Modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare in functia de judecator la ICCJ

In M. Of. nr. 890 din 27 decembrie 2012 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1130/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 13 februarie 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3
(1) In vederea selectarii membrilor comisiilor de concurs, Institutul National al Magistraturii va constitui o baza de date cu persoanele prevazute la art. 52^1 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare specializare corespunzatoare sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie.”
2. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
(1) Pot participa la concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie judecatorii si procurorii care au cel putin gradul de curte de apel sau parchet de pe langa curtea de apel, care au indeplinit efectiv, cel putin 3 ani, functia de judecator la curtea de apel ori de procuror la parchetul de pe langa curtea de apel sau la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, au obtinut calificativul <<foarte bine>> la ultimele 3 evaluari, nu au fost niciodata sanctionati disciplinar si au o vechime in functia de judecator ori procuror de cel putin 15 ani.”
3. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
(1) Data, locul, modul de desfasurare a concursului si posturile vacante pentru care se organizeaza concurs se comunica tuturor judecatorilor si procurorilor prin curtile de apel, prin parchetele de pe langa curtile de apel si prin Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului National al Magistraturii, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si in 3 cotidiene centrale, cu cel putin 40 de zile inainte de data stabilita pentru concurs.”
4. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Tematica si bibliografia de concurs se aproba prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.”
5. La articolul 6, alineatele (8) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(8) La cererea de inscriere pot fi atasate maximum 10 lucrari intocmite de candidat, cum ar fi hotarari judecatoresti cu obiect diferit ori, dupa caz, alte acte intocmite de candidat sau care privesc activitatea acestuia din intreaga sa cariera de judecator ori procuror, in copii certificate.
………………………………………………………………..
(10) Judecatorii si procurorii au dreptul la concedii de studii de specialitate platite, pentru pregatirea si sustinerea concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, conform legii, cu conditia de a se prezenta la concurs.”
6. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Nu pot fi numite in comisie persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Toti membrii comisiilor completeaza declaratii in acest sens. Daca incompatibilitatea se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, persoana in cauza are obligatia sa se retraga si sa comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei.”
7. La articolul 9, punctele 5 – 8, 10, 11 si 16 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“5. ca urmare a cererii comisiilor de evaluare, solicita curtilor de apel, parchetelor de pe langa curtile de apel si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie copii certificate si, acolo unde exista, si in format electronic, de pe hotararile judecatoresti ori, dupa caz, de pe actele intocmite de candidati sau care privesc activitatea acestora si alte documente necesare evaluarii si primeste inscrisurile trimise de catre acestea;
6. primeste sesizarile si observatiile din partea opiniei publice, precum si hotararile judecatoresti ori, dupa caz, actele intocmite de candidati sau care privesc activitatea acestora, trimise de orice persoana;
7. solicita curtilor de apel, parchetelor de pe langa curtile de apel si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sa trimita copii certificate si, acolo unde exista, si in format electronic ale hotararilor judecatoresti ori, dupa caz, ale actelor intocmite de candidati sau care privesc activitatea acestora, transmise de catre orice persoana dupa publicarea candidaturilor, si verifica identitatea dintre acestea si exemplarul trimis de aceste persoane;
8. atribuie un cod numeric fiecarui candidat inscris la concurs, intocmeste un proces-verbal in care consemneaza corespondenta dintre numele candidatului si codul numeric atribuit si ia masuri pentru ca aceste date sa fie accesibile unui numar restrans de persoane, care desfasoara in concret activitati ce presupun in mod necesar cunoasterea identitatii candidatului, astfel incat membrii comisiilor de concurs sa nu poata cunoaste direct sau indirect identitatea candidatilor;
………………………………………………………………..
10. anonimizeaza documentele prevazute la art. 21 alin. (1) si (1^1), primite la cererea comisiilor de evaluare, atat in ceea ce priveste datele cu caracter personal din aceste lucrari, cat si datele care ar permite identificarea candidatului, precum: numele judecatorilor si grefierilor, instanta care a pronuntat hotararea si instantele care au pronuntat hotarari in fazele procesuale anterioare, procurorii si parchetele care au intocmit acte in cauza, daca este cazul. Lucrarile depuse de catre candidat sau trimise de orice persoana, precum si sesizarile si observatiile trimise de catre terti, ca urmare a dezbaterii publice, se anonimizeaza doar in ceea ce priveste datele care ar permite identificarea candidatului;
11. intocmeste mapa candidatului, care va contine lucrarile depuse de acesta, cele solicitate de comisia de evaluare, cele trimise de orice persoana dupa publicarea cererilor de inscriere, datele prevazute la art. 21 alin. (6) si (7), precum si sesizarile si observatiile tertilor. La aceasta mapa se depun si explicatiile candidatilor date la solicitarea comisiilor de evaluare. Pe mapa si pe fiecare inscris anonimizat continut de aceasta se inscrie codul numeric al candidatului;
………………………………………………………………..
