Organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

In M. Of. nr. 14 din 8 ianuarie 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, care se organizeaza si functioneaza in subordinea Guvernului, infiintat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si prin preluarea activitatii in domeniul administratiei publice, a structurilor si a institutiilor specializate in acest domeniu de la Ministerul Administratiei si Internelor.
(2) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice realizeaza, dupa caz, impreuna cu ministerele de resort, politica guvernamentala in urmatoarele domenii de activitate: dezvoltare regionala, coeziune si dezvoltare teritoriala, cooperare transfrontaliera, transnationala si interregionala, disciplina in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si arhitectura, locuire, locuinte, cladiri de locuit, reabilitarea termica a cladirilor, gestiune si dezvoltare imobiliar-edilitara, lucrari publice, constructii, administratie publica centrala si locala, descentralizare, reforma si reorganizare administrativ-teritoriala, fiscalitate si finante publice regionale si locale, dialogul cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, dezvoltarea serviciilor publice comunitare, ajutor de stat acordat de autoritatile administratiei publice locale, parcuri industriale, gestiunea functiei publice, programarea, coordonarea, monitorizarea si controlul utilizarii asistentei financiare nerambursabile acordate Romaniei de catre Uniunea Europeana pentru programele din domeniile sale de activitate.
(3) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice exercita, in conformitate cu reglementarile in vigoare, urmatoarele atributii principale:
a) realizarea Programului de guvernare si a strategiilor in domeniul reformei administratiei publice si monitorizarea elaborarii si aplicarii programelor de reforma institutionala de catre ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale;
b) indeplinirea obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene si participarea la procesul de elaborare a politicilor si actelor normative comunitare in domeniile sale de competenta;
c) monitorizarea respectarii regimului general al autonomiei locale si principiului descentralizarii serviciilor publice; dezvoltarea parteneriatului cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale;
d) coordonarea procesului de reforma a administratiei publice centrale si locale, descentralizare, regionalizare si reorganizare administrativ-teritoriala a tarii;
e) coordonarea procesului de elaborare a standardelor de calitate, a standardelor de cost si a normativelor de personal pentru structurile administratiei publice centrale si locale;
f) elaborarea, coordonarea si implementarea, impreuna cu ministerele de resort, a politicilor fiscal-bugetare locale;
g) consolidarea autonomiei locale a colectivitatilor locale prin promovarea de masuri privind cresterea capacitatii administrativ-financiare si eficientizarea serviciilor publice prestate cetateanului;
h) dezvoltarea unui sistem de echilibrare financiara a unitatilor administrativ-teritoriale in stransa corelare cu standardele de cost, cu indicatorii de performanta si capacitatea administrativ-financiara a acestora, centrat pe obiectivul asigurarii unui pachet minim obligatoriu de investitii publice;
i) reglementarea si monitorizarea serviciilor publice comunitare de utilitati publice; evidenta domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale;
j) reglementarea, monitorizarea si implementarea masurilor pentru infiintarea, sprijinirea si dezvoltarea parcurilor industriale si indeplinirea obligatiilor ce ii revin in materia ajutoarelor de stat;
k) reducerea birocratiei, a costurilor de functionare a sistemului administratiei publice si extinderea accesului cetatenilor la informatiile publice de interes national si local;
l) realizarea managementului functiei publice si al functionarilor publici;
m) elaborarea cadrului institutional si legal pentru crearea si consolidarea regiunilor administrativ-teritoriale;
n) dezvoltarea de politici regionale in vederea diminuarii decalajelor economice si financiare dintre acestea;
o) coeziune si dezvoltare teritoriala nationala, regionala si locala prin promovarea unor programe nationale care sa finanteze activitati si actiuni necesare asigurarii dezvoltarii durabile, echilibrate a teritoriului national, intarirea coeziunii economice, sociale si teritoriale, protejarea si promovarea patrimoniului national, precum si cresterea calitatii locuirii in cadrul asezarilor umane;
p) cooperarea transfrontaliera, transnationala si interregionala;
q) amenajarea teritoriului, urbanism si arhitectura;
r) asigurarea disciplinei si calitatii in constructii si amenajarea teritoriului, autorizarii executiei lucrarilor de constructii si avizarea documentatiilor tehnico-economice, conform legii;
s) in domeniul locuirii, locuintelor si al cladirilor de locuit, al reabilitarii termice si al eficientei termice a cladirilor;
s) in domeniul gestiunii si dezvoltarii imobiliar-edilitare;
t) in domeniul lucrarilor publice;
t) in domeniul constructiilor.
ART. 2
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice are sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5, si isi desfasoara activitatea in spatii din urmatoarele sedii: str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5, Bd. Libertatii nr. 12, sectorul 5, str. C.F. Robescu nr. 23, sectorul 3, si bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, in conditiile legii.
