Organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

In M. Of. nr. 34 din 15 ianuarie 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Ministerul Afacerilor Externe, denumit in continuare M.A.E., este organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului, cu personalitate juridica, avand sediul in municipiul Bucuresti, Aleea Modrogan nr. 14, sectorul 1.
(2) M.A.E. realizeaza politica externa a statului roman, inclusiv prin indeplinirea sarcinilor din sfera sa de competenta care revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene si al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, si participa la promovarea intereselor economice ale Romaniei.
(3) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, M.A.E. exercita urmatoarele functii:
a) strategica, prin care urmareste elaborarea si aplicarea Programului de guvernare in domeniul sau de activitate;
b) de reglementare, prin care asigura elaborarea cadrului normativ si de politici publice pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate;
c) de reprezentare, prin care asigura, in numele statului si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
d) de autoritate de stat, prin care asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor legale din domeniul sau de activitate si a celor privind organizarea si functionarea institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sa;
e) de coordonare, prin care asigura coordonarea la nivel national si local a activitatii de implementare a obiectivelor de politica externa; de asemenea, asigura coordonarea in domeniul afacerilor europene pentru implementarea obiectivelor rezultand din calitatea Romaniei de stat membru al Uniunii Europene, precum si coordonarea nationala in domeniul relatiilor cu romanii de pretutindeni;
f) de administrare, prin care asigura administrarea patrimoniului sau, potrivit dispozitiilor legale.
ART. 2
(1) In realizarea functiilor sale, M.A.E. are urmatoarele atributii principale:
1. apara si promoveaza pe plan extern interesele nationale ale Romaniei;
2. initiaza si sprijina activitati internationale menite sa duca la dezvoltarea de relatii pasnice si de cooperare cu toate statele, intemeiate pe principiile fundamentale si pe normele in vigoare ale dreptului international; promoveaza in plan international valorile democratiei, ale statului de drept, respectarea drepturilor omului si libertatilor fundamentale, colaborarea pasnica si solidaritatea umana;
3. contribuie la promovarea intereselor nationale ale Romaniei in organizatii si alte structuri internationale;
4. initiaza sau participa la negocierea si la incheierea tuturor documentelor internationale care contin prevederi referitoare la acordarea de fonduri financiare nerambursabile de la bugetul de stat catre state terte in curs de dezvoltare, care intra in categoria asistentei oficiale pentru dezvoltare, potrivit legii;
5. urmareste, analizeaza si semnaleaza aspecte privind evolutia relatiilor internationale si coordoneaza activitatile de cooperare bilaterala si multilaterala;
6. apara in strainatate drepturile si interesele statului roman, ale cetatenilor si ale persoanelor juridice romane, in conformitate cu legea romana si dreptul international aplicabil, precum si cu practica internationala;
7. coordoneaza implementarea sanctiunilor internationale adoptate prin rezolutii ale Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, decizii si regulamente sau alte instrumente la nivelul Uniunii Europene, prin acte fara caracter obligatoriu, adoptate in cadrul unor organizatii internationale ori de catre alte state, precum si prin decizii unilaterale ale Romaniei sau ale altor state si asigura informarea organizatiilor internationale relevante cu privire la procesul de implementare;
8. in conformitate cu Legea nr. 590/2003 privind tratatele si Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care Romania devine parte la tratatele incheiate intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de-o parte, si state terte sau organizatii internationale, pe de alta parte, initiaza si/sau participa la negocierea tratatelor si a altor documente de cooperare internationala, inclusiv a tratatelor incheiate la nivelul Uniunii Europene si a celor privind amendarea tratatelor fundamentale ale Uniunii Europene;