16. in termen de doua zile de la afisarea listei finale cu candidatii care au intrunit conditiile de participare la concurs, solicita Inspectiei Judiciare sa efectueze verificarea aspectelor privind integritatea candidatilor;”.
8. La articolul 9, dupa punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 17^1, cu urmatorul cuprins:
“17^1 – repartizeaza pentru interviu, conform art. 25 alin. (1), candidatii admisi dupa prima proba de concurs;”.
9. La articolul 9, punctele 19 si 20 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“19. calculeaza punctajul obtinut de fiecare candidat la fiecare proba in parte si publica rezultatul final al fiecarei probe, mentionand pentru fiecare candidat daca a fost admis sau respins la proba respectiva, in functie de punctajul obtinut;
20. repartizeaza pe sali, in ordine alfabetica, pentru proba scrisa, candidatii admisi dupa primele doua probe de concurs si dispune afisarea listelor pe usile salilor in care se desfasoara concursul, precum si publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 24 de ore inainte de sustinerea probei;”.
10. La articolul 9, dupa punctul 25 se introduc doua noi puncte, punctele 25^1 si 25^2, cu urmatorul cuprins:
“25^1. coordoneaza multiplicarea subiectelor pentru proba scrisa, in functie de numarul candidatilor, sigiland apoi plicurile continand necesarul de subiecte pentru fiecare sala;
25^2. distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru proba scrisa;”.
11. La articolul 9, punctele 28 si 29 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“28. ia masuri pentru ca in spatiile in care isi desfasoara activitatea comisiile de evaluare a lucrarilor candidatilor, comisiile de elaborare a subiectelor sau de solutionare a contestatiilor ori in care se desfasoara proba scrisa de concurs sa nu patrunda persoane straine, neautorizate de comisie sau neprevazute de prezentul regulament;
29. calculeaza punctajele finale obtinute de candidati, intocmeste listele finale si asigura publicarea lor simultana pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.”
12. La articolul 9, punctul 30 se abroga.
13. La articolul 10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Presedintele comisiei de organizare a concursului solutioneaza situatiile de incompatibilitate a membrilor comisiei pe care o conduce. Situatiile de incompatibilitate a presedintelui comisiei de organizare sunt solutionate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.”
14. La articolul 11, alineatele (1) – (3), (5), (6), (9) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 11
(1) Comisiile de evaluare, comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de solutionare a contestatiilor impotriva evaluarii si comisiile de solutionare a contestatiilor privind proba scrisa sunt numite prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.
(2) Comisiile prevazute la alin. (1) sunt conduse de cate un presedinte, desemnat prin hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii de numire a comisiilor. Presedintele fiecarei comisii solutioneaza situatiile de incompatibilitate a membrilor comisiei pe care o conduce. Situatiile de incompatibilitate a presedintilor comisiilor se solutioneaza de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Membrii comisiilor nu pot avea apartenenta politica la data formarii comisiilor. Toti membrii comisiilor completeaza declaratii in acest sens.
………………………………………………………………..
(5) Aceeasi persoana nu poate face parte in acelasi timp din comisia de evaluare si din comisia corespunzatoare de solutionare a contestatiilor impotriva evaluarii, respectiv din comisia de elaborare a subiectelor si din comisia corespunzatoare de solutionare a contestatiilor la proba scrisa.
(6) Persoanele care sunt sot/sotie sau rude ori afini pana la gradul al patrulea nu pot face parte din aceeasi comisie. Daca o persoana face parte din comisia de evaluare ori din comisia de elaborare a subiectelor, sotul/sotia sau ruda ori afinul pana la gradul al patrulea nu poate face parte din comisia corespunzatoare de solutionare a contestatiilor.
………………………………………………………………..
(9) In componenta comisiilor sunt numiti si membri supleanti care ii vor inlocui, de drept, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotararea de numire a comisiilor, pe acei membri ai comisiei care, din motive intemeiate, nu isi pot exercita atributiile. Inlocuirea se efectueaza de presedintele comisiei din care face parte persoana respectiva.
(10) In termen de cel mult 20 de zile de la publicarea listei finale a candidatilor care indeplinesc conditiile de inscriere la concurs, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii aproba componenta comisiilor de evaluare si a comisiilor de contestatii impotriva evaluarii. Numirea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor si de solutionare a contestatiilor la proba scrisa are loc cu cel putin 5 zile inaintea datei de desfasurare a probei scrise.”
15. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 12
(1) Comisiile de evaluare a hotararilor judecatoresti redactate ori, dupa caz, a actelor intocmite de candidati sau care privesc activitatea acestora se constituie distinct pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care se organizeaza concursul.
