Regulamentul de organizare si functionare a ANCPI

In M. Of. nr. 894 din 28 decembrie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 386 din 5 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 174/2010 pentru aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 574 din 12 august 2010.

ANEXA 1

REGULAMENT
de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

CAPITOLUL I
Organizarea si atributiile Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si ale institutiilor subordonate

SECTIUNEA 1
Organizarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si a institutiilor subordonate

ART. 1
(1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia, este institutie a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, unica autoritate in domeniile cadastru, publicitate imobiliara, geodezie si cartografie.
(2) Agentia se organizeaza si functioneaza in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru.
ART. 2
In subordinea Agentiei functioneaza 42 de oficii de cadastru si publicitate imobiliara, organizate in fiecare judet si municipiul Bucuresti, denumite in continuare oficii teritoriale, si Centrul National de Cartografie, denumit in continuare Centrul National, ca institutii publice cu personalitate juridica.
ART. 3
(1) Numarul de posturi aprobat pentru Agentie si unitatile subordonate este de 3.004.
(2) Organigrama Agentiei este prevazuta in anexa nr. 1.
(3) Organigrama si regulamentul de organizare si functionare ale institutiilor subordonate se aproba prin ordin al directorului general al Agentiei.
(4) Repartizarea numarului de posturi intre Agentie si institutiile subordonate, structura compartimentelor functionale din organigrama Agentiei, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al directorului general.
ART. 4
(1) Activitatea Agentiei este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(2) Toate incasarile Agentiei si ale institutiilor subordonate se fac venit la bugetul de stat.
(3) Agentia si institutiile subordonate incaseaza sume din:
a) servicii prestate;
b) tarife stabilite conform actelor normative;
c) inchirieri de spatii si aparatura;
d) alte venituri, in conditiile legii.
(4) Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin ordin al directorului general al Agentiei.
(5) Agentia si institutiile subordonate au personal angajat cu contract individual de munca, salarizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

SECTIUNEA a 2-a
Atributiile Agentiei si ale institutiilor subordonate

ART. 5
Agentia exercita urmatoarele functii:
a) de planificare strategica;
b) de reglementare si avizare;
c) de control;
d) de reprezentare;
e) de administrare;
f) de coordonare.
ART. 6
(1) In realizarea functiei de planificare strategica, Agentia are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza strategii pentru domeniile sale de activitate;
b) elaboreaza strategia de pregatire si formare profesionala in domeniile sale de activitate.
(2) In realizarea functiei de reglementare si avizare, Agentia are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza cadrul normativ national si institutional pentru domeniile sale de activitate;
b) initiaza, elaboreaza si avizeaza, dupa caz, proiecte de acte normative si de acorduri internationale in domeniile sale de activitate si conexe, cu respectarea reglementarilor legale.
(3) In realizarea functiei de control, Agentia are urmatoarele atributii:
a) controleaza activitatea institutiilor subordonate;
b) controleaza activitatea persoanelor autorizate sa realizeze lucrari de specialitate, in conformitate cu reglementarile in domeniile sale de activitate;
c) controleaza executarea lucrarilor de cadastru, cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie la nivelul intregii tari;
d) aplica sanctiunile prevazute de lege potrivit competentei.
(4) In realizarea functiei de reprezentare, Agentia are urmatoarele atributii:
a) asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si international in domeniile sale de activitate;
b) reprezinta interesele statului in organizatii profesionale interne si internationale cu activitate similara sau incidenta domeniilor de activitate ale Agentiei, in conformitate cu acordurile si cu alte intelegeri stabilite in acest scop.