9. in conformitate cu Legea nr. 590/2003 si Legea nr. 276/2011, prezinta Guvernului, singur sau, dupa caz, impreuna cu celelalte ministere, propuneri privind semnarea, ratificarea, aprobarea ori acceptarea tratatelor, aderarea la acestea ori denuntarea lor, renuntarea la acestea sau retragerea, elaboreaza si efectueaza schimbul instrumentelor de ratificare, depune instrumentele de ratificare, aderare ori de acceptare, notifica aprobarea sau acceptarea tratatelor internationale si denuntarea lor, renuntarea la acestea ori retragerea, elibereaza in conditiile legii documente certificand deplinele puteri;
10. in conformitate cu Legea nr. 590/2003 si Legea nr. 276/2011, urmareste, direct sau in colaborare cu ministerele, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate, precum si cu autoritati ale administratiei publice locale, aplicarea prevederilor tratatelor si ale altor documente internationale la care Romania este parte si prezinta propuneri pentru indeplinirea intocmai si cu buna-credinta a obligatiilor asumate;
11. in conformitate cu Legea nr. 590/2003 si Legea nr. 276/2011, pastreaza originalele tratatelor bilaterale la nivel statal si guvernamental, copiile certificate ale tratatelor multilaterale la care Romania este parte si originalele tratatelor al caror depozitar este Romania si indeplineste obligatiile ce decurg din aceasta calitate;
12. indeplineste celelalte atributii care ii revin conform Legii nr. 590/2003 si Legii nr. 276/2011;
13. elaboreaza sau, dupa caz, coopereaza cu ministerele si cu celelalte autoritati publice ale administratiei publice centrale de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au legatura cu relatiile externe ale Romaniei;
14. colaboreaza la elaborarea politicii Romaniei in domeniul relatiilor economice internationale si contribuie la stabilirea si incheierea de parteneriate strategice in domenii-cheie, in concordanta cu prioritatile si interesele nationale ale Romaniei;
15. coordoneaza, planifica si operationalizeaza politica nationala in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare, conform legii;
16. coordoneaza, conform strategiei nationale privind capacitatile civile, activitatile de planificare, pregatire de personal si participare la misiuni internationale civile; asigura finantarea actiunilor de gestionare a crizelor, alertelor consulare si reactie rapida;
17. asigura asistenta permanenta si coordonare in domeniul relatiilor internationale pentru toate ministerele, inclusiv prin intermediul consilierilor diplomatici, care isi desfasoara activitatea pe langa membrii Guvernului;
18. formuleaza norme si asigura sprijin institutiilor centrale de stat in materie de protocol si curtoazie internationala. In acest scop, atributiile ce revin Protocolului National, conform legii romane si uzantelor internationale, sunt indeplinite de Directia protocol din cadrul M.A.E.;
19. coordoneaza, conform legii, prin Departamentul pentru controlul exporturilor, sistemul national de control al exporturilor, importurilor si al altor operatiuni cu produse militare, sistemul national de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare; supravegheaza si coordoneaza activitatile privind aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, semnata la Paris la 13 ianuarie 1993, ratificata prin Legea nr. 125/1994, precum si a oricaror tratate internationale relevante in domeniu;
20. editeaza publicatii de specialitate;
21. contracteaza, in conditiile legii, servicii de specialitate, inclusiv servicii de consultanta pentru realizarea unor activitati in vederea indeplinirii atributiilor sale;
22. pastreaza sigiliul de stat al Romaniei;
23. supune spre aprobare scrisorile de acreditare si de rechemare, cererile de agrement si de exequatur;
24. asigura legatura cu misiunile diplomatice si cu oficiile consulare din Romania, in conformitate cu dreptul international si cu practica internationala;
25. organizeaza, indruma si controleaza activitatea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare ale Romaniei;
26. gestioneaza corespondenta cu misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate si cu autoritatile statelor de resedinta; corespondenta pe problematici sectoriale cu misiunile diplomatice se poate realiza si direct de catre autoritatile nationale competente din administratia publica, cu informarea concomitenta a M.A.E.;
27. avizeaza, din punctul de vedere al oportunitatii, deplasarile in strainatate, in interes de serviciu, ale demnitarilor si asimilatilor acestora din administratia publica, precum si mandatele acestora si este informat in legatura cu rezultatele principale ale acestor vizite, pentru a putea urmari intr-o maniera sistematica si coerenta obiectivele de politica externa ale Romaniei;