(2) Fiecare comisie este alcatuita din:
a) cate un judecator de la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
b) cate un cadru didactic universitar de la o facultate de drept din cadrul unei universitati de cercetare avansata si educatie, astfel cum aceasta este clasificata pe baza evaluarii prevazute la art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) cate un formator al Institutului National al Magistraturii.”
16. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 14
(1) Comisiile de elaborare a subiectelor pentru proba scrisa sunt numite distinct pentru Sectia penala si, respectiv, pentru Sectia de contencios administrativ si fiscal ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Aceste comisii elaboreaza subiectele de concurs pentru toate materiile si grupele de materii prevazute de art. 29 alin. (1) lit. a) si b) corespunzatoare specializarii sectiei pentru care s-a numit comisia respectiva.
(2) Pentru cele doua sectii civile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie se constituie o singura comisie de elaborare a subiectelor, care va elabora aceleasi subiecte de concurs la drept procesual civil, iar la elaborarea subiectelor de drept substantial va tine seama de specializarea fiecareia dintre cele doua sectii.
(3) Pentru jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, respectiv pentru jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene se numeste cate o comisie de elaborare a subiectelor, respectiv cate o comisie de solutionare a contestatiilor, comune pentru toate sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care se organizeaza concurs. Comisiile comune pentru elaborarea subiectelor din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, respectiv din jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene tin seama, la elaborarea subiectelor de concurs, de specializarea sectiei pentru care se candideaza.
(4) Comisiile de solutionare a contestatiilor la proba scrisa corespund ca numar si specializare comisiilor de elaborare a subiectelor, constituite conform alineatelor precedente.
(5) Fiecare comisie este alcatuita, de regula, din:
a) cate un judecator de la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
b) cate un cadru didactic universitar de la o facultate de drept din cadrul unei universitati de cercetare avansata si educatie, astfel cum aceasta este clasificata pe baza evaluarii prevazute la art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) cate un formator al Institutului National al Magistraturii.
(6) Judecatorul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, formatorul de la Institutul National al Magistraturii si cadrul didactic universitar de la o facultate de drept din fiecare comisie trebuie sa fie specializati in materiile corespunzatoare sectiei Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care a fost numita comisia.”
17. La articolul 15, alineatul (2) se abroga.
18. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
Comisiile de elaborare a subiectelor prevazute la art. 14 alin. (1), (2) si (3) au, in principal, urmatoarele atributii:
1. elaborarea subiectelor pentru testul-grila, cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) sa fie in concordanta cu tematica si bibliografia aprobate si publicate de Consiliul Superior al Magistraturii si de Institutul National al Magistraturii;
b) sa evidentieze operatiile gandirii;
c) sa fie astfel formulate incat rezolvarea lor sa angajeze cat mai multe posibilitati de analiza, de sinteza si de generalizare din partea candidatilor;
d) sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, sa aiba un grad de complexitate corespunzator continutului tematicii si bibliografiei, pentru a fi tratate in timpul stabilit;
e) sa se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;
f) timpul necesar rezolvarii subiectelor sa nu depaseasca timpul alocat desfasurarii probei de concurs;
g) sa se evite, pe cat posibil, subiectele ce contin probleme controversate in doctrina si in practica;
h) sa se asigure unitatea de evaluare;
i) sa asigure o repartizare echilibrata a raspunsurilor corecte si a numarului de raspunsuri corecte intre variantele de raspuns;
2. predarea catre comisia de organizare a concursului, cu cel putin 12 ore inainte de desfasurarea probei scrise, a subiectelor si baremelor de evaluare si de notare, in plicuri inchise si sigilate, separat pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care se organizeaza concurs.”
19. Articolul 17 se abroga.
20. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 18
Comisiile de solutionare a contestatiilor la proba scrisa, sub coordonarea presedintilor comisiilor, au urmatoarele atributii:
a) solutionarea contestatiilor la barem la testul-grila de verificare a cunostintelor practice, motivarea solutiei contestatiilor la barem si adoptarea baremului definitiv;
b) solutionarea contestatiilor formulate impotriva rezultatelor obtinute la proba scrisa.”
21. La articolul 19, alineatele (2) si (5) – (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Comisia de organizare a concursului intocmeste lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la concurs si o publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
………………………………………………………………..
(5) In termen de cel mult 10 zile de la finalizarea perioadei de depunere a contestatiilor, comisia de organizare a concursului intocmeste lista finala a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs si o publica in conditiile alin. (2).
(6) Cererile de inscriere la concurs ale candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inaltei Curti de Casatie si Justitie, insotite de un anunt prin care se aduce la cunostinta publica posibilitatea oricarei persoane de a transmite comisiilor de concurs hotarari judecatoresti redactate ori, dupa caz, acte intocmite de candidati sau care privesc activitatea acestora, precum si termenul in care acestea pot fi transmise.