ART. 3
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice exercita urmatoarele functii:
a) de planificare strategica;
b) de reglementare si avizare;
c) de reprezentare;
d) de autoritate de stat in domeniile sale de activitate;
e) de administrare;
f) de implementare a programelor finantate din fonduri comunitare, nationale, precum si din alte surse legal constituite;
g) de monitorizare si control;
h) de coordonare.
ART. 4
In realizarea functiilor sale, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice indeplineste urmatoarele atributii:

I. functia de planificare strategica:
a) elaboreaza strategii pentru domeniile sale de activitate:
– strategia nationala de dezvoltare teritoriala, care are la baza conceptul strategic de dezvoltare teritoriala a Romaniei;
– strategii de comunicare in domeniile sale de activitate;
– Strategia nationala de dezvoltare regionala;
– Strategia nationala de dezvoltare teritoriala a Marii Negre si a Dunarii;
– Strategia nationala pentru constructia de locuinte, reabilitarea cladirilor si protejarea cladirilor de locuit din zonele cu risc seismic;
b) elaboreaza politici, programe si planuri pentru domeniile sale de activitate:
– stabileste cadrul tematic, organizeaza si finanteaza programe/proiecte multianuale pentru activitatea de reglementare in domeniile sale de activitate, precum si alte activitati de reglementare specifice domeniilor sale de activitate;
– politici de dezvoltare teritoriala, in conformitate cu obiectivele strategice privind coeziunea teritoriala;
– Planul de amenajare a teritoriului national;
– planuri de amenajare a teritoriului regional, in scopul fundamentarii planurilor de dezvoltare regionala;
– Regulamentul general de urbanism;
– planuri nationale multianuale privind cresterea performantei energetice a cladirilor;
– politica in domeniul locuirii la nivel national;
– politica economica in domeniile sale de activitate;
– programe de comunicare;
c) coreleaza politicile si strategiile sectoriale de dezvoltare pentru asigurarea unei strategii guvernamentale coerente de dezvoltare teritoriala regionala si nationala a Romaniei;
d) elaboreaza si coordoneaza, impreuna cu ministerele de resort, implementarea de strategii si politici in domeniul reformei administrativ-teritoriale si in domeniul fiscal-bugetar local;
e) elaboreaza si monitorizeaza strategii si programe de dezvoltare a infrastructurii unitatilor administrativ-teritoriale, cu finantare interna si/sau externa, precum si indicatorii de performanta ai serviciilor publice comunitare de utilitati publice;
f) dezvolta o baza nationala de date care sa asigure un sistem informational unitar la nivelul administratiei publice locale;
g) colaboreaza cu ministerul de resort si aplica masurile necesare in domeniul sau de activitate pentru implementarea sistemului e-guvernare;

II. functia de reglementare si avizare:
a) elaboreaza cadrul normativ national si institutional necesar realizarii obiectivelor din programele elaborate pentru domeniile sale de activitate;
b) initiaza, elaboreaza si avizeaza, dupa caz, proiecte de acte normative si proiecte de acorduri internationale in domeniile sale de activitate;
c) elaboreaza norme, instructiuni si metodologii specifice domeniilor sale de activitate;
d) emite avizele si aprobarile de specialitate prevazute de lege in domeniile sale de activitate;
e) organizeaza sistemul de elaborare, avizare si aprobare a reglementarilor tehnice si economice pentru domeniile sale de activitate, precum si documentarea specialistilor, in conditiile legii;
f) emite avizul in vederea aprobarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii publice de interes national din competenta de aprobare a Guvernului si avizeaza proiectele de acte normative privind indicatorii tehnico-economici ai acestora;
g) avizeaza planuri de amenajare a teritoriului zonal, judetean, local, necesare solutionarii unor probleme specifice de importanta nationala sau regionala;
h) avizeaza documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism, conform legii;
i) avizeaza planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele cu monumente inscrise in Lista patrimoniului mondial;
j) elibereaza certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societatile comerciale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) coordoneaza elaborarea reglementarilor tehnice in domeniul reducerii riscului seismic al constructiilor existente si participa la elaborarea programelor pentru educarea populatiei privind comportarea in caz de seisme;
l) dezvolta un sistem de echilibrare financiara in stransa corelare cu standardele de cost, cu indicatorii de performanta si capacitatea administrativ-financiara a unitatilor administrativ-teritoriale, centrat pe obiectivul asigurarii unui pachet minim obligatoriu de servicii si investitii publice;
m) sprijina dezvoltarea capacitatii financiare prin elaborarea, impreuna cu ministerele de resort, de politici fiscale si bugetare la nivelul administratiei publice locale;
n) indruma si sprijina autoritatile administratiei publice locale si aparatul de specialitate al acestora in aplicarea corecta si unitara a prevederilor legale si in indeplinirea atributiilor ce le sunt conferite prin lege;
o) asigura aplicarea in mod unitar a principiilor autonomiei locale si descentralizarii;
p) avizeaza si monitorizeaza acordurile si conventiile de cooperare pe care autoritatile administratiei publice locale le incheie cu autoritati ale administratiei publice locale din alte tari;
q) asigura, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei si a programului de guvernare in domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici, formarea si perfectionarea pregatirii profesionale specializate in administratia publica;
