Modificarea si completarea HG nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

In M. Of. nr. 882 din 22 decembrie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1274/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite.

Din cuprins:
ART. I
Hotararea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2013, avizele de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite acordate, valabile pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, pot fi reinnoite potrivit metodologiei stabilite in cuprinsul prezentei hotarari.
(2) Prevederile prezentei hotarari se aplica numai angajatorilor care detin la data de 31 decembrie 2012 avizul de reinnoire si care nu au realizat pana la aceasta data masurile necesare in vederea normalizarii conditiilor de munca pentru locurile de munca incadrate in conditii deosebite.
(3) Perioada de valabilitate a avizelor reinnoite potrivit prezentei hotarari nu poate depasi data de 31 decembrie 2013.”
2. La articolul 2, alineatele (1), (1^1), (1^2), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 2
(1) Reinnoirea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se acorda de catre Inspectia Muncii, in baza urmatoarelor documente:
a) solicitarea de reinnoire a avizului de incadrare in conditii deosebite, semnata de catre reprezentantul legal al angajatorului ori de catre alta persoana imputernicita de acesta, potrivit legii, impreuna cu reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, definiti potrivit art. 5 lit. d) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, si, dupa caz, reprezentantii sindicatelor reprezentative, depusa in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
b) buletinele de determinari de noxe profesionale, eliberate de laboratoarele abilitate, potrivit legii, care sa ateste depasirea valorilor-limita de expunere profesionala la locurile de munca incadrate in conditii deosebite, sau documente de expertizare care sa ateste prezenta unor agenti chimici foarte periculosi sau agenti biologici care nu au prevazuta limita admisibila, dar care, in urma manifestarii, au avut, pentru perioada 2001 – 2012, efecte asupra starii de sanatate a lucratorilor;
c) planul de prevenire si protectie corespunzator locurilor de munca incadrate in conditii deosebite, revizuit, care sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor, cuprinzand masuri si actiuni, esalonate si distribuite uniform pe perioada 1 ianuarie – 1 decembrie 2013, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2013, locurile de munca sa se incadreze in conditii normale;
d) raportul medicului de medicina muncii, intocmit in baza rapoartelor anuale privind starea de sanatate a lucratorilor, din care sa reiasa efectele noxelor identificate la locurile de munca incadrate in conditii deosebite asupra starii de sanatate a lucratorilor;
e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obtinut reinnoirea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite si a listei cuprinzand categoriile profesionale care lucreaza in aceste locuri de munca, pana la data de 31 decembrie 2012.
(1^1) Planul de prevenire si protectie prevazut la alin. (1) lit. c) va contine numai masurile aferente anului 2012, asumate pentru normalizarea conditiilor de munca si ramase restante.
(1^2) Planul de prevenire si protectie prevazut la alin. (1) lit. c) trebuie sa fie insotit de o nota justificativa din care sa reiasa evolutia realizarii masurilor de normalizare a conditiilor de munca pentru perioada 2007 – 2012, precum si motivele nerealizarii masurilor ramase restante.
………………………………………………………………..
(3) Documentele prevazute la alin. (1) lit. b) – e) pot fi depuse la Inspectia Muncii in termen de maximum 60 de zile de la data solicitarii prevazute la alin. (1) lit. a).
(4) Inspectia Muncii poate acorda reinnoirea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, in termen de 15 zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii prevazute la alin. (1).”
3. La articolul 2, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
“(4^1) Angajatorul va depune, in termen de 10 zile de la data reinnoirii avizului de incadrare in conditii deosebite, o copie a acestuia insotita de un exemplar al documentului prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c), vizat de Inspectia Muncii, la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea.”
4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
Angajatorii care nu au obtinut reinnoirea avizului pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite se pot adresa direct instantei judecatoresti competente, potrivit legii.”
5. La articolul 6, alineatele (2), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Avizele reinnoite pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite isi inceteaza aplicabilitatea la data indeplinirii masurilor stabilite prin planul de prevenire si protectie sau, dupa caz, la expirarea termenului prevazut la art. 1 alin. (3).
(3) In perioadele 15 – 30 iulie si 1 – 15 decembrie 2013, angajatorii vor depune la inspectoratul teritorial de munca o raportare privind modul in care au realizat masurile prevazute in vederea normalizarii conditiilor de munca.
(4) In baza raportarilor prevazute la alin. (3), inspectorii de munca vor efectua verificari in vederea stabilirii conformitatii celor declarate, ale caror rezultate vor fi transmise Inspectiei Muncii.”
6. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Perioada cuprinsa intre 31 decembrie 2012 si data reinnoirii avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite de munca, pentru care angajatorii datoreaza, dupa caz, diferenta dintre cota de contributie de asigurari sociale pentru conditii deosebite de munca si cea declarata de catre acestia.”
7. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In situatia in care, in termen de 45 de zile de la constatarea contraventiei prevazute la alin. (1), angajatorul nu realizeaza masurile dispuse in urma controlului, inspectoratul teritorial de munca poate propune Inspectiei Muncii anularea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite.”
8. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) In cazul anularii avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, Inspectia Muncii va instiinta despre aceasta masura si casa teritoriala de pensii pe raza careia isi desfasoara activitatea angajatorul.”
ART. II
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close