Normele procedurale privind modificarea starii consultantului fiscal, suspendarea, incetarea si redobandirea calitatii de membru al Camerei Consultantilor Fiscali

In M. Of. nr. 894 din 28 decembrie 2012 a fost publicata Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 15/2012 pentru aprobarea Normelor procedurale privind modificarea starii consultantului fiscal, suspendarea, incetarea si redobandirea calitatii de membru al Camerei Consultantilor Fiscali.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba “Normele procedurale privind modificarea starii consultantului fiscal, suspendarea, incetarea si redobandirea calitatii de membru al Camerei Consultantilor Fiscali”, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Secretarul general, secretarul general adjunct si directiile din cadrul aparatului executiv al Camerei Consultantilor Fiscali vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART. 3
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME PROCEDURALE
privind modificarea starii consultantului fiscal, suspendarea, incetarea si redobandirea calitatii de membru al Camerei Consultantilor Fiscali

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Normele procedurale privind modificarea starii consultantului fiscal, suspendarea, incetarea si redobandirea calitatii de membru al Camerei Consultantilor Fiscali, denumite in continuare Norme procedurale, sunt emise in vederea aplicarii unitare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta, si ale Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 6/2012, denumit in continuare Regulament.

CAPITOLUL II
Consultanti fiscali activi si consultanti fiscali inactivi

ART. 2
(1) Sunt consultanti fiscali activi persoanele inscrise in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala la sectiunea “persoane active”.
(2) Persoana fizica inscrisa in Registrul consultantilor fiscali ca membru activ poate, la cerere, sa fie inregistrata ca si consultant inactiv, concomitent cu inregistrarea in stare de inactivitate a societatii de consultanta fiscala la care are calitatea de administrator, cu exceptia cazului in care isi continua activitatea ca si consultant fiscal persoana fizica. In situatia in care persoana fizica inscrisa in Registrul consultantilor fiscali care solicita inregistrarea ca si consultant inactiv detine si calitatea de unic administrator al unei societati de consultanta fiscala, aceasta este obligata sa solicite si inregistrarea in stare de inactivitate a societatii de consultanta fiscala la care are calitatea de administrator. Obligatia inregistrarii in stare de inactivitate a unei societati de consultanta fiscala concomitent cu solicitarea inregistrarii ca si consultant inactiv nu intervine in situatia in care persoana fizica in cauza detine orice alta pozitie in cadrul societatii comerciale de consultanta fiscala.
(3) Sunt consultanti fiscali inactivi persoanele prevazute la art. 4 alin. (2) din Regulament.
(4) Consultantii fiscali care trec de la o stare la alta sunt obligati sa efectueze orele de pregatire profesionala conform starii in care s-au aflat mai mult de 6 luni in anul respectiv.
ART. 3
Persoanele care declara situatia de inactivitate depun o cerere la Directia de servicii pentru membri, insotita de documentul doveditor ori o declaratie pe propria raspundere, autentificata de notarul public sau atestata de avocat, din care sa rezulte motivul pentru care declara situatia de inactivitate.