r) indeplineste, in conditiile legii, prin structurile competente, functia de autoritate nationala de reglementare pentru urmatoarele servicii comunitare de utilitati publice: alimentare cu apa; canalizare si epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale; producerea, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat, cu exceptia activitatilor de producere a energiei termice in cogenerare, salubrizarea localitatilor, iluminatul public, administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale;
s) dezvolta parteneriatul cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale in vederea perfectionarii cadrului legislativ si institutional si prin acordarea de asistenta tehnica in scopul accesarii fondurilor Uniunii Europene;
s) colaboreaza impreuna cu Ministerul Finantelor Publice in vederea dezvoltarii de sisteme de monitorizare si analiza a modului de formare si de executie a bugetelor locale, in scopul cresterii capacitatii administrative si financiare a autoritatilor administratiei publice locale;

III. functia de reprezentare:
a) asigura in numele statului roman, in conditiile legii, reprezentarea pe plan intern si international in domeniile sale de activitate;
b) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si cu organizatii similare din alte state, precum si cu organisme internationale in domeniile sale de activitate;
c) organizeaza evenimente/intalniri cu reprezentanti ai institutiilor publice, private, ai organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale, nationale si internationale, din domeniile sale de activitate;
d) initiaza si negociaza, prin imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente si ia masuri de aplicare a acestora, in domeniile sale de activitate;
e) reprezinta interesele autoritatilor administratiei publice locale in Guvern;

IV. functia de autoritate de stat:
a) asigura urmarirea aplicarii si controlul respectarii reglementarilor in domeniile sale de activitate, precum si al functionarii institutiilor si organismelor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sau in subordinea sa;
b) emite avize si aprobari de specialitate pentru obiectivele de investitii finantate integral sau partial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri comunitare europene, din fonduri speciale si din credite garantate de stat, precum si pentru lucrarile de interes national care sunt finantate din alte surse;
c) evalueaza si propune spre avizare Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte studiile de fezabilitate aferente investitiilor publice de interes national din competenta de aprobare a Guvernului;
d) organizeaza si asigura functionarea sistemului de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu executia, experti tehnici, precum si auditori energetici pentru cladiri;
e) exercita, prin Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C., controlul statului privind respectarea si aplicarea unitara a dispozitiilor legale si a reglementarilor tehnice in vigoare;
f) indeplineste rolul de autoritate competenta in domeniul produselor pentru constructii;
g) asigura presedintia si secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte;
h) asigura organizarea si functionarea Comisiei nationale de inginerie seismica;
i) asigura organizarea si functionarea comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarile de interes national, potrivit legii;
j) asigura organizarea si functionarea Consiliului tehnic permanent pentru constructii;
k) indeplineste rolul de autoritate de recunoastere si desemnare pe plan national, respectiv de notificare la Comisia Europeana a organismelor de certificare a conformitatii produselor pentru constructii;
l) asigura organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere si desemnare in vederea notificarii la Comisia Europeana a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii si a organismelor autorizate sa elibereze agrementele tehnice europene;
m) indeplineste rolul de autoritate nationala responsabila cu elaborarea, coordonarea si implementarea politicii in domeniul polilor de crestere si al polilor de dezvoltare urbana;
n) participa la stabilirea masurilor organizatorice de actionare, pe plan central si local, in cazuri de seisme sau alunecari de teren, in cadrul Sistemului national de management al situatiilor de urgenta;
o) indeplineste rolul de autoritate de notificare in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 52/2008;
p) numeste reprezentantii structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale si ai ministerului in Comitetul pentru finante publice locale, in conditiile legii, si asigura participarea reprezentantilor ministerului in Comitetul pentru finante publice locale;
q) nominalizeaza reprezentantii Guvernului si ai structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale in comitetele si/sau comisiile constituite la nivelul Consiliului Europei;
r) coordoneaza si asigura presedintia Comitetului interministerial privind Strategia nationala pentru dezvoltare durabila – Orizonturi 2013 – 2020 – 2030; secretariatul tehnic al comitetului este asigurat de catre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice;
s) numeste reprezentantii structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale si ai ministerului in Comisia de autorizare a imprumuturilor locale, in conditiile legii, si asigura participarea reprezentantilor ministerului in Comisia de autorizare a imprumuturilor locale;
s) desemneaza reprezentantii ministerului in Consiliul Economic si Social si in comisiile de specialitate ale acestuia si asigura participarea la lucrarile acestora;
t) desemneaza si asigura participarea reprezentantilor ministerului in comisiile, comitetele si consiliile din care face parte conform legii;

V. functia de administrare:
a) inchiriaza/concesioneaza, in conditiile legii, bunurile imobile proprietate a statului pe care le are in administrare.