(5) In realizarea functiei de administrare, Agentia are urmatoarele atributii:
a) administreaza, in conditiile legii, bunurile imobile proprietate a statului aflate in patrimoniul Agentiei si al institutiilor subordonate;
b) poate inchiria sau primi in administrare bunuri imobile si aparatura, in conditiile legii, in vederea desfasurarii activitatii.
(6) In realizarea functiei de coordonare, Agentia are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea institutiilor subordonate pentru aplicarea unitara a legislatiei in domeniile specifice de activitate;
b) indruma activitatea organelor si autoritatilor administratiei publice centrale si altor persoane fizice si juridice interesate care au resurse financiare pentru realizarea Programului national de cadastru si carte funciara;
c) indruma metodologic si procedural activitatea persoanelor autorizate sa realizeze lucrari de specialitate.
ART. 7
In domeniile specifice de activitate, Agentia exercita urmatoarele atributii:
a) coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in registrul cadastral de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari;
b) asigura, in conditiile legii, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale;
c) organizeaza si administreaza fondul national de geodezie si cartografie;
d) organizeaza, administreaza si intretine baza de date a sistemului integrat de cadastru si carte funciara;
e) realizeaza, actualizeaza si administreaza registrul electronic national al nomenclaturilor stradale;
f) realizeaza si intretine registrul electronic al limitelor unitatilor administrativ-teritoriale;
g) receptioneaza lucrarile de cadastru;
h) avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;
i) avizeaza, in limita competentelor din domeniile proprii de activitate, dupa caz, lucrarile si specificatiile tehnice referitoare la sistemele informationale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor realizate de catre alte institutii ale administratiei publice;
j) autorizeaza persoanele fizice si juridice sa execute lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei;
k) asigura formarea profesionala continua si pregatirea personalului prin intermediul Centrului de Pregatire Profesionala al Agentiei Nationale, institutie fara personalitate juridica, prin Institutul Notarial Roman sau prin alte entitati abilitate;
l) asigura presedintia si secretariatul Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, denumita in continuare INIS, conform art. 1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
m) reprezinta punctul de contact cu Comisia Europeana privitor la Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informatii spatiale in Comunitatea Europeana (INSPIRE), denumita in continuare Directiva INSPIRE;
n) realizeaza si intretine geoportalul INSPIRE al Romaniei si asigura compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Comunitatii Europene, indeplineste alte atributii care ii revin prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
o) monitorizeaza implementarea si utilizarea INIS si face permanent accesibile rezultatele acestei monitorizari Comisiei Europene si publicului, conform art. 17 alin. (3) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
p) furnizeaza, la cerere, situatii statistice din domeniile de activitate institutiilor publice care justifica un interes.
ART. 8
In exercitarea atributiilor sale, Agentia colaboreaza cu institutii si autoritati ale administratiei publice centrale, autoritati ale administratiei publice locale, institutii de interes local, alte institutii publice, precum si cu organizatii neguvernamentale, asociatii profesionale, universitati, societati comerciale cu activitate incidenta, cu respectarea reglementarilor legale.
ART. 9
(1) Oficiile teritoriale furnizeaza serviciile publice specifice domeniilor de activitate ale Agentiei la nivelul judetelor.
(2) In subordinea oficiilor teritoriale, la nivelul fiecarei circumscriptii judecatoresti functioneaza cel putin un birou de cadastru si publicitate imobiliara sau, dupa caz, un birou de relatii cu publicul, ca unitati fara personalitate juridica. Modul de organizare, numarul, precum si arondarea acestora pe unitati administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei.

