Metodologia de evaluare externa a calitatii educatiei in invatamantul preuniversitar

In M. Of. nr. 11 din 8 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6517/2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externa a calitatii educatiei in invatamantul preuniversitar.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Metodologia de evaluare externa a calitatii educatiei in invatamantul preuniversitar, prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Se aproba Fisa procesului, cu precizarea etapelor, termenelor si a responsabilitatilor, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 3
Se aproba Atestatul nivelului de calitate al educatiei furnizate, al carui model este prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 4
Se aproba cei 15 factori de risc, corespunzatori Hartii nationale a riscului educational, prevazuti in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5
Unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular, Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 6
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. METODOLOGIE de evaluare externa a calitatii educatiei in invatamantul preuniversitar

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezenta metodologie este realizata cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP), cu modificarile ulterioare.
ART. 2
(1) Evaluarea externa periodica a calitatii educatiei in unitatile de invatamant preuniversitar acreditate se realizeaza cel putin o data la 5 ani.
(2) Procedurile de evaluare externa periodica a calitatii educatiei se deruleaza la cererea organizatiei furnizoare de educatie, pe baza de contract incheiat cu ARACIP.
(3) Procedurile de evaluare externa periodica a calitatii educatiei se pot derula si la solicitarea altor persoane juridice interesate, precum: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectoratul scolar, autoritatile publice locale, asociatiile de parinti etc., in conditiile mentionate la alin. (2). In acest caz, ARACIP are obligatia de a incunostinta unitatea de invatamant in maximum 15 zile de la inregistrarea cererii, in vederea intocmirii si prezentarii documentatiei corespunzatoare.

Scopul si principiile evaluarii externe periodice a calitatii educatiei
ART. 3
(1) Scopul evaluarii externe periodice a calitatii educatiei este imbunatatirea continua a proceselor si rezultatelor organizatiei furnizoare de educatie pentru a satisface increderea publica.
(2) Concluziile evaluarii externe periodice a calitatii educatiei, sintetizate anual de catre ARACIP, sunt inaintate Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, insotite de propuneri de masuri de asigurare si imbunatatire a calitatii in invatamantul preuniversitar.
ART. 4
(1) Evaluarea externa periodica a calitatii educatiei se deruleaza pe baza standardelor de referinta si indicatorilor de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar.
(2) In functie de finalitatile fiecarei vizite de evaluare externa, ARACIP stabileste numarul de indicatori de performanta pe baza carora se va judeca nivelul calitatii educatiei furnizate, dintre cei 43 de indicatori aprobati de legislatia in vigoare.
(3) Calificativele care se acorda pentru fiecare indicator de performanta evaluat din standardele de referinta, precizate in Raportul de evaluare externa periodica, sunt urmatoarele:
a) “Nesatisfacator”, in situatia neindeplinirii a cel putin unui descriptor din standardele de acreditare si evaluare periodica;
b) “Satisfacator”, in situatia indeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare si evaluare periodica;
c) “Bine”, in situatia indeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare si evaluare periodica si a cel putin unui descriptor din standardele de referinta;
d) “Foarte bine”, in situatia indeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare si evaluare periodica si a tuturor descriptorilor din standardele de referinta;
e) “Excelent”, in situatia indeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare si evaluare periodica, a tuturor descriptorilor din standardele de referinta, precum si a unor descriptori definiti de unitatea de invatamant.
(4) Calificativele se coreleaza cu punctaje stabilite de ARACIP, in vederea realizarii evaluarii comparative interinstitutionale.
ART. 5
(1) Evaluarea externa periodica a calitatii educatiei se deruleaza cu respectarea a doua categorii de principii:
a) principii generale ale implementarii sistemului national de management si asigurare a calitatii;
b) principii specifice evaluarii externe periodice a calitatii educatiei.
(2) Educatia de calitate se fundamenteaza pe urmatoarele principii generale:
a) este centrata pe clientii si beneficiarii actului educational;
b) este oferita de institutii responsabile;
c) este orientata pe rezultate;
d) respecta autonomia individuala si are la baza autonomia institutionala;
e) este promovata de lideri educationali;
f) asigura participarea actorilor educationali si valorizarea resursei umane;
g) se realizeaza in dialog si prin parteneriat cu institutii, organizatii, cu beneficiarii primari si secundari de educatie;
h) se bazeaza pe inovatie si pe diversificare;
i) abordeaza procesul educational unitar, in mod sistemic;
j) are ca obiectiv imbunatatirea continua a performantelor;
k) promoveaza interdependenta dintre furnizorii si beneficiarii implicati in oferta de educatie.
(3) Principiile specifice evaluarii externe periodice a calitatii sunt:
a) asigurarea suprematiei interesului prescolarului si al elevului;
b) corelarea evaluarii interne cu evaluarea externa;
c) accentuarea rolului evaluarii interne in imbunatatirea continua;
d) implicarea beneficiarilor atat in evaluarea interna, cat si in cea externa;
e) acordarea increderii furnizorului de servicii educationale in raport cu rezultatele evaluarii interne;
f) respectarea triangulatiei, respectiv asigurarea a cel putin 3 surse si dovezi de informare si documentare in evaluarea nivelului calitatii actului educational;
g) valorizarea aspectelor pozitive ale furnizorului de servicii educationale si ale programelor acestuia;
h) acordarea increderii furnizorului de servicii educationale in raport cu rezultatele evaluarii interne;
i) abordarea evaluarii externe ca proces de invatare, pentru evaluatori, pentru evaluati si pentru intreaga organizatie scolara.