Sumele obtinute din chirii/redevente constituie venituri la bugetul de stat;
b) poate inchiria/concesiona sau primi in administrare, in conditiile legii, in vederea desfasurarii activitatii proprii, bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privata;

VI. functia de implementare a programelor finantate din fonduri comunitare, nationale, precum si din alte surse legal constituite:
a) initiaza, finanteaza si/sau gestioneaza/implementeaza, in conditiile legii, programe si proiecte de dezvoltare de interes national, regional si local in domeniile: constructii de locuinte, reabilitarea termica a cladirilor, reducerea vulnerabilitatii seismice a constructiilor, infrastructura tehnico-edilitara a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si/sau a serviciului de alimentare cu energie termica a localitatilor, infrastructura rutiera de interes local si judetean de la nivelul satelor, comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor, precum si infrastructura rutiera ce asigura legaturile dintre acestea, infrastructura social-culturala si sportiva, infrastructura de afaceri, urbanism, sistem informational imobiliar-edilitar si banci de date urban, precum si in alte domenii de activitate;
b) elaboreaza prioritatile, criteriile de eligibilitate si procedurile necesare finantarii, implementarii si monitorizarii programelor si proiectelor din domeniile sale de activitate;
c) asigura, in conditiile legii, managementul fondurilor publice comunitare si nationale aflate in responsabilitatea sa, alocate domeniilor sale de activitate;
d) finanteaza, in conditiile legii, programe-pilot, cu derulare prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” – S.A., pentru testarea experimentala in situ de materiale si tehnologii noi pentru constructii;
e) programeaza, coordoneaza, monitorizeaza si controleaza utilizarea asistentei financiare nerambursabile acordate Romaniei de Uniunea Europeana si de statele membre pentru programele din domeniile sale de activitate;
f) asigura managementul financiar si tehnic al programelor si proiectelor de dezvoltare regionala, cooperare transfrontaliera si transnationala, de dezvoltare a capacitatii administrative, reabilitare urbana, inclusiv transport urban, planificare spatiala europeana, al celor finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala, denumit in continuare FEDR, prin Programul operational regional, denumit in continuare POR, din Fondul Social European, denumit in continuare FSE, prin Programul operational “Dezvoltarea capacitatii administrative”, denumit in continuare PO DCA, programelor si proiectelor finantate in cadrul obiectivului Cooperare teritoriala europeana, denumit in continuare CTE, din FEDR, Instrumentului european de vecinatate si parteneriat – componenta cooperare transfrontaliera, denumit in continuare ENPI-CBC, si Instrumentului de asistenta pentru preaderare – componenta cooperare transfrontaliera, denumit in continuare IPA-CBC, precum si al altor instrumente de finantare europene specifice domeniilor sale de activitate, in conformitate cu legislatia in vigoare, finantate din fonduri PHARE, in sistem descentralizat extins;
g) contribuie la coordonarea activitatii birourilor regionale pentru cooperare transfrontaliera in scopul implementarii programelor de dezvoltare regionala si de cooperare transfrontaliera;
h) avizeaza statutul si regulamentul de organizare si functionare ale agentiilor de dezvoltare regionala in calitatea lor de organism intermediar, birourilor regionale pentru cooperare transfrontaliera, secretariatelor tehnice comune/Infopoint/punctelor de contact si ale altor organisme de interes public care desfasoara activitati in domeniile sale de activitate;
i) coordoneaza si/sau participa la procesul de pregatire a cadrului organizatoric si procedural necesar gestionarii fondurilor alocate prin POR, PODCA si a programelor finantate in cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC si IPA-CBC;
j) coordoneaza si participa la procesul de elaborare a documentelor de planificare privind dezvoltarea regionala, elaborarea POR, elaborarea PODCA, precum si a programelor finantate in cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC si IPA-CBC;
k) coordoneaza si/sau participa la elaborarea raportului anual de implementare solicitat de Comisia Europeana, potrivit regulamentelor Uniunii Europene;
l) asigura intocmirea raportarilor catre Uniunea Europeana asupra stadiului implementarii programelor comunitare pe care le gestioneaza;
m) coordoneaza elaborarea si implementarea Planului de comunicare si a Planului multianual de evaluare pentru POR, PO DCA, a programelor finantate in cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC si IPA-CBC;
