Modificarea si completarea unor acte normative in domeniul privatizarii

In M. Of. nr. 871 din 20 decembrie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1258/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul privatizarii.

Din cuprins:
ART. I
Dupa articolul 195 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce titlul “Majorarea de capital social prin aport de capital privat prin atragerea unui investitor”, cuprinzand 26 de noi articole, articolele 195^1 – 195^26, cu urmatorul cuprins:
“Majorarea de capital social prin aport de capital privat prin atragerea unui investitor
ART. 195^1
In sensul prezentului titlu, termenii si expresiile semnifica dupa cum urmeaza:
a) contract de privatizare – contractul privind subscrierea de actiuni de catre investitor in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social al societatii comerciale impreuna cu anexele la acesta, ce se semneaza de catre institutia publica implicata si investitorul selectat;
b) investitor – orice persoana juridica, romana sau straina, care formuleaza o oferta de subscriere in cadrul procesului de privatizare, care nu intra sub incidenta interdictiilor prevazute de art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, de art. 5 alin (3) din Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de art. 14 si care indeplineste, dupa caz, criteriile de precalificare ce pot fi stabilite prin dosarul de prezentare, facute publice conform anuntului publicitar aprobat de institutia publica implicata.
ART. 195^2
Procedura de privatizare prin majorarea capitalului social prin aport de capital privat prin atragerea unui investitor se poate declansa la propunerea institutiei publice implicate.
ART. 195^3
(1) In cazul in care institutia publica implicata decide declansarea procesului de privatizare potrivit art. 195^2, trebuie respectate urmatoarele etape:
a) institutia publica implicata mandateaza reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor a societatii comerciale sa propuna si sa aprobe:
1. majorarea de capital social prin aport de capital privat prin atragerea unui investitor;
2. majorarea capitalului social al societatii comerciale prin emisiunea unui nou pachet de actiuni ce vor fi oferite spre subscriere investitorului selectat si actionarilor existenti in schimbul unor noi aporturi in numerar sau in natura cu utilaje tehnice performante, cu posibilitatea de a fi prevazuta o prima de emisiune in conditiile legii;
3. pretul de vanzare a actiunilor nou-emise odata cu celelalte elemente ale vanzarii in baza propunerilor formulate de institutia publica implicata, care nu poate fi mai mic decat valoarea nominala a unei actiuni;
4. acordarea dreptului de preferinta la subscriere actionarilor existenti la pretul de vanzare;
5. subscrierea de catre investitorul selectat de actiuni nou-emise conform contractului de privatizare, precum si, dupa caz, anularea actiunilor emise si nesubscrise, aprobarea altor modificari ce necesita aprobarea adunarii generale a actionarilor, inclusiv modificarea, completarea si/sau actualizarea actului constitutiv al societatii comerciale;
6. orice hotarare necesara implementarii strategiei de privatizare si a contractului de privatizare agreat cu investitorul selectat;
b) dreptul de preferinta se acorda actionarilor existenti in conditiile legii, pentru a subscrie actiuni nou-emise, proportional cu cotele de participare detinute la capitalul social anterior majorarii, la acelasi pret cu pretul de vanzare a actiunilor nou-emise, inclusiv prima de emisiune, dupa caz, pe care urmeaza sa il plateasca investitorul selectat conform contractului de privatizare;
c) investitorul selectat subscrie un numar de actiuni reprezentand cota de participatie din capitalul social al societatii comerciale stabilita de institutia publica implicata prin strategia de privatizare la pretul de vanzare, inclusiv prima de emisiune, dupa caz, prevazut in contractul de privatizare; plata actiunilor subscrise se efectueaza de catre investitorul selectat in conformitate cu si la termenele prevazute in contractul de privatizare.
(2) Prin strategia de privatizare elaborata de fiecare institutie publica implicata se poate stabili fie procentul cu care se majoreaza capitalul social, fie cota de participatie din capitalul social al societatii comerciale care va fi dobandita de investitor dupa finalizarea procedurii de majorare a capitalului social.