(7) Hotararile judecatoresti sau celelalte acte prevazute la alin. (6) transmise dupa expirarea termenului prevazut in anunt nu se iau in considerare.”
22. La articolul 20, literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) o proba avand ca obiect evaluarea actelor intocmite de candidati sau care privesc activitatea acestora;
………………………………………………………………..
c) o proba scrisa, cu caracter practic.”
23. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 21
(1) In cadrul probei prevazute la art. 20 lit. a), de indata dupa constituire, comisiile de evaluare, prin presedintii acestora, trimit Consiliului Superior al Magistraturii adresele privind solicitarea unui numar de 20 de acte intocmite de candidati sau care privesc activitatea acestora in ultimii 5 ani de activitate, precum si a celorlalte documente necesare pentru verificarea respectarii termenelor de solutionare a lucrarilor, potrivit prezentului regulament.”
24. La articolul 21, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Constituie acte intocmite de candidati sau care privesc activitatea acestora: hotararile judecatoresti redactate de candidati, actele intocmite de procurori in faza de urmarire penala ori in faza judecatii, punctele de vedere care contin abordarea unor probleme de drept intocmite in cadrul diverselor atributii, transcrierea inregistrarilor sustinerilor orale ale procurorului de sedinta, proiectele de recurs in interesul legii, referatele in dosarele in care s-au pronuntat solutii definitive de achitare sau restituire, precum si orice alte acte intocmite in exercitarea atributiilor de serviciu.”
25. La articolul 21, alineatele (2), (3) si (6) – (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) In termen de doua zile de la primirea adreselor de la comisiile de evaluare, comisia de organizare a concursului solicita curtilor de apel sau, dupa caz, parchetelor de pe langa curtile de apel ori Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie transmiterea actelor intocmite de candidati sau care privesc activitatea acestora, precum si a celorlalte documente necesare evaluarii, prevazute la alin. (1) si (1^1).
(3) Hotararile judecatoresti redactate ori celelalte acte intocmite de candidati sau care privesc activitatea acestora prevazute la alin. (1) si (1^1) trebuie sa fie reprezentative pentru activitatea profesionala a candidatului, sa aiba obiecte diferite si sa fie intocmite in faze procesuale diferite, in masura in care este posibil.
………………………………………………………………..
(6) In cazul candidatilor judecatori, in vederea verificarii respectarii termenelor rezonabile de solutionare a cauzelor si de redactare a hotararilor ori de efectuare a altor lucrari dintre cele prevazute la alin. (1) si (1^1), membrii comisiei de evaluare solicita, prin intermediul comisiei de organizare a concursului, curtii de apel la care isi desfasoara activitatea candidatul date statistice sau orice documente necesare privind:
a) activitatea candidatului, precum: numarul de sedinte de judecata, numarul de cauze la care a participat la judecata, numarul de cauze solutionate, numarul de hotarari motivate, numarul de hotarari nemotivate in termen, numarul mediu de zile cu care a fost depasit acest termen, perioada medie de solutionare a cauzelor de catre candidat, alte activitati desfasurate in exercitarea atributiilor de serviciu;
b) activitatea instantei la sectia la care a functionat judecatorul, precum: incarcatura medie de cauze pe judecator, numarul mediu de participari in sedinte de judecata, timpul mediu de solutionare pe tipuri de cauze, numarul mediu de hotarari redactate de judecatori, numarul mediu de hotarari neredactate in termen.
(7) In cazul candidatilor procurori, in vederea verificarii respectarii termenelor rezonabile de solutionare a lucrarilor, membrii comisiei de evaluare solicita, prin intermediul comisiei de organizare a concursului, parchetelor de pe langa curtile de apel ori, dupa caz, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie la care isi desfasoara activitatea candidatul date statistice sau orice documente necesare privind:
a) activitatea candidatului, precum: numarul dosarelor sau al lucrarilor solutionate, numarul de sedinte de judecata la care a participat, numarul cailor de atac declarate si motivate, alte activitati desfasurate in exercitarea atributiilor de serviciu;
b) activitatea parchetului la sectia la care a functionat procurorul, precum: numarul mediu de dosare/lucrari solutionate de procurori, numarul mediu de participari in sedinte de judecata, numarul mediu de cai de atac declarate si motivate.
(8) Presedintele curtii de apel sau procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel ori al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ia masurile necesare pentru respectarea procedurii prevazute de prezentul articol, pentru identificarea hotararilor judecatoresti ori a celorlalte acte intocmite de candidati sau care privesc activitatea acestora prevazute la alin. (1) si (1^1), pentru selectarea obiectiva a acestora, pentru strangerea informatiilor prevazute la alin. (6) ori (7), dupa caz, si pentru transmiterea in termen a acestora Consiliului Superior al Magistraturii.