CAPITOLUL III
Suspendarea activitatii

ART. 4
Membrii Camerei Consultantilor Fiscali, denumita in continuare Camera, persoane fizice consultanti fiscali activi, pot solicita suspendarea activitatii in conditiile prevazute de art. 15 din Regulament, prin depunerea unei cereri.
ART. 5
(1) Cererea de suspendare se depune la Directia de servicii pentru membri, insotita de documente justificative si de o declaratie pe propria raspundere, autentificata de notarul public sau atestata de avocat, din care sa rezulte ca nu au contracte in derulare si ca nu sunt desemnati experti judiciari de catre instantele judecatoresti. La data depunerii cererii, consultantul fiscal care solicita suspendarea activitatii, in conditiile prevazute de art. 15 din Regulament, trebuie sa aiba achitate la zi toate obligatiile prevazute de Ordonanta si/sau Regulament.
(2) Temeinicia cererii se apreciaza in functie de documentele justificative doveditoare de catre Consiliul superior al Camerei.
ART. 6
In nicio situatie consultantii fiscali inactivi nu pot solicita suspendarea activitatii.
ART. 7
Cererea prevazuta la art. 4 se solutioneaza in prima sedinta a Consiliului superior al Camerei de dupa data inregistrarii. In cazul aprobarii cererii, suspendarea activitatii consultantilor fiscali se acorda de la data inregistrarii acesteia.
ART. 8
Pe perioada suspendarii activitatii consultantii fiscali nu datoreaza cotizatia de membru.
ART. 9
(1) In cazul in care pe perioada suspendarii activitatii, potrivit art. 15 din Regulament, intervine oricare dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 4 alin. (2) din Regulament, suspendarea acordata potrivit art. 15 din Regulament inceteaza de drept, fara nicio alta formalitate, consultantul fiscal fiind declarat inactiv. Dupa incetarea motivului care a determinat declararea ca inactiv, consultantul fiscal poate depune o noua cerere pentru suspendarea activitatii potrivit art. 15 din Regulament, dispozitiile art. 5 aplicandu-se corespunzator.
(2) Suspendarea activitatii, potrivit art. 15 din Regulament, nu poate fi solicitata pentru perioade anterioare datei inregistrarii cererii si nu se acorda consultantilor fiscali persoane fizice, care inregistreaza obligatii restante fata de Camera. Suspendarea activitatii, potrivit art. 15 din Regulament, nu se acorda consultantilor fiscali persoane fizice, care au calitatea de asociat/administrator in societati de consultanta fiscala care au obligatii restante fata de Camera.
ART. 10
(1) Cu 30 de zile inainte de expirarea perioadei pentru care a fost aprobata suspendarea, consultantii fiscali pot sa solicite in scris revenirea la statutul de membru activ, ori prelungirea perioadei de suspendare, fara a depasi perioada maxima de 3 ani prevazuta de art. 15 din Regulament. In cazul in care se solicita prelungirea perioadei de suspendare, prevederile art. 5 se aplica in mod corespunzator.
(2) In cazul in care la expirarea termenului pentru care a fost aprobata suspendarea, potrivit art. 15 din Regulament, consultantul fiscal nu solicita prelungirea perioadei de suspendare a activitatii, acesta revine la statutul de membru activ fara nicio alta formalitate.
(3) La data revenirii la statutul de membru activ, consultantii fiscali au obligatia de a plati taxa de inscriere si cotizatia aferenta anului in curs. In cazul in care consultantii nu achita taxa de inscriere sau cotizatia, Directia de servicii pentru membri va notifica in scris aceasta situatie Directiei de conduita si disciplina profesionala, pentru constatarea eventualei abateri disciplinare.
ART. 11
Cererile pentru suspendarea activitatii, potrivit art. 15 din Regulament, depuse la Camera sau la posta inainte de data intrarii in vigoare a Regulamentului, vor fi solutionate potrivit prevederilor reglementarilor in vigoare la data depunerii, in termen de maximum 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme. In acest scop, Directia de servicii pentru membri va inainta Consiliului superior al Camerei documentatia necesara, in termen de cel mult 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme.
ART. 12
(1) Persoanele juridice care nu desfasoara activitatile declarate o perioada de maximum 3 ani, potrivit legii, depun cerere pentru a fi declarate inactive, potrivit prevederilor art. 15 alin. (5) din Regulament, impreuna cu documentele justificative eliberate de registrul comertului si organele fiscale competente, la Directia de servicii pentru membri. Directia de servicii pentru membri va inregistra la sectiunea “persoane inactive” din Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala consultantii fiscali respectivi dupa achitarea tuturor obligatiilor catre Camera si le va notifica cu privire la aceasta.
(2) Pe perioada in care sunt declarate inactive pentru motivul prevazut la alin. (1), societatile de consultanta fiscala nu datoreaza cotizatia.
(3) Revenirea la statutul de membru activ se face dupa plata taxei de inscriere si a cotizatiei aferente anului in curs. In cazul in care, la expirarea perioadei pentru care societatea a declarat ca nu desfasoara activitate, aceasta nu a solicitat revenirea la statutul de membru activ si/sau nu a achitat taxa de inscriere sau cotizatia, Directia de servicii pentru membri va notifica in scris aceasta situatie Directiei de conduita si disciplina profesionala, pentru constatarea eventualei abateri disciplinare.