ART. 195^4
Selectia investitorului se realizeaza de institutia publica implicata prin metoda licitatiei cu oferta in plic combinata cu metoda licitatiei cu strigare, precedata de negocieri desfasurate pe baza de oferte preliminare si neangajante depuse de potentialii investitori, potrivit procedurii prevazute la art. 195^5 – 195^26.
ART. 195^5
(1) In vederea aplicarii procedurii de privatizare prin majorarea capitalului social cu aport de capital privat prin atragerea unui investitor se constituie o comisie de negociere si selectie a investitorului si o comisie de pregatire si monitorizare a procesului de privatizare formate din membri titulari si supleanti si secretariate tehnice aferente acestora.
(2) Membrii comisiei de negociere si selectie a investitorului sunt desemnati prin ordin al conducatorului institutiei publice implicate si dintre acestia vor face parte in mod obligatoriu urmatorii:
a) un secretar de stat din cadrul institutiei publice implicate numit de conducatorul institutiei publice in calitate de presedinte;
b) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice numit de ministrul finantelor publice;
c) un consilier de stat sau un secretar de stat din Cancelaria Primului-Ministru, numit de prim-ministru.
(3) Din comisia de pregatire si monitorizare a procesului de privatizare fac parte reprezentanti ai institutiei publice implicate, Ministerului Finantelor Publice, precum si ai societatii comerciale. In cazul in care din actionariatul societatii comerciale fac parte si reprezentanti ai Societatii Comerciale <<Fondul Proprietatea>> – S.A., in cadrul acestei comisii va fi nominalizat si un reprezentant al sau, la solicitarea acesteia din urma.
(4) Pentru fiecare membru titular, institutiile reprezentate in comisii vor desemna si cate un supleant.
(5) Comisia de negociere si selectie a investitorului are in principal urmatoarele atributii:
a) propune spre aprobare institutiei publice implicate toate documentele intocmite pentru implementarea procesului de privatizare, inclusiv, dar fara a se limita la, anuntul de privatizare, lista documentelor de participare, criteriile de precalificare, dupa caz, proiectul contractului de privatizare, grila de punctaj a ofertelor finale ferme;
b) verifica si analizeaza documentele de participare depuse de ofertanti, aplica criteriile de precalificare, dupa caz, si stabileste lista investitorilor precalificati;
c) conduce negocierile preliminare cu ofertantii precalificati pe baza ofertelor preliminare si neangajante depuse de acestia;
d) propune spre aprobare proiectul revizuit al contractului de privatizare si instructiunile privind intocmirea ofertelor finale ferme;
e) verifica documentele de participare depuse impreuna cu ofertele finale ferme, stabileste lista ofertantilor calificati, conformitatea ofertelor finale ferme cu instructiunile comunicate si le evalueaza prin aplicarea grilei de punctaj;
f) solicita, dupa caz, depunerea de oferte finale imbunatatite, organizeaza si conduce sedinta de licitatie, declara investitorul selectat si intocmeste procesul-verbal al licitatiei;
g) coordoneaza activitatea comisiei de pregatire si monitorizare a procesului de privatizare;
h) analizeaza informarile si rapoartele primite din partea comisiei de pregatire si monitorizare a procesului de privatizare cu privire la stadiul fiecarui proces in parte si propune spre aprobare masuri concrete de derulare a procesului de privatizare;
i) ia masurile care se impun pe parcursul derularii procesului de privatizare;
j) indeplineste oricare alte atributii a caror necesitate rezulta pe parcursul procesului de privatizare.
(6) In fundamentarea deciziilor luate pentru indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (5), comisia de negociere si selectie a investitorului va tine cont si de recomandarile formulate de consultantul selectat potrivit art. 215 care o va asista pe toata procedura de privatizare, in cazul in care s-a facut selectarea acestuia.
(7) Componenta comisiei de negociere si selectie a investitorului, precum si a comisiei de pregatire si monitorizare a procesului de privatizare, drepturile si atributiile membrilor celor doua comisii, modul de lucru si remunerarea acestora de la data constituirii si pana la data varsarii integrale a capitalului social subscris de catre investitorul selectat aferent actiunilor nou-emise in cadrul operatiunii de majorare de capital se stabilesc prin ordin al conducatorului institutiei publice implicate.