(9) In vederea indeplinirii atributiei prevazute la alin. (2) – (5), presedintele curtii de apel sau procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel ori al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie poate solicita lucrari relevante ale candidatului si de la instantele sau parchetele ori de la celelalte institutii la care a functionat candidatul in ultimii 5 ani de activitate.
(10) Colegiul de conducere al curtii de apel, al parchetului de pe langa curtea de apel ori al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie unde functioneaza candidatul analizeaza indeplinirea criteriilor prevazute la alin. (3) si stabileste care sunt cele 20 de lucrari ale candidatului care vor fi inaintate Consiliului Superior al Magistraturii in vederea evaluarii. In masura in care doreste, candidatul poate fi prezent la selectarea acestor lucrari.
(11) Toate hotararile judecatoresti ori, dupa caz, toate celelalte acte intocmite de candidati sau care privesc activitatea acestora, trimise Consiliului Superior al Magistraturii, sunt certificate de instanta ori parchetul care le-a trimis, ele urmand a fi inaintate si in format electronic, in masura in care exista in acest format.”
26. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 22
(1) Dupa primirea documentelor prevazute la art. 21 alin. (1) si (1^1) de la curtile de apel sau, dupa caz, de la parchetele de pe langa curtile de apel ori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, comisia de organizare a concursului anonimizeaza conform dispozitiilor art. 9 pct. 10 lucrarile intocmite de candidat primite la cererea comisiilor de evaluare sau depuse de catre acesta. In perioada dintre acordarea codurilor numerice si afisarea rezultatului final la aceasta proba, persoanele care au cunostinta despre corespondenta dintre aceste coduri si identitatea candidatilor au obligatia de a pastra confidentialitatea acestei informatii.
(2) Actele prevazute la art. 21 alin. (1) si (1^1) se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispozitiilor legale privind protejarea datelor cu caracter personal, cu anonimizarea datelor care ar permite identificarea candidatului si cu indicarea codului acestuia, pentru a fi supuse dezbaterii publice o perioada de 7 zile de la publicare.
(3) Orice persoana poate trimite in scris sesizari sau observatii in legatura cu actele publicate conform alin. (2) pentru a fi avute in vedere la evaluare. Sesizarile si observatiile anonime nu se iau in considerare si nu se trimit comisiilor de evaluare. Sesizarile si observatiile care privesc si integritatea candidatului se trimit Inspectiei Judiciare pentru a fi avute in vedere la elaborarea raportului prevazut de art. 25 alin. (6).”
27. La articolul 23, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 23
(1) Comisia prevazuta la art. 12 efectueaza evaluarea hotararilor judecatoresti redactate ori, dupa caz, a celorlalte acte intocmite de candidati sau care privesc activitatea acestora.
(2) Evaluarea hotararilor judecatoresti ori, dupa caz, a celorlalte acte intocmite de candidati sau care privesc activitatea acestora se va realiza prin notarea, cu respectarea punctajului maxim indicat, a urmatoarelor aspecte:
a) capacitate de analiza si sinteza – 12 puncte;
b) coerenta in exprimare – 12 puncte;
c) argumentatie din punctul de vedere al claritatii si logicii – 12 puncte;
d) verificarea respectarii termenelor rezonabile de solutionare a cauzelor si de redactare a hotararilor sau, dupa caz, a termenelor rezonabile de solutionare a lucrarilor – 4 puncte.”
28. La articolul 23, alineatul (3) se abroga.
29. La articolul 23, alineatele (4), (7) – (9) si (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(4) Punctajul maxim total ce poate fi atribuit ca urmare a evaluarii este de 40 de puncte. Pentru fiecare criteriu se acorda obligatoriu un punctaj situat intre 0 si punctajul maxim alocat.
………………………………………………………………..
(7) Sesizarile sau observatiile primite din partea opiniei publice pana la finalul dezbaterii publice pot fi avute in vedere la evaluare. Comisiile de evaluare pot lua in considerare acele sesizari si observatii primite din partea opiniei publice care se refera la criteriile prevazute de alin. (2).
(8) Comisiile de evaluare intocmesc un raport motivat, in care, pentru fiecare candidat identificat prin cod numeric, se arata: punctajul obtinut la fiecare criteriu dintre cele prevazute la alin. (2); punctajul total obtinut de candidat; motivarea acordarii punctajului pentru fiecare criteriu; explicatiile cerute candidatului si raspunsul acestuia, daca este cazul; argumentele pentru care au fost retinute sau inlaturate sustinerile candidatului ori sesizarile si observatiile opiniei publice; sesizarile si observatiile al caror continut excedeaza prevederilor alin. (2).