CAPITOLUL II
Procedura de evaluare externa a calitatii educatiei

ART. 6
(1) Procedura de evaluare externa periodica a calitatii educatiei in invatamantul preuniversitar se deruleaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie.
(2) Fisa procesului de evaluare externa a calitatii, cu precizarea etapelor, termenelor si a responsabilitatilor, este prezentata in anexa nr. 2 la ordin.
ART. 7
(1) In vederea demararii procedurii de evaluare externa periodice, organizatia furnizoare de educatie inainteaza catre ARACIP urmatoarele documente:
a) cerere;
b) fisa-tip;
c) Proiectul/Planul de dezvoltare institutionala, respectiv Planul de actiune al scolii, pe termen de 5 ani, realizat in baza unei diagnoze si prin comparatie cu proiectul anterior;
d) ultimul Raport anual de evaluare interna (RAEI).
(2) Formatul documentatiei este actualizat periodic de catre ARACIP, prin comunicare publica pe site.
ART. 8
(1) In baza cererii, ARACIP, prin Compartimentul juridic, incheie un contract cu organizatia solicitanta si emite factura fiscala corespunzatoare.
(2) Organizatia furnizoare de educatie este obligata sa comunice catre ARACIP o copie de pe ordinul de plata a tarifului de evaluare externa, in termen de maximum 3 zile de la efectuarea platii.
ART. 9
(1) Comisia de evaluare externa este desemnata de ARACIP pe baza de hotarare, cu respectarea procedurii prevazute in anexa nr. 2 la ordin.
(2) Coordonatorul comisiei de evaluare are obligatia de a transmite unitatii de invatamant programul general si programul specific al vizitei de evaluare, in termenele stipulate in fisa procesului prevazuta in anexa nr. 2 la ordin.
ART. 10
Comisia de evaluare desemnata de ARACIP desfasoara urmatoarele activitati:
a.1) organizarea agendei evaluarii;
a.2) analiza contextului si situatiei concrete a unitatii scolare, conform Proiectului (planului) de dezvoltare institutionala (PDI) sau Planului de actiune al scolii (PAS), RAEI sau Raportului de autoevaluare (RA), situatiei centralizate a rezultatelor scolare pe ultimii 3 ani comparativ cu rezultatele la nivel de judet;
a.3) programarea orara a activitatilor si a intalnirilor;
a.4) activitati specifice: vizitarea organizatiei furnizoare de educatie, observarea directa, asistenta la lectii si la activitati extrascolare, dupa caz, aplicarea de chestionare unor grupuri-tinta (elevi, parinti, angajatori operatori economici parteneri/angajatori, personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic), realizarea de interviuri individuale si de grup, vizite la operatori economici (pentru stagiile de practica).
a.5) analiza dovezilor care probeaza, dupa caz, buna functionare a organizatiei furnizoare de educatie, rezultatele si progresul fiecarui educabil;
a.6) prezentarea concluziilor desprinse care vor sta la baza raportului de evaluare externa a calitatii educatiei;
a.7) redactarea procesului-verbal si inscrierea acestuia in registrul corespunzator;
a.8) redactarea raportului de evaluare externa a calitatii si transmiterea catre ARACIP in termenele stabilite.
ART. 11
(1) In vederea evaluarii concordantei dintre evaluarea interna, potrivit informatiilor transmise de organizatia furnizoare de educatie in cadrul RAEI, si situatia reala, conform raportului de evaluare externa a calitatii educatiei inregistrat, ARACIP realizeaza, prin metode statistice, o analiza a conditiilor de functionare a scolilor (pe baza a 15 factori de risc, corespunzatori Hartii nationale a riscului educational prezentati in anexa nr. 4 la ordin) si a rezultatelor raportate.
(2) Pentru a asigura obiectivitatea analizei si pentru a realiza evaluarea comparativa interinstitutionala, ARACIP poate angaja experti in evaluare si acreditare, pe baza de contract.
ART. 12
(1) ARACIP elibereaza un atestat din care sa reiasa nivelul de calitate existent in cadrul unitatii de invatamant respective, raportat la indicatorii de performanta din standardele de referinta evaluate, in termenul precizat in fisa de proces, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin.
(2) Atestatul va mentiona nivelul rezultatelor obtinute de unitatea scolara fata de rezultatele asteptate, avand in vedere indicii de eficienta stabiliti pe baza Hartii nationale a riscului educational.
(3) Modelul atestatului nivelului de calitate al educatiei furnizate este prezentat in anexa nr. 3 la ordin.
ART. 13
(1) In situatia in care in raportul de evaluare externa a calitatii exista indicatori de performanta apreciati cu calificativul “Nesatisfacator”, nu se elibereaza atestatul si se vor aplica in mod corespunzator prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul mentionat la alin. (1), unitatea de invatamant respectiva va urmari cu prioritate implementarea unor masuri care sa conduca la remedierea acestora.
(3) Inspectoratele scolare realizeaza o monitorizare speciala in cazurile mentionate la alin. (1), urmarind progresul inregistrat de scoala respectiva. Rezultatele monitorizarii sunt aduse la cunostinta ARACIP.
ART. 14
ARACIP are obligatia de a face public raportul de evaluare externa periodica si atestatul de calitate pentru fiecare organizatie furnizoare de educatie.
ART. 15
(1) Organizatia furnizoare de educatie are obligatia de a face public continutul raportului de evaluare externa periodica.
(2) Pe baza concluziilor raportului de evaluare externa, Comisia de evaluare si asigurarea calitatii revizuieste planul de imbunatatire a calitatii educatiei elaborat de scoala.
(2) Implementarea planului de imbunatatire este monitorizata de reprezentantii ARACIP si/sau ai inspectoratelor scolare.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

ART. 16
(1) Contestatiile cu privire la concluziile raportului de evaluare externa intocmit se adreseaza, in termen de 30 de zile de la comunicare, ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(2) Raportul de evaluare externa poate fi atacat in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close