n) asigura, dupa caz, presedintia, secretariatul sau participarea in comitetele si in comisiile aferente programelor din domeniile sale de activitate;
o) gestioneaza legatura cu institutiile nationale si internationale si cu unitatile de management de program din tarile vecine implicate in programele de cooperare, in procesul elaborarii documentelor de programare, precum si pe parcursul implementarii programelor;
p) coordoneaza activitatea de monitorizare si control al asistentei din partea Uniunii Europene prin Programul PHARE national – componenta coeziune economica si sociala si pentru programele PHARE de cooperare transfrontaliera;
q) organizeaza si finanteaza activitatea pentru constituirea fondului propriu de colectii si baze de date, inclusiv baze de date in profil teritorial, regional si local, precum si pentru constituirea fondurilor de documentare specializate pentru domeniile sale de activitate, in vederea integrarii acesteia in Infrastructura nationala de date spatiale pentru asigurarea interoperabilitatii si compatibilitatii informatiilor la nivel national, regional, local si in perspectiva europeana, precum si pentru asigurarea unei administrari de tip e-guvernare;
r) organizeaza, coordoneaza si implementeaza sistemul informational specific domeniilor sale de activitate si emite reglementari specifice in vederea corelarii programelor sectoriale informationale, cu exceptia sistemului informational national dedicat implementarii fondurilor comunitare nerambursabile;

VII. functia de monitorizare si control:
a) asigura monitorizarea derularii investitiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanteaza;
b) avizeaza si urmareste realizarea programelor si proiectelor de infrastructura, constructii si lucrari tehnico-edilitare din domeniile sale de activitate;
c) exercita activitati de audit intern si control atat la nivelul aparatului propriu, cat si la nivelul celorlalte entitati implicate in gestionarea si utilizarea fondurilor comunitare, alocate pentru programele POR, PODCA si programele finantate in cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC si IPA-CBC;
d) colaboreaza cu structurile implicate in activitatea de combatere a infractiunilor impotriva intereselor financiare ale Comunitatii Europene si asigura comunicarea cu acestea;
e) asigura controlul utilizarii resurselor financiare alocate prin bugetul de stat si a resurselor din credite interne si externe, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) exercita controlul de prim nivel pentru programele pentru care ministerul este autoritate de management conform regulilor stabilite in cadrul programelor de cooperare teritoriala;
g) asigura indrumarea metodologica si procedurala a activitatii structurilor cu atributii vizand implementarea programelor din domeniile sale de activitate;
h) monitorizeaza aplicarea prevederilor cuprinse in strategiile si programele de reforma si restructurare a administratiei publice centrale si locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, in conformitate cu politicile Uniunii Europene si cu legislatia interna, si asigura realizarea strategiilor si programelor in domeniul sau de activitate;
i) monitorizeaza si controleaza, prin Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C., calitatea in constructii, in toate etapele, de conceptie, proiectare, executie, receptie, utilizare si postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau destinatia constructiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative in vigoare;
j) monitorizeaza si controleaza, prin Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C., disciplina in urbanism si amenajarea teritoriului, autorizarea si executarea lucrarilor de constructii, receptia lucrarilor de constructii, autorizarea dirigintilor de santier, autorizarea laboratoarelor de analiza si incercari in constructii;
k) supravegheaza, prin Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C., piata produselor pentru constructii, in conformitate cu reglementarile armonizate care transpun directiva CEE specifica;
l) avizeaza, prin Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C., documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele finantate din fonduri publice, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile ulterioare;

VIII. functia de coordonare:
a) coordoneaza programele de asistenta acordata de organismele internationale;
b) coordoneaza procesul de descentralizare;
c) coordoneaza procesul de reorganizare administrativ-teritoriala;
d) coordoneaza procesul de elaborare a standardelor de cost si a standardelor de calitate pentru serviciile publice locale descentralizate prestate cetatenilor.