(9) Comisia de organizare a concursului verifica, pentru fiecare candidat, corectitudinea calculului punctajului total obtinut, notarea fiecarui criteriu, respectarea punctajului maxim alocat pentru fiecare criteriu, precum si a punctajului maxim pentru aceasta proba.
………………………………………………………………..
(11) Raportul comisiei de evaluare se publica pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii, cu codurile candidatilor.”
30. La articolul 24, alineatele (1), (3) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 24
(1) Impotriva punctajului obtinut la evaluare candidatul poate face contestatie in termen de 48 de ore de la publicare, expunand argumentele pentru care critica punctajul acordat, pe criterii de notare. Contestatia se inregistreaza la Consiliul Superior al Magistraturii.
………………………………………………………………..
(3) Comisiile de solutionare a contestatiilor se pronunta asupra acestora in cel mult 10 zile.
………………………………………………………………..
(6) Rapoartele intocmite de comisiile de solutionare a contestatiilor se publica pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii cu codurile candidatilor.”
31. Dupa articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 24^1
(1) Comisia de organizare a concursului intocmeste lista cu rezultatele finale obtinute la proba avand ca obiect evaluarea actelor intocmite de candidati sau care privesc activitatea acestora, care se publica in conditiile art. 27 alin. (1), mentionandu-se pentru fiecare candidat daca a fost admis ori respins, in functie de punctajul obtinut.
(2) Pentru a fi declarat admis la aceasta proba, candidatul trebuie sa obtina un punctaj minim de 28 de puncte.”
32. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 25

(1) Anuntul privind programarea interviului si ordinea sustinerii lui de catre candidati, stabilita in functie de sectiile pentru care se organizeaza concursul, se publica cu cel putin 24 de ore inainte de data sedintei Plenului Consiliului Superior al Magistraturii in care are loc interviul.
(2) Desemnarea psihologului care participa la interviu cu rol consultativ se face de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru interviu, din randul specialistilor din cadrul Consiliului, al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al curtilor de apel, precum si dintre psihologii acreditati, propusi de Colegiul Psihologilor din Romania.
(3) In cadrul probei interviului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii evalueaza aspecte referitoare la integritatea candidatilor.
(4) Psihologul desemnat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate adresa intrebari candidatilor, in scopul evaluarii motivatiei si competentelor umane si sociale ale acestora.
(5) Evaluarea integritatii candidatilor se face pe baza raportului intocmit de Inspectia Judiciara sub acest aspect, precum si a raspunsurilor primite de la candidat la intrebarile puse acestuia pe baza acestui raport, a datelor existente la dosarul profesional, a documentelor depuse de candidat, a modului in care candidatul se raporteaza la valori precum independenta justitiei, impartialitatea magistratilor, integritatea si a aspectelor ridicate in cadrul discutiilor.
(6) Raportul intocmit de Inspectia Judiciara se trimite comisiei de organizare a concursului cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru proba interviului.
(7) Comisia de organizare a concursului comunica raportul prevazut la alin. (6) candidatului, impreuna cu traseul profesional intocmit de directia de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.”
33. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 26
(1) Punctajul maxim ce poate fi atribuit ca urmare a evaluarii integritatii candidatilor este de 20 de puncte, repartizate astfel:
– conduita profesionala in timpul sedintei de judecata si relatia cu justitiabilii, avocatii, expertii, interpretii in timpul exercitarii functiei – 4 puncte;
– relatiile cu colegii, grefierii, celalalt personal al instantei sau parchetului la care au functionat ori cu personalul instantelor sau parchetelor superioare ori inferioare ierarhic – 4 puncte;
– conduita in societate – 4 puncte;
– evitarea conflictelor de interese de orice natura, impartialitate – 4 puncte;
– modul in care se raporteaza la valori precum independenta justitiei si a judecatorului – 4 puncte.
(2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii primesc pentru fiecare candidat cate o fisa de evaluare pe care noteaza fiecare criteriu cu puncte situate intre 0 si maximul punctajului alocat, respectiv 4 puncte.
(3) Este nula fisa de evaluare pe care nu s-a notat punctajul la unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la alin. (1). Fisa de evaluare nula nu va fi luata in considerare la calcularea punctajului mediu obtinut de candidat. In cazul in care in fisa de evaluare s-a alocat un punctaj mai mare decat cel maxim pentru fiecare criteriu prevazut de prezentul articol se ia in calcul punctajul maxim pentru acel criteriu.
(4) Punctajul mediu obtinut de fiecare candidat se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor acordate de fiecare dintre membrii Consiliului Superior al Magistraturii prezenti.
(5) Punctajul mediu obtinut de fiecare candidat ca urmare a evaluarii integritatii este inscris in fisa centralizatoare a rezultatelor interviului.”
34. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 27
(1) Comisia de organizare a concursului intocmeste lista cu rezultatele obtinute la proba interviului, care se publica pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii, mentionandu-se pentru fiecare candidat daca a fost admis sau respins, in functie de punctajul obtinut. (2) Pentru a fi declarat admis la aceasta proba, candidatul trebuie sa obtina un punctaj minim de 14 puncte.”
35. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 28
Candidatii admisi dupa primele doua probe de concurs sunt repartizati pe sali pentru proba scrisa, in ordine alfabetica. Comisia de concurs asigura afisarea listelor pe usile salilor in care se desfasoara concursul, precum si publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii cu cel putin 24 de ore inainte de sustinerea probei.”
36. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 29
(1) Proba scrisa cu caracter practic consta in:
a) in functie de specializare, una dintre urmatoarele grupe de materii:
(i) drept civil, dreptul familiei si drept international privat;
(ii) drept penal;
(iii) drept administrativ, drept financiar si fiscal si dreptul muncii;
b) procedura civila sau procedura penala, in functie de specializarea judecatorului ori procurorului, determinata de sectia Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care candideaza;
c) jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
(2) La elaborarea subiectelor pentru proba prevazuta la alin. (1) se vor avea in vedere jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie si cea a Curtii Constitutionale.”
37. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 30
(1) Proba scrisa consta in sustinerea unui test-grila pentru verificarea cunostintelor practice ce cuprinde 20 de spete din materiile de concurs prevazute la art. 29 alin. (1), astfel:
a) pentru candidatii la sectiile civile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie:
– 8 spete din dreptul civil;
– o speta din dreptul familiei;
– o speta din dreptul international privat;
– 8 spete din dreptul procesual civil;
– cate o speta din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si, respectiv, din jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene;
b) pentru candidatii la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie:
– 6 spete din drept administrativ;
– 5 spete din dreptul financiar si fiscal;
– o speta din dreptul muncii;
– 6 spete din dreptul procesual civil;
– cate o speta din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si, respectiv, din jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene;
c) pentru candidatii la Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
– 10 spete din dreptul penal;
– 8 spete din dreptul procesual penal;
– cate o speta din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si, respectiv, din jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene.
(2) La testul-grila pentru verificarea cunostintelor practice, pentru fiecare raspuns corect candidatul primeste 2 puncte, punctajul maxim ce poate fi atribuit la aceasta proba fiind de 40 de puncte.”
38. La articolul 31, alineatele (1) si (3) se abroga.
39. La articolul 31, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Subiectele si baremele de evaluare si de notare vor fi puse in plicuri sigilate, separat pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care se organizeaza concurs, si vor fi predate comisiei de organizare a concursului cu cel putin 12 ore inainte de desfasurarea probei scrise.”
40. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 32
(1) Accesul candidatilor in salile in care se desfasoara proba scrisa este permis pe baza unui act de identitate, cel mai tarziu cu 30 de minute inainte de inceperea probei. In mod exceptional, pot fi admisi candidati in sala si cu mai putin de 30 de minute inainte de inceperea probei, pana la deschiderea plicului cu subiecte.
(2) Inainte de aducerea subiectelor in sali, supraveghetorii aduc la cunostinta candidatilor modul de desfasurare a probei si modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizata.”
41. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 33
(1) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor, pe timpul desfasurarii probei scrise, orice fel de lucrari care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloc electronic de comunicare. Pe durata desfasurarii probei scrise de verificare a cunostintelor practice este permisa consultarea legislatiei si a acelor materiale a caror posibilitate de utilizare este mentionata explicit in tematica si in bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifica respectarea acestei prevederi inainte de aducerea subiectelor in sali. Incalcarea acestor dispozitii atrage eliminarea din concurs.”
42. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 34
(1) Niciun membru al comisiei nu poate comunica in exterior continutul subiectelor de concurs pana la incheierea probelor scrise.
(2) Timpul destinat elaborarii lucrarii scrise este cel stabilit de comisiile de elaborare a subiectelor si nu poate depasi 4 ore, socotite din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor de concurs pentru fiecare candidat.
(3) Pe parcursul desfasurarii probei scrise membrii comisiei de organizare a concursului si supraveghetorii de sali nu pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor si nu pot aduce modificari subiectelor sau baremelor. Orice nelamurire legata de subiecte se discuta direct cu comisiile de elaborare a subiectelor.”
43. La articolul 35, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 35
(1) Din momentul distribuirii subiectelor niciun candidat nu mai poate intra in sala si niciun candidat nu poate parasi sala decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba scrisa.
………………………………………………………………..
(3) In cazul in care unii candidati doresc sa isi transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, acestia primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de catre supraveghetori in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Tezele folosite initial se anuleaza pe loc de catre supraveghetori, mentionandu-se pe ele “anulat”, se semneaza de acestia si se pastreaza in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.”