SECTIUNEA a 3-a
Conducerea si administrarea Agentiei si a institutiilor subordonate

ART. 10
(1) Conducerea Agentiei se asigura de consiliul de administratie si de catre directorul general.
(2) Consiliul de administratie este format din 9 membri, din sectorul public si privat, reprezentanti ai entitatilor cu care Agentia are raporturi de colaborare in realizarea atributiilor prevazute la art. 7.
(3) Presedintele consiliului de administratie este directorul general al Agentiei.
(4) Membrii consiliului de administratie sunt numiti prin decizie a prim-ministrului pentru o perioada de 5 ani, exclusiv pe criterii de competenta profesionala.
(5) Membrii consiliului de administratie, precum si secretarul acestuia sunt obligati sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor referitoare la activitatea Agentiei, cu exceptia celor considerate de interes public.
ART. 11
(1) Consiliul de administratie se intruneste lunar, in sedinte ordinare sau extraordinare, ori de cate ori este convocat de catre presedinte.
(2) Sedintele consiliului de administratie vor fi convocate cu cel putin 3 zile inainte de data la care urmeaza sa se desfasoare, la convocator anexandu-se ordinea de zi si materialele supuse dezbaterii.
(3) In lipsa presedintelui, sedinta este prezidata de un alt membru al consiliului de administratie, desemnat de presedinte.
(4) Hotararile se adopta cu majoritatea voturilor celor prezenti si se numeroteaza in ordine cronologica, pe an.
(5) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea cu participarea a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
(6) Membrii consiliului de administratie raspund pentru prejudiciile cauzate prin hotararile adoptate in legatura cu administrarea si gestionarea patrimoniului Agentiei, in functie de votul exprimat.
(7) Consiliul de administratie prezinta prim-ministrului, la inceputul fiecarui an, raportul activitatii Agentiei din anul precedent, precum si programul de activitate al acesteia pe anul in curs.
ART. 12
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale:
a) hotaraste colaborarea Agentiei cu persoane fizice si juridice, romane ori straine, de specialitate, pentru realizarea unor obiective de interes comun corespunzatoare domeniilor sale de activitate;
b) raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
c) analizeaza propunerile de tarife pentru serviciile prestate in conditiile legii, in vederea aprobarii lor prin ordin al directorului general;
d) aproba obiectivele de investitii ce urmeaza a fi realizate de Agentie sau de institutiile subordonate;
e) aproba strategiile si proiectele Agentiei si ale institutiilor subordonate.
ART. 13
Revocarea unui membru al consiliului de administratie se face prin decizie a prim-ministrului la propunerea consiliului de administratie, a presedintelui acestuia sau a entitatii pe care o reprezinta respectivul membru.
ART. 14
(1) Consiliul de administratie isi numeste un secretar care nu este membru al acestuia.
(2) Secretarul consiliului de administratie indeplineste urmatoarele atributii:
a) redacteaza si transmite convocarea, ordinea de zi si documentele de sedinta membrilor consiliului de administratie pentru sedinte;
b) invita reprezentantii organizatiilor sindicale desemnati sa participe la sedintele consiliului de administratie in situatiile prevazute de Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile ulterioare;
c) redacteaza procesele-verbale de sedinta si hotararile consiliului de administratie;
d) arhiveaza documentele de sedinta, hotararile si completeaza registrul cu procesele-verbale de sedinta;
e) orice activitate dispusa de presedinte privitoare la buna desfasurare a lucrarilor consiliului de administratie.
ART. 15
(1) Directorul general asigura conducerea generala a activitatii curente a Agentiei si a institutiilor subordonate si aplica hotararile consiliului de administratie.
(2) Directorul general este ordonator secundar de credite.
(3) In exercitarea atributiilor ce ii revin, directorul general emite ordine cu caracter normativ si individual. Ordinele cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Directorul general numeste si elibereaza din functie personalul Agentiei si directorii institutiilor subordonate, in conditiile legii.
ART. 16
(1) Directorul general este numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului si indeplineste urmatoarele atributii:
a) aproba, prin ordin cu caracter normativ, structura organizatorica a institutiilor subordonate, atributiile compartimentelor functionale si statele de functii ale Agentiei si ale institutiilor subordonate;
b) aproba angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor Agentiei stabilite prin bugetul aprobat potrivit legii;
c) aproba bugetele institutiilor subordonate;
d) aproba tarifele serviciilor din domeniile de activitate;
e) asigura organizarea evidentei patrimoniului si integritatea bunurilor din patrimoniul Agentiei si al institutiilor subordonate;
f) initiaza proiecte de acte normative in domeniile de activitate ale Agentiei, cu respectarea reglementarilor legale;
g) organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea actelor normative de catre aparatul propriu al Agentiei si de institutiile subordonate acesteia;
h) organizeaza si controleaza aplicarea propriilor ordine si instructiuni de catre persoanele carora le sunt adresate.
(2) Directorul general reprezinta institutia in raporturile cu institutii si autoritati ale administratiei publice centrale si locale, organizatii interne si internationale, precum si cu persoane fizice si juridice romane si straine.
(3) Directorul general este presedintele Consiliului Infrastructurii Nationale pentru Informatii Spatiale, conform art. 1 alin. (4) Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 17
(1) Directorul general poate delega din atributii directorului general adjunct al Agentiei.
(2) Directorul general adjunct este numit prin ordin al directorului general, in urma ocuparii prin concurs a postului, in conditiile legii.
(3) Directorul general stabileste prin ordin si alte domenii de activitate coordonate de directorul general adjunct, atributiile acestuia fiind prevazute in fisa postului.
ART. 18
(1) Institutiile subordonate sunt conduse de directori, numiti prin ordin al directorului general in urma ocuparii prin concurs a postului, in conditiile legii.
(2) Directorii institutiilor subordonate sunt ordonatori tertiari de credite si emit decizii in exercitarea atributiilor.
(3) Functia de director al institutiilor subordonate poate fi ocupata de persoane care indeplinesc conditiile prevazute pentru ocuparea functiei de inginer cadastru/geodezie sau ocupa functia de registrator de carte funciara.
(4) Registratorii de carte funciara sunt subordonati administrativ fata de directorul oficiului teritorial, acestia desfasurand o activitate profesionala independenta cu privire la solutionarea prin incheiere a cererilor de inscriere in cartea funciara, in conditiile legii.

CAPITOLUL II
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 19
(1) Numarul maxim de autoturisme si consumul de carburanti sunt prevazute in anexa nr. 2.
(2) Repartizarea mijloacelor de transport si a combustibilului intre Agentie si institutiile subordonate se face prin ordin al directorului general al Agentiei, cu incadrarea in plafonul maxim stabilit prin prezenta hotarare.
ART. 20
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close