(8) Activitatea comisiilor prevazute la alin (1) si a secretariatelor tehnice aferente acestora inceteaza la data varsarii integrale a capitalului social subscris de catre investitorul selectat aferent actiunilor nou-emise in cadrul operatiunii de majorare de capital.
ART. 195^6
Institutia publica implicata stabileste pretul de oferta cu respectarea prevederilor art. 70. Prin exceptie de la prevederile art. 71 alin. (1), raportul de evaluare poate fi intocmit si de consultantul selectat conform art. 215, daca acesta are si calitatea de evaluator autorizat, fiind aplicabile prevederile art. 71 alin. (2) si (3).
ART. 195^7
Institutia publica implicata va intocmi dosarul de prezentare, care va fi pus la dispozitia potentialilor investitori contra cost si care poate fi actualizat periodic, pana in cea de-a 10 zi inainte de data programata pentru depunerea ofertelor finale ferme. Continutul dosarului de prezentare va fi stabilit de institutia publica implicata, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 81 si art. 82 alin. (1).
ART. 195^8
Accesul la datele si informatiile despre societatea comerciala se va face in conditiile prevazute de art. 87 si 88.
ART. 195^9
(1) Institutia publica implicata va publica anuntul de privatizare potrivit prevederilor art. 78, cu aplicarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Continutul anuntului de privatizare va fi stabilit de institutia publica implicata si va cuprinde in mod obligatoriu informatii cu privire la:
a) denumirea si sediul institutiei publice implicate;
b) denumirea, sediul social, numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului si codul fiscal ale societatii comerciale;
c) persoana desemnata sa dea relatii suplimentare (numele si prenumele, numarul de telefon, telefax);
d) obiectul principal de activitate, capitalul social, numarul total de actiuni, valoarea nominala si structura actionariatului societatii comerciale, conform ultimei cereri de inscriere de mentiuni la registrul comertului si situatiei consolidate rezultand din registrul actionarilor societatii comerciale;
e) metoda de privatizare, informatii cu privire la numarul de actiuni oferite la subscriere si procentul acestora din capitalul social al societatii comerciale;
f) criteriile de precalificare, dupa caz;
g) locul, data si ora pana la care se depun documentele solicitate;
h) documentele de participare si valoarea taxei de participare;
i) orice alte informatii suplimentare ce prezinta relevanta in procesul de privatizare.
ART. 195^10
Pentru participarea la negocierile preliminare, investitorii interesati depun la sediul institutiei publice implicate documentele de participare prevazute in dosarul de prezentare si la art. 35, precum si ofertele preliminare si neangajante in termenul prevazut in anuntul de privatizare.
ART. 195^11
(1) In vederea participarii la negocierile preliminare pe baza de oferte preliminare si neangajante si pentru depunerea ofertelor finale ferme in cadrul procedurii de licitatie, institutia publica implicata poate solicita investitorilor interesati sa depuna o garantie de participare intr-un cuantum cuprins intre 3% si 20% din valoarea nominala a pachetului de actiuni ce va fi oferit spre subscriere noului investitor.
(2) Garantia se depune in una dintre formele prevazute la art. 33 si se restituie integral tuturor participantilor, cu exceptia investitorului selectat, in termen de doua zile lucratoare de la data incheierii procesului-verbal de licitatie. In cazul investitorului selectat, garantia de participare se considera varsamant partial al capitalului social subscris de catre investitorul selectat, institutia publica implicata avand obligatia de a efectua transferul acesteia catre societatea comerciala in termen de maximum 10 zile de la data semnarii contractului de privatizare.
(3) Pierderea garantiei de participare intervine in urmatoarele cazuri:
a) revocarea ofertei finale ferme de catre investitorul selectat;
b) refuzul de a semna contractul de privatizare de catre investitorul selectat in conditiile stabilite in oferta finala ferma;
c) in cazul anularii actiunilor subscrise de investitorul selectat ca urmare a neplatii integrale a acestora in termenii si conditiile agreate in contractul de privatizare.