CAPITOLUL IV
Incompatibilitate

ART. 13
In cazul consultantilor fiscali care nu au dreptul sa exercite profesia de consultant fiscal, deoarece se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de art. 4 alin. (2) din Regulament, Directia de servicii pentru membri va inregistra la sectiunea “persoane inactive” din Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala consultantii fiscali respectivi si le va notifica cu privire la aceasta.
ART. 14
Cand sunt indicii ca neindeplinirea conditiilor de obtinere a vizei anuale prevazuta de art. 4 alin. (2) din Regulament poate constitui abatere disciplinara, Directia de servicii pentru membri va sesiza Directia de conduita si disciplina profesionala, pentru eventuala constatare a abaterii disciplinare.
ART. 15
In perioada in care consultantii fiscali nu au dreptul sa exercite profesia de consultant fiscal, deoarece se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de art. 4 alin. (2) din Regulament, consultantii fiscali platesc cotizatia fixa pentru consultanti inactivi si efectueaza numarul obligatoriu de ore de pregatire profesionala pentru membrii inactivi, potrivit Programului de pregatire profesionala continua aprobat de Consiliul superior al Camerei.
ART. 16
In termen de 30 de zile de la incetarea starii de incompatibilitate, consultantii fiscali inactivi, ca urmare a faptului ca au desfasurat o activitate incompatibila conform prevederilor art. 4 alin. (2) sau (3) din Regulament, sunt obligati sa solicite in scris revenirea la statutul de membru activ si sa prezinte actele doveditoare care atesta incetarea starii de incompatibilitate.
ART. 17
In situatia in care Camera ia cunostinta in orice mod despre incetarea starii de incompatibilitate, iar consultantul fiscal inactiv nu a respectat obligatia prevazuta la art. 16, Directia de servicii pentru membri va notifica respectivului consultant fiscal cu privire la obligatia membrilor Camerei de a comunica producerea unor evenimente semnificative in activitatea lor, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. i) din Regulament. Daca dupa 30 de zile de la comunicarea notificarii consultantul fiscal nu solicita revenirea la statutul de membru activ ori renuntarea la calitatea de membru al Camerei, Directia de servicii pentru membri va notifica in scris aceasta situatie Directiei de conduita si disciplina profesionala, pentru constatarea eventualei abateri disciplinare.

CAPITOLUL V
Cai de atac in cazul respingerii cererii de inregistrare in Registrul consultantilor fiscali si ai societatilor comerciale de consultanta fiscala

ART. 18
Deciziile prin care au fost respinse cererile pentru inregistrarea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala, prevazute la art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (3) si art. 7 alin. (4) din Regulament, formulate de persoanele fizice care au promovat examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, de persoanele provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori de societatile comerciale de consultanta fiscala infiintate conform Ordonantei, pot fi contestate potrivit dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 19
(1) Plangerea prealabila prevazuta la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se solutioneaza in termenul legal de catre Biroul permanent al Consiliului superior al Camerei, pe baza referatului cu propuneri de solutionare al Directiei de servicii pentru membri, avizat de secretarul general al Camerei.
(2) In cazul unor opinii divergente, directorul Directiei de servicii pentru membri si secretarul general vor prezenta propunerile lor motivate in sedinta Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei.
(3) Decizia de solutionare a plangerii prealabile se ia in conditiile prevazute de art. 37 alin. (3) din Regulament.
(4) Opiniile separate ale membrilor Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei se consemneaza in procesul-verbal al sedintei.
(5) Decizia prin care este solutionata plangerea prealabila este semnata de catre presedinte sau inlocuitorul legal al acestuia si se comunica autorului plangerii, prin scrisoare cu confirmare de primire, de catre Directia de servicii pentru membri.

CAPITOLUL VI
Evenimente semnificative in activitatea membrilor Camerei

ART. 20
In cazul in care membrii Camerei, persoane fizice sau juridice, nu indeplinesc ori indeplinesc defectuos obligatiile prevazute de art. 10 din Regulament, iar Camera ia cunostinta, in orice mod, despre acest aspect sau despre producerea unor evenimente dintre cele prevazute de art. 10 din Regulament, Directia de conduita si disciplina profesionala procedeaza la constatarea eventualei abateri disciplinare.

