Norma CSSPP nr. 18/2012 privind obligatiile de raportare si transparenta ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

In M. Of. nr. 889 din 27 decembrie 2012 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 35/2012 pentru aprobarea Normei nr. 18/2012 privind obligatiile de raportare si transparenta ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Norma nr. 18/2012 privind obligatiile de raportare si transparenta ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, prevazuta in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORMA Nr. 18/2012
privind obligatiile de raportare si transparenta ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Avand in vedere prevederile art. 26 alin. (2) si (3), art. 36 si 37 din Legea nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,
in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 21^1, art. 23 lit. f) si art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezenta norma reglementeaza obligatiile de raportare si transparenta ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit in continuare Fond de garantare, infiintat potrivit Legii nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumita in continuare Legea nr. 187/2011.
ART. 2
(1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatia prevazuta la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 187/2011.
(2) De asemenea, in intelesul prezentei norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) sistem informatic de raportari – sistemul informatic prin care Comisia colecteaza indicatori primari de la entitatile raportoare, denumit in continuare SIR;
b) indicatori primari – date si informatii colectate de Comisie in vederea supravegherii si controlului modului in care Fondul de garantare isi desfasoara activitatea;
c) raport periodic – un set de indicatori primari solicitati de Comisie, care se regasesc intr-un formular de raportare si au aceeasi periodicitate de transmitere si acelasi termen de raportare;
d) format de raportare – format standardizat folosit de SIR pentru transferul de date, respectiv standardul formatului de raportare extensible Markup Language, denumit in continuare XML;
e) instructiuni tehnice – reguli prin care se stabilesc cerintele minime de raportare specifice fiecarui raport periodic.

CAPITOLUL II
Obligatiile Fondului de garantare

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale privind rapoartele periodice

ART. 3
(1) Rapoartele periodice transmise Comisiei se completeaza conform documentelor justificative.
(2) Rapoartele periodice transmise Comisiei de catre Fondul de garantare trebuie sa fie reale, corecte si complete.
(3) In cazul in care nu exista date, rapoartele sunt completate cu zero.
(4) Rapoartele periodice se completeaza in limba romana.
ART. 4
(1) Fondul de garantare comunica Comisiei datele de identificare si datele de contact ale persoanei(lor) responsabila(le) cu activitatea pentru care se intocmesc raportari, precum si datele de identificare si datele de contact ale persoanei(lor) responsabila(le) cu transmiterea raportarilor.
(2) Informatiile solicitate la alin. (1) se transmit Comisiei conform structurii prezentate in anexa nr. 6, in termen de doua zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei norme.
(3) Orice decizie de modificare a informatiilor prevazute la alin. (1) se comunica Comisiei prin completarea unui nou formular, in ziua lucratoare urmatoare celei in care a intervenit modificarea.
(4) Informatiile prevazute la alin. (1) se completeaza de catre persoanele responsabile.
ART. 5
(1) Rapoartele periodice semnate, cu semnatura electronica extinsa, sunt transmise electronic, in formatul standard de raportare XML, conform instructiunilor tehnice de raportare, cu exceptia cazului in care se prevede altfel.
(2) Pentru transmiterea electronica, Fondul de garantare are obligatia de a inregistra utilizatori in aplicatia SIR.
ART. 6
Fondul de garantare este obligat sa puna la dispozitia Comisiei, la cerere, in forma si in termenul stabilite de aceasta, informatiile si documentele care sa evidentieze si sa justifice operatiunile privind activitatea desfasurata, sub toate aspectele sale.

SECTIUNEA a 2-a
Obligatiile de raportare ale Fondului de garantare

ART. 7
Fondul de garantare este obligat sa intocmeasca si sa transmita rapoartele periodice, in formatul standard de raportare XML, in structura si la termenele stabilite de Comisie.
ART. 8
(1) Fondul de garantare intocmeste si transmite Comisiei situatiile financiare anuale si raportarile contabile semestriale, conform reglementarilor contabile in vigoare.
(2) Raportul actuarial anual, aprobat de consiliul de administratie, se notifica Comisiei pana la data de 31 ianuarie pentru anul in curs si include metodele actuariale utilizate pentru calculul contributiei anuale datorate Fondului de garantare, precum si rezultatele acestor calcule, conform anexei nr. 8.
(3) Planul de audit intern anual, aprobat de consiliul de administratie, se notifica Comisiei pana la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmeaza a se efectua misiunea de audit intern, conform anexei nr. 9.
(4) Semestrial, Fondul de garantare are obligatia de a intocmi:
a) un raport cuprinzand actiunile de audit intern din care sa reiasa constatarile si recomandarile acestuia, asa cum este prevazut in anexa nr. 7;
b) un raport cuprinzand actiunile de control intern din care sa reiasa constatarile si recomandarile acestuia, asa cum este prevazut in anexa nr. 10.
(5) Rapoartele semestriale prevazute la alin. (4) se transmit Comisiei pana la data de 25 a lunii urmatoare semestrului pentru care se face raportare.
ART. 9
(1) Lunar, Fondul de garantare intocmeste urmatoarele rapoarte periodice:
a) situatia privind resursele financiare ale Fondului de garantare, conform structurii prezentate in anexa nr. 1;
b) situatia activelor investite si a obligatiilor Fondului de garantare, conform structurii prezentate in anexa nr. 2;
c) situatia sumelor utilizate pentru acoperirea platii compensatiei catre participanti si beneficiari, conform structurii prezentate in anexa nr. 3;
d) situatia detaliata a investitiilor pentru activitatea de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, prevazuta in anexa nr. 4;
e) balanta contabila de verificare analitica, prevazuta in anexa nr. 5.
(2) Rapoartele lunare prevazute la alin. (1) se transmit Comisiei pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea.

