Modelul-cadru al protocolului de cooperare in vederea schimbului de informatii intre ANAF si autoritatile administratiei publice locale

In M. Of. nr. 32 din 15 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul comun al ministrului administratiei si internelor si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 279/1736/2012 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare in vederea schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si autoritatile administratiei publice locale.

Din cuprins:
ART. 1
Pentru realizarea schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si autoritatile administratiei publice locale se aproba modelul-cadru al protocolului de cooperare, conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Prelucrarile de date cu caracter personal efectuate potrivit scopului prevazut la art. 1 se fac cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In acceptiunea art. 3 lit. e) din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala de Administrare Fiscala este operator de date cu caracter personal pentru prelucrarile efectuate in baza de date care face obiectul protocolului prevazut la art. 1.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Nr. …………../………. 20…

UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
Nr. …………../………. 20…

PROTOCOL DE COOPERARE

In temeiul urmatoarelor prevederi legale:
– Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 11, 61 si 62 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 5 alin. (1) lit. g) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casa”, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.875/2009 pentru aprobarea instructiunilor privind utilizarea sistemului informatic din cadrul Ministerului Finantelor Publice*),
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 551/2003 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor titlului I – “Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante” al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, privind transparenta administratiei publice centrale si locale si parteneriat cu cetatenii;
– Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica;
– Hotararea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile ulterioare,
————
*) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.875/2009 pentru aprobarea instructiunilor privind utilizarea sistemului informatic din cadrul Ministerului Finantelor Publice nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, cu sediul in Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentata prin domnul ………………………………, in calitate de presedinte,
si
Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, cu sediul in …………………………, reprezentata prin domnul ……………….., in calitate de ………………………………..,
denumite in continuare parti, au convenit la incheierea prezentului protocol.

ART. 1
Obiectul protocolului
Obiectul protocolului il reprezinta cooperarea intre institutii publice, prin schimbul de informatii in forma dematerializata, in scopul:
a) cresterii nivelului de colectare a taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat al statului;
b) prevenirii si combaterii evaziunii fiscale;
c) facilitarii accesului persoanelor fizice si juridice la informatii detinute de institutiile publice semnatare.
ART. 2
Obligatiile partilor
In termen de maximum 30 de zile de la data semnarii prezentului protocol partile vor stabili si vor semna procedura de lucru comuna. Procedura de lucru se va semna la nivelul structurilor tehnice ale celor doua institutii si va contine toate detaliile privind modalitatea de implementare a serviciilor din punct de vedere organizatoric si procedural.
In indeplinirea obiectivelor prezentului protocol, cele doua parti semnatare au obligatia respectarii prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.1. Obligatiile unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
2.1.1. Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala va asigura accesul la informatii, in forma dematerializata, personalului ANAF desemnat in acest scop, conform anexei nr. 1, privind:
a) patrimoniul persoanelor fizice si juridice (bunuri imobile si bunuri mobile) si rolul nominal unic;
b) creantele datorate de contribuabili (persoane fizice si juridice) bugetului general al unitatii/subdiviziunii administrativ teritoriale.
2.1.2. Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala:
a) va respecta prevederile legale referitoare la protectia datelor personale si a informatiilor fiscale, prin utilizarea informatiilor din bazele de date ale Ministerului Finantelor Publice numai in scopurile prevazute de lege;
b) va solicita certificat digital pentru personalul desemnat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru accesarea serviciilor oferite de sistemul informatic al Ministerului Finantelor Publice;
c) va respecta procedura si normele de conectare la retea si la serviciile oferite de sistemul informatic al Ministerului Finantelor Publice, stabilite de catre Ministerul Finantelor Publice si Serviciul de Telecomunicatii Speciale;
d) va solicita la ANAF inrolarea certificatelor digitale obtinute pentru functionari in sistemul de management al identitatii si rolurilor utilizatorilor sistemului informatic al Ministerului Finantelor Publice, folosind tabelul din anexa nr. 2. Datele din anexa nr. 2 vor fi centralizate in format electronic de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale si trimise catre Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, in format electronic. In cazul in care informatiile ce tin de furnizarea serviciilor, transmise de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt eronate, Ministerul Finantelor Publice nu are nicio responsabilitate privind intarzierile in activarea/dezactivarea rolurilor;
e) va solicita modificari in ceea ce priveste identitatea si rolurile pe care le detin persoanele titulare de certificate digitale imediat ce acestea sunt necesare, anuntand Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, in vederea modificarii/revocarii prin formularul din anexa nr. 3;
f) va asigura cunoasterea si respectarea de catre personalul desemnat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a prevederilor anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.875/2009, respectiv anexa nr. 4, inclusiv insusirea si respectarea prevederile referitoare la utilizarea suporturilor (externe) de certificate digitale;
g) va lista si pastra registrul de evidenta al accesului, generat automat de serviciul oferit de sistemul informatic al Ministerului Finantelor Publice;
h) va colabora cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale in vederea asigurarii accesului securizat al personalului desemnat al unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale la sistemul informatic al Ministerului Finantelor Publice.

