia, Consiliul hotaraste nivelul remunerarii membrilor sai si a personalului angajat, cu luarea in considerare a nivelului remuneratiei acordate unor pozitii si functii similare din piata financiara.
ART. 16
A.S.F. raspunde in limita patrimoniului propriu.
ART. 17
(1) In numele A.S.F., presedintele Consiliului prezinta Parlamentului, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual al A.S.F., care cuprinde activitatile acesteia, situatiile financiare anuale si raportul de audit, ce vor fi dezbatute, fara a fi supuse votului in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului.
(2) Raportul prevazut la alin. (1) se publica de catre A.S.F., dupa prezentarea acestuia in Parlament, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

CAPITOLUL IV
Bugetul A.S.F.

ART. 18
(1) A.S.F. se finanteaza integral din venituri proprii extrabugetare.
(2) Veniturile A.S.F. provin din sursele prevazute la:
a) art. 13 si 17 alin. (3) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 10 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) art. 17 alin. (1) si art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 19
Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre consiliul de administratie al A.S.F., in conformitate cu obiectivele si atributiile acesteia.
ART. 20
Disponibilitatile banesti ale A.S.F., in vederea fructificarii lor, pot fi plasate, in conditii de piata si cu evitarea conflictului de interese, in instrumente purtatoare de dobanda la institutii de credit, in titluri de stat sau titluri ale administratiei publice locale, precum si in alte instrumente cu grad de risc scazut.
ART. 21
A.S.F. poate sa cumpere, sa inchirieze sau sa dobandeasca in proprietate ori in folosinta imobilele necesare desfasurarii activitatii din sursele de finantare prevazute la art. 18 alin. (2).

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 22
(1) A.S.F. preia de la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si de la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pe baza de protocoale de predare-preluare incheiate cu fiecare dintre acestea, in termen de 15 zile de la data numirii membrilor consiliului A.S.F., dar nu mai tarziu de 15 martie 2013, disponibilitatile banesti existente in conturi si patrimoniul stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea.
(2) Protocoalele prevazute la alin. (1) intra in vigoare la data semnarii ultimului protocol.
ART. 23
A.S.F. preia numarul de posturi si personalul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu mentinerea tuturor drepturilor avute la data preluarii, inclusiv cele salariale.
ART. 24
(1) A.S.F. isi exercita prerogativele prevazute la art. 2 alin. (1) incepand cu data incheierii protocolului de predare-preluare, prevazut la art. 22 alin. (1), dar nu mai tarziu de 15 martie 2013. La aceeasi data, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private se desfiinteaza si mandatele membrilor acestor autoritati, respectiv ale membrilor conducerii acestora inceteaza de drept.
(2) Pana la data desfiintarii, in conditiile alin. (1), Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private isi continua activitatea potrivit legislatiei in vigoare.
ART. 25
(1) A.S.F. se substituie in toate drepturile si obligatiile decurgand din toate actele normative, contractele, conventiile, intelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile si altele asemenea, precum si in toate litigiile in care Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt parte.
(2) Contractele, conventiile, intelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile si altele asemenea incheiate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aflate in executare la data adoptarii prezentei ordonante de urgenta, isi mentin valabilitatea si se preiau de catre A.S.F.
ART. 26
In cuprinsul actelor normative, sintagmele “Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare”, “Comisia de Supraveghere a Asigurarilor” si “Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private” se inlocuiesc cu sintagma “Autoritatea de Supraveghere Financiara”.
ART. 27
Actele emise de autoritatile care se desfiinteaza potrivit art. 24 alin. (1), inclusiv reglementarile adoptate de acestea in aplicarea legii, isi pastreaza valabilitatea.
ART. 28
Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu legislatia care reglementeaza activitatea autoritatilor care se desfiinteaza, dupa caz, in masura in care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
ART. 29
Prevederile art. 23, 25, 26 si 28 se aplica de la data prevazuta la art. 22 alin. (1).

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close