28. elaboreaza si aplica politica statului roman in domeniul relatiilor cu comunitatile romanesti din afara granitelor si actioneaza pentru intarirea legaturilor cu romanii din afara frontierelor Romaniei si pentru pastrarea, dezvoltarea si exprimarea identitatii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase, cu respectarea legislatiei statului ai carui rezidenti sunt, cum ar fi:
a) elaboreaza, propune, avizeaza si aplica strategiile si programele guvernamentale si sectoriale, precum si proiecte de acte normative consacrate consolidarii raporturilor statului roman cu romanii de pretutindeni;
b) coordoneaza demersurile tuturor institutiilor implicate in gestionarea problematicii comunitatilor romanesti din strainatate pentru a asigura o abordare unitara, integrata, in plan national;
c) participa la negocierea tratatelor si a altor documente internationale care au incidenta asupra domeniului, precum si la lucrarile comisiilor mixte privind minoritatile nationale, stabilite in temeiul tratatelor internationale la care Romania este parte;
d) stabileste raporturi de parteneriat si coopereaza cu autoritatile centrale si locale insarcinate cu problematica minoritatii nationale din tarile de cetatenie, cu cultele recunoscute legal si organizatiile neguvernamentale, precum si cu organizatiile internationale de specialitate, pentru asigurarea drepturilor persoanelor apartinand minoritatii nationale romanesti, pe principiul reciprocitatii si conform normelor internationale in materie;
e) dezvolta parteneriate cu asociatiile reprezentative ale romanilor din afara granitelor (finantari nerambursabile catre entitati publice sau private, in conditiile legii);
f) sprijina infiintarea si dezvoltarea institutiilor de mass-media scrisa si audiovizuala ale romanilor de pretutindeni, casele limbii si culturii romane si centrele culturale ale comunitatilor romanesti, precum si catedrele, lectoratele si bibliotecile de limba romana din strainatate, inclusiv infiintarea unor catedre de romanistica;
g) sustine si protejeaza mentinerea identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase, conservarea patrimoniului cultural si pastrarea traditiilor si obiceiurilor in randul comunitatilor romanesti stabilite peste hotare;
29. asigura coordonarea sistemului national de gestionare a afacerilor europene si coordonarea interministeriala in vederea transpunerii directivelor Uniunii Europene si asigurarii cadrului de aplicare directa a regulamentelor si deciziilor Uniunii Europene;
30. avizeaza, in mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmaresc transpunerea sau asigurarea cadrului de aplicare directa in legislatia nationala a actelor legislative ale Uniunii Europene ori care au relevanta europeana si examineaza, sub aspectul compatibilitatii cu reglementarile Uniunii Europene, propunerile legislative in vederea formularii punctului de vedere al Guvernului asupra acestora;
31. urmareste evolutia politicilor Uniunii Europene si propune masuri pentru adaptarea politicilor Romaniei la acestea in vederea asigurarii compatibilitatii actiunilor autoritatilor romane cu obligatiile rezultate din calitatea Romaniei de stat membru al Uniunii Europene, elaboreaza sinteze si rapoarte de monitorizare a indeplinirii obligatiilor Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene, pe care le prezinta Guvernului si, dupa caz, Comisiei Europene;
32. urmareste respectarea obligatiilor Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum si asigurarea respectarii acquis-ului european in cadrul tuturor acordurilor internationale incheiate de Romania; urmareste evolutia jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene si Tribunalului Uniunii Europene si prezinta rapoarte si informari periodice cu privire la chestiunile cu relevanta pentru Romania;
33. organizeaza registrul mandatelor nationale elaborate si transmise cu privire la proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene;
34. coordoneaza si supravegheaza fundamentarea de catre autoritatile si institutiile publice a pozitiilor nationale care urmeaza a fi comunicate Comisiei Europene, in cadrul solicitarilor de informatii ale acesteia, transmise prin intermediul bazei de date electronice constituite in acest scop;
35. coordoneaza procesul de notificare electronica a legislatiei nationale care transpune dreptul Uniunii Europene;
36. reprezinta coordonatorul national si punctul tehnic de contact in problematica Strategiei “Europa 2020”;
37. este punctul de contact si coordonator al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii; prezideaza Grupul interministerial pentru implementarea Strategiei si asigura secretariatul Forumului national pentru implementarea acesteia;