2.2. Obligatiile ANAF
2.2.1. ANAF va respecta prevederile legale referitoare la protectia datelor personale si a informatiilor fiscale, prin utilizarea informatiilor din bazele de date ale unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale numai in scopurile prevazute de lege.
2.2.2. ANAF va asigura accesul la informatii, in forma dematerializata, personalului unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale desemnat in acest scop, in cadrul serviciului oferit de sistemul informatic al Ministerului Finantelor Publice, la urmatoarele informatii referitoare la:
a) detinerea de conturi bancare;
b) obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate care au domiciliul fiscal pe raza teritoriala a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
c) veniturile din salarii si aferente salariilor, precum si cele din venituri din alte surse obtinute de contribuabili persoane fizice care au domiciliul fiscal pe raza teritoriala a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, denumirea si codul unic de identificare a angajatorului.
2.2.3. Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice:
a) va inrola in sistemul de management al identitatii si rolurilor al Ministerului Finantelor Publice, in baza solicitarilor facute de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, certificatele digitale si va acorda drepturi de acces personalului desemnat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, in temeiul acestor solicitari;
b) va modifica drepturile de acces ale personalului desemnat de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala in baza solicitarilor facute de aceasta in sistemul de management al identitatii si rolurilor al Ministerului Finantelor Publice;
c) va asigura personalului unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale instruirea si asistenta tehnica necesara operarii in serviciile oferite de sistemul informatic al Ministerului Finantelor Publice, conform procedurilor Ministerului Finantelor Publice de instruire a personalului si de solutionare a incidentelor in sistemul informatic;
d) va colabora cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale in vederea asigurarii accesului securizat al personalului desemnat al unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale la sistemul informatic al Ministerului Finantelor Publice.
ART. 3
Modalitati de realizare a schimbului de informatii
3.1. Schimbul de informatii intre parti (actualizarea bazelor de date) se va realiza periodic, cu respectarea legislatiei in vigoare, conform procedurii de lucru comune.
3.2. Schimbul de informatii stabilit prin acest protocol se va realiza prin mecanisme securizate, cu drept de citire pentru ambele parti.
3.3. Formatul datelor transmise si periodicitatea actualizarii se stabilesc de comun acord prin procedura de lucru comuna.
ART. 4
Dispozitii finale
4.1. Datele si informatiile furnizate de parti sunt confidentiale si se utilizeaza si se pastreaza conform prevederilor legale si normelor interne in vigoare.
4.2. Partile vor coopera permanent in vederea adoptarii unor puncte de vedere comune pentru elaborarea de noi acte normative sau modificarea celor in vigoare ce reglementeaza domeniul fiscal, precum si pentru perfectionarea cooperarii.
4.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul protocol de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea acestuia.
4.4. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat numai cu acordul scris al ambelor parti, prin act aditional, care va deveni parte integranta a prezentului protocol.
4.5. Partea care are initiativa modificarii si/sau completarii protocolului va transmite celeilalte parti, spre analiza, propunerile sale motivate.
4.6. Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezentul protocol.
4.7. Prezentul protocol intra in vigoare de la data semnarii de catre ultima parte.
4.8. Prezentul protocol este valabil pe o perioada nedeterminata, incepand cu data semnarii acestuia de catre ambele parti.

Prezentul protocol s-a incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close