DCC nr. 877/2012. Exceptie de neconstitutionalitate. Codul de procedura fiscala. Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Codului de procedura fiscala

In M. Of. nr. 18 din 9 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 877/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Stefan Solomon in Dosarul nr. 9.357/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 844D/2012.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 2 aprilie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 9.357/2/2011, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Stefan Solomon intr-o cauza ce are ca obiect solutionarea unei actiuni in contencios administrativ.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca, potrivit prevederilor art. 115 alin. (1) din Constitutie, se interzice emiterea de ordonante simple in domeniul legilor organice. Or, Codul de procedura fiscala reglementeaza, prin titlul IX, procedura de contencios fiscal, un caz particular al procedurii contenciosului administrativ. Astfel, prin dispozitiile Codului de procedura fiscala s-au adus modificari in materia contenciosului administrativ, ceea ce contravine Legii fundamentale.
In continuare, arata ca Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost aprobata prin Legea nr. 174/2004, lege adoptata cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutie, referitor la adoptarea legilor organice. Or, astfel cum a statuat si instanta de contencios constitutional, aprobarea unei ordonante de guvern prin lege nu este de natura a inlatura viciul de neconstitutionalitate, ci, dimpotriva, acesta se stramuta si asupra legii de aprobare.
Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Avocatul Poporului considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Titlul IX al Codului de procedura fiscala se refera la “Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale”. Or, contestatia este o cale de atac necontencioasa, care nu inlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, in conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Procedura contestatiei, reglementata de titlul IX al Codului de procedura fiscala, nu este o procedura contencioasa, intrucat nu este solutionata de instantele judecatoresti. Asa fiind, se apreciaza ca dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, in integralitatea sa, precum si dispozitiile Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea acesteia sunt constitutionale.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, si ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorii exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 115 alin. (1) referitor la adoptarea de catre Parlament a unei legi speciale de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca prin Decizia nr. 409 din 12 octombrie 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.063 din 16 noiembrie 2004, si Decizia nr. 927 din 18 octombrie 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 801 din 23 noiembrie 2007, a statuat ca dispozitiile cuprinse in titlul IX “Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale” al Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala reglementeaza proceduri de recurs administrativ, prin care se lasa posibilitatea organelor care au emis actele administrative atacate sau organelor superioare acestora de a reveni asupra masurilor luate.
Asemenea proceduri, in care solutionarea plangerilor si a contestatiilor este atribuita insusi organului care a emis actul atacat sau organului ierarhic superior acestuia, nu intrunesc elementele definitorii ale activitatii de jurisdictie – caracterizata prin solutionarea de catre un organ independent si impartial a litigiilor privind existenta, intinderea sau exercitarea drepturilor subiective -, ele fiind specifice functiei administrative.
In continuare, Curtea retine ca sfera de cuprindere a notiunii de “contencios administrativ” este cea reglementata de dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Astfel, contenciosul administrativ reprezinta “activitatea de solutionare de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica, iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau incheierea, dupa caz, a unui act administrativ, in sensul prezentei legi, fie din nesolutionarea in termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim”. Curtea constata ca un element esential al contenciosului administrativ este reprezentat de implicarea instantei de contencios administrativ competente potrivit legii organice in activitatea de solutionare a conflictului existent.
In cazul dispozitiilor cuprinse in titlul IX al Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, legiuitorul a instituit o procedura administrativa prealabila, fara caracter jurisdictional, menita sa realizeze tocmai degrevarea instantelor judecatoresti de contencios administrativ de acele litigii care pot fi solutionate pe cale administrativa, dispozitii care nu pot fi incluse in sfera notiunii de “contencios administrativ”.
Asa fiind, Curtea constata ca nu poate fi primita critica autorului exceptiei referitoare la incalcarea prevederilor constitutionale ale art. 115 alin. (1), dispozitiile criticate nereglementand in sfera contenciosului administrativ.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Stefan Solomon in Dosarul nr. 9.357/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 23 octombrie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close