CAPITOLUL VII
Renuntarea la calitatea de membru al Camerei

ART. 21
(1) Consultantii fiscali persoane fizice si juridice care intentioneaza sa renunte la calitatea de membru al Camerei, potrivit prevederilor art. 11 din Regulament, transmit o notificare in acest sens Directiei de servicii pentru membri. Inainte de a transmite notificarea, membrii Camerei trebuie sa achite la zi cotizatiile si orice alte obligatii.
(2) Documentul prevazut la alin. (1), impreuna cu referatele intocmite potrivit competentelor fiecareia de catre Directia de monitorizare si control, Directia de disciplina si conduita profesionala si Directia de servicii pentru membri, se inainteaza Consiliului superior al Camerei.
(3) Consiliul superior al Camerei va lua act de renuntarea la calitatea de membru al Camerei sau va hotari amanarea incetarii calitatii de membru, dupa caz.
ART. 22
Hotararea Consiliului superior al Camerei de amanare a incetarii calitatii de membru poate fi contestata potrivit dispozitiilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Dispozitiile cap. V se aplica in mod corespunzator.
ART. 23
In toate situatiile renuntarea la calitatea de membru al Camerei produce efecte numai pentru viitor, renuntarea la calitatea de membru al Camerei neputand fi solicitata pentru perioade anterioare datei inregistrarii cererii.
ART. 24
Notificarile privind renuntarea la calitatea de membru depuse la Camera sau la posta inainte de data intrarii in vigoare a Regulamentului sunt solutionate potrivit prevederilor reglementarilor in vigoare la data depunerii, in termen de maximum 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme. In acest scop, directiile mentionate la art. 21 alin. (2) inainteaza documentatia necesara Consiliului superior al Camerei in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme.

CAPITOLUL VIII
Retragerea calitatii de membru al Camerei

ART. 25
Retragerea calitatii de membru al Camerei potrivit prevederilor art. 12 din Regulament se face si cu respectarea prezentelor norme procedurale.
ART. 26
In cazul retragerii calitatii de membru ca urmare a neachitarii cotizatiilor si taxelor datorate, Directia de servicii pentru membri va inainta Consiliului superior al Camerei un referat cu propunerea de retragere a calitatii de membru, insotit de situatia la zi a platii obligatiilor si documentele care atesta ca intarzierea depaseste 12 luni, consultantului fiscal fiindu-i notificate aceste situatii.
ART. 27
In cazul retragerii calitatii de membru ca urmare a dizolvarii societatii comerciale, referatul Directiei de servicii pentru membri va fi insotit de certificatele privind radierea emise de registrul comertului si Agentia Nationala de Administrare Fiscala. De la data dizolvarii si pana la data lichidarii societatii comerciale Directia de servicii pentru membri urmareste recuperarea tuturor obligatiilor restante catre Camera ale societatii dizolvate, in conditiile legii.
ART. 28
(1) In cazul retragerii calitatii de membru ca urmare a faptului ca dupa data de inregistrare la Camera se constata ca societatile comerciale de consultanta fiscala nu mai indeplinesc conditiile legale de functionare, potrivit Ordonantei si Regulamentului, Consiliul superior al Camerei este sesizat de catre Directia de disciplina si conduita profesionala.
(2) Oricare directie care in orice mod ia cunostinta despre faptul ca societatile comerciale de consultanta fiscala nu mai indeplinesc conditiile legale de functionare, potrivit Ordonantei si Regulamentului, are obligatia sa sesizeze de indata Directia de disciplina si conduita profesionala cu privire la aceasta situatie.
ART. 29
In toate cazurile de retragere a calitatii de membru, Biroul permanent al Consiliului superior, pe baza propunerilor Directiei de servicii pentru membri, va analiza caile legale de recuperare a debitelor restante de la persoanele fizice si juridice carora le-a fost retrasa calitatea de membru al Camerei, oportunitatea declansarii actiunilor si va mandata corespunzator persoanele care sa reprezinte Camera in toate actiunile judiciare si extrajudiciare pentru recuperarea debitelor. Biroul permanent al Consiliului superior poate angaja avocati ori societati specializate in recuperarea debitelor.
ART. 30
Hotararea de retragere a calitatii de membru al Camerei poate fi contestata potrivit dispozitiilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Dispozitiile cap. V se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL IX
Depunerea carnetului profesional, a autorizatiei si a parafei