ART. 195^12
Comisia de negociere si selectie a investitorului verifica si analizeaza documentele de participare depuse de ofertanti, aplica criteriile de precalificare, dupa caz, si stabileste lista ofertantilor precalificati.
ART. 195^13
(1) Negocierile preliminare cu ofertantii precalificati vor fi conduse de comisia de negociere si selectie a investitorului pe baza de oferte preliminare si neangajante depuse de ofertantii precalificati.
(2) Negocierile preliminare vor avea ca obiect, in principal, urmatoarele aspecte:
a) comentariile ofertantilor precalificati asupra proiectului de contract de privatizare comunicat;
b) perspectivele si strategia de afaceri privind organizarea si dezvoltarea activitatii societatii comerciale;
c) particularitatile cadrului legal si de reglementare care sa faciliteze informarea investitorilor in vederea pregatirii ofertelor finale ferme de catre acestia;
d) structura tranzactiei.
(3) Tuturor ofertantilor precalificati li se va aloca un interval egal pentru negocierea elementelor principale ale ofertelor, in vederea obtinerii ofertelor finale ferme.
ART. 195^14
In baza negocierilor, institutia publica implicata comunica ofertantilor precalificati, cu cel putin 10 zile inainte de data programata pentru depunerea ofertelor finale ferme, urmatoarele documente:
a) instructiunile privind intocmirea ofertelor finale ferme;
b) proiectul contractului de privatizare, care poate include si proiectele altor documente necesare in vederea incheierii privatizarii.
ART. 195^15
Institutia publica implicata va putea modifica documentele prevazute la art. 195^14, modificarile urmand a fi comunicate ofertantilor precalificati pana in cea de-a 10-a zi inainte de data programata pentru depunerea ofertelor finale ferme.
ART. 195^16
Pentru participarea la licitatie ofertantii depun la sediul institutiei publice implicate dovada privind achitarea taxei de participare, oferta finala ferma, precum si documentele de participare prevazute de dosarul de prezentare si de art. 35.
ART. 195^17
(1) Oferta finala ferma trebuie sa fie irevocabila si sa contina elementele stabilite prin instructiunile comunicate ofertantilor conform art. 195^14.
(2) Oferta finala ferma se depune la sediul institutiei publice implicate, in plic inchis, sigilat pe care va fi scris <<OFERTA FINALA FERMA PENTRU ……………………….>>, denumirea si adresa investitorului, in atentia ……………………… si cu mentiunea <<A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA ……….. ORA …………>>, asa cum se prevede in instructiunile comunicate conform art. 195^14.
ART. 195^18
La data, ora si locul stabilite in instructiunile comunicate in conformitate cu prevederile art. 195^14, comisia de negociere si selectie a investitorului verifica, in prezenta ofertantilor, existenta tuturor documentelor de participare solicitate. Comisia de negociere si selectie a investitorului verifica si analizeaza ulterior documentele de participare depuse de ofertanti si intocmeste lista cuprinzand ofertantii calificati.
ART. 195^19
Sedinta de licitatie are loc in ziua, la ora si in locul comunicate in scris de catre institutia publica implicata tuturor ofertantilor calificati.
ART. 195^20
La data si ora stabilite pentru tinerea licitatiei, presedintele comisiei de negociere si selectie a investitorului va deschide numai plicurile continand ofertele finale ferme ale ofertantilor calificati prezenti si va anunta:
a) numele sau denumirea ofertantilor;
b) documentele continute in plic.
ART. 195^21
Fiecare oferta finala ferma, in ordinea deschiderii, este semnata pe fiecare pagina de toti membrii comisiei de negociere si selectie a investitorului si de catre ceilalti ofertanti prezenti.
ART. 195^22
Comisia de negociere si selectie a investitorului verifica ofertele finale ferme din punctul de vedere al respectarii instructiunilor comunicate. Evaluarea ofertelor finale ferme se face pe baza grilei de punctaj.