38. reprezinta punctul national de contact pentru problematica pietei interne si pentru Oficiul TAIEX al Comisiei Europene;
39. gestioneaza Centrul National SOLVIT;
40. este coordonator national al Sistemului de informare al pietei interne (I.M.I.) si coordonator al ariei legislative servicii;
41. reprezinta punctul national de contact cu Uniunea Europeana, care gestioneaza informatii prin intermediul sistemelor informatice si de comunicatii conectate la institutiile europene si asigura diseminarea acestora in plan national. In vederea asigurarii conditiilor tehnice si de securitate necesare protectiei informatiilor clasificate ale Uniunii Europene, coopereaza cu institutiile nationale competente, potrivit atributiilor acestora;
42. raspunde de aplicarea dispozitiilor Legii nr. 92/2002 pentru aprobarea participarii Romaniei, cu drepturi depline, la Consiliul de Administratie al Colegiului Europei si a platii cotizatiei anuale;
43. exercita, in numele Guvernului Romaniei, prerogativele de Agent guvernamental in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte institutii ale Uniunii Europene, in cadrul procedurilor prevazute la art. 218 alin. (11), art. 256, art. 258 – 260, art. 263, art. 265 si art. 267 – 272 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in legatura cu, dupa caz, etapele precontencioase si contencioase ale respectivelor proceduri, precum si in fata Curtii de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.);
44. exercita, in numele Guvernului Romaniei, prerogativele de Agent guvernamental in procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei, conform legii;
45. orice alte atributii specifice stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
(2) Structura din cadrul M.A.E. care gestioneaza domeniul afacerilor europene se afla in coordonarea directa a prim-ministrului.
ART. 3
(1) M.A.E. contribuie la promovarea imaginii Romaniei in lume.
(2) M.A.E. organizeaza pe plan intern si international si finanteaza actiuni de comunicare publica, de diplomatie publica si de diplomatie culturala, activitati de cercetare stiintifica in domeniul relatiilor internationale, activitati arhivistice specifice, precum si de protectie a informatiilor clasificate, in conformitate cu prioritatile M.A.E. si cu obiectivele de politica externa ale Romaniei, cum ar fi, dar fara a se limita la: congrese, conferinte, forumuri sau reuniuni internationale, campanii si evenimente de comunicare pe plan intern, campanii si evenimente de promovare a imaginii tarii noastre pe plan extern, campanii si evenimente de promovare culturala; gestionarea si valorificarea stiintifica a arhivei M.A.E.; gestionarea sistemelor aferente protectiei informatiilor clasificate; aniversarea unor evenimente la nivel national, european sau mondial, actiuni de comunicare asupra unor teme de interes european, participarea la festivaluri internationale ori evenimente organizate cu prilejul detinerii presedintiei Consiliului Uniunii Europene, vizitelor bilaterale sau reuniunilor multilaterale, evenimente destinate promovarii comunitatilor romanesti din strainatate, reuniunea anuala a diplomatiei romane.
(3) Actiunile si activitatile prevazute la alin. (2) se finanteaza in limita fondurilor aprobate M.A.E. prin legile bugetare anuale.
(4) In vederea realizarii actiunilor si activitatilor prevazute la alin. (2) pot fi finantate urmatoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuieli de protocol, potrivit legislatiei in vigoare in materie;
b) achizitii publice de produse, servicii sau lucrari necesare realizarii actiunilor si activitatilor prevazute la alin. (2), efectuate in conditiile legii;
c) incheierea de conventii civile de prestari de servicii cu participantii la actiunile de comunicare, diplomatie publica si culturala, precum si la activitatile arhivistice prevazute la alin. (2), prin care sa fie suportate cheltuielile de cazare, transport intern si/sau international, masa si onorariu ori diurna, dupa caz;
d) taxe de participare, afiliere sau alte contributii aferente actiunilor si activitatilor prevazute la alin. (2);
e) editarea si tiparirea de lucrari de specialitate si volume de documente diplomatice.
ART. 4
(1) M.A.E. avizeaza, in mod obligatoriu, actiunile pe care le initiaza celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale si locale in probleme care tin de activitatea lor specifica, dar care au legatura cu relatiile internationale ale Romaniei, inainte de incheierea documentelor aferente sau desfasurarea acestor actiuni, si este informat asupra rezultatelor respectivelor actiuni.