ART. 5
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice exercita, in conditiile legii, urmatoarele atributii cu caracter general:
a) fundamenteaza si elaboreaza programul de reforme economico-sociale al Guvernului in domeniile sale de activitate;
b) elaboreaza si propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative in domeniile sale de activitate si avizeaza proiectele de acte normative ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniilor sale de activitate;
c) reprezinta Guvernul in relatia cu Uniunea Europeana si cu alte organizatii internationale, in relatiile bilaterale sau multilaterale cu alte tari, pentru elaborarea de politici si programe privind domeniile sale de activitate;
d) fundamenteaza si propune in proiectul de buget resursele financiare necesare functionarii, precum si realizarii politicilor si programelor in domeniu, potrivit legii;
e) colaboreaza cu asociatiile profesionale si patronale din domeniile sale de activitate si asigura dialogul permanent cu acestea, cu mass-media si cu societatea civila, in scopul informarii reciproce si perfectionarii cadrului legislativ existent;
f) primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor in drept, potrivit competentelor, sesizarile persoanelor fizice si juridice, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002;
g) solicita informatii de la celelalte organe ale administratiei publice centrale, de la autoritatile administratiei publice locale, de la alte institutii si autoritati publice, precum si de la societatile comerciale la care statul este actionar sau asociat, acestea avand obligatia de a furniza datele solicitate;
h) asigura protectia informatiilor clasificate, prevenirea si combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislatiei Uniunii Europene si Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord in domeniile sale de competenta, prin activitati specifice, in conditiile legii;
i) organizeaza, impreuna cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale si cu alte persoane juridice, dupa caz, promovarea actiunilor derulate in domeniile sale de activitate;
j) participa la sprijinirea dezvoltarii capacitatii administrative a structurilor implicate in programele din domeniile sale de activitate, precum si la consolidarea si extinderea parteneriatelor;
k) participa, cu experti desemnati, la intalnirile grupurilor de lucru in legatura cu domeniile sale de activitate;
l) participa la schimbul de informatii si experienta in relatiile cu institutiile si organismele nationale si internationale privitoare la domeniile sale de activitate;
m) asigura finantarea activitatii de reglementare din domeniile sale de activitate;
n) finanteaza, in conditiile legii, elaborarea/adoptarea versiunilor in limba romana ale standardelor si, dupa caz, ale anexelor nationale din domeniile sale de activitate;
o) gestioneaza resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite interne, credite externe, precum si din alte surse de finantare legal constituite, pentru domeniile sale de activitate;
p) sustine si mediaza constituirea de parteneriate la nivel central si local in domeniile sale de activitate;
q) initiaza, impreuna cu institutiile de profil, programe menite sa sprijine pregatirea profesionala a functionarilor publici si a personalului angajat, in domeniile sale de activitate;
r) realizeaza cercetari sociologice, cantitative si calitative, prin intermediul unor institutii specializate, in vederea fundamentarii documentelor strategice, a campaniilor de comunicare si a informarii opiniei publice in domeniile sale de activitate;
s) contracteaza, in conditiile legii, servicii specializate, in vederea obtinerii documentelor, studiilor, colectarii datelor si informatiilor necesare realizarii atributiilor sale, precum si servicii de consultanta, inclusiv servicii de evaluare, prognoza si statistica;
s) editeaza, direct sau prin unitatile subordonate/din coordonarea ori de sub autoritatea sa, publicatii de specialitate si de informare specifice domeniilor sale de activitate;
t) organizeaza si sprijina, in conditiile legii, activitati si manifestari pentru promovarea si sustinerea proiectelor din domeniile sale de activitate atat in tara, cat si in strainatate, prin expozitii, simpozioane, sesiuni de comunicari, congrese, colocvii si alte asemenea activitati;
t) monitorizeaza si evalueaza politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;
u) asigura organizarea si functionarea Centrului operativ pentru situatii de urgenta;
v) faciliteaza realizarea de schimburi de bune practici intre structurile implicate in derularea programelor din domeniile sale de activitate;
w) asigura derularea dialogului social si a relatiei cu partenerii sociali pentru problematica ce revine in responsabilitatea sa;
x) realizeaza, in domeniul sau de activitate, dialogul si parteneriatul social cu confederatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national.
ART. 6
(1) Atributiile Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autoritati sau institutii publice aflate in subordinea, coordonarea ori sub autoritatea ministerului, prin alte autoritati sau societati comerciale autorizate, in conditiile legii.
(2) Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice poate solicita, pe baza de protocol, informatii necesare realizarii obiectului de activitate, privind deschiderile de conturi gestionate de Ministerul Finantelor Publice, bazele de date gestionate de Ministerul Finantelor Publice sau Agentia Nationala de Administrare Fiscala, informatii privind datele inregistrate in Registrul comertului computerizat, Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si Cartea funciara.
(3) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice indeplineste orice alte atributii din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.
ART. 7
In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritati ale administratiei publice locale, cu alte institutii si autoritati, precum si cu orice alte persoane juridice si persoane fizice.
ART. 8
In indeplinirea atributiilor sale, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice este autorizat:
a) sa desfasoare activitati de informare, publicitate si promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;
b) sa contracteze, in conditiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare si arhivare documente;
c) sa incheie protocoale de colaborare si schimb de informatii cu alte institutii publice, private, organizatii guvernamentale si neguvernamentale, potrivit competentelor sale;
d) sa emita norme si instructiuni obligatorii pentru aplicarea masurilor dispuse ca urmare a exercitarii atributiilor sale, potrivit legii;
e) sa solicite, in conditiile legii, informatiile si datele necesare realizarii atributiilor sale;
f) sa efectueze acte de control conform reglementarilor in vigoare si regulamentelor nationale si comunitare in domeniile sale de activitate;
g) sa aplice sanctiuni prevazute de lege in competenta sa, in conformitate cu legislatia in vigoare.