ART. 31
(1) De la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, depunerea carnetului profesional, respectiv a autorizatiei, prevazuta la art. 12 alin. (2) din Regulament, se va realiza la Directia de servicii pentru membri.
(2) Publicarea pe site-ul Camerei a retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizatiei societatilor comerciale de consultanta fiscala in cauza si interdictia acestora de a practica profesia si de a utiliza titlurile respective, precum si instiintarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a Consiliului Concurentei, potrivit prevederilor art. 12 alin. (4) din Regulament, se vor realiza, de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, de catre Directia de servicii pentru membri.

CAPITOLUL X
Trecerea la statutul de membru inactiv

ART. 32
(1) Pot solicita trecerea la statutul de membru inactiv in conditiile art. 66 din Regulament consultantii fiscali care nu vor desfasura activitate de consultanta fiscala pe o perioada de minimum un an. In acest scop, consultantii fiscali depun o cerere la Directia de servicii pentru membri, insotita de o declaratie pe propria raspundere, autentificata de notarul public sau atestata de avocat, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute de art. 66 din Regulament, precum si ca nu au contracte in derulare si nu sunt desemnati experti judiciari de catre instantele judecatoresti.
(2) La data depunerii cererii prevazute la alin. (1), consultantii fiscali care solicita trecerea la statutul de membru inactiv trebuie sa aiba achitate la zi toate obligatiile prevazute de Ordonanta si/sau Regulament. Dupa depunerea cererii consultantii fiscali nu vor mai desfasura activitate.
ART. 33
(1) Dupa ce constata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 32, Directia de servicii pentru membri inainteaza cererea, impreuna cu documentatia aferenta, Consiliului superior al Camerei. Cererea se solutioneaza in prima sedinta a Consiliului superior al Camerei de dupa data inregistrarii. In cazul aprobarii cererii, se procedeaza la inscrierea persoanei in cauza in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala la sectiunea “persoane inactive” de la data inregistrarii cererii. Prevederile art. 16 din Regulament se aplica in mod corespunzator.
(2) In perioada in care consultantii fiscali sunt inregistrati in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala la sectiunea “persoane inactive” platesc cotizatia fixa pentru consultanti inactivi si efectueaza numarul obligatoriu de ore de pregatire profesionala pentru membrii inactivi, potrivit Programului de pregatire profesionala continua aprobat de Consiliul superior al Camerei.
ART. 34
Revenirea la statutul de membru activ se face la cerere, dupa plata cotizatiei aferente anului in curs, si se depune la Directia de servicii pentru membri. Prevederile art. 16 din Regulament se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL XI
Comunicarea actelor catre membrii Camerei

ART. 35
(1) Comunicarea oricarui inscris catre membrii Camerei se face prin orice salariat al acesteia ori prin posta, cu scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de primire, membrii Camerei carora li se comunica actul in cauza avand obligatia sa confirme primirea acestuia.
(2) In cazul in care comunicarea actelor nu s-a putut realiza prin niciuna dintre modalitatile prevazute la alin. (1), comunicarea se poate face si prin fax, e-mail sau prin alte mijloace care asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.
(3) Daca dupa ce s-a incercat comunicarea prin modalitatile prevazute la alin. (1) sau (2) nu a fost posibila comunicarea inscrisului, se poate proceda la comunicarea prin publicitate. Comunicarea prin publicitate consta in afisarea, concomitent, la sediul Camerei si pe pagina de internet a acesteia a inscrisului in cauza. In cazul in care inscrisul nu poate fi afisat din orice motiv, se va publica un anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul pe numele membrului Camerei. In toate cazurile, actul se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii sale sau a anuntului.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close