(2) M.A.E. avizeaza in prealabil, in mod obligatoriu, in conformitate cu Legea nr. 590/2003 si Legea nr. 276/2011, proiectele de tratate si alte intelegeri internationale pe care le incheie ministerele si autoritatile administratiei publice centrale, precum si proiectele de documente de cooperare internationala pe care le incheie autoritatile administratiei publice locale cu autoritati similare din alte state.
(3) M.A.E. avizeaza actiunile si pozitiile promovate in cadrul activitatilor Uniunii Europene de catre celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, pe domeniile lor de competenta. Ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale au obligatia de a informa M.A.E. despre rezultatele participarii reprezentantilor romani la activitatile Uniunii Europene.
ART. 5
(1) Ministrul afacerilor externe conduce intreaga activitate a M.A.E. si il reprezinta in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
(2) Ministrul afacerilor externe poate delega atributiile prevazute la alin. (1) secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarului general adjunct si/sau altor persoane cu functii de conducere din M.A.E., in raport cu obiectul delegarii, in conditiile legii.
(3) Ministrul afacerilor externe indeplineste, in domeniul de activitate al M.A.E., atributiile generale prevazute de lege.
(4) Ministrul afacerilor externe raspunde de intreaga activitate a M.A.E. in fata Guvernului, precum si, in calitate de membru al Guvernului, in fata Parlamentului.
(5) Ministrul afacerilor externe are calitatea de ordonator principal de credite.
(6) Ministrul afacerilor externe poate delega calitatea de ordonator principal de credite secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarului general adjunct si/sau altor persoane imputernicite in acest scop. Prin ordin al ministrului afacerilor externe se vor preciza limitele si conditiile delegarii.
(7) In exercitarea atributiilor sale, ministrul afacerilor externe emite ordine si instructiuni in conditiile legii.
ART. 6
(1) In cadrul M.A.E. functioneaza ministrul delegat pentru romanii de pretutindeni, care coordoneaza activitatile din domeniul relatiilor cu romanii de pretutindeni.
(2) Ministrul delegat pentru romanii de pretutindeni indeplineste atributiile ordonatorului principal de credite al M.A.E. in domeniul relatiilor cu romanii de pretutindeni, cu exceptia cheltuielilor generale de functionare.
(3) Ministrul delegat angajeaza M.A.E. in raporturile cu tertii in domeniul relatiilor cu romanii de pretutindeni.
(4) Ministrul delegat initiaza si avizeaza proiectele de acte normative, respectiv contrasemneaza actele normative adoptate potrivit legii, in domeniul relatiilor cu romanii de pretutindeni.
(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) si (3) reprezentarea M.A.E. in justitie si in raporturile cu celelalte organe jurisdictionale, precum si emiterea actelor administrative pentru reglementarea raporturilor de munca sau de serviciu aferente structurilor cu atributii comune in M.A.E.
ART. 7
(1) Ministrul afacerilor externe este ajutat in activitatea sa de 5 secretari de stat si de un subsecretar de stat.
(2) Atributiile secretarilor de stat si ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.
ART. 8
(1) In cadrul M.A.E. functioneaza Agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului, cu rang de director general, subordonat ministrului afacerilor externe, si o directie pentru activitatea Agentului guvernamental.
(2) Atributiile Agentului guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.
ART. 9
In cadrul M.A.E. functioneaza Agentul guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, insarcinat cu reprezentarea Romaniei in fata Curtii de Justitie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte institutii ale Uniunii Europene, precum si a Curtii de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb.
ART. 10
(1) In M.A.E. isi desfasoara activitatea un secretar general si un secretar general adjunct, numiti potrivit legii.
(2) Secretarul general si secretarul general adjunct exercita atributiile stabilite de lege si pot indeplini si alte insarcinari incredintate de ministru.
ART. 11
(1) In cadrul M.A.E. functioneaza, in subordinea directa a ministrului, Corpul de control si evaluare diplomatica al afacerilor externe, condus de un inspector general si de un inspector general adjunct.