ART. 9
(1) Structura organizatorica a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Numarul maxim de posturi pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice este de 772, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
(3) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, incadrarea personalului se aproba, in conditiile legii, prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
(4) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice preia personalul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si personalul Ministerului Administratiei si Internelor, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative.
(5) Incadrarea personalului in numarul maxim de posturi aprobat si in noua structura organizatorica se face in termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare categorie de personal.
(6) In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se poate stabili numarul posturilor aferente, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat, in conditiile legii.
ART. 10
(1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice desemneaza dintre specialistii sai consilieri si/sau experti care isi vor desfasura activitatea in cadrul Reprezentantei permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana. Numarul maxim de posturi pentru personalul detasat in cadrul Reprezentantei permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana este de 7, acesta putand fi modificat prin hotarare a Guvernului.
(2) Personalului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice trimis in cadrul Reprezentantei permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana ii sunt aplicabile dispozitiile legale in vigoare privind drepturile personalului trimis in misiune permanenta in strainatate.
ART. 11
(1) In structura Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in cadrul numarului de posturi aprobat, isi desfasoara activitatea Agentia de implementare pentru programele PHARE, Autoritatea de management pentru Programul operational regional, Autoritatea de management pentru Programul operational “Dezvoltarea capacitatii administrative” si urmatoarele autoritati de management/autoritati comune de management, autoritati nationale si puncte de contact/puncte nationale de contact/persoane nationale de contact pentru programele finantate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, IPA-CBC, precum si din fonduri nationale:
a) Autoritatea de management pentru Programul IPA de cooperare transfrontaliera Romania – Serbia;
b) Autoritatea comuna de management pentru Programul operational comun Romania – Ucraina – Republica Moldova;
c) Autoritatea comuna de management pentru Programul operational comun “Marea Neagra 2007 – 2013”;
d) Autoritatea nationala pentru Programul ENPI-CBC Ungaria – Slovacia – Romania – Ucraina 2007 – 2013;
e) Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania – Bulgaria 2007 – 2013;
f) Autoritatea nationala pentru Programul de cooperare transfrontaliera Ungaria – Romania;
g) Autoritatea nationala si Punctul national de contact pentru Programul operational “Sud-Estul Europei”;
h) Autoritatea nationala si Punctul national de contact pentru Programul de cooperare interregionala Interreg IV C;
i) Autoritatea nationala pentru Programul pentru reteaua de dezvoltare urbana URBACT II;
j) Autoritatea nationala pentru Programul ESPON 2013 – Reteaua europeana de observare a dezvoltarii si coeziunii teritoriale;
k) Autoritatea nationala si persoana nationala de contact pentru Programul operational INTERACT 2007 – 2013;
l) Autoritatea nationala si Punctul central national pentru Programul Reteaua europeana de cunostinte in urbanism;
m) Punctul national de contact pentru Programul operational de cooperare teritoriala europeana EUROPA CENTRALA 2007 – 2013.
(2) Autoritatile de management pentru Programul operational regional si pentru Programul operational “Dezvoltarea capacitatii administrative” indeplinesc functiile si atributiile prevazute de regulamentele comunitare, precum si atributiile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Agentia de implementare pentru programele PHARE, autoritatile de management, autoritatile comune de management, autoritatile nationale si punctele de contact/punctele nationale de contact/persoana nationala de contact prevazute la alin. (1) indeplinesc atributiile prevazute de actele normative aplicabile, detaliate in cadrul programelor.
(4) Agentia de implementare pentru programele PHARE, autoritatile de management, autoritatile comune de management si autoritatile nationale pot delega atributii privind gestionarea curenta a programelor. In acest scop, autoritatile de management, autoritatile comune de management si autoritatile nationale pot infiinta/desemna, cu acordul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, structura care, din punct de vedere organizational, corespunde necesitatilor indeplinirii acestui obiectiv.
(5) In conditiile legii, in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si/sau al unitatilor aflate in subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerului se pot organiza si pot functiona unitati de management al proiectului, denumite in continuare UMP, si unitati de coordonare a proiectului, denumite in continuare UCP, pentru implementarea/administrarea/supervizarea proiectelor finantate din credite externe rambursabile sau nerambursabile, conduse de un director de proiect numit prin ordin al ministrului, precum si Secretariatul tehnic comun pentru Programul operational “Marea Neagra 2007 – 2013”.
(6) Structura organizatorica, numarul de personal, regulamentul de organizare si functionare pentru fiecare UMP/UCP si, dupa caz, numarul de unitati sunt prevazute in documentele de programare si actele normative aferente proiectului si sunt preluate ca atare in ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice privind infiintarea UMP/UCP.