ART. 195^23
(1) In cazul in care nicio oferta finala ferma depusa nu respecta instructiunile de intocmire sau nu indeplineste punctajul minim stabilit si comunicat, in masura in care considera oportun, institutia publica implicata poate solicita tuturor ofertantilor calificati in scris depunerea unor oferte finale ferme imbunatatite care sa corespunda cerintelor institutiei publice implicate. Decizia de a solicita sau nu depunerea unor oferte finale ferme imbunatatite apartine exclusiv institutiei publice implicate.
(2) Daca nu s-a depus nicio oferta finala ferma sau, dupa caz, nicio oferta finala ferma imbunatatita, institutia publica implicata poate decide revocarea procedurii si reluarea procesului de privatizare prin oricare dintre metodele stabilite prin lege.
ART. 195^24
Decizia de selectie se ia in favoarea ofertei finale ferme care totalizeaza punctajul cel mai mare. In cazul in care mai multi ofertanti au intrunit acelasi punctaj, se declara castigator investitorul care a oferit pretul cel mai mare. In situatia in care se mentine egalitatea, departajarea acestora se va face prin organizarea unei sedinte de licitatie cu strigare la care se va licita doar pretul, pachetul de actiuni urmand sa fie oferit spre subscriere investitorului care a oferit pretul cel mai mare.
ART. 195^25
Presedintele comisiei de negociere si selectie a investitorului anunta investitorul selectat, declara inchisa sedinta de licitatie si se intocmeste procesul-verbal de licitatie, semnat de toti membrii sai, de investitorul selectat si de ceilalti ofertanti prezenti, dupa caz. Refuzul de a semna procesul-verbal se consemneaza in continutul acestuia.
ART. 195^26
(1) Dupa intocmirea procesului-verbal de licitatie, comisia de negociere si selectie a investitorului si investitorul selectat vor putea finaliza detaliile contractului de privatizare, precum si orice alte documente necesare in vederea incheierii privatizarii, in termenul de valabilitate al ofertei finale ferme.
(2) Elementele si conditiile principale ale contractului de privatizare negociat cu investitorul selectat, inclusiv modalitatea de plata a pretului, se supun aprobarii Guvernului. Semnarea contractului de privatizare are loc dupa aprobarea sa de catre Guvern.”
ART. II
Hotararea Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Nationale “Posta Romana” – S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 532 din 31 iulie 2012, se modifica si completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 2
(1) Privatizarea Companiei Nationale <<Posta Romana>> – S.A. se realizeaza prin metoda majorarii de capital social prin aport de capital privat, prin dobandirea de catre un nou investitor a unui pachet de actiuni reprezentand 51% din capitalul social al companiei in cadrul unei operatiuni de majorare de capital prin emisiune de noi actiuni. Noile actiuni emise se ofera spre subscriere investitorului selectat, in vederea dobandirii cotei de 51% din capitalul social, precum si actionarului existent Societatea Comerciala “Fondul Proprietatea” – S.A. in vederea mentinerii cotei sale de participatie la capitalul social al companiei prin exercitarea dreptului de preferinta in conditiile legii. In cazul in care Societatea Comerciala “Fondul Proprietatea” – S.A. nu isi exercita dreptul de preferinta ori si-l exercita partial, investitorul selectat va subscrie un numar de actiuni mai mic decat cel oferit initial, astfel incat, in oricare situatie, participatia sa la capitalul social al companiei sa reprezinte 51% din capitalul social al companiei rezultat in urma operatiunii de majorare. Actiunile nesubscrise de catre Societatea Comerciala <<Fondul Proprietatea>> – S.A. ori de catre investitorul selectat se anuleaza.
(2) Numarul total de actiuni ce vor fi emise de Compania Nationala <<Posta Romana>> – S.A. in cadrul majorarii de capital, precum si numarul de actiuni ce se ofera spre subscriere investitorului selectat in cadrul procesului de privatizare se stabilesc de institutia publica implicata pentru a asigura respectarea cotei de participatie ce urmeaza a fi dobandita de investitorul selectat conform prevederilor alin. (1).