(2) Corpul de control si evaluare diplomatica al afacerilor externe are urmatoarele atributii:
a) desfasoara o activitate permanenta de prevenire, verificare si evaluare a modului in care sunt respectate si aplicate prevederile legale si normele de deontologie si etica diplomatica in functionarea misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale ale Romaniei in exterior, precum si a structurilor specifice, departamente, directii si servicii independente din centrala M.A.E. si unitatile subordonate, tinand seama de atributiile si sarcinile pe care acestea le au, potrivit legii;
b) indeplineste rol operational de exercitare a autoritatii de stat a ministrului afacerilor externe in materie reactiva si de investigare in cadrul cercetarii disciplinare prealabile a faptelor comise de toate categoriile de personal incadrate in M.A.E. si unitatile subordonate, avand competenta de a verifica si modul de respectare a normelor de etica si deontologie diplomatica, cu exceptia situatiei in care legea prevede expres o alta procedura;
c) indeplineste rol strategic privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie si exercita orice alte atributii in domeniul controlului si evaluarii performantelor diplomatice stabilite de ministrul afacerilor externe, in conditiile legii.
ART. 12
(1) Structura organizatorica a M.A.E. este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului afacerilor externe, se pot infiinta sau desfiinta directii, servicii si birouri, in conditiile prevazute de lege.
(2) Ministrul afacerilor externe poate numi reprezentanti cu insarcinari speciale, cu rang de director general, precum si alti reprezentanti speciali, cu incadrarea in numarul total de posturi.
(3) Ministrul afacerilor externe poate infiinta si organiza prin ordin structuri specifice, grupuri de lucru pentru realizarea unor activitati sau operatiuni in domeniile de competenta ale M.A.E.
(4) Prin ordin al ministrului afacerilor externe se aproba Regulamentul de organizare si functionare al M.A.E., in conditiile legii.
(5) Numarul maxim de posturi in M.A.E. este de 2.218, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului afacerilor externe, din care 886 in centrala M.A.E., exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului afacerilor externe.
(6) Numarul maxim de posturi prevazut pentru serviciul exterior al M.A.E. este de 1.332.
ART. 13
(1) In coordonarea ministrului afacerilor externe functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul M.A.E., precum si alte organe consultative, constituite in conditiile legii.
(2) Componenta si regulamentul de functionare ale Colegiului M.A.E. se aproba prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(3) Colegiul M.A.E. se intruneste, de regula, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, la cererea si sub presedintia ministrului afacerilor externe, pentru dezbaterea unor probleme importante privind activitatea M.A.E.
ART. 14
(1) M.A.E. este incadrat cu personal diplomatic si consular, cu personal pe functii de executie specifice M.A.E., cu functionari publici, precum si cu personal contractual.
(2) Infiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se fac potrivit legii. Infiintarea si desfiintarea institutelor culturale romanesti din strainatate se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea M.A.E., a Ministerului Culturii si a Institutului Cultural Roman, in conditiile legii.
(3) Numirea atasatilor apararii si a personalului care este incadrat in birourile atasatilor apararii se face de catre ministrul apararii nationale, cu respectarea procedurilor de acreditare specifice M.A.E.
(4) Numirea personalului cu atributii de promovare economica se face de catre ministrul economiei, cu avizul M.A.E.
(5) Numirea atasatilor de afaceri interne si a personalului care este incadrat in birourile atasatilor de afaceri interne se face de catre ministrul afacerilor interne, cu avizul M.A.E.
(6) Numirea specialistilor in probleme financiar-bancare se face de catre viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, cu avizul M.A.E.
(7) Numirea atasatilor pe probleme de munca si sociale se face de catre ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, cu avizul M.A.E.
ART. 15
(1) Institutele culturale romanesti din strainatate functioneaza in subordonare administrativa fata de M.A.E.
(2) In bugetul M.A.E. sunt cuprinse fondurile necesare functionarii administrative a institutelor culturale romanesti din strainatate.
(3) M.A.E. asigura conditiile necesare pentru derularea programelor si proiectelor institutelor culturale romanesti din strainatate, cu incadrarea in fondurile prevazute la alin. (2).
(4) M.A.E. asigura transportul, in regim de curier diplomatic, al materialelor documentare necesare activitatii pe linie administrativa a acestor institute.
ART. 16
(1) Seful misiunii diplomatice este reprezentant unic al Romaniei in statul in care este acreditat.
(2) Personalul trimis in misiune in strainatate actioneaza sub indrumarea sefului misiunii diplomatice.
