Instructiunea CNVM nr. 6/2012 emisa in aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

In M. Of. nr. 1 din 3 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul Comisiei Nationala a Valorilor Mobiliare nr. 140/2012 pentru aprobarea Instructiunii nr. 6/2012 emise in aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Instructiunea nr. 6/2012 emisa in aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 2
Instructiunea mentionata la art. 1 intra in vigoare la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicata in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).
ART. 3
Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 29/2007 privind aprobarea Instructiunii nr. 1/2007 emise in aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata prin Legea nr. 208/2005 si Legea nr. 97/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 23 martie 2007, se abroga.

INSTRUCTIUNEA Nr. 6/2012
emisa in aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

ART. 1
Prezenta instructiune este emisa in aplicarea art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004.
ART. 2
(1) Prevederile art. 286^1 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 referitoare la suspendarea exercitiului dreptului de vot sunt aplicabile in situatia in care o persoana, singura sau impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, detine direct ori indirect mai mult de 5% din capitalul social al unei societati de investitii financiare, denumita in continuare S.I.F.
(2) Persoana care, singura sau impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, atinge, depaseste ori scade, direct sau indirect, sub pragul de 5% din capitalul social al S.I.F. va transmite catre S.I.F., Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), depozitarul central si operatorul de piata o declaratie autentificata la notariat sau certificata de catre un avocat, intocmita conform anexei la prezenta instructiune.
(3) In situatia in care declaratia mentionata la alin. (2) este transmisa de o societate-mama, filialele acestei societati sunt exceptate de la obligatia de a transmite declaratia respectiva.
(4) Declaratia prevazuta la alin. (2) se transmite, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data atingerii, depasirii sau scaderii, direct ori indirect, sub pragul de 5% din capitalul social al S.I.F., indiferent daca aceasta se produce ca urmare a unei operatiuni de achizitie sau instrainare de actiuni S.I.F. ori ca urmare a altor operatiuni.
(5) Orice modificare a declaratiei prevazute la alin. (2) se transmite, in aceleasi conditii ca si declaratia initiala, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data aparitiei respectivei modificari.
(6) Depozitarul central are obligatia de a notifica conducerea S.I.F./societatii de administrare a investitiilor (S.A.I.) care administreaza S.I.F., precum si operatorul de piata si C.N.V.M., in aceeasi zi lucratoare in care a luat cunostinta de orice depasire a limitei de 5% prevazute la art. 286^1 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, aparuta ca urmare a unei operatiuni pe piata sau a unui transfer direct efectuat in conformitate cu prevederile legale incidente.
(7) S.I.F. are obligatia ca, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data primirii declaratiei mentionate la alin. (2) sau a modificarii prevazute la alin. (5), sa aduca la cunostinta publicului, prin publicarea pe site-ul propriu, informatiile din cuprinsul acesteia.
ART. 3
(1) In vederea suspendarii prevazute la art. 286^1 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, respectiv la art. 2 alin. (1) din prezenta instructiune, precum si a realizarii notificarilor prevazute la art. 2 alin. (2) si (5) din prezenta instructiune, detinerea directa si indirecta se determina in conformitate cu Instructiunea nr. 3/2009 privind detinerile directe si indirecte, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2009.
(2) In vederea suspendarii prevazute la art. 286^1 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, respectiv art. 2 alin. (1) din prezenta instructiune, drepturile de vot detinute de o persoana se calculeaza cu luarea in considerare a urmatoarelor:
a) drepturi de vot detinute de o terta persoana, cu care respectiva persoana fizica sau juridica a incheiat un acord prin care cei doi se obliga sa adopte o politica comuna in ceea ce priveste respectiva societate, prin exercitarea concertata a drepturilor de vot detinute;
b) drepturi de vot aferente actiunilor detinute de respectiva persoana fizica sau juridica, ce sunt constituite in garantie, cu conditia ca aceasta sa controleze drepturile de vot si sa isi declare intentia de a le exercita;
c) drepturi de vot detinute sau care pot fi exercitate in conformitate cu lit. a) si b) de o entitate controlata de respectiva persoana fizica sau juridica;
d) drepturi de vot aferente actiunilor aflate in posesia respectivei persoane fizice sau juridice, pe care aceasta, in lipsa unor instructiuni specifice de la proprietarii actiunilor, poate sa le exercite fara restrictii;
e) drepturi de vot exercitate de respectiva persoana fizica sau juridica in calitate de mandatar pe care aceasta, in lipsa unor instructiuni specifice de la proprietarii actiunilor, poate sa le exercite fara restrictii;
f) drepturi de vot detinute de o terta persoana, alta decat cea prevazuta la lit. a) si c), care actioneaza in mod concertat cu respectiva persoana fizica sau juridica.
(3) Cand S.I.F. dobandeste sau instraineaza, direct sau indirect, propriile actiuni, aceasta face public si transmite C.N.V.M. si operatorului de piata ponderea actiunilor proprii detinute, cat de curand posibil, dar nu mai tarziu de 4 zile lucratoare de la respectiva instrainare sau dobandire, daca acest procent atinge, depaseste sau scade sub pragul de 5% din capitalul social.