(3) Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale este mandatat sa isi asigure mecanismele contractuale necesare valorificarii restului de actiuni detinute de statul roman in capitalul social al companiei dupa derularea procesului de privatizare conform alin. (1), prin oricare dintre metodele de privatizare prevazute de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, cel putin la acelasi pret pe actiune cu pretul de subscriere a actiunilor nou-emise (inclusiv prima de emisiune, dupa caz) pe care urmeaza sa il plateasca investitorul selectat conform contractului de privatizare.
(4) Selectia investitorului se realizeaza prin metoda licitatiei cu oferta in plic, combinata cu metoda licitatiei cu strigare, precedata de negocieri desfasurate pe baza de oferte preliminare si neangajante depuse de potentialii investitori, conform prevederilor art. 195^1 – 195^26 titlul <<Majorarea de capital social prin aport de capital privat prin atragerea unui investitor>> din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare normele metodologice.”
2. La articolul 3 alineatul (3), partea introductiva si literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(3) In vederea ducerii la indeplinire a strategiei de privatizare, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale este imputernicit sa acorde mandate speciale reprezentantilor statului in adunarea generala ordinara si/sau extraordinara a actionarilor Companiei Nationale <<Posta Romana>> – S.A., pentru a propune si aproba in adunarea generala a actionarilor orice hotarare necesara implementarii prezentei strategii de privatizare si a contractului de privatizare agreat cu investitorul selectat, inclusiv urmatoarele actiuni:
a) majorarea capitalului social prin emisiunea de actiuni noi in schimbul unor noi aporturi in numerar, aprobarea pretului de vanzare a actiunilor nou-emise si acordarea dreptului de preferinta la subscriere actionarului Societatea Comerciala <<Fondul Proprietatea>> – S.A., conform prevederilor prezentei hotarari; prin derogare de la prevederile art. 195^3 alin. (1) lit. a) din normele metodologice, majorarea capitalului social se propune si se aproba doar in schimbul unor noi aporturi in numerar;
b) subscrierea de catre investitorul selectat de actiuni nou-emise conform contractului de privatizare, precum si, dupa caz, anularea actiunilor emise si nesubscrise, aprobarea altor modificari ce necesita aprobarea adunarii generale a actionarilor, inclusiv modificarea, completarea si/sau actualizarea actului constitutiv al companiei;”.
3. La articolul 3, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
“(6) In aplicarea prezentei strategii se vor lua toate masurile pentru a asigura pastrarea controlului statului roman asupra activitatii de a emite, de a pune si de a retrage din circulatie timbre si efecte postale, de a distribui si comercializa timbre postale desfasurate in prezent de Societatea Comerciala ROMFILATELIA – S.A.”
4. La articolul 5, alineatele (2), (4), (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Comisia de negociere si selectie a investitorului are urmatoarea componenta:
a) secretar de stat din cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale numit de ministrul comunicatiilor si societatii informationale, in calitate de presedinte;
b) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice numit de ministrul finantelor publice;
c) un consilier de stat sau un secretar de stat din Cancelaria Primului-Ministru, numit de prim-ministru.
………………………………………………………………..
(4) Comisia de negociere si selectie a investitorului are in principal urmatoarele atributii:
a) propune spre aprobare Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, in calitate de institutie publica implicata, toate documentele intocmite pentru implementarea procesului de privatizare, inclusiv, dar fara a se limita la acestea, anuntul de privatizare, lista documentelor de participare, criteriile de precalificare, proiectul contractului de privatizare, grila de punctaj a ofertelor finale ferme;
b) verifica si analizeaza documentele de participare depuse de ofertanti, aplica criteriile de precalificare si stabileste lista ofertantilor precalificati;
c) conduce negocierile preliminare cu ofertantii precalificati pe baza ofertelor preliminare si neangajante depuse de acestia;
d) propune spre aprobare proiectul revizuit al contractului de privatizare si instructiunile privind intocmirea ofertelor finale ferme;
e) verifica documentele de participare depuse impreuna cu ofertele finale ferme, stabileste lista ofertantilor calificati, conformitatea ofertelor finale ferme cu instructiunile comunicate si le evalueaza prin aplicarea grilei de punctaj;
f) solicita, dupa caz, depunerea de oferte finale imbunatatite, organizeaza si conduce sedinta de licitatie, declara investitorul selectat si intocmeste procesul-verbal de licitatie;
g) coordoneaza activitatea comisiei de pregatire si monitorizare a procesului de privatizare;
h) analizeaza informarile si rapoartele primite din partea comisiei de pregatire si monitorizare a procesului de privatizare cu privire la stadiul fiecarui proces in parte si propune spre aprobare masuri concrete de derulare a procesului de privatizare;
i) ia masurile care se impun pe parcursul derularii procesului de privatizare;
j) indeplineste oricare alte atributii a caror necesitate rezulta pe parcursul procesului de privatizare.