(3) Personalul cu atributii in domeniul relatiilor economice si comerciale, atasatii apararii si personalul incadrat in birourile atasatilor apararii, atasatii de afaceri interne si personalul incadrat in birourile atasatilor de afaceri interne, atasatii pe probleme de munca si sociale, specialistii in probleme financiar-bancare, precum si reprezentantii altor institutii sunt supusi autoritatii sefului misiunii diplomatice in care isi desfasoara activitatea si actioneaza sub indrumarea acestuia pentru indeplinirea atributiilor aferente domeniului specific de activitate, stabilite de autoritatea trimitatoare.
(4) Personalul prevazut la alin. (3) este investit cu atributii de consiliere a sefului misiunii diplomatice pe linia relatiilor bilaterale dintre Romania si statul de acreditare, potrivit domeniilor de competenta ale institutiilor trimitatoare.
ART. 17
Personalul M.A.E. poate fi trimis in cadrul organizatiilor internationale, in conditiile legii.
ART. 18
(1) M.A.E. solicita ministerelor si altor institutii publice, in limita posturilor alocate prin hotarare a Guvernului, propuneri de specialisti care sa isi desfasoare activitatea in cadrul Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana, pentru indeplinirea atributiilor specifice, in vederea participarii la activitatile Uniunii Europene, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 167/2003 privind structura si incadrarea cu personal a Misiunii Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Propunerile ministerelor si ale altor institutii sunt validate de Comisia pentru trimiterea in misiune permanenta in strainatate, organizata in cadrul M.A.E.
(3) Pe durata misiunii lor, specialistii desemnati sa isi desfasoare activitatea conform alin. (1) si (2) sunt detasati la M.A.E., in conditiile legii.
ART. 19
Prin ordin al ministrului afacerilor externe se stabilesc situatiile si modurile de utilizare a spatiilor disponibile la misiunile diplomatice ale Romaniei.
ART. 20
In subordinea M.A.E. functioneaza Institutul Diplomatic Roman, institutie publica cu personalitate juridica. Activitatea Institutului Diplomatic Roman este finantata din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.
ART. 21
In subordinea M.A.E. si in coordonarea ministrului delegat pentru romanii de pretutindeni functioneaza Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, institutie publica cu personalitate juridica.
ART. 22
In coordonarea M.A.E. isi desfasoara activitatea Comisia Fulbright, organizatie binationala, nonprofit, care administreaza schimburile educationale si stiintifice dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii.
ART. 23
In coordonarea M.A.E. functioneaza Institutul European din Romania, institutie publica cu personalitate juridica.
ART. 24
(1) Prin bugetul M.A.E. se finanteaza de la bugetul de stat, potrivit legii, functionarea institutiilor prevazute la pct. I din anexa nr. 2.
(2) Din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat se finanteaza institutiile prevazute la pct. II din anexa nr. 2.
(3) M.A.E. sprijina activitatea institutiilor cu preocupari in domeniul relatiilor internationale, prevazute la pct. III din anexa nr. 2.
ART. 25
Incadrarea personalului in numarul maxim de posturi si in noua structura organizatorica se face in termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatie pentru fiecare categorie de personal.
ART. 26
M.A.E. preia partial patrimoniul Ministerului Afacerilor Europene, aferent activitatii domeniului afacerilor europene, si preia in totalitate patrimoniul Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, prin protocoale de predare-primire, care se vor incheia in termenul prevazut de art. 26 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative.
ART. 27
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 28
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.040/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 792 din 8 noiembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 29
In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, M.A.E. va propune modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 167/2003 privind structura si incadrarea cu personal a Misiunii Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit noii structuri a Guvernului Romaniei, precum si masurilor de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012.

ANEXA 2

INSTITUTIILE
a caror finantare este asigurata si prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe

I. Institutii finantate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe:
– Comisia Fulbright.

II. Institutii finantate din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe:
1. Institutul Diplomatic Roman (36 de posturi);
2. Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni (40 de posturi);
3. Institutul European din Romania (85 de posturi).

III. Institutii cu preocupari in domeniul relatiilor internationale sprijinite de catre Ministerul Afacerilor Externe:
1. Asociatia de Drept International si Relatii Internationale;
2. Asociatia Internationala de Studii Sud-Est Europene;
3. Casa Americii Latine.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close