(7) Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice numeste personalul UMP/UCP si stabileste competentele directorului acestuia.
(8) Structura organizatorica, numarul de personal, regulamentul de organizare si functionare ale Secretariatului tehnic comun pentru Programul operational “Marea Neagra 2007 – 2013” se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice. Selectia personalului angajat se face pe baza criteriilor aprobate de Comitetul comun de monitorizare al Programului operational “Marea Neagra 2007 – 2013”.
(9) In cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice se organizeaza si functioneaza Unitatea de implementare a proiectului “Improving Energy Efficiency in Low-Income Households and Communities in Romania”, denumita in continuare UIP, pentru implementarea/administrarea/supervizarea proiectului finantat de Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare.
(10) In cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice se organizeaza si functioneaza Organismul intermediar pentru implementarea ariei tematice “Imbunatatirea mediului inconjurator” din cadrul Programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse.
(11) Structura organizatorica, numarul de personal, precum si regulamentul de organizare si functionare pentru UIP se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice privind infiintarea UIP.
(12) Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice numeste personalul UIP si stabileste competentele conducatorului acesteia, in conditiile legii.
ART. 12
(1) Conducerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice se asigura de catre ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice.
(2) Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice reprezinta si angajeaza ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, precum si cu alte persoane fizice si juridice din tara sau din strainatate. In acest scop poate da imputernicire de reprezentare persoanelor din subordine.
(3) In fata autoritatilor jurisdictionale Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza imputernicirilor acordate pentru fiecare cauza in parte, conform competentei stabilite prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
(4) Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice este ordonator principal de credite si indeplineste atributiile generale prevazute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice este presedintele Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala.
(6) Pe langa ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice functioneaza Colegiul ministerului. Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
(7) In exercitarea atributiilor sale, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice emite ordine si instructiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.
(8) Prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice pot fi delegate atributii.
(9) In cazul in care ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nu isi poate exercita atributiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un inlocuitor, in conditiile legii.
ART. 13
(1) Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice este ajutat in activitatea sa de 3 secretari de stat, numiti prin decizii ale prim-ministrului, precum si de secretarul general si de 2 secretari generali adjuncti, numiti in conditiile legii.
(2) Secretarii de stat exercita atributiile delegate prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
(3) Secretarul general si, respectiv, secretarii generali adjuncti ai Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice au atributiile si responsabilitatile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Acestia pot indeplini si alte atributii prevazute de Regulamentul de organizare si functionare al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice ori incredintate de ministru, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Secretarul general si secretarii generali adjuncti asigura stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale dintre structurile Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(5) Atributiile directiilor, serviciilor, birourilor si ale altor compartimente din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
ART. 14
(1) Institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sunt:
a) Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
b) Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice;
c) Inspectoratul de Stat in Constructii.
(2) Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice si Inspectoratul de Stat in Constructii isi pastreaza sediile, atributiile, posturile si structurile organizatorice stabilite potrivit legii.
(3) Conducatorii institutiilor publice si ai organelor de specialitate prevazute la alin. (1) sunt numiti si revocati in/din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
ART. 15
(1) Unitatile care functioneaza sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sunt:
a) Agentia Nationala pentru Locuinte;
b) Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” – S.A.
(2) Agentia Nationala pentru Locuinte si Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” – S.A. isi pastreaza sediile, atributiile, posturile si structurile organizatorice stabilite potrivit legii.
(3) Conducatorii unitatilor prevazute la alin. (1) sunt numiti si revocati in/din functie prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
ART. 16
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice poate inchiria unor operatori economici sau poate da in administrare unor institutii de utilitate publica spatii situate in imobilele proprietate publica ori privata a statului in care isi desfasoara activitatea si pe care le administreaza, in conditiile legii.
ART. 17
(1) Stabilirea numarului maxim de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice are in dotare, pentru activitati specifice desfasurate, 53 de autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 de litri pentru fiecare autoturism, acestea fiind preluate de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si, respectiv, de la Ministerul Administratiei si Internelor.
ART. 18
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice are incadrati functionari publici si personal angajat cu contract individual de munca.
ART. 19
Pentru realizarea obiectivelor si atributiilor sale generale si specifice, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice poate colabora cu specialisti in diverse domenii de activitate, in conditiile legii.
ART. 20
Patrimoniul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice se constituie prin preluarea partiala a patrimoniului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si prin preluarea partiala a patrimoniului Ministerului Administratiei si Internelor, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va incheia in termenul prevazut de art. 26 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative.
ART. 21
Aplicarea procedurilor legale prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la masurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice se realizeaza in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
ART. 22
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close