(5) Din comisia de pregatire si monitorizare a procesului de privatizare vor face parte reprezentanti ai Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Ministerului Finantelor Publice, precum si ai Companiei Nationale <<Posta Romana>> – S.A. La solicitarea Societatii Comerciale Fondul <<Proprietatea>> – S.A. in cadrul acestei comisii va fi nominalizat si un reprezentant din partea acesteia.
………………………………………………………………..
(7) Componenta comisiei de negociere si selectie a investitorului, precum si a comisiei de pregatire si monitorizare a procesului de privatizare, drepturile si atributiile membrilor celor doua comisii, modul de lucru si remunerarea acestora de la data constituirii si pana la data varsarii integrale a capitalului social subscris de catre investitorul selectat aferent actiunilor nou-emise in cadrul operatiunii de majorare de capital se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si societatii informationale. Activitatea comisiilor prevazute la alin. (1) si a secretariatelor tehnice aferente acestora inceteaza la data varsarii integrale a capitalului social subscris de catre investitorul selectat aferent actiunilor nou-emise in cadrul operatiunii de majorare de capital.”
5. Dupa articolul 7 se introduc doua noi articole, articolele 8 si 9, cu urmatorul cuprins:
“ART. 8
(1) In vederea participarii la negocierile preliminare pe baza de oferte preliminare si neangajante si pentru depunerea ofertelor finale ferme in cadrul procedurii de licitatie, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale solicita investitorilor interesati sa depuna o garantie de participare intr-un cuantum de 10% din valoarea nominala a pachetului de actiuni ce va fi oferit spre subscriere noului investitor.
(2) Elementele si conditiile principale ale contractului de privatizare negociat cu investitorul selectat, inclusiv modalitatea de plata a pretului, se supun aprobarii Guvernului. Semnarea contractului de privatizare are loc dupa aprobarea de catre Guvern.
(3) Pentru motive intemeiate, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale va putea modifica metoda de privatizare si/sau metoda de selectie a investitorului si/sau va putea revoca oferta in termenii si conditiile stabilite prin art. 12 din normele metodologice.
ART. 9
Prevederile prezentei hotarari se completeaza in masura compatibilitatii cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”
ART. III
(1) Sintagma “comisia de coordonare a procesului de privatizare” se inlocuieste cu sintagma “comisia de negociere si selectie a investitorului”, iar orice referire la sintagma “comisia de coordonare a procesului de privatizare” din cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Nationale “Posta Romana” – S.A. se inlocuieste cu sintagma “comisia de negociere si selectie a investitorului”.
(2) Orice referire la sintagma “data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor” din cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Nationale “Posta Romana” – S.A. se inlocuieste cu sintagma “data varsarii integrale a capitalului social subscris de catre investitorul selectat aferent actiunilor nou-emise in cadrul operatiunii de majorare de capital”.
ART. IV
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale va adopta masurile necesare pentru stabilirea componentei si atributiilor comisiei de negociere si selectie a investitorului si a comisiei de pregatire si monitorizare a procesului de privatizare, precum si pentru implementarea celorlalte masuri stabilite conform art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Nationale “Posta Romana” – S.A., astfel cum a fost modificat prin prezenta hotarare, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
ART. V
Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close