(4) In vederea calcularii pragului prevazut la art. 2 alin. (1), S.I.F. va face public numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot asociate acestora la sfarsitul fiecarei luni calendaristice, daca in cursul acesteia a avut loc o majorare sau o reducere a capitalului social/numarului drepturilor de vot.
(5) Prevederile art. 2 alin. (1) se aplica si in cazul unei persoane fizice sau juridice care detine, direct ori indirect, instrumente financiare care ii dau dreptul sa achizitioneze actiuni, deja emise de S.I.F., la care sunt atasate drepturi de vot.
(6) Suspendarea drepturilor de vot pentru actionarii care actioneaza in mod concertat se realizeaza utilizand metoda “pro-rata”.
ART. 4
(1) Conducerea S.I.F. sau a S.A.I. care administreaza o S.I.F. are obligatia sa identifice si sa notifice C.N.V.M. detinerile care depasesc, in sensul prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 si ale prezentei instructiuni, pragul de 5% din capitalul social al S.I.F. Odata cu notificarea, conducerea S.I.F. sau a S.A.I. care administreaza o S.I.F. are obligatia sa transmita C.N.V.M. orice documente si informatii care au stat la baza identificarii respectivelor detineri, inclusiv argumentele luate in considerare pentru stabilirea persoanelor care actioneaza in mod concertat.
(2) Conducerea S.I.F. sau a S.A.I. care administreaza S.I.F. are obligatia sa realizeze notificarile prevazute la alin. (1) cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data la care:
a) primeste declaratia prevazuta la art. 2 alin. (2) ori (5); sau
b) a luat cunostinta din documentele aflate la dispozitia sa despre situatia prevazuta la art. 2 alin. (1); sau
c) primeste din partea depozitarului central notificarea prevazuta la art. 2 alin. (6).
(3) In situatia in care, in urma verificarilor realizate in baza documentelor primite in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2), (5) sau (6), ale alin. (1) ori (2) al prezentului articol sau ale art. 5 alin. (1), precum si a altor documente aflate la dispozitia sa, C.N.V.M. constata ca sunt incidente prevederile art. 286^1 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 si ale prezentei instructiuni, dispune depozitarului central sa opereze in evidentele acestuia suspendarea exercitarii drepturilor de vot, iar conducerii S.I.F. sau a S.A.I. care administreaza o S.I.F. sa ia masurile necesare in conformitate cu art. 5 alin. (2).
(4) Prevederile alin. (3) se aplica si in situatia in care, din oficiu sau ca urmare a unor sesizari, C.N.V.M. constata ca sunt incidente prevederile art. 286^1 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 si ale prezentei instructiuni.
ART. 5
(1) Anterior adunarilor generale ale actionarilor, conducerea S.I.F. sau a S.A.I care administreaza o S.I.F. are urmatoarele obligatii:
a) sa verifice, pentru actionarii inregistrati la data de referinta, detinerile care depasesc, in sensul prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 si ale prezentei instructiuni, pragul de 5% din capitalul social al S.I.F., identificate si notificate C.N.V.M. conform art. 4 alin (1) si (2), precum si orice alte situatii nou-aparute; si
b) sa transmita C.N.V.M., cu 10 zile anterioare adunarii generale a actionarilor, lista actionarilor si a detinerilor aferente, identificate potrivit lit. a), precum si orice documente si informatii care au stat la baza identificarii respectivelor detineri, inclusiv argumentele luate in considerare pentru stabilirea persoanelor care actioneaza in mod concertat.
(2) Conducerea S.I.F. sau a S.A.I. care administreaza o S.I.F. are obligatia indeplinirii in cadrul adunarii generale a actionarilor a tuturor formalitatilor necesare, astfel incat actionarii in legatura cu care C.N.V.M. a constatat ca au drepturile de vot suspendate in conformitate cu prevederile art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 si ale prezentei instructiuni sa nu poata exercita in adunarea generala a actionarilor pozitia detinuta cu nerespectarea art. 286^1 alin. (1).
ART. 6
In termen de o zi lucratoare de la data la care constata ca prevederile art. 286^1 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 si ale prezentei instructiuni nu mai sunt incidente, C.N.V.M. confirma ridicarea suspendarii dreptului de vot. C.N.V.M. va informa corespunzator depozitarul central si conducerea S.I.F. sau a S.A.I. care administreaza o S.I.F.
ART. 7
(1) Incalcarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) – (7), art. 3 alin. (3) si (4), art. 4 alin. (1) si (2) si art. 5 se sanctioneaza cu:
a) avertisment;
b) amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei pentru persoanele fizice;
c) amenda de la 0,1% pana la 10% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sanctionarii, in functie de gravitatea faptei savarsite, pentru persoanele juridice.
(2) Includerea in cuprinsul declaratiilor/notificarilor prevazute in prezenta instructiune a unor informatii false intra sub incidenta art. 292 din Codul penal, republicat, referitor la falsul in declaratii.
ART. 8
(1) Prezenta instructiune intra in vigoare la data publicarii acesteia si a ordinului de aprobare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se publica in Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).
(2) La art. 12 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu si fara prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operatiunilor de imprumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garantiilor asociate acestora si a tranzactiilor de vanzare in lipsa, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010, cu modificarile ulterioare, referirile la prevederile art. 2 alin. (6) din Instructiunea nr. 1/2007 emisa in aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata prin Legea nr. 208/2005 si Legea nr. 97/2006, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 29/2007, se considera a fi facute la prevederile art. 2 alin. (6) din prezenta instructiune.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close