CAPITOLUL III
Obligatii privind transparenta activitatii Fondului de garantare

ART. 10
(1) In aplicarea prevederilor art. 10 pct. I lit. g) si ale art. 26 alin. (2) din Legea nr. 187/2011, Fondul de garantare intocmeste si transmite Comisiei un raport anual care ofera o imagine reala, corecta si completa asupra activitatii Fondului de garantare.
(2) Continutul minim al raportului anual prevazut la alin. (1) cuprinde:
a) informatii de identificare a Fondului de garantare si conducerea acestuia;
b) informatii privind mediul de activitate;
c) informatii privind garantarea drepturilor participantilor si ale beneficiarilor, dupa caz, dobandite in cadrul sistemului de pensii private, reglementat si supravegheat de catre Comisie, inclusiv:
(i) detalii privind strategia anuala privind resursele financiare ale Fondului de garantare;
(ii) detalii privind metodele actuariale utilizate pentru calculul contributiei anuale, precum si rezultatele acestor calcule;
(iii) detalii privind colectarea contributiilor si plasamentele efectuate;
(iv) detalii privind compensarea pierderilor participantilor si/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atat in perioada de acumulare a contributiilor, cat si dupa deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligatiile asumate;
(v) detalii privind asigurarea platii drepturilor participantilor si ale beneficiarilor la fondurile de pensii private, in cazul imposibilitatii asigurarii lor de catre administratorii sau furnizorii de pensii private, dupa caz;
d) informatii privind managementul riscurilor;
e) informatii privind resursele si situatiile financiare;
f) informatii privind auditul intern si controlul intern;
g) raportul auditorului financiar si situatiile financiare anuale ale Fondului de garantare, intocmite si aprobate conform actelor normative aplicabile.
(3) Raportul anual de activitate, impreuna cu situatiile financiare anuale, aprobate de Consiliul Comisiei, precum si raportul auditorului financiar vor fi publicate pe pagina de internet a Fondului de garantare si pe cea a Comisiei, pana cel tarziu la data de 15 iunie din anul urmator incheierii exercitiului financiar.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

ART. 11
Fondul de garantare asigura reprezentantilor Comisiei accesul nelimitat la sistemul informatic de gestiune al operatiunilor Fondului de garantare, precum si la toate sistemele informatice utilizate in vederea ducerii la indeplinire a obiectului de activitate.
ART. 12
Comisia poate adopta orice masuri, inclusiv de natura administrativa si financiara, impotriva Fondului de garantare si a persoanelor fizice responsabile, dupa caz, in scopul prevenirii sau remedierii oricaror situatii care sunt de natura sa prejudicieze drepturile participantilor si ale beneficiarilor garantate conform Legii nr. 187/2011.
ART. 13
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) neraportarea, raportarea cu intarziere sau raportarea de date sau informatii eronate catre Comisie;
b) nerespectarea prevederilor referitoare la cerintele de publicare a informatiilor pe pagina proprie de web a Fondului de garantare;
c) publicarea in mod eronat a informatiilor prevazute la lit. b).
(2) Savarsirea de catre persoana fizica responsabila sau Fondul de garantare a vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza in functie de gravitatea faptelor cu:
a) avertisment scris;
b) amenda contraventionala intre 1.000 lei si 100.000 lei.
(3) Daca fapta este imputabila mai multor persoane, acestea sunt tinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.
(4) Constatarea contraventiilor se face de catre personalul imputernicit in acest scop, prin decizie a presedintelui Consiliului Comisiei.
(5) Amenzile contraventionale se fac venit la bugetul de stat conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 14
Anexele nr. 1 – 10 fac parte integranta din prezenta norma.
ART. 15
Prezenta norma intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close