44. La articolul 35, alineatul (5) se abroga.
45. La articolul 36, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Supraveghetorii predau lucrarile scrise, sub semnatura, presedintelui sau vicepresedintelui comisiei de organizare a concursului.”
46. La articolul 36, alineatul (7) se abroga.
47. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 37
(1) Baremele de evaluare si de notare se afiseaza la incheierea probei scrise la centrele de concurs si se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(2) In termen de 48 de ore de la afisare candidatii pot face contestatii la barem, care se depun la Institutul National al Magistraturii si se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor privind proba scrisa in cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Solutia se motiveaza in termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru solutionarea contestatiilor.
(3) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se apreciaza ca raspunsul corect la una dintre intrebari este altul decat cel indicat in baremul initial, punctajul corespunzator intrebarii respective se acorda numai candidatilor care au indicat raspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.
(4) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se apreciaza ca raspunsul corect indicat in baremul initial nu este singurul raspuns corect, punctajul corespunzator intrebarii respective se acorda pentru oricare dintre variantele de raspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.
(5) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se anuleaza una sau mai multe intrebari din testul-grila, punctajul corespunzator intrebarilor anulate se acorda tuturor candidatilor.
(6) In cazul admiterii contestatiei la barem, in urma unei analize a cauzelor care au determinat aceasta situatie, Consiliul Superior al Magistraturii poate dispune reducerea drepturilor banesti cuvenite pentru activitatea prestata in cadrul comisiei de elaborare a subiectelor pentru membrii care sunt raspunzatori sau interdictia ca acestia sa mai faca parte din comisii similare, pe o perioada de pana la 3 ani.
(7) Baremul stabilit in urma solutionarii contestatiilor se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii. (8) Evaluarea raspunsurilor la testul-grila se realizeaza pe baza baremului definitiv, prin procesare electronica.”
48. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 38
Rezultatele obtinute la proba scrisa se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.”
49. La articolul 39, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 39
(1) Candidatii pot contesta punctajul obtinut la proba scrisa. Contestatiile se depun la Institutul National al Magistraturii in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor.
(2) In vederea solutionarii contestatiilor, lucrarile scrise se sigileaza si se renumeroteaza, fiind inscrise intr-un borderou separat.”
50. La articolul 39, alineatul (3) se abroga.
51. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 40
(1) Punctajul acordat de comisia de solutionare a contestatiilor este definitiv si nu poate fi mai mic decat punctajul contestat.
(2) Dupa primirea rezultatelor de la comisiile de solutionare a contestatiilor, comisia de organizare a concursului intocmeste lista cu rezultatele finale la proba scrisa cu caracter practic, care se publica in conditiile art. 27 alin. (1), mentionandu-se pentru fiecare candidat daca a fost admis sau respins la proba respectiva, in functie de punctajul obtinut.
(3) Pentru a fi declarat admis la proba scrisa cu caracter practic, candidatul trebuie sa obtina minimum 28 de puncte.”
52. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 41
(1) Punctajul final obtinut la concurs reprezinta suma punctajelor obtinute la cele 3 probe.
(2) Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie sa obtina minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7.”
53. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 42
(1) Comisia de organizare a concursului calculeaza punctajele finale ale candidatilor si intocmeste listele finale.
(2) Rezultatele finale ale concursului se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.”
54. La articolul 43, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, in tot sau in parte, concursul de promovare in cazurile in care constata ca nu au fost respectate conditiile prevazute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului sau ca exista dovada unei fraude.”
55. La articolul 43, alineatele (3) si (4) se abroga.
56. La articolul 43, alineatele (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(6) Promovarea candidatilor declarati admisi la concurs se face in ordinea punctajelor finale obtinute, in limita numarului de posturi scoase la concurs pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(7) Promovarea se face numai la sectia pentru care candidatul a sustinut concursul. In situatia in care un candidat a optat pentru una dintre sectiile civile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, iar la cealalta sectie civila nu s-au ocupat toate posturile scoase la concurs, candidatul poate opta pentru promovarea la cealalta sectie civila decat cea pentru care a formulat optiunea initiala.”
57. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 44
La punctaje egale au prioritate, in urmatoarea ordine: candidatii care au obtinut un punctaj superior la proba avand ca obiect evaluarea actelor intocmite de candidat sau care privesc activitatea acestuia, cei care au obtinut un punctaj superior la proba scrisa de verificare a cunostintelor practice, cei care au vechime mai mare in functia de judecator ori de procuror, cei care au vechime mai mare la curtea de apel, la parchetul de pe langa curtea de apel sau, dupa caz, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cei care au titlul stiintific de doctor in drept, cei care au calitatea de doctorand, candidatii care au absolvit cursuri de masterat sau care au absolvit cursuri postuniversitare in specializarea corespunzatoare sectiei Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care au candidat sau candidatii care au activitate publicistica in specialitate.”
ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close